Lignings-ABC 2016

Publisert: 07.09.2016

 • Skriv ut


Innhold: U

Utland – allment om skatteavtaler Til oversikt


 • Sktl. § 2-37 første ledd.

 • Lov 28. juli 1949 nr. 15. om adgang for Kongen til å inngå overenskomster med fremmede stater til forebyggelse av dobbeltbeskatning mv.

1 Spørsmål om skatteplikt til Norge – fremgangsmåten

Ved spørsmål om skatteplikt til Norge må en

 • først undersøke om det foreligger hjemmel for beskatning i Norge etter norsk intern rett, og

 • deretter undersøke om det er inngått skatteavtale med den annen stat, og i så fall om denne begrenser retten til beskatning av den formue eller inntekt saken gjelder og i tilfelle hvilken metode som skal anvendes for å unngå dobbeltbeskatning. Skatteavtalen gir ikke hjemmel for skattlegging. Den kan bare innskrenke skatteplikten etter norsk internrett

Dersom det ikke er inngått skatteavtale med vedkommende stat, eller hvis et konkret forhold faller utenfor skatteavtalens virkeområde, skal beskatningen gjennomføres etter norsk internrett.

For person bosatt/selskap hjemmehørende i utlandet (og ikke i Norge etter norsk internrett) er det den staten hvor skattyter er bosatt/hjemmehørende som skal sørge for at det ikke skjer en dobbeltbeskatning av inntekt som kan beskattes i Norge etter norsk internrett og skatteavtalen.

For person bosatt/selskap hjemmehørende både i utlandet og i Norge etter begge staters interne rett, skal unngåelse av dobbeltbeskatning skje i den staten personen anses bosatt/selskapet anses hjemmehørende etter skatteavtalen.

Om unngåelse av dobbeltbeskatning for person bosatt/selskap hjemmehørende i Norge, se emnet «Utland – unngåelse av dobbeltbeskatning».

Med unntak av den nordiske skatteavtalen (NSA) er de skatteavtaler Norge har inngått bilaterale, dvs. mellom Norge og en annen stat. Avtalene er ikke like, og det er derfor nødvendig å undersøke hva den aktuelle skatteavtale bestemmer. Det er viktig å undersøke om det foreligger protokoller som er inngått enten samtidig med skatteavtalen eller i ettertid, som medfører endringer i de enkelte bestemmelser. Om det er inngått tilleggsprotokoller vil fremgå av oversikten over skatteavtaler. Se nærmere pkt. 7.2.

2 Folketrygd

Om avtaler (sosialkonvensjoner og EØS-regler) som regulerer trygdeavgift, se emnet «Personinntekt – trygdeavgift/pensjonspoeng».

3 Hvilke plikter er regulert ved skatteavtalene

3.1 Generelt

Skatteavtalen regulerer hvilken stat som kan beskatte en inntekts- eller formuespost.

Skatteavtalene regulerer ikke plikten til å foreta forskuddstrekk, gi opplysninger (herunder lønns- og trekkoppgaver), levere selvangivelse mv. Utenlandske skattyteres/arbeidsgiveres plikt til å gi opplysninger til norske myndigheter må således vurderes ut fra norske internrettslige regler.

Skatteavtalene regulerer ikke plikten til å svare trygdeavgift og arbeidsgiveravgift, se for øvrig emnene «Personinntekt – trygdeavgift/pensjonspoeng» og «Arbeidsgiveravgift – avgiftsplikt og grunnlag».

3.2 Utveksling av opplysninger mellom skattemyndigheter

Bestemmelser om utveksling av opplysninger med andre staters skattemyndigheter finnes enten i skatteavtalen eller i særskilte avtaler. Norske skattemyndigheter kan utveksle opplysninger med andre lands skattemyndigheter etter anmodning, spontant og automatisk.

Opplysninger som fremmede lands skattemyndigheter ber om i Norge, skal innhentes av norske skattemyndigheter i overensstemmelse med norsk lovgivning. All utveksling av opplysninger med utenlandske skattemyndigheter på anmodning og spontant skal foregå gjennom Skatt vest – Sentralskattekontoret for utenlandssaker eller Skattedirektoratet. Automatisk utveksling av opplysninger skal foregå gjennom Skattedirektoratet. Om forholdet til taushetsplikt, se emnet «Taushetsplikt», pkt. 6.5.69.

3.3 Den nordiske trekkavtalen

Den nordiske trekkavtalen regulerer i hvilket land arbeidsgiveren plikter å innbetale forskuddstrekk når en arbeidstaker som er bosatt i en nordisk stat, utfører arbeid i en annen nordisk stat eller på denne stats kontinentalsokkel. Adgangen til å kreve gjennomført forskuddstrekk er søkt lagt til den stat som mest sannsynlig vil kunne skattlegge inntekten etter skatteavtalen. Trekkavtalen inneholder også bestemmelser om overføring av forskuddstrekk fra en stat til en annen stat når beskatningsretten tilkommer sistnevnte stat.

4 Den nordiske skatteavtalen (NSA) som eksempel

For å gjøre fremstillingen enklest mulig brukes den nordiske skatteavtalen (NSA) som eksempel i Lignings-ABC, både fordi den i det alt vesentligste bygger på OECDs mønsteravtale og fordi den fremstår som representativ for de fleste av de avtalene Norge har inngått med industristater, selv om den er inngått mellom flere enn to stater.

En bør være oppmerksom på at bestemmelser i andre skatteavtaler kan avvike fra de regler som nevnes i Lignings-ABC. Bare unntaksvis er slike avvik nevnt. I det konkrete tilfelle er det derfor nødvendig å undersøke hva den aktuelle skatteavtale bestemmer.

5 Skatteavtalens virkeområde

5.1 Hvilke skatter som omfattes

Det er i hver enkelt skatteavtale regnet opp hvilke skatter/avgifter avtalen får anvendelse for. Hvis en type skatt/avgift ikke omfattes av avtalen, vil utligningen av denne skatt/avgift kunne gjennomføres fullt ut etter intern rett.

Eksempelvis omfatter NSA følgende norske skatter (jf. art. 2 nr. 3 e)

 • inntekts- og formuesskatt til staten (herunder trinnskatt og fellesskatt)

 • inntekts- og formuesskatt til kommunene

 • inntektsskatt til fylkene

 • skatt i henhold til petroleumsskatteloven

 • skatt til staten på honorar til utenlandske artister mv.

Trygdeavgift og arbeidsgiveravgift er ikke omfattet av skatteavtalene. I EØS-avtalens art. 29, Rådsforordning (EF) 883/2004, samt inngåtte sosialkonvensjoner er det nærmere regulert i hvilken stat det skal betales sosiale avgifter. Om plikten til å betale trygdeavgift, se emnet «Personinntekt – trygdeavgift/pensjonspoeng». Om plikten til å svare arbeidsgiveravgift, se emnet «Arbeidsgiveravgift – avgiftsplikt og grunnlag».

5.2 Geografisk virkeområde

5.2.1 Generelt

Skatteavtalene angir det geografiske området avtalen skal gis anvendelse på. Ifølge NSA art. 3 nr. 1 a betyr uttrykket «kontraherende stat» Danmark, Finland, Færøyene, Island, Norge og Sverige. Uttrykket omfatter også landenes sjøterritorier. Avtalen gjelder ikke for Svalbard (herunder Bjørnøya), Jan Mayen og de norske biland utenfor Europa.

5.2.2 Kontinentalsokkelen

I de fleste avtaler Norge har inngått etter 1965 sies det uttrykkelig at avtalene gjelder for kontinentalsokkelen, se NSA art. 3 nr. l a. I en del eldre avtaler er det ikke sagt noe om dette, se f.eks. avtalen med Egypt. Det er antatt at slike avtaler ikke gjelder på kontinentalsokkelen. Også i enkelte senere inngåtte avtaler er kontinentalsokkelen holdt utenfor. Se f.eks. avtalene med Sveits og Ungarn.

5.3 Skattesubjektet

NSA art. l, jf. art. 3 og 4, fastsetter at avtalen får anvendelse på fysiske og juridiske personer som er bosatt/hjemmehørende i en eller flere av de kontraherende stater.

Om når en person skal anses bosatt eller et selskap mv. skal anses hjemmehørende i Norge, se emnet «Utland – skattemessig bosted».

6 Formue/inntekt

7 Skatteavtaler mellom Norge og andre stater

7.1 Generelt

Oversikten nedenfor er à jour per 1. juni 2016. Opplysninger og uttalelser om skatteavtalene finnes på Finansdepartementets hjemmeside på www.fin.dep.no.

Kodeforklaring

Statuskode 0

Avtaler opphørt.

Statuskode 1

Avtaler i kraft.

Statuskode 2

Avtaler undertegnet, men enda ikke ratifisert/satt i kraft.

Statuskode 3

Pågående forhandlinger om inngåelse av avtale/revisjon (helt eller delvis) av eksisterende avtale.

7.2 Alminnelige avtaler til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse, med dato for undertegning og ikrafttredelse

Land/Undertegning

Status

I kraft

Publisert

Albania 14.10.98

1

13.08.99

St.prp. nr. 36 (98-99)

Argentina 08.10.97

1

30.11.01

St.prp. nr. 31 (97-98)

Aserbajdsjan 24.04.96

1

20.09.96

St.prp. nr. 68 (95-96)

Australia 08.08.06

1

12.09.07

St.prp. nr. 85 (05-06)

Bangladesh 15.09.04

1

22.12.05

St.prp. nr. 77 (04-05)

Barbados 15.11.90

Tilleggsprotokoll 03.11.11

1

1

30.07.91

01.06.12

St.prp. nr. 55 (90-91)

Prop. 38 S (11-12)

Belgia 14.04.88

Tilleggsprotokoll 10.09.09

Ny avtale 23.04.14

1

1

2

04.10.91

19.07.13

St.prp. nr. 18 (88-89)

Prop. 35 S (09-10)

Prop. 100 S (13-14)

Benin 29.05.79

1

24.06.82

St.prp. nr. 62 (79-80)

Bonaire 13.11.89

Tilleggsprotokoll 10.09.09

1e)

1

17.12.90

01.09.11

St.prp. nr. 54 (89-90)

Prop. 87 S (09-10)

Bosnia Hercegovina

1 b)

St.prp. nr. 23 (83-84)

Brasil 21.08.80

Tilleggsprotokoll 20.02.14

1

2

26.11.81

St.prp. nr. 140 (80-81)

Prop. 136 S (13-14)

Bulgaria 01.03.88

Ny avtale 22.07.14

1

1

01.04.89

30.07.15 (virkning fra 01.01.16)

St.prp. nr. 21 (88-89)

Prop. 137 S (13-14)

Canada 12.07.02

1

19.12.02

St.prp. nr. 12 (02-03)

Chile 26.10.01

Curacao 13.11.89

Tilleggsprotokoll 10.09.09

1

1e)

1

22.07.03

17.12.90

01.09.11

St.prp. nr. 33 (01-02)

St.prp. nr. 54 (89-90)

Prop.87 S (09-10)

Danmark: Nordiske land

Egypt 20.10.64

Ny avtale

1

3

30.07.65

St.prp. nr. 57 (64-65)

Elfenbenskysten 15.02.78

1

25.01.80

St.prp. nr. 100 (77-78)

Estland 14.05.93

1

30.12.93

St.prp. nr. 90 (92-93)

Filippinene 09.07.87

Tilleggsprotokoll 22.05.89

1

1

23.10.97

23.10.97

St.prp. nr. 77 (87-88)

St.prp. nr. 124 (88-89)

Finland: Nordiske land

Frankrike 19.12.80

Tilleggsprotokoll 14.11.84

Tilleggsprotokoll 07.04.95

Tilleggsprotokoll 16.09.99

1

1

1

1

10.09.81

01.10.85

01.09.96

01.12.02

St.prp. nr. 138 (80-81)

St.prp. nr. 82 (84-85)

St.prp. nr. 65 (94-95)

St.prp. nr. 3 (99-00)

Færøyene: Nordiske land

Gambia 27.04.94

1

20.03.97

St.prp. nr. 64 (93-94)

Georgia10.11.11

1

23.07.12

Prop. 62 S (11-12)

Grønland 04.08.05

1

21.12.05

St.prp. nr. 78 (04-05)

Hellas 27.04.88

1 a)

16.09.91

St.prp. nr. 55 (89-90)

India 02.02.11

1

20.12.11

Prop. 140 S (10-11)

Indonesia 19.07.88

1

16.05.90

St.prp. nr. 9 (89-90)

Irland 22.11.00

1

28.11.01

St.prp. nr. 33 (00-01)

Island: Nordiske land

Israel 02.11.66

Ny avtale

1

3

11.01.68

St.prp. nr. 78 (66-67)

Italia 17.06.85

Ny avtale

1

3

25.05.87

St.prp. nr. 76 (85-86)

Jamaica 30.09.91

Tilleggsprotokoll 04.12.12

1

1

01.10.92

12.09.13

St.prp. nr. 84 (91-92)

Prop. 62 S (12-13)

Japan 04.03.92

1

16.12.92

St.prp. nr. 86 (91-92)

Kasakhstan 03.04.01

1

24.01.06

St.prp. nr. 88 (00-01)

Kenya 13.12.72

1

10.09.73

St.prp. nr. 73 (72-73)

Kina 25.02.86

1 c)

21.12.86

St.prp. nr. 75 (85-86)

Kroatia

1 b)

St.prp. nr. 23 (83-84)

Kypros 24.02.14

1

08.07.14 (virkning fra 01.01.15)

Prop. 46 S (13-14)

Latvia 19.07.93

Tilleggsprotokoll

1

3

30.12.93

St.prp. nr. 5 (93-94)

Liechtenstein

3

Litauen 27.04.93

1

30.12.93

St.prp. nr. 91 (92-93)

Luxembourg 06.05.83

Tilleggsprotokoll 07.07.09

1 a)

1

27.02.85

12.04.10

St.prp. nr. 22 (83-84)

Prop. 55 S (09-10)

Makedonia 19.04.11

1

01.11.11

Prop. 109 S (10-11)

Malawi 08.12.09

1

10.12.12

Prop. 114 S (09-10)

Malaysia 23.12.70

Ny avtale

1

3

09.09.71

St.prp. nr. 96 (70-71)

Malta 30.03.12

1

14.02.13

Prop. 137 S (11-12)

Marokko 05.05.72

1

18.12.75

St.prp. nr. 5 (72-73)

Mexico 23.03.95

1

23.01.96

St.prp. nr. 69 (94-95)

Montenegro

1 b)

St.prp. nr. 23 (83-84)

Nederland 12.01.90

Tilleggsprotokoll 23.04.13

1

1

31.12.90

30.11.13

St.prp. nr. 79 (89-90)

Prop. 130 S (12-13)

Nepal 13.05.96

1

19.06.97

St.prp. nr. 6 (96-97)

New Zealand 20.04.82

Ny avtale

1 a)

3

31.03.83

St.prp. nr. 28 (82-83)

Nordiske land 23.09.96

Tilleggsprotokoll 06.10.97

Tilleggsprotokoll 04.04.08

1

1

1

11.05.97

31.12.97

29.12.08

St.prp. nr. 5 (96-97)

St.prp. nr. 10 (97-98)

St.prp. nr. 54 (07-08)

Pakistan 07.10.86

1

18.02.87

St.prp. nr. 51 (86-87)

Polen 09.09.09

Tilleggsprotokoll 05.07.12

1

1

25.05.10

02.04.13

Prop. 59 S (09-10)

Prop. 145 S (11-12)

Portugal 10.03.11

1

15.06.12

Prop. 123 S (10-11)

Qatar 29.06.09

1

30.12.09

St.prp. nr. 97 (08-09)

Romania 14.11.80

Ny avtale 27.04.15

1 a)

1

27.09.81

01.04.16 (virkning fra 01.01.17)

St.prp. nr. 139 (80-81)

Prop. 124 S (14-15)

Russland 26.03.96

1

20.12.02

St.prp. nr. 47 (95-96)

Saba 13.11.89

Tilleggsprotokoll 10.09.09

1e)

1

17.12.90

01.09.11

St.prp. nr. 54 (89-90)

Prop. 87 S (09-10)

Senegal 04.07.94

1

28.02.97

St.prp. nr. 67 (93-94)

Serbia

Ny avtale 14.06.15

1 b)

1

18.12.15 (virkning fra 01.01.16)

St.prp. nr. 23 (83-84)

Prop. 14 S (15-16)

Sierra Leone 18.05.55

1 d)

18.05.55

Rundskriv 16/1-58

Singapore 19.12.97

Tilleggsprotokoll 18.09.09

Ny avtale

1

1

3

20.04.98

04.04.10

St.prp. nr. 34 (97-98)

Prop. 57 S (09-10)

St. Eustatius 13.10.89

Tilleggsprotokoll 10.09.09

1e)

1

17.12.90

01.09.11

St.prp. nr. 54 (89-90)

Prop. 87 S (09-10)

St. Maarten 13.10.89

Tilleggsprotokoll 10.09.09

1e)

1

17.12.90

01.09.11

St. prp. nr. 54 (89-90)

Prop. 87 S (09-10)

Slovakia 27.06.79

Ny avtale

1a)/f)

3

28.12.79

St.prp. nr. 13 (79-80)

Slovenia 18.02.08

1

10.12.09

St.prp. nr. 96 (08-09)

Spania 06.10.99

1

18.12.00

St.prp. nr. 21 (99-00)

Sri Lanka 04.12.86

1

08.03.88

St.prp. nr. 71 (86-87)

Storbritannia 14.03.13

1

17.12.13

Prop. 94 S (12-13)

Sveits 07.09.87

Tilleggsprotokoll 12.04.05

Tilleggsprotokoll 31.08.09

Tilleggsprotokoll 04.09.15

1

1

1

2

02.05.89

20.12.05

22.12.10

St.prp. nr. 76 (87-88)

St.prp. nr. 55 (04-05)

Prop. 17 S (10-11)

Sverige: Nordiske land

Sør-Afrika 12.02.96

Tilleggsprotokoll 16.07.12

1

1

12.09.96

20.11.15 (virkning fra 20.11.15)

St.prp. nr. 76 (95-96)

Prop. 44 S (12-13)

Sør-Korea 05.10.82

1

01.03.84

St.prp. nr. 30 (82-83)

Tanzania 28.04.76

1 a)

04.08.78

St.prp. nr. 36 (77-78)

Thailand 30.07.03

1

29.12.03

St.prp. nr. 13 (03-04)

Trinidad og Tobago 29.10.69

1

07.08.70

St.prp. nr. 53 (69-70)

Tsjekkia 19.10.04

1

09.09.05

St.prp. nr. 42 (04-05)

Tunisia 31.05.78

1

28.12.79

St.prp. nr. 4 (79-80)

Tyrkia 15.01.10

1

15.06.11

Prop. 162 S (09-10)

Tyskland 04.10.91

Tilleggsprotokoll 24.06.13

1

1

07.10.93

03.02.15 (virkning fra 01.01.15)

St.prp. nr. 39 (91-92)

Prop. 190 S (12-13)

Uganda 07.09.99

1

16.05.01

St.prp. nr. 22 (99-00)

Ukraina 07.03.96

1

18.09.96

St.prp. nr. 69 (95-96)

Ungarn 21.10.80

1 a)

20.09.81

St.prp. nr. 142 (80-81)

USA 03.12.71

Tilleggsprotokoll 19.09.80

Ny avtale

1

1

3

19.11.72

15.12.81

St.prp. nr. 63 (71-72)

St.prp. nr. 71 (80-81)

Venezuela 29.10.97

1

08.10.98

St.prp. nr. 32 (97-98)

Vietnam 01.06.95

1

14.04.96

St.prp. nr. 75 (94-95)

Zambia 14.07.71

Ny avtale 17.12.15

1

2

22.03.73

St.prp. nr. 77 (71-72)

Zimbabwe 09.03.89

1

28.08.91

St.prp. nr. 4 (89-90)

Østerrike 28.11.95

Tilleggsprotokoll 14.11.05

Tilleggsprotokoll 16.09.09

1

1

1

01.12.96

01.12.06

01.06.13

St.prp. nr. 31 (95-96)

St.prp. nr. 56 (05-06)

Prop. 58 S (09-10)

 1. I protokollene til skatteavtalene mellom Norge og Hellas, Luxemburg, New Zealand, Romania, Slovakia, Tanzania og Ungarn er det inntatt bestemmelser hvor Norge ved noteveksling ensidig kan endre avtalene slik at man på norsk side går over fra å bruke unntaksmetoden til kreditmetoden for å lempe dobbeltbeskatning. Dette innebærer at der en skattyter bosatt i Norge blir skattlagt i utlandet, så får han et fradrag i utlignet norsk skatt for den betalte utenlandske skatten, i stedet for at den utenlandske inntekten blir unntatt fra norsk beskatning. Diplomatisk note ble oversendt alle de foran nevnte land i 1998. Dato for ikrafttredelse og virkning av endringen er som følger for det enkelte land: Hellas – 6. juni 1998 med virkning 1. januar 1999, Luxemburg – 25. desember 1998 med virkning 1. januar 1999 for inntektsskatt og 1. januar 2000 for formuesskatt, New Zealand – 16. juli 1998 med virkning 1. januar 1999, Romania – 26. august 1999 med virkning 1. januar 1999, Slovakia – 3. juli 1998 med virkning 1. januar 1999, Tanzania – 4. mai 1998 med virkning 1. januar 1999 og Ungarn – 26. august 1999 med virkning 1. januar 1999.

 2. Skatteavtalen med Jugoslavia av 1. september 1983 er midlertidig suspendert. For Kroatia er skatteavtalen ved notevekslinger av 6. mars 1996 gitt anvendelse fra samme dato. For Serbia er skatteavtalen ved notevekslinger av 29. mai 2003 gitt anvendelse fra denne datoen. For Bosnia Hercegovina er skatteavtalen ved noteveksling 20. august 2008 gitt anvendelse fra og med inntektsåret 2009. For Montenegro er skatteavtalen ved notevekslinger av 31. oktober 2011 gitt virkning fra det tidspunkt Montenegro ble en selvstendig stat 3. juni 2006. For disposisjoner før dette tidspunktet gjelder suksesjonsavtalen mellom Norge og Serbia og Montenegro av 29. mai 2003. Skatteavtalen gjelder ikke norske personer i Bosnia Hercegovina, Kroatia, Montenegro og Serbia som mottar lønn fra en offentlig etat i Norge.

 3. Skatteavtalen med Kina gjelder ikke for Hong Kong og Macau.

 4. Skatteavtalen mellom Norge og Storbritannia som ble undertegnet 2. mai 1951 ble ved en noteveksling 18. mai 1955 utvidet til å gjelde en rekke britiske kolonier som senere er blitt selvstendige stater. Avtalen gjelder i dag bare for Sierra Leone.

 5. Etter oppløsningen av de Nederlandske Antiller gjelder skatteavtalen mellom Norge og de Nederlandske Antiller og tilleggsprotokollen for: Curacao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustasius og Saba.

 6. Skatteavtalen med Tsjekkoslovakia skal inntil videre anvendes overfor Slovakia.

7.3 Avtaler med begrenset rekkevidde

Land

Status

Undertegnet

Publisert

Finland (avtale om beskatning ved bygging av grensebroer)

1

19.05.93

St.prp. nr. 92 (92-93)

Sverige (avtale om beskatning ved bygging av grensebroer)

1

22.10.02

St.prp. nr. 14 (02-03)

7.4 Særskilte avtaler om administrativ bistand

Land

Status

Underteg.

I kraft

Publisert

Multilateral bistandsavtale (Europarådet/OECD)

1

05.05.89

01.04.95

St.prp. nr. 75 (88-89)

Endringsprotokoll

1

27.05.10

01.06.11

Prop. 142 S (09-10)

Kompetent myndighetsavtale:

https://www.regjeringen.no/contentassets/b890040c89cc4011b8d98b474f33875f/mcaa_norway.pdf

(Europarådet/OECD) For oversikt over jurisdiksjoner som har tiltrådt multiavtalen, se OECDs liste på følgende internettside:

http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/conventiononmutualadministrativeassistanceintaxmatters.htm

Se også liste over deklarasjoner, reservasjoner og annen kommunikasjon på internettsiden ovenfor.

Nordiske land (Norge, Danmark, Færøyene, Grønland, Finland, Island og Sverige)

1

07.12.89

08.05.91

St.prp. nr. 53 (89-90)

Ny avtale

3

7.5 Avtale om forbedret internasjonal overholdelse av skattelovgivningen og gjennomføring av FATCA

Land

Status

Underteg.

I kraft

Publisert

USA (med virkning fra 01.07.14)

1

15.04.13

27.01.14

Prop. 138 S (12-13)

7.6 Avtaler om utveksling av opplysninger i skattesaker

Land

Status

Underteg.

I kraft

Publisert

Andorra

1

24.02.10

18.06.11

Prop. 66 S (10-11)

Anguilla

1

14.12.09

10.04.11

Prop. 66 S (09-10)

Antigua & Barbuda

1

19.05.10

15.01.11

Prop. 149 S (09-10)

Aruba

1

10.09.09

01.08.11

Prop. 86 S (09-10)

Bahamas

1

10.03.10

09.09.10

Prop. 109 S (09-10)

Bahrain

1

14.10.11

12.07.12

Prop. 37 S (11-12)

Belize

1

15.09.10

26.02.11

Prop. 4 S (10-11)

Bermuda

16.04.09

22.01.10

Prop. 19 S (09-10)

Botswana

2 a)

20.02.13

Prop. 125 S (12-13)

Brunei

1 b)

27.06.12

27.04.15

Prop. 14 S (12-13)

Caymanøyene

1

01.04.09

04.03.10

Prop. 24 S (09-10)

Cookøyene

16.12.09

06.10.11

Prop. 78 S (09-10)

Costa Rica

1

29.06.11

13.04.14

Prop. 36 S (11-12)

De britiske jomfruøyene

18.05.09

03.12.10

Prop. 29 S (09-10)

Dominicasamveldet

1

19.05.10

22.01.12

Prop. 147 S (09-10)

Forente Arabiske Emirater

2

03.11.15

Gibraltar

1

16.12.09

08.09.10

Prop. 68 S (09-10)

Grenada

1

19.05.10

09.02.12

Prop. 150 S (09-10)

Guatemala

2

15.05.12

Prop. 131 S (11-12)

Guernsey

1

28.10.08

08.10.09

St.prp. nr. 73 (08-09)

Hong Kong

2 c)

22.08.14

Prop. 5 S (14-15)

Isle of Man

1

30.10.07

06.09.08

St.prp. nr. 38 (07-08)

Jersey

1

28.10.08

07.10.09

St.prp. nr. 74 (08-09)

Liberia

1

10.11.10

17.05.12

Prop. 46 S (10-11)

Liechtenstein

1

17.12.10

31.03.12

Prop. 60 S (10-11)

Macao/Kina

1

29.04.11

18.12.11

Prop. 122 S (10-11)

Marshalløyene

1

28.09.10

19.06.11

Prop. 44 S (10-11)

Mauritius

1

01.12.11

26.05.12

Prop. 55 S (11-12)

Monaco

1

23.06.10

31.01.11

Prop. 159 S (09-10)

Montserrat

1

22.11.10

19.12.11

Prop. 55 S (10-11)

Niue

1

19.09.13

28.05.14

Prop. 27 S (13-14)

Panama

1

12.11.12

20.12.13

Prop. 61 S (12-13)

Saint Christopher (St. Kitts) og Nevis

1

24.03.10

12.01.11

Prop. 145 S (09-10)

St. Lucia

1

19.05.10

01.12.11

Prop. nr. 148 S (09-10)

St. Vincent og Grenadinene

1

24.03.10

20.04.11

Prop. 146 S (09-10)

Samoa

1

16.12.09

19.10.12

Prop. 77 S (09-10)

San Marino

1

12.01.10

22.07.10

Prop. 76 S (09-10)

Seychellene

1

30.03.11

11.08.12

Prop. 95 S (10-11)

Turks og Caicosøyene

1

16.12.09

09.04.11

Prop. 67 S (09-10)

Uruguay

1

14.12.11

30.01.14

Prop. 56 S (11-12)

Vanuatu

2

13.10.10

Prop. 45 S (10-11)

 1. 6. Avtalen omfatter alle skatter som skrives ut i Norge og Botswana. Avtalen har tilbakevirkende kraft for straffbare skattesaker. I alminnelige skattesaker har avtalen virkning fra og med inntektsåret 2017, eller der det ikke er noen skatteperiode for skattekrav som oppstår på eller etter 10. januar 2016.

 2. 7. Avtalen omfatter alle skatter som skrives ut i Norge og Brunei. Avtalen har tilbakevirkende kraft for straffbare skattesaker. I alminnelige skattesaker har avtalen virkning fra og med inntektsåret 2016, eller der det ikke er noen skatteperiode for skattekrav som oppstår på eller etter 1. januar 2016.

 3. 8. Avtalen omfatter følgende norske skatter: inntekts- og formuesskatt, petroleumsskatt, grunnrenteskatt på vannkraftproduksjon, tonnasjeskatt og merverdiavgift. Avtalen har virkning fra og med inntektsåret 2016, eller der det ikke er noen skatteperiode for skattekrav som oppstår på eller etter 4. desember 2015.

8 Oversikt over metode for unngåelse av dobbeltbeskatning i skatteavtalene

Oversikten nedenfor viser hvilken metode som skal anvendes for å unngå dobbeltbeskatning for inntektskategoriene lønn (art. 15 privat tjeneste) og inntekt ved forretningsvirksomhet ved ligningen for 2016. Listen er à jour per 1. juni 2016.

For spesielle yrkesgrupper kan avtalene inneholde andre regler for unngåelse av dobbeltbeskatning.

Oversikten dekker ikke inntekt fra virksomhet på utenlandsk kontinentalsokkel.

Kodeforklaring:

Status:

 • Kode 1: Avtaler i kraft

Metode:

 • Kode A: Alternativ fordeling

 • Kode F: Fordelingsmetoden (unntaksmetoden)

 • Kode FP: Fordelingsmetoden med progresjonsforbehold

 • Kode K: Kreditmetoden (godtgjørelsesmetoden)

For en nærmere beskrivelse av de forskjellige metodene, se emnet «Utland – unngåelse av dobbeltbeskatning».

Land

Status

Hovedmetode

Lønn

Forr.

Albania

1

K

K

K

Argentina

1

K

K

K

Aserbajdsjan

1

K

K

K

Australia

1

K

K

K

Bangladesh

1

K

K

K

Barbados

1

F

FP

F

Belgia

1

F

FP

F

Benin

Bonaire d)

1

1

F

F

FP

FP

F

F

Bosnia Hercegovina a)

1

F

FP

K

Brasil

1

F

FP

F

Bulgaria

1

K

K

K

Canada

1

K

K

K

Chile

Curacao d)

1

1

K

F

K

FP

K

F

Danmark

Nordiske land

Egypt

1

F

FP

F

Elfenbenskysten

1

F

FP

F

Estland

1

K

K

K

Filippinene

1

F

FP

F

Finland

Nordiske land

Frankrike

1

K

K

K

Færøyene

Nordiske land

Gambia

1

K

K

K

Georgia

1

K

K

K

Grønland

1

K

K

K

Hellas

1

K

K

K

India

1

K

K

K

Indonesia

1

F

FP

F

Irland

1

K

K

K

Island

Nordiske land

Israel

1

F

FP

F

Italia

1

F

FP

F

Jamaica

1

F

FP

F

Japan

1

K

K

K

Kasakhstan

1

K

K

K

Kenya

1

F

FP

F

Kina b)

1

F

FP

F

Kroatia a)

1

F

FP

K

Kypros

1

K

K

K

Latvia

1

K

K

K

Litauen

1

K

K

K

Luxembourg

1

K

K

K

Makedonia

1

K

K

K

Malawi

1

K

K

K

Malaysia

1

F

F

F

Malta

1

K

K

K

Marokko

1

F

FP

F

Mexico

1

K

K

K

Montenegro a)

1

F

FP

K

Nederland

1

K

K

K

Nepal

1

K

K

K

New Zealand

1

K

K

K

Nordiske land

1

K

A e)

K

Pakistan

1

F

FP

F

Polen

1

K

K

K

Portugal

1

K

K

K

Qatar

1

K

K

K

Romania

1

K

K

K

Russland

Saba d)

1

1

K

F

K

FP

K

F

Senegal

1

K

K

K

Serbia

1

K

K

K

Sierra Leone c)

1

K

K

K

Singapore

St. Eustatius d)

St. Maarten d)

1

1

1

K

F

F

K

FP

FP

K

F

F

Slovakia f)

1

K

K

K

Slovenia

1

K

K

K

Spania

1

K

K

K

Sri Lanka

1

F

FP

F

Storbritannia

1

K

K

K

Sveits

1

K

K

K

Sverige

Nordiske land

Sør-Afrika

1

K

K

K

Sør-Korea

1

F

FP

F

Tanzania

1

K

K

K

Thailand

1

K

K

K

Trinidad og Tobago

1

F

FP

F

Tsjekkia

1

K

K

K

Tunisia

1

F

FP

F

Tyrkia

1

K

K

K

Tyskland

1

K

K

K

Uganda

1

K

K

K

Ukraina

1

K

K

K

Ungarn

1

K

K

K

USA

1

F

K

F

Venezuela

1

K

K

K

Vietnam

1

K

K

K

Zambia

1

F

FP

F

Zimbabwe

1

F

FP

F

Østerrike

1

K

K

K

 1. Skatteavtalen med Jugoslavia er midlertidig suspendert. Iht. noteveksling skal den inntil videre anvendes overfor Bosnia Hercegovina, Kroatia, samt Montenegro. Avtalens bestemmelser får imidlertid ikke anvendelse på norske personer i Bosnia Hercegovina, Kroatia og Montenegro som mottar lønn fra en offentlig etat i Norge.

 2. Avtalen med Kina omfatter ikke Hong Kong og Macao.

 3. Her gjelder den gamle avtalen med Storbritannia av 2. mai 1951.

 4. Fordelsbegrensningsregel i art. 28 i avtalen med Ned. Antiller (som etter oppløsningen av Ned. Antiller gjelder for Curacao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustasius og Saba.

 5. Kredit ved interessefellesskap mellom arbeidsgivere, jf. art. 25 pkt. 7 i den nordiske avtalen.

 6. Skatteavtalen med Tsjekkoslovakia av 27. juni 1979 skal inntil videre anvendes overfor Slovakia.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.