Merverdiavgiftshåndboken

Publisert: 31.08.2016

  • Skriv ut

Merverdiavgiftsloven kapittel 1.Lovens virkeområde. Definisjoner

1‑2 § 1-2. Geografisk virkeområde


(1) Denne loven får anvendelse i merverdiavgiftsområdet.

(2) Med merverdiavgiftsområdet menes det norske fastlandet og alt område innenfor territorialgrensen, men ikke Svalbard, Jan Mayen eller de norske bilandene.

1‑2.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)

  • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)

1‑2.2 Merverdiavgiftsområdet

Bestemmelsen angir merverdiavgiftslovens geografiske virkeområde. Omsetning som finner sted utenfor merverdiavgiftsområdet er ikke avgiftspliktig. Ved grenseoverskridende handel vil det være avgjørende for avgiftsplikten om det skjer inn- eller utførsel til/fra merverdiavgiftsområdet.

Merverdiavgiftsområdet omfatter Kongeriket Norges territorium, i havet avgrenset av territorialgrensen. Lov 27. juni 2003 nr. 57 om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone fastsetter det norske territorialfarvannet til tolv nautiske mil fra grunnlinjene.

Det fremgår imidlertid av § 1‑2 annet ledd at merverdiavgiftsområdet ikke omfatter Svalbard, Jan Mayen eller de norske bilandene.

Kontinentalsokkelen er underlagt norsk skattejurisdiksjon som et eget skatteområde gjennom petroleumsskatteloven. Det er imidlertid ikke gjennomført en tilsvarende utvidelse av merverdiavgiftslovens geografiske virkeområde. Omsetning av varer og tjenester for eksempel petroleumsanlegg utenfor territorialgrensen er ikke avgiftspliktig, idet omsetningen skjer utenfor merverdiavgiftsområdet. Det nærmere omfanget av merverdiavgiftsplikten på transaksjoner med tilknytning til kontinentalsokkelen er regulert av merverdiavgiftsloven med forskrifter.

Omsetning av varer ut av merverdiavgiftsområdet er som utgangspunkt fritatt for merverdiavgift, jf. merverdiavgiftsloven § 6‑21. Omsetning av tjenester som helt ut er til bruk utenfor merverdiavgiftsområdet, er fritatt for merverdiavgift, jf. § 6‑22. Utførsel av varer og tjenester til kontinentalsokkelen er følgelig fritatt for merverdiavgift siden kontinentalsokkelen ikke hører innenfor merverdiavgiftsområdet.

Merverdiavgiftsplikten ved innførsel av varer oppstår når det skjer en innførsel «til merverdiavgiftsområdet», jf. lovens § 3‑29. Dette er i samsvar med når tollplikten inntrer etter tolloven 2007, hvor det sentrale er om en vare innføres til «tollområdet», jf. § 1‑2 annet ledd. Tollområdet er samsvarende med merverdiavgiftsområdet, jf. tolloven § 1‑1 bokstav i. Innførsel fra kontinentalsokkelen er avgiftspliktig. For fjernleverbare tjenester oppstår merverdiavgiftsplikten når slike tjenester «er kjøpt utenfor merverdiavgiftsområdet», se § 3‑30 første ledd.

Fra hovedregelen om merverdiavgiftsplikt ved innførsel av varer er det imidlertid fastsatt en rekke unntak i merverdiavgiftsloven kapittel 7, og disse vil også komme til anvendelse på innførsel som skjer fra kontinentalsokkelen.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.