Lignings-ABC 2016

Publisert: 07.09.2016

 • Skriv ut


Innhold: V

Varebeholdning Til oversikt


 • Sktl. § 4-17 og § 14-5 annet ledd.

 • FSFIN § 14-5 A.

 • Forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring (bokføringsforskriften).

1 Hva er varebeholdning

1.1 Generelt

Reglene for varebeholdning omfatter følgende beholdninger som skattyteren eier ved inntektsårets slutt

 • råvarer

 • halvfabrikata

 • varer under tilvirkning

 • ferdigvarer, innkjøpte eller av egen tilvirkning

 • emballasje på lager

 • brensel på lager

 • andre hjelpestoffer på lager

 • materialer for vedlikehold og nyanlegg

 • varer som midlertidig brukes til demonstrasjon og som deretter skal tilbake til lager for å omsettes som salgsvarer

 • reservedeler, hvis disse ikke av bedriften aktiveres sammen med den maskin de tilhører, f.eks. reservemotor

 • returemballasje. Returemballasje er emballasje som følger med ved salget, men som det er forutsatt skal returneres og som det derfor betales pant for, f.eks. flasker og kasser. Returemballasje kan etter skattyterens valg enten behandles som varelager eller som driftsmiddel. Om behandling av returemballasje som driftsmiddel, se emnet «Driftsmiddel – avskrivning på/inntektsføring av saldo», pkt. 16.23

 • tomter som er omløpsmidler i virksomhet

1.2 Dyr og akvatiske organismer

Dyr som inngår i buskap på gårdsbruk, reinflokk i reindriftsnæringen, bestand i pelsdyrnæringen og akvatiske organismer i akvakultur omfattes også av varebeholdningen ved inntektsårets slutt, jf. sktl. § 8-1 fjerde ledd.

1.3 Arbeid under utførelse

Om arbeid under utførelse, se emnet «Virksomhet – arbeider under utførelse».

1.4 Uselgelige varer

Varer som skattyteren ikke fysisk har kvittet seg med ved årsskiftet, f.eks. ved å kaste dem på avfallsplass, makulere eller destruere dem, skal tas med i varebeholdningen. Dette gjelder selv om varene er blitt uselgelige f.eks. pga. motesvingninger, teknisk utvikling eller fordi varen er skadet.

2 Formue

Et foretaks formue i beholdning av råstoffer og varer, settes til den verdi som legges til grunn ved inntektsligningen, jf. sktl. § 4-17. Om verdsettingen, se nedenfor. Dette gjelder selv om formuesverdien derved kommer over reell omsetningsverdi.

Om særregler for verdsetting av formuesverdien av oppdrettsfisk, se emnet «Akvakultur (fiskeoppdrett mv.)».

3 Inntekt

3.1 Generelt

3.1.1 Hovedregel

Endringer i verdien av varebeholdningen mellom inntektsårets begynnelse og slutt, vil som hovedregel påvirke inntekten for foretaket. Dette gjelder uavhengig av om foretaket bare har bokføringsplikt eller om foretaket i tillegg er årsregnskapspliktig.

3.1.2 Særregler for enkelte næringer

3.2 Verdi av varebeholdning ved årets inngang

Verdi av varebeholdning ved årets inngang settes til den samme verdi som er brukt ved det foregående inntektsårets utgang.

3.3 Verdi av varebeholdning ved årets utgang

3.3.1 Generelt

Alle varer på lager vurderes slik

 • innkjøpte varer settes til anskaffelsesverdi, og

 • varer tilvirket av skattyter settes til faktisk tilvirkningsverdi,

jf. sktl. § 14-5 annet ledd bokstav a.

Ved bestemmelse av faktisk anskaffelsesverdi/tilvirkningsverdi for varer som ikke kan individualiseres, anses varer som er ervervet først å være realisert først (FIFU-prinsippet), jf. sktl. § 14-5 annet ledd bokstav b.

Det er ikke anledning til å vurdere varer til gjenanskaffelsesverdi eller nedskrive varer for ukurans, prisfallsrisiko mv. med virkning for ligningen. Dette gjelder selv om varen anses uselgelig, såfremt skattyter fremdeles eier den.

3.3.2 Anskaffelsesverdi

For varebeholdning av innkjøpte salgsvarer og ubearbeidede råvarer, hjelpestoffer mv., er den faktiske anskaffelsesverdi det varen faktisk har kostet i innkjøp (fakturapris) med tillegg av toll, frakt, spedisjon etc. og transportkostnader til det sted hvor varen er lagret på vurderingstidspunktet. Varer kan telles opp til kalkulert utsalgspris hvis en ut fra denne kan beregne anskaffelsesverdi på en tilfredsstillende måte.

3.3.3 Tilvirkningsverdi

Tilvirkede og bearbeidede varer settes til tilvirkningsverdien. Tilvirkningsverdien settes til summen av direkte tilvirkningskostnader som kostnad til råstoffer, halvfabrikata, produksjonsstrøm, brensel og andre hjelpestoffer mv. som er brukt direkte i produksjonen, jf. sktl. § 14-5 annet ledd bokstav a. I tillegg inngår produksjonslønn, dvs. lønn inklusive feriepenger, arbeidsgiveravgift mv. for det tidsrom de ansatte deltar i selve produksjonen.

Ordlyden i sktl. § 14-5 annet ledd bokstav a er uttømmende. Derfor skal det for eksempel ikke tas med

 • indirekte kostnader som f.eks. administrasjon, avskrivninger, vedlikeholdskostnader, forsikring, kostnader til produktkontroll, kostnader til oppvarming og belysning av produksjonslokaler mv.

 • generelle salgskostnader og forsknings- og utviklingskostnader. Se Ot.prp. nr. 35 (1990-91) kap. 7.4 (side 136 annen spalte)

 • verdien av eierens eget arbeid i produksjonen. Dette gjelder også for ansvarlig deltaker i deltakerlignet selskap

 • kostnader til leie av maskiner og utstyr for å utføre en tilvirkningskontrakt

3.3.4 Bokforlag og bokhandlere

Bokhandlere kan ved verdsettingen av beholdningen av bøker velge å ha ett eksemplar av hver tittel nedskrevet til kr 0. Forlagenes beholdning av bøker som er eldre enn 3 år, kan verdsettes til kr 0. Ved vurderingen av om en bok er eldre enn 3 år, skal siste trykningsår for tittelen legges til grunn. Utgivelse med vesentlig enklere eller dyrere utstyr regnes som ny tittel i forhold til ordinær utgave. Disse reglene gjelder kun bøker som kan omsettes uten merverdiavgift i siste ledd, jf. lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift § 6-3 første ledd. Se FSFIN § 14-5-1.

3.3.5 Kunstnere

Kunstnere kan sette verdien av varebeholdningen av visse egenproduserte kunstverk til kr 0, se emnet «Kunstnere».

4 Omdisponering av omsetningsgjenstand til driftsmiddel

Om omdisponering av omsetningsgjenstand (vare) til driftsmiddel, se emnet «Uttak av formuesobjekter og/eller tjenester», pkt. 2.3.6.

5 Dokumentasjon av varebeholdning

Varebeholdningen skal omfatte alle varer som skattyteren eier, også varer som antas uselgelige og uten hensyn til hvor varen befinner seg. Om krav til dokumentasjon (varetellingslister mv.), se forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring § 6-1 (bokføringsloven).

6 Arv/gave/gavesalg

Avdødes skattemessige posisjoner knyttet til varelageret videreføres av dødsbo/enearving som overtar boet udelt, eller gjenlevende ektefelle/samboer som overtar i uskifte. Tilsvarende gjelder for arvinger som overtar varelageret på skifte. Givers skattemessige posisjoner knyttet til varelageret videreføres hos gavemottaker. Se nærmere emnet «Arv og gave – inngangsverdi og kontinuitet».

Overtas varelager ved salg til underpris (gavesalg), er utgangspunktet at reglene om kontinuitet kommer til anvendelse, se emnet «Arv og gave – inngangsverdi og kontinuitet». Om korrigering av inngangsverdien hos kjøperen for eventuell skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap hos selgeren i gavesalgstilfellene, se emnet «Arv og gave – inngangsverdi og kontinuitet», pkt. 4.4.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.