Merverdiavgiftshåndboken

Publisert: 31.08.2016

  • Skriv ut

Merverdiavgiftsloven kapittel 12.Avgiftsmyndighetene

12‑2 § 12-2. Sentrale avgiftsmyndigheter


(1) Skattedirektoratet, Toll- og avgiftsdirektoratet og Klagenemnda for merverdiavgift er sentrale avgiftsmyndigheter.

(2) Departementet kan gi forskrift om organiseringen av og saksbehandlingen i Klagenemnda for merverdiavgift.

Ny § 12‑2:

Skattedirektoratet, Toll- og avgiftsdirektoratet og Skatteklagenemnda er sentrale avgiftsmyndigheter. Oppnevning av Skatteklagenemnda, sammensetning og organisering av nemnda følger av ligningsloven §§ 2‑4a, 2‑4b, 2‑5, 2‑7 og 2‑8. (Ikraft fra 1. juli 2016)

12‑2.1 Forarbeider og forskrifter

12‑2.1.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)

  • Prop. 1 LS (2014‑2015) og Innst. 4 L (2014‑2015). Lovendringer som følge av ny klagenemndsordning på skatteområdet
  • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–1969)

  • Ot.prp. nr. 78 (1999–2000) og Innst. O. nr. 9 (1999–2000) Minstesum kr 15 000 for saker som skal behandles av klagenemnda. Mulighet til å organisere klagenemnda i to avdelinger. Uttrykkene formann og varamann endret til leder og varamedlem

  • Ot.prp. nr. 24 (2001–2002) og Innst. O. nr. 7 (2001–2002) Endringer i embedsnavnene på førsteinstansdomstolene

  • Ot.prp. nr. 1 (2006–2007) og Innst. O. nr. 10 (2006–2007). Lovendringer som følge av omorganiseringen av skatteetaten (ROS)

12‑2.1.2 Forskrifter

  • FMVA §§ 12‑2‑1 til 12‑2‑6

12‑2.2 § 12-2 første ledd – Sentrale avgiftsmyndigheter

12‑2.2.1 Skattedirektoratet

Skattedirektoratet er tillagt overordnet avgiftsmyndighet og har den sentrale ledelse av avgiftsforvaltningen og avgiftskontrollen. Direktoratet har instruksjonsmyndighet overfor skattekontorene og skal påse at regelverket om merverdiavgift praktiseres korrekt og ensartet i hele landet. Med unntak av saker som hører under Klagenemnda for merverdiavgift, er Skattedirektoratet klageinstans for vedtak fattet ved skattekontorene.

Skattedirektoratet kan endre et fastsettelsesvedtak til ugunst for avgiftssubjektet. Dersom det foreligger nye opplysninger, kan vedtaket endres i inntil ti år etter utløpet av fastsettelsesterminen. Foreligger ikke nye opplysninger, må varsel om endring gis innen to år etter tidspunktet for vedtaket. Skattedirektoratets endringsmyndighet er begrenset til fastsettelsesvedtak under 15 000 kroner. Det vises til merverdiavgiftsloven § 19‑1 annet ledd.

12‑2.2.2 Toll- og avgiftsdirektoratet

Toll- og avgiftsdirektoratet er klageorgan for vedtak fattet av tollregionene.

12‑2.2.3 Klagenemnda for merverdiavgift

Klagenemnda for merverdiavgift er klageorgan ved klage over skattekontorets eller Skattedirektoratets vedtak i skjønnssaker (§ 18‑1, § 18‑3 og 18‑4 første og annet ledd), i saker om avgiftsforhøyelse (§ 21‑2) og i saker om tilleggsavgift (§ 21‑3), jf. § 19‑1 første ledd. Klagenemnda for merverdiavgift vil være klageinstans ved vedtak om registrering eller sletting i Merverdiavgiftsregisteret når det samtidig klages over vedtak etter § 18‑1 som har direkte sammenheng med registrerings- eller slettingsvedtaket. Klagenemnda behandler som hovedregel ikke saker hvor klagegjenstandens verdi er under 15 000 kroner, men saker av prinsipiell interesse under beløpsgrensen kan tas til behandling etter samtykke fra Skattedirektoratet, jf. § 19‑1 annet ledd. Se mer om dette i kap. 19‑1.3.

Klagenemnda for merverdiavgift er videre klageorgan for klage over skattekontorets vedtak om tilkjennelse av sakskostnader etter § 19‑2 første ledd, jf. § 19‑2 annet ledd.

FMVA kapittel 12 har bestemmelser om klagenemndas organisering og saksbehandlingsrutiner. Klagenemnda er et riksdekkende organ, bestående av en leder og fire andre medlemmer, hver med ett varamedlem, som alle oppnevnes av Finansdepartementet, jf. FMVA § 12‑2‑1. Lederen og dennes varamedlem skal oppfylle kravene for å være tingrettsdommer og minst ett øvrig medlem og dets varamedlem skal være registrert eller statsautorisert revisor. For de tre øvrige medlemmene og dets varamedlemmer oppstilles det ingen særskilte krav, men nemndas sammensetning er slik at den innehar nødvendig kompetanse innenfor merverdiavgiftslovgivningen, innen regnskaps- og økonomiske spørsmål samt at den har kjennskap til næringslivet. På bakgrunn av en økende mengde saker til klagenemnda, er det i FMVA § 12‑2‑1 tredje ledd åpnet for at Skattedirektoratet i samråd med klagenemndas leder kan bestemme at varamedlemmene skal tre inn i klagenemnda etter en nærmere fastsatt ordning.

I henhold til FMVA § 12‑2‑3 avgjør klagenemndas leder om en sak skal avgjøres skriftlig eller i møte. En sak skal likevel behandles i møte når minst to av nemndas medlemmer krever det. Møtebehandling blir benyttet først og fremst hvor det er påkrevet av hensyn til saksbehandlingstiden, men også prinsipielle saker skal avgjøres i møte. Klagenemnda møtes normalt seks ganger i året og behandler årlig ca. 300 saker. På grunn av et økende antall saker har nemnda i stor grad gått over til fortløpende skriftlig votering i sakene. I 2013 ble over halvparten av sakene avgjort på denne måten.

Klagenemndas leder kan bestemme at skattekontoret og klageren skal ha rett til å møte ved muntlig behandling i nemnda, jf. FMVA § 12‑2‑5 annet ledd.

Klagenemnda er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer, herunder leder eller dennes varamedlem, er til stede i møtet eller deltar i voteringen ved den skriftlige behandlingen. Beslutningen treffes ved simpelt flertall. Står stemmetallet likt, har leder eller dennes varamedlem dobbeltstemme, jf. FMVA § 12‑2‑6.

Forskriften gir også Skattedirektoratet myndighet til å fastsette rutiner for saksbehandlingen i samråd med klagenemndas leder, jf. FMVA § 12‑2‑2 annet ledd. Reviderte retningslinjer er gitt 7. januar 2011.

Fra 1. juli 2016 skal den nye landsdekkende klagenemnda for skatt og merverdiavgift, Skatteklagenemnda, erstatte Klagenemnda for merverdiavgift. Skatteklagenemnda er uavhengig og kan ikke instrueres av departementet eller Skatteetaten. Sekretariatet til Skatteklagenemnda, som administrativt er underlagt Skattedirektoratet, skal forberede sakene for nemnda. Det vises til nye bestemmelser i ligningsloven §§ 2‑4a og 2‑4b samt lovendringer i §§ 2‑5, 2‑7 og 2‑8, med tilhørende forskrifter, om den nærmere organiseringen av Skatteklagenemnda og oppnevningen av nemnda sine medlemmer. For øvrig vises det til lovendringer i merverdiavgiftsloven § 19‑1 og § 19‑2 og den nærmere omtale av disse bestemmelsene i kap. 19‑1 og kap. 19.2.

12‑2.3 § 12-2 annet ledd – Finansdepartementet

Finansdepartementet har den øverste ledelsen av avgiftsforvaltningen. Med unntak av saker som hører under Klagenemnda for merverdiavgift, er departementet klageorgan for vedtak etter merverdiavgiftsloven truffet av Skattedirektoratet og Toll- og avgiftsdirektoratet i første instans. Det samme gjelder andre vedtak fattet av alle de øvrige nevnte avgiftsmyndigheter.

Finansdepartementet kan bestemme at klage over tollregionens vedtak skal overlates til Klagenemnda for merverdiavgift, men dette er ikke gjort.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.