Merverdiavgiftshåndboken

Publisert: 31.08.2016

 • Skriv ut

Merverdiavgiftsloven kapittel 10.Refusjon av merverdiavgift

II Merverdiavgift betalt vedinnførsel


10‑7 § 10-7. Varer som gjenutføres eller er feildeklarert

(1) Den som ikke er avgiftssubjekt, har rett til refusjon av merverdiavgift betalt ved innførsel dersom

 1. varen gjenutføres i uforandret stand fordi varen er feilsendt, feilbestilt eller ikke levert som avtalt

 2. varen gjenutføres av andre årsaker enn de som er nevnt i bokstav a og tollen blir eller kunne blitt tilbakebetalt etter tolloven § 11‑2 første og annet ledd og § 11‑4 første ledd

 3. varen gjenutføres og det ikke skulle ha vært beregnet merverdiavgift ved innførselen etter § 7‑2 annet ledd

 4. det er gjort feil ved fortollingen av varen

(2) For varer som gjenutføres, jf. første ledd bokstav a til c, er det et vilkår for refusjon at varen gjenutføres innen ett år etter innførselen. Tollregionen kan i særlige tilfeller forlenge fristen. Kravet om gjenutførsel kan frafalles dersom varen blir tilintetgjort under kontroll av eller etter avtale med tollregionen mot at den som var ansvarlig for merverdiavgiften etter § 11‑2 bærer kostnadene.

10‑7.1 Forarbeider og forskrifter

10‑7.1.1 Forarbeider
 • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)

 • Lov 18. 12.2015 nr. 118: Prop. 1 LS (2015‑2016) Skatter, avgifter og toll 2016 og Innst. 4 L (2015‑2016). Overføring av forvaltningsansvaret for bl.a. innførselsmerverdiavgiften fra Tolletaten til Skatteetaten
 • Ot.prp. nr. 58 (2006–2007) Om lov om toll og vareførsel (tolloven), Innst. O. nr. 22 (2006–2007)

10‑7.1.2 Forskrifter
 • Forskrift til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) 17. desember 2008 nr. 1502

10‑7.2 Generelt om § 10-7

Paragrafen inneholder refusjonsbestemmelser som skal tilgodese de aktører som ikke er avgiftssubjekter i lovens forstand, jf. definisjonen av dette begrepet i § 1‑3 første ledd bokstav d. Denne avgrensningen har sammenheng med at avgiftssubjekter vil ha fradragsrett for inngående merverdiavgift etter kapittel 8 i loven, og må benytte denne adgangen i loven for å få avlastning for betalt innførselsmerverdiavgift. De vil følgelig ikke ha rett til refusjon av innførselsmerverdiavgift, jf. dog kap. 10‑9 nedenfor.

Refusjonsordningen håndteres inntil 1. januar 2017 av tollmyndighetene og søknad om refusjon sendes til den tollregion der søker er hjemmehørende.

10‑7.3 § 10-7 første ledd – Omfanget

Varer som gjenutføres
Første ledd bokstav a gjelder vare som gjenutføres i uforandret stand på grunn av at den er feilsendt, feilbestilt eller ikke levert som avtalt, eksempelvis fra en utenlandsk selger. Den som søker refusjon må dokumentere at det er samme vare som gjenutføres.

Første ledd bokstav b viser til aktuelle bestemmelser om refusjon i tolloven. Bestemmelsene i tolloven § 11‑2 første og annet ledd gir adgang til refusjon av tollen i andre konkrete oppregnede tilfeller, mens henvisningen til tolloven § 11‑4 første ledd er delvis overlappende med bokstav a i merverdiavgiftsloven § 10‑7. I tolloven § 11‑4 første ledd annet punktum finnes imidlertid en særbestemmelse som gir adgang til refusjon av tollen «dersom det foreligger særlige grunner», en bestemmelse som også blir anvendelig for merverdiavgiften.

Etter første ledd bokstav c kan merverdiavgift refunderes til aktører som ikke er avgiftssubjekter, hvor det er krevd opp merverdiavgift ved innførselen, men hvor vedkommende egentlig oppfyller vilkårene for fritak ved midlertidig innførsel etter merverdiavgiftsloven § 7‑2 annet ledd. Her har tollmyndighetene en hjemmel til å refundere merverdiavgift i etterhånd dersom det eksempelvis viser seg at importøren har hatt manglende innsikt i regelverket for midlertidig toll- og avgiftsfri innførsel til tollområdet, og som følge av dette har fortollet varen.

Varer som ikke gjenutføres
Første ledd bokstav d gjelder refusjonsadgang generelt for alle typer feil foretatt ved fortollingen. Det er viktig å understreke at refusjonsadgangen etter bokstav d gjelder for varer som ikke skal gjenutføres.

10‑7.4 § 10-7 annet ledd – Vilkår

Annet ledd første punktum fastsetter en særskilt gjenutførselsfrist for varen på ett år etter innførselen for tilfellene som er nevnt under bokstav a–c i første ledd. Fristregelen for gjenutførsel i § 10‑7 må anvendes også i de tilfeller hvor det vises til tollovens refusjonsregler. For refusjon av toll gjelder det imidlertid en toårsfrist fra innførselen. I § 10‑7 annet ledd annet punktum kan tollregionen forlenge gjenutførselsfristen i særlige tilfeller, for eksempel dersom resultatet blir særlig urimelig for vedkommende refusjonssøker. Bestemmelsen er innført av hensyn til mer fleksibilitet i slike refusjonssaker, samt å oppnå en bedre harmonisering med de tilsvarende regler som gjelder for refusjon av toll. Med virkning fra 1. januar 2017 er bestemmelsen endret. Som følge av overføring av forvaltningsoppgaver fra Tolletaten til Skatteetaten heter det nå i annet punktum: Fristen kan i særlige tilfeller forlenges.

Når det gjelder refusjonsbestemmelsen i § 10‑7 første ledd bokstav d, vil fristregelen for refusjon av toll gjelde, jf. merverdiavgiftsloven § 13‑3 annet ledd siste punktum, hvor det henvises til tolloven §§ 12‑10 til 12‑12. Henvisningen inneholder bl.a. § 12‑12 fjerde ledd som i denne sammenhengen (refusjonstilfellene) er den relevante fristbestemmelsen. Fristen for endring til gunst for refusjonssøkeren, er at kravet må fremsettes innen 3 år etter fortollingen av varen. For refusjonstilfellene som er nevnt i bokstav a, b og c er det derimot ikke satt noen bestemt frist for å fremme krav, og følgelig antas at de generelle frister for foreldelse må komme til anvendelse for disse tilfellene.

Annet ledd tredje punktum er en kodifisering av forvaltningspraksis for merverdiavgiften på dette punktet, og er en harmonisering med den tilsvarende regelen for refusjon av toll, jf. tollforskriften § 11‑1‑1 tredje ledd og § 11‑2‑1 annet ledd. Kravet om gjenutførsel av varen kan frafalles av tollmyndighetene dersom varen blir tilintetgjort under kontroll av eller etter avtale med tollmyndighetene. Importøren (den ansvarlige etter § 11‑2) må bære kostnadene ved destruksjonen.

10‑8 § 10-8. Varer som innføres midlertidig – delvis refusjon

(1) Etter at varen er gjenutført, har den som ikke er avgiftssubjekt rett til refusjon av merverdiavgift betalt ved innførsel av

 1. varer som er leid eller lånt fra steder utenfor merverdiavgiftsområdet

 2. anleggsmaskiner og anleggs- og transportmateriell som næringsdrivende med forretningssted eller hjemsted utenfor merverdiavgiftsområdet tar med seg for utføring av oppdrag her

(2) I refusjonsbeløpet gjøres fradrag med fem prosent per måned eller del av måned regnet fra innførselen av varen.

10‑8.1 Forarbeider

 • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)

10‑8.2 Refusjon av avgift betalt ved midlertidig innførsel av varer

Leie/lån
Bestemmelsen gjelder for de aktører som ikke er avgiftssubjekt etter definisjonen i merverdiavgiftsloven § 1‑3 første ledd bokstav d. Bestemmelsen i bokstav b om anleggsmaskiner, mv. vil som regel ikke være aktuell da de fleste slike aktører vil være registreringspliktige for innenlandsk omsetning når de utfører et slikt oppdrag i merverdiavgiftsområdet. I tilfeller hvor det fremkommer opplysninger om at refusjonssøkeren har slik omsetning som nevnt, må tollmyndighetene foreta en avklaring med avgiftsmyndighetene om det foreligger registreringsplikt for vedkommende. Foreligger slik registreringsplikt, må refusjonssøknaden avslås. § 10‑8 vil eksempelvis også være aktuell i de tilfellene hvor importøren ikke kan oppfylle alle vilkår i fritaksbestemmelsen i lovens § 7‑2 annet ledd om avgiftsfritak ved midlertidig innførsel, jf. vilkårene som følger av henvisningen til tolloven §§ 6‑1 til 6‑4. Bestemmelsen er også praktisk siden den ikke stiller andre krav til refusjon enn at varen skal være midlertidig i merverdiavgiftsområdet. Noen bestemte krav til bruk for bestemte formål og eierskap, mv., slik bestemmelsen i lovens § 7‑2 annet ledd stiller, finnes ikke. Den tilsvarende refusjonsbestemmelsen for toll fremgår av tolloven § 11‑3 første ledd bokstav b.

Annet ledd i § 10‑8 innebærer at refusjonsbeløpet reduseres med 5 prosent per måned eller del av måned, slik at dersom gjenutførsel av varen skjer senere enn 20 måneder fra innførselen av varen, vil vedkommende importør ikke få noen refusjon. Sluttresultatet etter refusjon av merverdiavgift, vil således innebære at vedkommende blir belastet med 5 prosent per måned for den tid varen er i Norge, dvs. en delvis refusjon så lenge varen blir i Norge innenfor en periode på 20 måneder.

Tollmyndighetene
Refusjonsordningen håndteres av tollmyndighetene og søknad om refusjon sendes til den tollregion der søker er hjemmehørende. Fra 1. januar 2017 vil refusjonsordningen håndteres av Skatteetaten.

10‑9 § 10-9. Refusjon til avgiftssubjekter

Avgiftssubjekter kan ikke få refundert merverdiavgift betalt ved innførsel. Refusjon kan likevel gis dersom

 1. varen er deklarert på feil mottaker

 2. merverdiavgiften er betalt både av den som innfører varen og av vedkommendes fullmektig. Fullmektigen kan da få refundert merverdiavgiften.

10‑9.1 Forarbeider

 • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)

 • Lov 18. 12.2015 nr. 118: Prop. 1 LS (2015‑2016) Skatter, avgifter og toll 2016 og Innst. 4 L (2015‑2016). Overføring av forvaltningsansvaret for bl.a. innførselsmerverdiavgiften fra Tolletaten til Skatteetaten med virkning fra 1. januar 2017

10‑9.2 Refusjon av merverdiavgift betalt ved innførsel av varer

Bestemmelsen i første punktum om at avgiftssubjektet ikke kan få refundert merverdiavgift betalt ved innførselen, skyldes at registrerte næringsdrivende normalt vil ha fradragsrett for denne merverdiavgiften etter bestemmelsene i merverdiavgiftsloven kapittel 8.

Annet punktum bokstav a er en kodifisering av forvaltningspraksis. Et avgiftssubjekt vil ikke ha fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser til andre avgiftssubjekters virksomhet. Slike feilfortollinger kan derfor rettes opp ved tilbakebetaling av merverdiavgiften som for eksempel er feilaktig belastet vedkommendes tollkreditt, og betalt uten at betaleren har foretatt nærmere kontroll av tollmyndighetenes avregning overfor ham. Feilen kan ha blitt utført av en speditør som fortoller varer til flere klienter samtidig, og foretar en sammenblanding av disse.

Annet punktum bokstav b om at en fullmektig som er avgiftssubjekt (eksempelvis en speditør) skal kunne få tilbakebetalt merverdiavgift som ved en feil er blitt belastet både fullmektigen og hans oppdragsgiver, er ny i loven. Staten kan i slike tilfeller ha mottatt avgiften ved at den er belastet speditørens dagsoppgjør samtidig som varemottakeren ved en feil også har innbetalt avgiftsbeløpet direkte til staten. Speditøren som avgiftssubjekt vil her ikke ha fradragsrett for merverdiavgiften som inngående merverdiavgift i hans avgiftsoppgjør med staten, og det er rimelig at han da får tilbakebetalt merverdiavgiftsbeløpet direkte til seg. Staten har her intet berettiget krav på å få avgiftsbeløpet innbetalt fra begge de impliserte aktørene.

Delt virksomhet
Når det gjelder næringsdrivende som driver en kombinert virksomhet (delvis avgiftspliktig/delvis unntatt), vil det foreligge en registrering i Merverdiavgiftsregisteret og tilbakebetaling skal i prinsippet ikke kunne foretas. Toll- og avgiftsdirektoratet praktiserer imidlertid bestemmelsen slik at dersom søkeren dokumenterer at det ikke foreligger fradragsrett fordi anskaffelsen utelukkende er til bruk i den unntatte virksomheten, kan tilbakebetaling foretas dersom de materielle og formelle vilkår for øvrig er oppfylt.

Søkeren må dokumentere ved sitt regnskap og avgiftsoppgjør, eventuelt dersom Tollvesenet finner det nødvendig, ved fremleggelse av en bekreftelse fra vedkommende skattekontor, at det ikke foreligger fradragsrett for inngående merverdiavgift på den angjeldende konkrete vare i søkerens næringsvirksomhet.

Ved fellesanskaffelser til både den avgiftspliktige og den unntatte delen av virksomheten, eventuelt til privat bruk, vil Tollvesenet avslå søknaden da deler av fakturaverdien for varen kan gi fradragsrett for inngående merverdiavgift i avgiftsoppgjøret med staten.

Tollmyndighetene
Refusjonsordningen håndteres av tollmyndighetene og søknad om refusjon sendes til den tollregion der den næringsdrivende er hjemmehørende.

Som følge av overføring av forvaltningsoppgaver fra Tolletaten til Skatteetaten blir § 10‑9 opphevet med virkning fra 1. januar 2017.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.