Merverdiavgiftshåndboken

Publisert: 31.08.2016

  • Skriv ut

Merverdiavgiftsloven kapittel 13.Generelle saksbehandlingsregler

13‑3 § 13-3. Merverdiavgift påløpt ved innførsel av varer


(1) § 13‑2, kapittel 14, §§ 15‑1 til 15‑9, § 15‑10, § 15‑11, kapittel 17, kapittel 18, § 19‑1, § 19‑2, § 20‑1 tredje ledd, § 20‑2, § 21‑2 og § 21‑3 gjelder ikke for merverdiavgift som påløper ved innførsel av varer.

(2) Den som ved innførsel av varer er ansvarlig for merverdiavgiften etter § 11‑2, skal tollbehandle varene etter reglene i tolloven. Tolloven § 12‑1, § 12‑1a, §§ 12‑10 til 12‑12, § 12‑14 og § 16‑10 gjelder tilsvarende.

13‑3.1 Forarbeider og forskrifter

13‑3.1.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)

  • Lov 11.12.2009 nr. 129: Prop. 1 L (2009–2010) Skatte- og avgiftsopplegget 2010 mv. – lovendringer og Innst. 4 L (2009–2010)

  • Lov 10.12.2010 nr. 71: Prop. 1 LS (2010–2011) Skatter og avgifter 2011 og Innst. 4 L (2010–2011). Merverdiavgift og elektroniske tjenester. Ikrafttredelse 1. juli 2011

  • Lov 07.12.2012 nr. 78: Prop. 1 LS (2012–2013) Skatter, avgifter og toll 2013 og Innst. 4 L (2012–2013)

  • Lov 24.04.2013 nr. 16: Prop. 141 L (2011–2012), Prop. nr. 66 L (2012–2013) Endringer i ligningsloven og merverdiavgiftsloven mv. (kontrollbestemmelser og personalliste) og Innst. 218 L (2012–2013)

  • Lov 18. 12.2015 nr. 118: Prop. 1 LS (2015‑2016) Skatter, avgifter og toll 2016 og Innst. 4 L (2015‑2016). Overføring av forvaltningsansvaret for bl.a. innførselsmerverdiavgiften overføres fra Tolletaten til skatteetaten fra 1. januar 2017
  • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)

  • Ot.prp. nr. 58 (2006–2007) Om lov om toll og vareførsel (tolloven), Innst. O. nr. 22 (2006–2007)

13‑3.1.2 Forskrifter

  • Forskrift til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) 17. desember 2008 nr. 1502

13‑3.2 Generelt om § 13-3 – Forvaltningsbestemmelser mv.

I merverdiavgiftsloven av 1969 ble alle bestemmelser som gjaldt innførsel av varer samlet i kapittel XVI for å skape oversikt over de bestemmelser som i hovedsak gjaldt oppkrevingen av merverdiavgift, og som tollmyndighetene var involvert i som forvaltningsmyndighet på dette området. I merverdiavgiftsloven 2009 er dette regelverket lovteknisk plassert sammen med annet regelverk der de saklig hører hjemme, uansett om det gjelder innenlandsk omsetning, uttak eller innførsel av varer. I særmerknadene til § 13‑3 legger Finansdepartementet til grunn at det er enklere å finne fram til regelverket for innførsel av varer i kapitlene 1–11, enn hva som er tilfelle i forvaltningsdelen. Videre anføres at den nye § 13‑3 er ment å være klargjørende for hvilke plikter importørene av varer har, i tillegg til å presisere tollmyndighetenes kompetanse på området. For at ikke forvaltnings- og saksbehandlingsregler relatert til oppkrevingen av innførselsmerverdiavgift på varer skulle bli spredt på for mange paragrafer, ble det som følge av dette utformet en samlebestemmelse i § 13‑3. Denne inneholder en klargjørende oppregning i første ledd av bestemmelser som ikke skal gjelde for tollmyndighetenes oppkreving, samt et annet ledd som inneholder henvisningene i tidligere lov § 64.

13‑3.3 § 13-3 første ledd

Oppregningen i dette ledd skal være klargjørende for forvaltningsutøvelsen fordi tollmyndighetene i utgangspunktet også er avgiftsmyndighet etter lovens kapittel 12.

Taushetspliktsbestemmelsen i § 13‑2 skal ikke gjelde tollmyndighetenes oppkreving av merverdiavgift, og er derfor med i oppregningen. I særmerknadene uttaler Finansdepartementet at det er hensiktsmessig at tollmyndighetene kun trenger å forholde seg til én lovbestemmelse om taushetsplikt, og at tolloven § 12‑1 derfor også bør gjelde tollmyndighetenes oppkreving av innførselsmerverdiavgiften.

Kapittel 14 om registrering i Merverdiavgiftsregisteret mv. og hele kapittel 15 (i kraft f.o.m. 1.7.13) om forhold relatert til omsetningsoppgaven og tilhørende dokumentasjonsplikt, har ingen betydning for tollmyndighetenes oppkreving av avgiften. Innførsel av varer gir verken registreringsplikt eller -rett, jf. kapittel 2, og medfører heller ikke plikt til å levere omsetningsoppgave. Avgiftssubjekter har imidlertid rett til å fradragsføre merverdiavgift påløpt ved innførsel av varer til bruk i avgiftspliktig virksomhet.

Ny § 16‑1 om kontrollopplysninger gjelder også den som er ansvarlig for merverdiavgift ved innførsel av varer. I prinsippet må hele kapittel 16 også gjelde tollmyndighetenes forvaltning i den grad bestemmelsen bruker ordet «avgiftsmyndigheten» i lovteksten, og teksten passer ved innførsel av varer. Tollmyndighetene har imidlertid en bestemmelse i tolloven § 13‑4 som kan anvendes ved kontroll av dokumenter, bistandsplikt, mv. Da de nye kontrollhjemlene i merverdiavgiftsloven kom ble det også gitt en ny bestemmelse i tolloven § 13‑3a. Det skal bemerkes at tollmyndighetene også har noen andre bestemmelser i tolloven (bl.a. §§ 12‑2 og 12‑4) på dette området.

Når det gjelder § 16‑7 (tidligere § 15‑12) har ikke tollmyndighetene adgang til å gi bokføringspålegg, det er kun de innenlandske avgiftsmyndighetene som kan ilegge en slik reaksjon. Heller ikke §§ 16‑8 og 16‑10 har relevans for tollmyndighetene. Bestemmelsen i § 16‑9 (tidligere § 15‑13) om politiets bistandsplikt for å få utlevert dokumenter, mv., må i prinsippet også gjelde tollmyndighetene som avgiftsmyndighet, men her finnes også en egen bestemmelse om politiets bistandsplikt i tolloven § 13‑4 annet ledd.

Kapittel 16 i loven er ikke tatt med i oppregningen, noe som innebærer at bestemmelsene i prinsippet også må gjelde tollmyndighetenes forvaltning av merverdiavgiften, i den grad begrepet avgiftsmyndighet er brukt og bestemmelsen er tilpasset tollmyndighetenes aktivitet.

Kapittel 17 og 18 er med i oppregningen, da disse også tidligere kun har vært gjeldende for det innenlandske merverdiavgiftssystemet. Etterberegningshjemmel for å fastsette merverdiavgift ved innførselen finnes i tolloven § 12‑10, jf. henvisningsbestemmelsen i merverdiavgiftsloven § 13‑3 annet ledd annet punktum.

Heller ikke bestemmelsene i § 19‑1,§ 19‑2 og § 20‑2 gjelder for tollmyndighetene. Derimot gjelder dispensasjonsbestemmelsen i § 19‑3 første ledd for tollmyndighetenes saksbehandling, jf. tidligere lov § 70. Lempningsbestemmelsen i § 19‑3 annet ledd gjelder også for tollmyndighetene. I lovteksten er det bl.a. nevnt at tilleggsavgift ilagt med hjemmel i tolloven § 16‑10, skal kunne lempes etter denne bestemmelsen.

§ 20‑1 tredje ledd om søksmålsfrister er tatt med i oppregningen som ikke skal gjelde for tollmyndighetene. Det er gitt en tilsvarende bestemmelse i tolloven § 12‑14 som gjelder for tollmyndighetene, jf. nedenfor.

Videre gjelder ikke § 21‑2 og § 21‑3 for tollmyndighetene, da bestemmelsen om tilleggstoll i tolloven § 16‑10 er hjemmelen for tollmyndighetenes oppkreving av merverdiavgift ved innførsel av varer. Merverdiavgiftsloven § 21‑1 første ledd om tvangsmulkt for brudd på opplysningsplikten må også gjelde for tollmyndighetenes saksbehandling, da den ikke er med i oppregningen i § 13‑3 første ledd. Når tollmyndighetene har utformet nærmere regler for hvordan denne bestemmelsen skal anvendes i praksis, kan tvangsmulkt som reaksjonsmiddel anvendes i det enkelte tilfellet.

13‑3.4 § 13-3 annet ledd første punktum

Bestemmelsen kodifiserer forvaltningspraksis. Oppkrevingen av innførselsmerverdiavgiften på varer skal skje ved bl.a. deklarering etter bestemmelsene i tollovgivningen (tolloven og tollforskriften), herunder ved bruk av tolldeklarasjon (enhetsdokumentet), jf. tolloven § 4‑10 og tollforskriften § 4‑10‑1. Det fremgår av bestemmelsen at importøren «skal tollbehandle varene etter reglene i tolloven.» Dette innebærer at vedkommende er undergitt de plikter som fremgår av hele kapittel 4 i tolloven.

13‑3.5 § 13-3 annet ledd annet punktum

Taushetspliktregelen i tolloven § 12‑1 er en regel som er innført for å skape klarhet i lovverket. Bestemmelsen presiserer tollmyndighetenes kompetanse på området. Tolloven § 12‑1a omhandler plikten til å gi opplysninger om egne forhold.

Henvisningen til tolloven § 16‑10 erstatter henvisningen til tidligere tollov § 69. Det er reglene for tilleggstoll i tolloven som skal anvendes både for oppkreving av toll og merverdiavgift ved innførsel av varer. Det må imidlertid under skjønnsutøvelsen legges vekt på merverdiavgiftssystemets utforming, herunder eventuell fradragsrett for inngående avgift for avgiftssubjektet.

Henvisningen til tolloven §§ 12‑10 til 12‑12, erstatter tidligere henvisninger til etterberegningshjemlene i tollregelverket, og er en videreføring av gjeldende rett ved ikraftsettelsen av ny merverdiavgiftslov. Tollregelverket for endring av vedtak til gunst og til ugunst i de angjeldende paragrafene, vil følgelig også gjelde merverdiavgiften ved innførsel av varer.

Henvisningen til tolloven § 12‑14 er ny fra 1. januar 2011. Bestemmelsen innebærer at søksmål mot tollmyndighetenes vedtak må reises innen seks måneder etter at vedtaket ble sendt tollskyldneren. Med vedtak her menes tidspunktet for aksepteringen av de egendeklarerte opplysningene i TVINN, omgjøring og vedtak i klagesak. Ved ethvert nytt vedtak i saken, f.eks. en klage, begynner søksmålsfristen å løpe på nytt. Søksmålsfristen på seks måneder begynner å løpe fra det til enhver tid siste vedtak i saken.

Som følge av overføring av forvaltningsoppgaver fra Tolletaten til Skatteetaten er § 13‑3 med virkning fra 1. januar 2017 opphevet.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.