Merverdiavgiftshåndboken

Publisert: 31.08.2016

  • Skriv ut

Merverdiavgiftsloven kapittel 12.Avgiftsmyndighetene

12‑1 § 12-1. Avgiftsmyndigheter i første instans


(1) Skattekontoret er avgiftsmyndighet i første instans.

(2) Tollregionen er avgiftsmyndighet når merverdiavgift skal beregnes ved innførsel av varer og ved refusjon etter §§ 10‑7 til 10‑9.

(3) Departementet kan gi forskrift om at skattekontoret er avgiftsmyndighet når merverdiavgift skal beregnes ved innførsel av varer. Det kan bestemmes at § 13‑3 kan fravikes.

12‑1.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)

  • Lov 25.06.2010 nr. 44: Prop. 126 LS (2009–2010) Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv. og Innst. 351 L (2009–2010). Endring i annet ledd

  • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–1969)

  • Ot.prp. nr. 1 (2006–2007) og Innst. O. nr. 10 (2006–2007). Lovendringer som følge av omorganiseringen av skatteetaten (ROS)

  • Lov 19.06.2015 nr. 56: Prop. 120 LS (2014‑2015) Endringer i skatte‑, avgifts- og tollovgivninga og Innst. 355 L (2014‑2015). Nytt tredje ledd
  • Prop. 1 LS (2015‑2016) Skatter, avgifter og toll 2016 og Innst. 4 L (2015‑2016)
  • Prop. 38 L (2015‑2016) Lov om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven)

12‑1.2 Organene for avgiftsforvaltningen i første instans

Skatteetaten er nå organisert i to nivåer; Skattedirektoratet og et regionalt nivå.

Landet er delt i fem regioner med regionledelse i Tromsø, Trondheim, Bergen, Skien og Oslo. Hver region har ett organ, skattekontoret, som erstatter ligningskontor, fylkesskattekontor, skattefogdkontor og folkeregister i regionen. Skattekontoret i regionen består av mange kontorenheter som utad fremstår som en del av skattekontoret.

Hver region utgjør en formell enhet – skattekontoret – med riksdekkende myndighet på samtlige av etatens forvaltningsområder. Hvert kontorsted har en førstelinjetjeneste som betjener alle typer henvendelser på alle skatteetatens forvaltningsområder. Skattekontoret skal primært behandle saker fra egen region. Siden kontorene har en riksdekkende myndighet, kan imidlertid oppgaver overføres til skattekontor i annen region, oppgaver kan samles og det kan etableres landsdekkende funksjoner.

12‑1.2.1 Skattekontoret

Skattekontoret fører et register over næringsdrivende som er registreringspliktige etter merverdiavgiftsloven. Skattekontoret har ansvaret for den løpende kontakt og kontroll med avgiftssubjektene. Avgiftssubjektene skal sende sine omsetningsoppgaver til skattekontorene terminvis. Skattekontoret skal kontrollere de innsendte omsetningsoppgavene ved bokettersyn, opplysningspålegg, ligningsgjennomgåelser eller ved andre kontrolltiltak.

Skattekontoret har myndighet til å fatte vedtak etter merverdiavgiftsloven dersom dette ikke er tillagt annen myndighet. Ved siden av å ajourføre Merverdiavgiftsregisteret har kontorene bl.a. kompetanse til å foreta fastsettelser av avgift ved skjønn (etterberegninger) etter merverdiavgiftsloven § 18‑1, fastsettelse av beløp uriktig betegnet som avgift etter § 18‑2, forhøyelser etter § 21‑2, samt ileggelse av tilleggsavgift etter § 21‑3. Det normale er at skattekontoret fatter vedtak i første instans i disse sakene.

Skattekontoret kan endre et fastsettelsesvedtak til ugunst for avgiftssubjektet. Dersom det foreligger nye opplysninger, kan vedtaket endres i inntil ti år etter utløpet av fastsettelsesterminen. Foreligger ikke nye opplysninger, må varsel om endring gis innen to år etter tidspunktet for vedtaket.

Skattekontoret forbereder saker for Klagenemnda for merverdiavgift. Fra 1. juli 2016 erstattes Klagenemnda for merverdiavgift med Skatteklagenemnda. Fra dette tidspunktet vil Skatteklagenemnda sitt sekretariat forberede sakene for nemnda. Sekap. 19‑1 nedenfor.

De avgiftspliktige næringsdrivende skal betale skyldig avgift i henhold til sine innsendte omsetningsoppgaver til skattekontoret. Det samme gjelder skyldige beløp etter forhøyelser og fastsettelser etter merverdiavgiftsloven §§ 18‑1, 18‑2, 21‑2 og 21‑3. Skattekontoret fører løpende regnskap for hver enkelt næringsdrivendes avgiftsavregning med staten og er tillagt myndighet til å inndrive skyldig merverdiavgift.

Skattekontoret avgir bindende forhåndsuttalelser, jf. merverdiavgiftsloven § 17‑1. Hvilke anmodninger som skal behandles av skattekontorene og Skattedirektoratet, er regulert i forskrift. Det er forutsatt at bindende forhåndsuttalelser normalt skal gis av skattekontorene.

I saker som gjelder merverdiavgift kan søksmål anlegges ved saksøkers alminnelige verneting, jf. merverdiavgiftsloven § 20‑1 første ledd og omtale av denne bestemmelsen.

Statens innkrevingssentral
Statens innkrevingssentral ble en del av Skatteetaten fra 1. januar 2015.

Nye oppgaver
Det er besluttet å overføre forvaltningen av særavgifter og innførselsmerverdiavgiften fra Tolletaten til Skatteetaten i to omganger, med virkning fra henholdsvis 1. januar 2016 og 1. januar 2017.

Forvaltningsansvaret for særavgifter for registrerte særavgiftspliktige ble overført fra Tolletaten til Skatteetaten 1. januar 2016. Lovendringer som følge av dette ble fremmet og vedtatt av Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2015 i juni 2015 (Innst. 355 L (2014–2015)). Dette medfører at Skatteetaten har ansvaret for registrering av særavgiftspliktige, mottak av særavgiftsoppgaver, saks- og klagebehandling, kontroll og innkreving. Fra samme dato overtok Skatteetaten også forvaltningsansvaret for motorvognavgiftene. Skatteetaten har nå ansvaret for fastsetting, klagebehandling, innvilgelse av fritak, kontroll og innkreving av engangsavgift, omregistreringsavgift og årsavgift. For at Skatteetaten skal kunne fastsette engangsavgift og innførselsmerverdiavgift ved brudd på forskrift om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge av 20. juni 1991 nr. 381 (midlertidigforskriften), kan Finansdepartementet i forskrift bestemme at skattekontoret er avgiftsmyndighet ved innførsel av varer, jf. nytt tredje ledd.

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2016 vedtok Stortinget i desember 2015 regelendringer slik at forvaltningen av innførselsmerverdiavgift og særavgifter for uregistrerte særavgiftspliktige overføres fra Tolletaten til Skatteetaten med virkning fra 1. januar 2017. Overføringen av ansvaret fordrer regelendringer både i tolloven, merverdiavgiftsloven og i forvaltningslovgivningen. Endringene i tolloven og merverdiavgiftsloven ble vedtatt i forbindelse med statsbudsjettet for 2016. Endringene i tolloven trådte i kraft 1. januar 2016, mens endringene i merverdiavgiftsloven trer i kraft 1. januar 2017. Øvrige regelendringer knyttet til overførslene av ansvar er planlagt regulert i ny skatteforvaltningslov. Regjeringen har fremmet lovproposisjon om ny skatteforvaltningslov ovenfor Stortinget den 11. desember 2015 (Prop. 38 L (2015‑2016) Lov om skatteforvaltning) med sikte på stortingsvedtak i løpet av 2016 og ikraftsetting 1. januar 2017.

Fra 1. januar 2016 er også det faglige ansvaret for forvaltningen av dokumentavgiften overført fra Tolletaten til Skatteetaten. Kartverket fortsetter å fastsette dokumentavgiften i første instans med Skatteetaten som klageinstans. Skatteetaten behandler i første instans saker om dispensasjon fra dokumentavgiften. Finansdepartementet sin kompetanse til å behandle klagesaker som gjelder dispensasjoner og tilleggsavgift vil bli delegert til Skatteetaten.

I Prop. LS 1 (2015‑2016) ble det foreslått å overføre skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til Skatteetaten. Forslaget ble avvist i Stortinget under budsjettforhandlingene høsten 2015 (Innst. 4 L (2015‑2016)).

12‑1.2.2 Tollregionen

Det er seks tollregioner i landet med tjue tollsteder og fire ekspedisjons- og kontrollenheter.

Når det pliktes betalt merverdiavgift ved innførsel, er det tollregionen som er avgiftsmyndighet, jf. bestemmelsen om innførsel av varer i merverdiavgiftsloven § 4‑11. Se for øvrig kommentarene til nytt tredje ledd ovenfor under kap.12‑1.2.1.

Vedtak fattet av stedlig tollmyndighet kan påklages til Toll- og avgiftsdirektoratet.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.