Merverdiavgiftshåndboken

Publisert: 31.08.2016

 • Skriv ut

Merverdiavgiftsloven kapittel 14.Registrering i Merverdiavgiftsregisteret mv. og forenklet registreringsordning

II Forenklet registrerings- ograpporteringsordning for tilbydere av elektroniske tjenesterutenfor merverdiavgiftsområdet (forenklet registreringsordning)


14‑4 § 14-4. Hvem ordningen gjelder for

(1) Avgiftssubjekt som ikke har forretningssted eller hjemsted i merverdiavgiftsområdet og bare skal beregne og betale merverdiavgift på elektroniske tjenester, herunder elektroniske kommunikasjonstjenester, omfattet av § 3‑30 fjerde og femte ledd, kan velge forenklet registreringsordning.

(2) Tilbyder som nevnt i første ledd kan tillates registrert etter forenklet registreringsordning før samlede leveranser har oversteget beløpsgrensen etter § 2‑1 tredje ledd.

(3) Tilbyder som er registrert etter første ledd, skal ikke samtidig registreres i Merverdiavgiftsregisteret.

14‑4.1 Forarbeider

 • Lov 24.06.2011 nr. 27: Prop. 117 L (2010–2011) Endringer i merverdiavgiftsloven mv. (ny og enkel registrerings- og rapporteringsordning for tilbydere som leverer elektroniske tjenester fra utlandet) og Innst. 431 L (2010–2011)

14‑4.2 Hvem kan registrere seg i forenklet ordning

Utenlandske tilbydere som leverer elektroniske tjenester til privatpersoner i Norge skal i utgangspunktet registreres i Merverdiavgiftsregisteret på vanlig måte. Som et alternativ til slik ordinær registrering, gis denne gruppen tilbydere en mulighet til å benytte en forenklet og mindre byrdefull registreringsordning. Denne ordningen er regulert i merverdiavgiftsloven §§ 14‑4 til 14‑7. Et sentralt poeng ved denne ordningen er at registrering og kontakt med avgiftsmyndighetene skal skje elektronisk via portalen www.voesnorway.com.

Forenklet ordning er begrenset til å gjelde tilbydere av tjenester som omfattes av § 3‑30 fjerde og femte ledd, dvs. elektroniske tjenester, herunder elektroniske kommunikasjonstjenester. Det er videre et vilkår at tjenestene leveres til andre mottakere enn næringsdrivende og offentlig virksomhet (B2C). Hvis tilbyder også leverer til næringsdrivende mv. (B2B), er han likevel ikke diskvalifisert for forenklet registreringsordning, da tilbyder ikke skal beregne og betale merverdiavgift på disse leveransene. Ansvaret i slike tilfeller er lagt til mottakeren, jf. merverdiavgiftsloven § 11‑3 første ledd.

Det er et vilkår at tilbyder ikke har forretningssted eller hjemsted i merverdiavgiftsområdet.

I utgangspunktet gjelder den generelle beløpsgrensen på 50 000 kroner, dvs. tilbydere har registreringsplikt når samlede leveranser overstiger 50 000 kroner, men kan etter bestemmelsens annet ledd likevel tillates registrert før beløpsgrensen er oversteget. Med samlede leveranser menes alle tilbyderens leveranser til næringsdrivende, offentlig virksomhet, privatpersoner og andre mottakere hjemmehørende i merverdiavgiftsområdet. Det samme gjelder eventuell innenlands omsetning av tjenester og varer.

Etter registrering i forenklet registreringsordning, vil imidlertid ikke tilbyderen lenger anses som avgiftssubjekt. Dette fremgår av bestemmelsens tredje ledd.

14‑5 § 14-5. Registrering

(1) Tilbyder som ønsker forenklet registrering, skal sende melding til skattekontoret. Tilbyderen skal melde fra til skattekontoret om endringer av informasjonen gitt i meldingen.

(2) Når tilbyder har valgt forenklet registreringsordning, skal skattekontoret tildele tilbyderen et identifikasjonsnummer.

(3) All kommunikasjon mellom skattekontoret og tilbyder i forenklet registreringsordning skal skje elektronisk.

(4) Departementet kan gi forskrift om hvilke opplysninger den elektroniske meldingen som nevnt i første ledd skal inneholde. Departementet kan også gi forskrift om utforming av forenklet registreringsordning.

14‑5.1 Forarbeider og forskrifter

14‑5.1.1 Forarbeider
 • Lov 24.06.2011 nr. 27: Prop. 117 L (2010–2011) Endringer i merverdiavgiftsloven mv. (ny og enkel registrerings- og rapporteringsordning for tilbydere som leverer elektroniske tjenester fra utlandet) og Innst. 431 L (2010–2011)

14‑5.1.2 Forskrifter
 • FMVA § 14‑5‑1

14‑5.2 Registrering i forenklet ordning

Bestemmelsen gjelder register over tilbydere som velger forenklet ordning, og regulerer registreringsprosedyrene.

Tilbyder skal sende en melding til skattekontoret via nettstedet www.voesnorway.com om at han ønsker å benytte forenklet registreringsordning (RF-1291). Innholdet i slik melding er regulert i FMVA § 14‑5‑1, og den skal inneholde:

 1. navn

 2. adresse

 3. elektroniske adresser, herunder webadresser

 4. eventuelt skattenummer i tilbyders hjemland

 5. en erklæring om at avgiftssubjektet ikke er registrert eller registreringspliktig i Merverdiavgiftsregisteret etter § 2‑1 første og annet ledd.

Endring i denne informasjonen må meldes til skattekontoret. Skattekontoret tildeler tilbyder et identifikasjonsnummer. Slike tilbydere er ikke registrert i Enhetsregisteret, og er derfor ikke tildelt organisasjonsnummer.

Bestemmelsenes tredje ledd presiserer at all kommunikasjon med skattekontoret skal skje elektronisk. Dette skjer via www.voesnorway.com.

14‑6 § 14-6. Refusjon av merverdiavgift

Tilbyder i forenklet registreringsordning har ikke rett til fradrag for inngående merverdiavgift etter kapittel 8, men har rett til refusjon av inngående merverdiavgift etter § 10‑1 annet ledd.

14‑6.1 Forarbeider

 • Lov 24.06.2011 nr. 27: Prop. 117 L (2010–2011) Endringer i merverdiavgiftsloven mv. (ny og enkel registrerings- og rapporteringsordning for tilbydere som leverer elektroniske tjenester fra utlandet) og Innst. 431 L (2010–2011)

14‑6.2 Refusjon av merverdiavgift

Bestemmelsen informerer om at tilbydere i forenklet registreringsordning ikke har fradragsrett etter kapittel 8, men må søke om refusjon av inngående merverdiavgift etter § 10‑1 annet ledd. Se kap. 10‑1.4.

14‑7 § 14-7. Sletting

(1) Tilbyder skal melde fra til skattekontoret når virksomheten opphører eller vilkårene for å benytte forenklet registreringsordning ikke lenger er oppfylt.

(2) Tilbyder skal slettes når

 1. virksomheten er opphørt,

 2. vilkårene for å benytte forenklet registreringsordning ikke lenger er oppfylt, eller

 3. tilbyderen gjentatte ganger misligholder pliktene som følger av merverdiavgiftsloven.

(3) Dersom merverdiavgiftspliktig innførsel er falt under den til enhver tid gjeldende beløpsgrensen i § 2‑1 tredje ledd uten at virksomheten er slettet i medhold av denne paragrafen, skal tilbyder forbli registret i minst to hele kalenderår.

(4) Tilbyder som blir slettet i medhold av annet ledd bokstav c, og som fortsatt har avgiftspliktig virksomhet, skal registreres ved representant etter § 2‑1 sjette ledd.

(5) Tilbyder som har blitt slettet i medhold av annet ledd bokstav c, skal kunne registreres på nytt når

 1. tilbyderen etter slettingsvedtaket har fulgt pliktene som følger av merverdiavgiftsloven,

 2. det må antas at tilbyderen ved ny registrering vil følge pliktene som følger av merverdiavgiftsloven, og

 3. tilbyderen har oppfylt tidligere betalingsforpliktelser.

(6) Departementet kan ved forskrift gi utfyllende regler om vilkårene for sletting og nyregistrering av tilbydere som har blitt slettet.

14‑7.1 Forarbeider

 • Lov 24.06.2011 nr. 27: Prop. 117 L (2010–2011) Endringer i merverdiavgiftsloven mv. (ny og enkel registrerings- og rapporteringsordning for tilbydere som leverer elektroniske tjenester fra utlandet) og Innst. 431 L (2010–2011)

14‑7.2 Sletting fra registeret

Tilbyder skal ikke benytte forenklet registreringsordning hvis virksomheten opphører. Det samme gjelder hvis vilkårene i § 14‑4 ikke lenger er oppfylt. Det kan eksempelvis forekomme at tilbyderen etablerer seg i Norge, eller at han i tillegg har begynt med innførsel av varer eller andre tjenester enn elektroniske tjenester.

Bestemmelsens annet ledd angir at skattekontoret kan slette tilbyder på eget initiativ. Foruten tilfeller av opphør og manglende oppfyllelse av vilkårene i § 14‑4, gis skattekontoret mulighet til å slette tilbyder når han gjentatte ganger har misligholdt sine plikter som følger av merverdiavgiftsloven. Uttrykket «gjentatte ganger» gir anvisning på en konkret vurdering av antall gjentakelser sett i sammenheng med hvor alvorlig overtredelsen er. Brudd på materielle avgiftsplikter anses som alvorlig, overtredelse av prosessuelle plikter anses normalt som mindre alvorlig.

Bestemmelsen i tredje ledd tilsvarer § 14‑3 tredje ledd og innebærer at tilbyder som har merverdiavgiftspliktig innførsel som er falt under den til enhver tid gjeldende beløpsgrensen i § 2‑1 tredje ledd, skal forbli registrert i minst to hele kalenderår.

Fjerde ledd er tatt med av informasjonshensyn, og angir at representantregistrering er det eneste alternativet for tilbydere som er slettet, men som fortsatt har avgiftspliktig virksomhet.

Femte ledd angir hvilke vilkår som må være oppfylt for at en tilbyder som er blitt slettet på grunn av mislighold skal kunne registreres på nytt. Bakgrunnen for bestemmelsen er et ønske om at flest mulig er registrert og dermed betaler merverdiavgift.

Skal slettingsvedtaket ha reelle konsekvenser, må det imidlertid kreves noe av tilbyderen før han skal kunne registreres på nytt. Vilkårene i bokstav a til c er kumulative. Etter bokstav a må tilbyderen etter slettingsvedtaket ha fulgt de pliktene som følger av merverdiavgiftsloven. Særlig praktisk er plikten til å registrere seg ved representant i Merverdiavgiftsregisteret, dersom tilbydere etter slettingsvedtaket har hatt merverdiavgiftpliktig virksomhet. I tillegg må det kunne antas etter bokstav b at tilbyderen ved ny registrering vil følge pliktene som følger av merverdiavgiftsloven. Holdepunkter for en slik antakelse bør ligge i det faktum at tilbyderen etter slettingsvedtaket har fulgt pliktene som følger av merverdiavgiftsloven, og således vist vilje til å følge pliktene. Endelig kreves det etter bokstav c at tilbyderen har oppfylt tidligere betalingsforpliktelser.

Sjette ledd gir Finansdepartementet hjemmel i forskrift til å gi utfyllende regler om vilkårene for sletting og nyregistrering av tilbydere som er blitt slettet. Forskriftshjemmelen er pr. i dag ikke benyttet.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.