Lignings-ABC 2016

Publisert: 07.09.2016

 • Skriv ut


Innhold: UForsiden
Ugildhet (inhabilitet)
Ulovlige inntekter, fradrag for bestikkelser mv.
Underholdsbidrag
Underskudd
Utdanning – tilskudd og kostnader
Utgangsverdi
Utgiftsgodtgjørelse
Utland – allment om skatteavtaler
Utland – driftsmiddel som tas inn i eller ut av norsk beskatningsområde
Utland – EØS-retten og forholdet til norsk skatterett
Utland – formue, gjeld og gjeldsrenter
Utland – gevinst og tap på aksjer og andeler mv. ved utflytting
1 Innledning
2 Beskatning av aksjegevinster ved utflytting
2.1 Hvem som omfattes av reglene om gevinstbeskatning ved utflytting
2.2 Eiendeler som omfattes av reglene om gevinstbeskatning ved utflytting
2.3 Begivenheter som utløser gevinstbeskatning
2.4 Beløpsbegrensning
2.5 Fradrag for tap
2.6 Tidfesting
2.7 Beregning av gevinst/tap ved utflytting
2.8 Utsettelse med innbetaling av utlignet skatt
2.9 Bortfall av retten til fortsatt utsettelse med betaling av skatten
2.10 Dokumentasjon for at vilkårene for fortsatt utsettelse med betaling av skatten er oppfylt
2.11 Bortfall av endelig skatteplikt
2.12 Endret beregning av gevinst ved realisasjon
2.13 Kreditfradrag
Utland – grensegjengere
Utland – internprising (transfer pricing)
Utland – kapitalinntekter og kapitalgevinster
Utland – lønnsinntekter og pensjonsinntekter mv.
Utland – norsk kontrollert utenlandsk selskap (NOKUS)
Utland – skattemessig bosted
Utland – unngåelse av dobbeltbeskatning
Utland – utflytting av selskap fra Norge
Utland – uttak fra norsk beskatningsområde
Utland – virksomhetsinntekter
Uttak av formuesobjekter og/eller tjenester

Utland – gevinst og tap på aksjer og andeler mv. ved utflytting Til oversikt


 • Sktl. § 2-35 annet ledd bokstav b, § 10-70 og § 14-25.

 • FSFIN § 10-70.

1 Innledning

Sktl. § 10-70 og FSFIN § 10-70 har regler om beskatning av latente aksjegevinster mv. ved utflytting. Reglene innebærer at personlige skattytere som flytter til utlandet med latente gevinster på aksjer eller andeler i norske eller utenlandske selskaper, skal beskattes som om aksjene eller andelene mv. var realisert siste dag før skattyters skatteplikt som bosatt i Norge opphører, eller skattyter anses bosatt i et annet land etter skatteavtale.

Reglene gjelder også ved overdragelse av aksjer mv. til ektefelle som er skattemessig bosatt i utlandet. Videre får reglene anvendelse for personer som tar opphold på Svalbard og anses bosatt der, jf. sktl. § 2-35 annet ledd bokstav b. Svalbard likestilles med stat innenfor EØS ved anvendelsen av § 10-70.

Reglene gjelder bare for samlet netto gevinst/tap som overstiger kr 500 000, jf. sktl. § 10-70 tredje og fjerde ledd. Det gis utsettelse med betalingen av skatten frem til faktisk realisasjon, hvis det stilles betryggende sikkerhet. Det gis utsettelse uten sikkerhetsstillelse når skattyter flytter til en stat innenfor EØS, når Norge i medhold av skatteavtale eller annen folkerettslig overenskomst kan kreve opplysninger om skattyters inntekts- eller formuesforhold, samt bistand til innfordring.

Den beregnede skatten kan reduseres eller bortfalle som følge av bestemte begivenheter som inntrer etter utflyttingen.

Det gis fradrag for tap ved utflytting til en annen EØS-stat, på samme måte og på samme vilkår som en gevinst er skattepliktig.

Skatteplikten faller bort hvis aksjene ikke er realisert innen fem år etter utflytting, eller hvis skattyter igjen blir bosatt i Norge etter intern rett eller skatteavtale.

2 Beskatning av aksjegevinster ved utflytting

2.1 Hvem som omfattes av reglene om gevinstbeskatning ved utflytting

Reglene i sktl. § 10-70 gjelder for personlig skattyter som eier aksjer mv. ved opphør av bostedsskatteplikt til Norge etter intern rett eller skatteavtale. I tillegg gjelder reglene for person som er bosatt i Norge og som overfører aksjer mv. til ektefelle som er skattemessig bosatt i en annen stat, jf. sktl. § 10-70 første ledd annet punktum. Det har ingen betydning hvor lenge vedkommende har vært skattemessig bosatt i Norge før utflyttingen eller overføringen til ektefellen.

Reglene kommer ikke til anvendelse ved utflytting for personer som har kommet til Norge og har blitt bosatt her etter intern rett, men som ikke har blitt bosatt her etter skatteavtale.

2.2 Eiendeler som omfattes av reglene om gevinstbeskatning ved utflytting

Reglene om skatteplikt ved flytting til utlandet omfatter gevinst på

 • aksje, andel og egenkapitalbevis (grunnfondsbevis) i selskaper hjemmehørende i Norge, jf. sktl. § 2-2 første ledd bokstav a-e, herunder

  • aksjeselskap

  • allmennaksjeselskap

  • sparebank

  • annet selveiende finansieringsforetak

  • gjensidig forsikringsselskap

  • samvirkeforetak

  • verdipapirfond

 • andel i norsk deltakerlignet selskap, jf. sktl. § 2-2 annet ledd

 • aksje og andel i tilsvarende utenlandsk selskap som nevnt ovenfor

 • tegningsrett til aksje, opsjon og annet finansielt instrument hvor det underliggende objekt er eiendel i norsk eller utenlandsk selskap nevnt ovenfor.

Reglene omfatter også opsjoner i arbeidsforhold, jf. sktl. § 5-14 tredje ledd, se Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) pkt. 6.5.3 s. 65.

Når skattyter etter utflytting fortsatt er skattepliktig i Norge for virksomhet som drives eller bestyres (fast driftssted etter skatteavtale) i Norge, skal både selskapsandelen og aksjer som er knyttet til virksomheten (aksjer i virksomhet) holdes utenfor beregningen av latent skattepliktig gevinst etter sktl. § 10-70.

2.3 Begivenheter som utløser gevinstbeskatning

2.3.1 Utflytting

Ved opphør av bostedsskatteplikt etter intern rett, anses gevinsten realisert siste dag før den alminnelige skatteplikt som bosatt etter sktl. § 2-1 opphører (emigrasjon). Tilsvarende gjelder for personer som flytter til Svalbard og anses bosatt der, jf. sktl. § 2-35 annet ledd bokstav b.

Ved opphør av bostedsskatteplikt etter skatteavtale, utløses beskatning siste dag før vedkommende blir ansett bosatt i utlandet etter skatteavtalen. Om skattemessig bosted, se emnet «Utland – skattemessig bosted», pkt. 2.

2.3.2 Overføring av aksjer og andeler til ektefelle bosatt i utlandet

Hvis aksjer eller andeler overføres til en ektefelle som er skattemessig bosatt i en annen stat, utløses gevinstbeskatning for de overførte aksjene, selv om den overdragende ektefellen fremdeles er skattemessig bosatt i Norge, jf. sktl. § 10-70 første ledd annet punktum. Dette gjelder uavhengig av om overdragelsen skjer mot vederlag.

2.4 Beløpsbegrensning

Samlet beregnet netto gevinst (etter fradragsberettigede tap) inntil kr 500 000 utløser ikke skatteplikt, jf. sktl. § 10-70 fjerde ledd. Det fastsettes da ikke noen latent gevinst ved opphør av skatteplikt. Denne beløpsgrensen gjelder også hvor aksjer overføres til ektefelle som er skattemessig bosatt i utlandet. Hvis samlet netto latent gevinst overstiger kr 500 000 er hele gevinsten skattepliktig. For ektefeller er det den enkelte ektefelles netto gevinst i utflyttingsåret som skal vurderes mot beløpsgrensen på inntil kr 500 000 i sktl. § 10-70. Når vilkårene for beregning av utflyttingsskatt er oppfylt for begge ektefellene i samme inntektsår kan de fritt fordele gevinster og tap seg i mellom. Se for øvrig «Ektefeller, registrerte partnere og meldepliktige samboere», pkt. 2.4.

Mindreårige barn som lignes sammen med foreldrene etter sktl. § 2-14, er omfattet av den enkelte forelders beløpsgrense på kr 500 000.

2.5 Fradrag for tap

Ved flytting til annen EØS-stat eller Svalbard skal det gis fradrag for tap i samme utstrekning som gevinst er skattepliktig, jf. sktl. § 10-70 tredje ledd. Samlet netto tap er fradragsberettiget dersom grensebeløpet på kr 500 000 er overskredet. Det samme gjelder ved overføring av aksjer og andeler til ektefelle bosatt i en annen EØS-stat. Ved gaveoverføring gis det imidlertid ikke fradrag for gaveelementet. Det gis ikke fradrag for tap som har kommet til fradrag i annen stat.

Det gis ikke fradrag for tap ved flytting til stater utenfor EØS-området. Et tapsfradrag som er fastsatt ved utflytting til en EØS-stat, faller bort hvis skattyter flytter videre til en stat utenfor EØS-området, se Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) pkt. 6.10.2.3 s. 77.

2.6 Tidfesting

Gevinst er skattepliktig og eventuelt tap fradragsberettiget den siste dagen før skatteplikt som bosatt i Norge opphører etter intern rett eller skatteavtale, jf. sktl. § 14-25, eller siste dagen før skattyter anses bosatt på Svalbard. Tapsfradraget fastsettes ved ligningen for utflyttingsåret, men avregningen utsettes til aksjene eller andelene er realisert, jf. sktl. § 10-70 tredje ledd tredje punktum. Om utsettelse med innbetaling av skatt på gevinst, se nedenfor.

2.7 Beregning av gevinst/tap ved utflytting

2.7.1 Generelt

Hvis samlet netto gevinst overstiger kr 500 000, skal det beregnes og fastsettes en gevinst for hver aksje, andel mv. ved ligningen for utflyttingsåret. Tilsvarende gjelder hvor beskatning utløses ved overføring til ektefelle som er skattemessig bosatt i utlandet, jf. sktl. § 10-70 første ledd annet punktum og pkt. 2.3.2. Om utsettelse med betaling av skatt, se pkt. 2.8.

Hvor det foreligger rett til tapsfradrag skal også tapsfradraget for de enkelte aksjer/andeler mv. beregnes og fastsettes ved ligningen for utflyttingsåret/overføringsåret, men skal ikke avregnes før aksjene eller andelene er realisert, jf. sktl. § 10-70 tredje ledd tredje punktum.

Ved gevinst/tapsberegningen skal utgangsverdien settes til aksjenes/andelenes markedsverdi den dagen aksjene anses realisert, jf. sktl. § 10-70 første og femte ledd og pkt. 2.3. For børsnoterte aksjer benyttes denne dagens gjennomsnittlige omsetningskurs, eventuelt kjøperkurs der omsetningskurs ikke finnes. For ikke børsnoterte aksjer og selskapsandeler uten kjent markedsverdi må markedsverdien/utgangsverdien fastsettes ved skjønn.

Inngangsverdien for aksjer og andeler fastsettes etter de ordinære regler. Om inngangsverdien for aksjer, se emnet «Aksjer – realisasjon», pkt. 6. Om inngangsverdi for andel i deltakerlignet selskap, se emnet «Deltakerlignet selskap – realisasjon av andel», pkt. 3. Om inngangsverdien for aksjer ervervet ved arv eller gave, se emnet «Arv og gave – inngangsverdi og kontinuitet».

2.7.2 Inngangsverdi for skattyter som har bodd mindre enn 10 år i Norge

Skattyter som har bosatt seg i Norge etter fødselen og som har bodd mindre enn 10 år i Norge kan kreve at inngangsverdi for aksjer og andeler som vedkommende eide da skatteplikten som bosatt i Norge oppstod, fastsettes til markedsverdien på dette tidspunktet, jf. sktl. § 10-70 sjette ledd. Inngangsverdien etter denne regelen kan ikke settes høyere enn utgangsverdien. En slik alternativ inngangsverdi kan dermed ikke føre til eller øke et latent tapsfradrag.

2.7.3 Oppgave over aksjer og andeler

Skattyter som påstår at bostedsskatteplikten til Norge er opphørt etter sktl. § 2-1 eller etter skatteavtale, må for det år skatteplikten påstås å være opphørt, legge ved selvangivelsen skjemaet «Gevinst og tap på aksjer og andeler ved utflytting» (RF-1141) for de aksjene og andelene som omfattes av skatteplikten. Skjemaet skal også leveres hvis skattekontoret fastsetter et annet tidspunkt for skattemessig utflytting enn det skattyter påstår. Har ikke skattyter beregnet gevinst/tap i oppgaven må skattekontoret fastsette gevinsten/tapet ved skjønn.

Tilsvarende oppgaveplikt gjelder for det år aksjer eller andeler er overført til ektefelle bosatt i utlandet.

2.7.4 Oppjustering av gevinst/tap

Gevinst/tap som beregnes ved utflyttingen blir ved skatteberegningen multiplisert med 1,15, jf. sktl. § 10-31 første ledd fjerde punktum og § 10-31 annet ledd annet punktum.

2.8 Utsettelse med innbetaling av utlignet skatt

2.8.1 Generelt

Skattyteren kan på visse vilkår gis utsettelse med innbetaling av den skatt som utlignes på den latente gevinsten i forbindelse med utflyttingen, jf. sktl. § 10-70 syvende ledd og FSFIN § 10-70-1. Tilsvarende gjelder hvor beskatning utløses ved overføring av aksjer mv. til ektefelle bosatt i utlandet. Når det er gitt utsettelse, kan retten til fortsatt utsettelse falle bort, se pkt. 2.9.

For at skattyter skal få utsettelse med innbetaling av utlignet skatt, er det et vilkår at han har levert en slik oppgave over aksjer og andeler som er nevnt under pkt. 2.7.3 og beregnet gevinsten, jf. FSFIN § 10-70-1. Tilsvarende betingelse gjelder også når skattekontoret fastsetter et annet tidspunkt for skattemessig utflytting enn det skattyter påstår.

2.8.2 Sikkerhetsstillelse

Ved flytting til en annen EØS-stat som Norge har inngått folkerettslig overenskomst med om utlevering av opplysninger om skattyters inntekts- og formuesforhold og bistand til innfordring, gis det utsettelse med betalingen av skatten uten sikkerhetsstillelse. Tilsvarende gjelder hvor det utløses skatteplikt ved overføring av aksjer eller andeler til ektefelle som er bosatt i en slik stat. Norge har slike avtaler med følgende stater innen EØS-området

 • Belgia

 • Danmark

 • Estland

 • Finland

 • Frankrike

 • Hellas

 • Island

 • Italia

 • Latvia

 • Litauen

 • Luxemburg

 • Malta

 • Nederland

 • Polen

 • Portugal

 • Slovenia

 • Spania

 • Storbritannia

 • Sverige

 • Tsjekkia

 • Tyskland

 • Østerrike.

Ved flytting til Svalbard gis utsettelse med betalingen av skatten uten sikkerhetsstillelse.

Ved utflytting til alle andre land er det alltid et vilkår for utsettelse med innbetaling av utlignet skatt, at det stilles betryggende sikkerhet for skatteforpliktelsen, jf. sktl. § 10-70 syvende ledd. Tilsvarende gjelder hvor det utløses skatteplikt ved overføring av aksjer eller andeler til ektefelle bosatt i slikt land. Sikkerhetsstillelsen må tilsvare skatteforpliktelsen og kan skje i form av bankgaranti, pant i verdipapirer eller annen betryggende sikkerhet. Skattekontoret fastsetter kravet til sikkerhetsstillelse og hvor lang varighet den skal ha, jf. FSFIN § 10-70-1 fjerde ledd.

2.9 Bortfall av retten til fortsatt utsettelse med betaling av skatten

2.9.1 Realisasjon innen fem år

Retten til fortsatt utsettelse med betaling av skatten faller bort hvis aksjene eller andelene realiseres innen fem år etter tidspunktet for opphør av bostedsskatteplikt etter intern rett eller skatteavtale. Nærmere om hva som er skattemessig realisasjon og eventuelle unntak, se emnet «Realisasjonsbegrepet».

2.9.2 Gaveoverføring innen fem år

Retten til fortsatt utsettelse med betaling av skatten faller bort hvis aksjene eller andelene overføres ved gave innen fem år til person/selskap som ikke er skattemessig bosatt/hjemmehørende i Norge, jf. sktl. § 10-70 åttende ledd. Dette gjelder også ved overføring mellom ektefeller mens begge er bosatt i utlandet.

2.9.3 Opphør av virksomhet i deltakerlignet selskap

Gjelder den utsatte beskatningen andeler i deltakerlignede selskaper, bortfaller retten til fortsatt utsettelse med betaling av skatten for disse andelene, hvis virksomheten i selskapet opphører, jf. sktl. § 10-70 åttende ledd. Dette vil være aktuelt hvor opphøret skjer før det er gått fem år etter at skatteplikten opphørte, jf. sktl. § 10-70 niende ledd bokstav c. Opphøret av virksomheten får ikke betydning for den utsatte beskatning for gevinst på eventuelle andre andeler eller aksjer. Om opphør av virksomhet, se emnet «Virksomhet – opphør av virksomhet».

2.9.4 Videre flytting

Hvis skattyter som har fått utsettelse med betalingen uten å stille sikkerhet, flytter videre til et annet land innen fem år etter at skatteplikten opphørte etter intern rett eller etter skatteavtale, må retten til fortsatt utsettelse vurderes på nytt. Flytter skattyter til en stat hvor rett til utsettelse med innbetaling av skatten er betinget av at det stilles betryggende sikkerhet, faller retten til fortsatt utsettelse med betaling av skatten bort, med mindre det stilles sikkerhet i samsvar med FSFIN § 10-70-1 fjerde ledd, jf. FSFIN § 10-70-1 tredje ledd.

2.9.5 Informasjonsplikt om bortfall av retten til utsettelse med betaling av skatten

Inntrer en hendelse som gjør at retten til fortsatt utsettelse med betaling av skatten faller bort, har skattyter plikt til å informere skattekontoret om dette innen to måneder etter at den betalingsutløsende hendelsen inntraff, jf. FSFIN § 10-70-1 femte ledd. Skattyter kan opplyse om dette i skjemaet «Realisasjon av aksjer og andeler etter opphør av skattemessig bosted i Norge» (RF-1314).

2.9.6 Endret beregning av skatt ved bortfall av retten til utsettelse

Faller retten til fortsatt utsettelse med betaling av skatten bort, kan skattyteren kreve å få redusert utlignet skatt som om gevinsten var fastsatt etter verdien på det tidspunkt retten til utsettelse med betalingen falt bort, jf. FSFIN § 10-70-2 første ledd. I disse tilfellene beregnes gevinsten etter reglene i sktl. § 10-70 niende ledd bokstav a, annet til fjerde punktum, se pkt. 2.12.

2.10 Dokumentasjon for at vilkårene for fortsatt utsettelse med betaling av skatten er oppfylt

For skattyter som har rett til utsettelse med betaling av skatten er det i følge FSFIN § 10-70-1 annet ledd et vilkår for fortsatt utsettelse med betaling av skatten, at skattyteren innen 30. april i hvert av de påfølgende år etter utflyttingen dokumenterer

 • hvor skattyteren har sitt skattemessige bosted, og

 • at de aksjene eller andelene som det er gitt utsettelse med betalingen av skatten i forhold til, fremdeles er i behold.

Er det krevd utsettelse med innbetalingen av skatten i forbindelse med overføring av aksjer eller andeler til ektefelle bosatt i utlandet, må det dokumenteres at aksjene eller andelene er i behold hos ektefellen og hvor ektefellen har sitt skattemessige bosted. Dette gjelder også hvis ekteskapet har blitt oppløst etter at overføringen fant sted.

2.11 Bortfall av endelig skatteplikt

Skatteplikten for gevinst ved utflytting faller bort i følgende tilfeller

 • hvis skattyter ikke har realisert aksjen eller andelen innen fem år etter at skatteplikten til Norge som bosatt etter intern rett eller etter skatteavtale opphørte, jf. sktl. § 10-70 niende ledd bokstav c

 • hvis skattyter igjen blir bosatt i Norge etter intern rett eller etter skatteavtale, jf. sktl. § 10-70 niende ledd bokstav d

Har det blitt beregnet latent gevinst ved overføring til ektefelle bosatt i utlandet, faller skatteplikten for gevinsten bort i følgende tilfeller

 • hvis ektefellen ikke har realisert aksjen eller andelen innen fem år etter at overføringen fant sted

 • hvis ektefellen blir bosatt i Norge etter intern rett eller etter skatteavtale

 • hvis aksjene overføres tilbake til ektefellen bosatt i Norge

Er skatteplikten falt bort etter et av alternativene ovenfor, skal det foretas endring av ligning for utflyttingsåret/overføringsåret. Ved endret ligning faller tidligere beregnet latent gevinst/tap bort. Er det stilt sikkerhet, skal denne frigis.

2.12 Endret beregning av gevinst ved realisasjon

2.12.1 Generelt

Realisasjon av aksjene eller andelene til en høyere verdi enn den verdi som ble lagt til grunn ved beregningen av den latente gevinsten, medfører ikke at det skal foretas omberegning av den fastsatte gevinsten.

Hvis aksjene/andelene realiseres til en lavere verdi enn den realisasjonsverdi (utgangsverdi) som er fastsatt i forbindelse med utflyttingen, kan skattyter kreve at utlignet skatt på aksjene blir redusert, slik at skatten beregnes på grunnlag av faktisk realisasjonsverdi, jf. sktl. § 10-70 niende ledd bokstav a. Utgangsverdien kan likevel ikke settes lavere enn inngangsverdien. Ved tap kan utgangsverdien heller ikke settes lavere enn verdien ved utflytting. Den alternative utgangsverdien kan dermed ikke føre til et tap. Den kan heller ikke benyttes ved gaveoverføringer, jf. sktl. § 10-70 niende ledd bokstav a fjerde punktum og pkt. 2.9.2. Korrigeringen gjennomføres ved endring av ligningen for utflyttingsåret/overføringsåret. Skattyter skal gi opplysninger i skjemaet «Realisasjon av aksjer og andeler etter opphør av skattemessig bosted i Norge» (RF-1314).

Er det grunnlag for reduksjon av den skatt som er utlignet i forbindelse med utflyttingen og skatten er innbetalt, skal for mye betalt skatt tilbakebetales, jf. FSFIN § 10-70-2 første ledd.

2.12.2 Korrigering for lavt eller ikke beskattet utbytte

Ved den alternative gevinstberegningen skal lavt eller ikke beskattet utbytte for de foregående fem år etter utflyttingen legges til utgangsverdien jf. sktl. § 10-70 niende ledd bokstav a tredje punktum. Ved realisasjon i 2016 vil det bare være aktuelt å korrigere for utbytte mottatt i 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016 forut for realisasjonen. Skatt betalt av slikt utbytte i Norge eller annen stat skal da trekkes fra i skatten, jf. FSFIN § 10-70-2 annet ledd første punktum.

Som lavt beskattet utbytte regnes utbytte som er beskattet lavere enn to tredeler av den skatten som ville blitt utlignet dersom skattyteren var bosatt i Norge, jf. FSFIN § 10-70-2 annet ledd annet punktum. Ved beregningen av hvilken skatt som hadde påløpt om skattyter hadde vært bosatt i Norge, skal det tas hensyn til beregnet skjerming.

2.12.3 Eksempler på gevinstberegning

Inng. verdi

Verdi ved flytting

Latent gevinst/tap i Norge

Salgssum

Faktisk gevinst/tap i utlandet

Endelig gevinst/tap i Norge

Kommentarer

800

1 200

400

1 400

600

400

Verdistigning før utflytting beskattes

800

1 200

400

500

-300

0

Utgangsverdi kan ikke være lavere enn historisk kostpris – ingen beskatning av latent gevinst

800

500

-300

400

-400

-300

Utgangsverdi kan ikke settes lavere enn verdi ved utflytting. Fradraget er betinget av at det ikke er gitt fradrag i utlandet

800

500

-300

600

-200

-200

Fradraget skal begrenses til faktisk tap. Fradraget er betinget av at det ikke er gitt fradrag i utlandet

800

500

-300

900

100

0

Fradraget skal begrenses til faktisk tap, her er det ikke tap ved realisasjon

2.13 Kreditfradrag

Har skattyter realisert aksjer innenfor 5-årsperioden og er beskattet for gevinst i bostedsstaten skal det gis fradrag for den utenlandske skatten i utlignet skatt etter sktl. § 10-70 niende ledd bokstav b. Det er bare den utenlandske skatten som gjelder den del av gevinsten som er beregnet etter de norske reglene som gir rett til kreditfradrag. Reglene om kreditfradrag i sktl. § 16-20 til § 16-28 gjelder så langt de passer. Om fradrag for skatt betalt i utlandet, se emnet «Utland – unngåelse av dobbeltbeskatning», pkt. 4.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.