Merverdiavgiftshåndboken

Publisert: 31.08.2016

 • Skriv ut

Merverdiavgiftsloven kapittel 15.Opplysningsplikt om egneforhold mv.

I Omsetningsoppgaven


15‑1 § 15-1. Omsetningsoppgave

(1) Avgiftssubjektet skal levere omsetningsoppgave.

(2) Omsetningsoppgaven skal vise

 1. samlet omsetning og uttak

 2. omsetning og uttak som det etter kapittel 6 ikke skal beregnes merverdiavgift av

 3. utgående merverdiavgift, fradragsberettiget inngående merverdiavgift, og

 4. avregning av utgående og inngående merverdiavgift

Alle beløp avrundes nedover til nærmeste hele krone.

(3) I omsetningsoppgaven for primærnæringene kan det tas med omsetning fra annen næringsvirksomhet dersom merverdiavgiftspliktig omsetning og uttak i denne virksomheten ikke overstiger 30 000 kroner, merverdiavgift ikke medregnet.

(4) Merverdiavgift som skal beregnes ved kjøp av fjernleverbare tjenester, skal innberettes som utgående merverdiavgift.

(5) Beløpet for utgående merverdiavgift skal også omfatte beløp uriktig betegnet som merverdiavgift som nevnt i § 11‑4 første ledd. Dette kan unnlates dersom feilen rettes overfor kjøperen.

(6) Avgiftssubjektet skal levere omsetningsoppgave selv om merverdiavgiftspliktig omsetning og uttak er falt under beløpsgrensen i § 2‑1 første til tredje ledd.

(7) Departementet kan fastsette skjema for omsetningsoppgave.

(8) Den som har plikt til å gi opplysninger etter dette kapittel, skal opptre aktsomt og lojalt. Avgiftssubjektet skal bidra til at avgiftsplikten i rett tid blir klarlagt og oppfylt, og også gjøre avgiftsmyndighetene oppmerksom på feil ved avgiftsberegningen.

(9) Departementet kan treffe enkeltvedtak om at merverdiavgift som beregnes ved omsetning av elektroniske kommunikasjonstjenester i forbindelse med en humanitær innsamlingsaksjon, ikke skal føres i omsetningsoppgaven, eller at beregnet merverdiavgift kan tilbakeføres.

15‑1.1 Forarbeider

 • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)

 • Lov 11.12.2009 nr. 129: Prop. 1 L (2009–2010) Skatte- og avgiftsopplegget 2010 mv. og Innst. 4 L (2009–2010)

 • Lov 25.06.2010 nr. 32: Prop. 119 LS (2009–2010) Endringer i merverdiavgiftsloven mv. og Stortingets vedtak om merverdiavgift (utvidet avgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet), Innst. 344 L (2009–2010) og Innst. 350 S (2009–2010)

 • Lov 25.06.2010 nr. 44: Prop. 126 LS (2009–2010) Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv. og Innst. 351 L (2009–2010)

 • Lov 18.12.2015 nr. 118: Prop. 1 LS (2015‑2016) Skatter, avgifter og toll 2016 og Innst. 4 L (2015‑2016).

 • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)

 • Ot.prp. nr. 28 (1992–93) og Innst. O nr. 50. Hjemmel for revisor- eller regnskapsførerbekreftelse for levering av omsetningsoppgave ved særlige forhold. Lovendringen trådte aldri i kraft

 • Ot.prp. nr. 1 (1998–99) og Innst. O. nr. 16 (1998–99). Redaksjonell endring som følge av ny regnskapslov

 • Ot.prp. nr. 94 (2000–2001) Om lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen og Innst. O. nr. 130 (2000–2001)

 • Ot.prp. nr. 1 (2001–2002) og Innst. O. nr. 3 (2001–2002). Forannevnte lovendring om revisor- eller regnskapsførerbekreftelse for levering av omsetningsoppgave ved særlige forhold opphevet

15‑1.2 § 15-1 første og annet ledd – Oppgaveplikten og oppgavens innhold

15‑1.2.1 Generelt

Merverdiavgiftsloven § 15‑1 første og annet ledd fastsetter en plikt for alle avgiftssubjekter til å sende inn omsetningsoppgave, samt setter krav til innholdet i oppgaven. Det er avgiftssubjektet, jf. § 1‑3 første ledd bokstav d, som skal levere omsetningsoppgave. Oppgaveplikten gjelder også representant for næringsdrivende i utlandet.

Omsetningsoppgaven skal vise samlet omsetning og uttak, omsetning og uttak som det etter kapittel 6 ikke skal beregnes merverdiavgift av, utgående merverdiavgift, fradragsberettiget inngående merverdiavgift og avregning av utgående og inngående merverdiavgift.

Omsetningsoppgaven består av en oppgavedel og en betalingsdel. Oppgavedelen skal fylles ut og sendes elektronisk via www.altinn.no innen utløpet av oppgavefristen. Regnskapet danner grunnlag for utfylling av oppgaven.

Fra og med 1. januar 2016 er det kun mulig å levere omsetningsoppgaven elektronisk, se kap. 15‑7.4.

Ordinær (første) omsetningsoppgave for terminen betegnes hovedoppgave. Tilleggsoppgave skal brukes når avgiftssubjektet ønsker å innberette tillegg eller endringer på tidligere innsendte omsetningsoppgaver.

En korrigert oppgave erstatter innsendt omsetningsoppgave på terminen.

Ved behov kan beløpsfeltet i omsetningsoppgaven fylles ut med negativt tall. Dette angis ved at et negativt fortegn plasseres foran beløpsfeltet, innenfor feltrammen. Alle beløp skal oppgis i hele kroner.

Avgiftsbeløp eller tilgodebeløp under kroner 100 for terminen skal ikke betales eller tilbakebetales, jf. skattebetalingsforskriften § 10‑4‑1. Beløp under denne grensen skal heller ikke avregnes i oppgavene for senere terminer.

RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave er inntatt over.

RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave

RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave

RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave

RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave

RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave

RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave

RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave

RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave

RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave

RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave

RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave

RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave

RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave

RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave

RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave

RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave

RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave

RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave

RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave

RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave

RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave

RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave

RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave

RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave

RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave

RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave

RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave

RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave

RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave

RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave

RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave

RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave

RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave

RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave

RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave

RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave

RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave

RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave

RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave

RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave

RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave

RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave

RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave

RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave

RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave

RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave

RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave

RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave

RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave

15‑1.2.2 De enkelte postene i omsetningsoppgaven

RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave

Post 1
Post 1 – Samlet omsetning og uttak:

Her føres summen av:

 1. all omsetning og uttak av varer og tjenester som er unntatt fra merverdiavgiftsloven

 2. all omsetning og uttak av varer og tjenester som er omfattet av merverdiavgiftsloven, dvs. post 2.

Statistisk sentralbyrå har i brev av 7. mars 2013 til Skattedirektoratet opplyst at post 1 i størst mulig grad skal samsvare med omsetningsbegrepet i de årlige strukturstatistikkene som baserer seg på følgende poster i næringsoppgave 1 og 2:

Post 3000 Salgsinntekt og uttak, avgiftspliktig

Post 3100 Salgsinntekt og uttak, avgiftsfri

Post 3200 Salgsinntekt og uttak, utenfor merverdiavgiftsloven

Post 3500 Uopptjent inntekt

Post 3600 Leieinntekt fast eiendom

Post 3605 Leieinntekt fast eiendom, avgiftspliktig

Post 3695 Annen leieinntekt

Post 3700 Provisjonsinntekt

Post 3900 Annen driftsrelatert inntekt

Finansielle inntekter skal ikke tas med i post 1. Finansielle inntekter omfatter også annen finansiell omsetning, slik som resultat fra finansielle instrumenter, herunder renter og utbytte av aksjer. Andre gevinster av kapital, tilfeldige inntekter i form av gevinst fra spill, sponsorinntekter mottatt som gave, offentlige tilskudd og merverdiavgift skal heller ikke tas med i post 1. Det samme gjelder omsetning i utlandet. Omsetning som avgiftssubjektet har hatt før registrering i Merverdiavgiftsregisteret skal tas med i post 1, herunder omsetning før beløpsgrensen i merverdiavgiftsloven § 2‑1 er passert.

Intern omsetning
Videre skal intern omsetning i fellesregistrerte virksomheter føres i post 1.

Beløpet i post 1 innhentes til bruk i offentlig statistikk, og blir ikke benyttet av skattemyndighetene til fastsettelse av skatt eller avgift. Posten inngår ikke i beregning eller summering.

Post 2
Post 2 – Samlet omsetning og uttak som er omfattet av merverdiavgiftsloven:

Her føres summen av:

 1. all omsetning av varer og tjenester i terminen som det skal beregnes merverdiavgift av

 2. all omsetning av varer og tjenester som er omfattet av merverdiavgiftsloven, men hvor omsetningen er fritatt for avgiftsplikt (nullsats)

 3. alle uttak av varer og tjenester som det skal beregnes merverdiavgift av (merverdiavgiftsloven §§ 3‑21 til 3‑28) samt alle uttak av varer og tjenester som er omfattet av merverdiavgiftsloven, men hvor uttaket er fritatt for avgiftsplikt (nullsats)

 4. verdien av varer og tjenester som i terminen er levert i bytte for andre varer eller tjenester. Avgiften skal i disse tilfeller beregnes av den alminnelige omsetningsverdi for tilsvarende varer eller tjenester.

Beløpet som føres opp i denne posten skal oppgis uten at merverdiavgift tas med. Det oppførte beløp i post 2 skal være lik summen av post 3, 4, 5 og 6.

Post 3
Post 3 – Omsetning og uttak fritatt for merverdiavgift og omsetning med omvendt avgiftsplikt:

Her føres omsetning og uttak av varer og tjenester som er omfattet av merverdiavgiftsloven, men som er fritatt for merverdiavgift, nullsats. Se merverdiavgiftsloven kapittel 6. Her føres også selgers omsetning av klimakvoter og gull til næringsdrivende og offentlig virksomhet med omvendt avgiftsplikt, jf. merverdiavgiftsloven § 11‑1 annet og tredje ledd. Post 3, 4, 5 og 6 summeres i post 2.

Post 4
Post 4 – Omsetning og uttak alminnelig sats 25 %:

I grunnlagsfeltet føres grunnlaget for utgående merverdiavgift alminnelig sats 25 %. I avgiftsfeltet føres beregnet utgående merverdiavgift 25 % av grunnlaget. Post 3, 4, 5 og 6 summeres i post 2.

Post 5
Post 5 – Omsetning og uttak redusert sats 15 %:

I grunnlagsfeltet føres grunnlaget for utgående merverdiavgift redusert sats 15 %, dvs. omsetning av næringsmidler (mat- og drikkevarer). I avgiftsfeltet føres beregnet utgående merverdiavgift 15 % av grunnlaget. Post 3, 4, 5 og 6 summeres i post 2.

Post 6
Post 6 – Omsetning og uttak redusert sats 10 %:

I grunnlagsfeltet føres grunnlaget for utgående merverdiavgift redusert sats 10 %, dvs. omsetning og formidling av persontransporttjenester og inngangsbilletter til museer, gallerier, fornøyelsesparker, opplevelsessentre og større idrettsarrangementer. Redusert sats 10 % brukes også ved omsetning av tjenester som gjelder ferging av kjøretøy på innenlandsk veisamband, rett til å overvære kinoforestillinger, kringkastingstjenester finansiert av kringkastingsavgift og omsetning og formidling av romutleie i hotellvirksomhet og lignende virksomhet, utleie av fast eiendom til camping samt utleie av hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom. I avgiftsfeltet føres beregnet utgående merverdiavgift 10 % av grunnlaget. Post 3, 4, 5 og 6 summeres i post 2.

Post 7
Post 7 – Tjenester kjøpt fra utlandet og innenlands kjøp av klimakvoter og gull:

Her føres summen av avgiftspliktige tjenester kjøpt fra utlandet (utenfor merverdiavgiftsområdet) og innenlands kjøp av klimakvoter og gull til næringsdrivende og offentlig virksomhet. Merverdiavgift beregnes med 25 %.

Post 8
Post 8 – Fradragsberettiget inngående avgift alminnelig sats 25 %:

Her føres fradragsberettiget inngående merverdiavgift alminnelig sats 25 %. Inngående merverdiavgift føres til fradrag i oppgaven for den terminen kjøpet registreres i regnskapet (selv om betaling ikke har funnet sted). Bare inngående merverdiavgift til bruk i virksomhet som er omfattet av merverdiavgiftsloven gir rett til fradrag.

Post 9
Post 9 – Fradragsberettiget inngående avgift redusert sats 15 %:

Her føres fradragsberettiget inngående merverdiavgift redusert sats 15 %, dvs. fradragsberettiget avgift på kjøp av næringsmidler, eventuelt fisk anskaffet av eller igjennom fiskesalgslag (11,11 %). Inngående merverdiavgift føres til fradrag i oppgaven for den terminen kjøpet registreres i regnskapet (selv om betaling ikke har funnet sted). Bare inngående merverdiavgift til bruk i virksomhet som er omfattet av merverdiavgiftsloven gir rett til fradrag. Det er ikke fradragsrett ved innkjøp av kost mv. til innehaver, ledelse, ansatte mv.

Post 10
Post 10 – Fradragsberettiget inngående avgift redusert sats 10 %:

Her føres fradragsberettiget inngående avgift redusert sats 10 %, f.eks. fradragsberettiget merverdiavgift på kjøp av persontransporttjenester, se oppregningen under post 6. Inngående merverdiavgift føres til fradrag i oppgaven for den terminen kjøpet registreres i regnskapet (selv om betaling ikke har funnet sted). Bare inngående merverdiavgift til bruk i virksomhet som er omfattet av merverdiavgiftsloven gir rett til fradrag. Det gis ikke fradrag for utgifter til kjøring mellom hjem og arbeid. Når det gjelder utgifter til anskaffelser, bruk, drift mv. av personkjøretøyer gis i utgangspunktet ingen fradragsrett.

Post 11
Post 11 – Sum avgift:

Her føres summen av post 4, 5, 6 og 7 minus post 8, 9 og 10.

15‑1.2.3 Heving av kjøp og tap på fordringer

Ved heving skal selger redusere grunnlaget i post 2 og posten hvor kjøpet opprinnelig ble innberettet (post 3, 4, 5 eller 6). Kjøper skal redusere post 8, 9 eller 10. Korrigeringen i avgiftsoppgjøret tas med i omsetningsoppgaven i den termin kreditnota utstedes.

Tap på fordringer som etter merverdiavgiftsloven § 4‑7 og FMVA § 4‑7‑1 er endelig konstatert, føres i post 8, 9 eller 10. Korrigeringen i avgiftsoppgjøret tas med i omsetningsoppgaven i den terminen vilkårene for tap på krav er oppfylt.

15‑1.2.4 Justering av inngående merverdiavgift

Justering av inngående merverdiavgift på kapitalvare skal tas med i omsetningsoppgaven som en økning eller reduksjon av inngående merverdiavgift (post 8, 9 eller 10). Se kap. 9‑5.7 for tidspunktet for justeringen.

15‑1.2.5 Forklaring til skattekontoret

Ved innlevering av omsetningsoppgaven må det gis en forklaring i merknadsfeltet dersom noen av postene viser negative fortegn. Det kan også gis en forklaring i merknadsfeltet dersom det er andre forhold avgiftssubjektet ønsker å opplyse om.

15‑1.3 § 15-1 tredje ledd – Omsetningsoppgave for primærnæringene

Om hvem som skal levere omsetningsoppgave for primærnæringene, vises det til merverdiavgiftsloven § 15‑4 og FMVA § 15‑4‑1.

Avgiftssubjekt innen jord‑, skogbruk eller fiske som også driver annen registreringspliktig virksomhet, må i utgangspunktet levere både omsetningsoppgave for primærnæringen og alminnelig omsetningsoppgave. Det finnes et unntak fra dette i § 15‑1 tredje ledd. Det er mulig å ta med omsetning og uttak for inntil 30 000 kroner fra annen næring i omsetningsoppgaven for primærnæringene.

Ved frivillig registrering som bortforpakter er det ingen beløpsgrense for registrering. En slik virksomhet kan ha lave leieinntekter og i tillegg ta med inntil kr 30 000 fra annen næring. Til sammen trenger ikke omsetningen være over 50 000 kroner, verken for å bli registrert eller bli stående registrert. Denne omsetningen skal føres i post 3, 4, 5 eller 6.

Ytelser mellom to virksomheter innenfor samme avgiftssubjekt og eventuelt med ulike terminoppgavelengder, f.eks. skogbruk og treforedling, anses ikke som levering og omsetning etter merverdiavgiftsloven § 1‑3 første ledd bokstav a, se kap. 1‑3.2.1 under margstikkordet «Ytelser innen samme subjekt».

Post 3
Post 3 – Omsetning og uttak fritatt for merverdiavgift og omsetning av omvendt avgiftsplikt:

I post 3 i omsetningsoppgaven for primærnæringene medtas også uttak av produkter fra eget jordbruk med binæringer, skogbruk og fiske til bruk privat eller til formål innen rammen for disse næringer, jf. merverdiavgiftsloven § 6‑20 og FMVA §§ 6‑20‑1 til 6‑20‑5.

Post 5
Post 5 – Omsetning og uttak redusert sats 15 %:

Omsetning av fisk via fiskesalgslag som skal avgiftsberegnes med redusert sats 11,11 % innberettes sammen med annen omsetning av næringsmidler med redusert sats. I grunnlagsfeltet føres både grunnlaget for utgående merverdiavgift ved omsetning av næringsmidler og omsetning med særskilt sats innenfor fiske, dvs. fiskeres omsetning av viltlevende marine ressurser gjennom fiskesalgslag. I avgiftsfeltet føres summen av beregnet utgående merverdiavgift 15 % og 11,11 %.

15‑1.4 § 15-1 fjerde ledd – Fjernleverbare tjenester

Ved kjøp av fjernleverbare tjenester skal avgiftssubjekt etter merverdiavgiftsloven § 1‑3 første ledd bokstav d, herunder representanter nevnt i § 2‑1 sjette ledd, innberette beregnet merverdiavgift som utgående merverdiavgift på den alminnelige omsetningsoppgaven. Bestemmelsen retter seg mot de som er eller skal være registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Om innberetning på særskilt oppgave for andre enn avgiftssubjekt, se omtale under kap. 15‑6.2 og kap. 15‑6.3.

15‑1.5 § 15-1 femte ledd – Beløp uriktig betegnet som merverdiavgift

Beløp som uriktig er betegnet som merverdiavgift i salgsdokumentasjon, se nærmere omtale under kap. 11‑4.2, skal tas med som utgående merverdiavgift i omsetningsoppgaven med mindre feilen rettes overfor kjøperen.

15‑1.6 § 15-1 sjette ledd – Oppgaveplikt ved omsetning under beløpsgrensen

Bestemmelsen fastsetter at oppgaveplikten består selv om omsetning og uttak er falt under beløpsgrensen for registrering i § 2‑1 første til tredje ledd. Oppgaveplikten her følger som en logisk konsekvens av merverdiavgiftsloven § 14‑3 tredje ledd. Avgiftssubjektet skal forbli registrert i minst to kalenderår etter at omsetningen har falt under beløpsgrensen i § 2‑1 første til tredje ledd.

15‑1.7 § 15-1 syvende ledd – Skjema for omsetningsoppgaven

Bestemmelsen gir departementet hjemmel til å fastsette skjema for omsetningsoppgave.

Det vises til RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave, se kap. 15‑1.2.1, og RF-0004 Omsetningsoppgave for primærnæringene.

15‑1.8 § 15-1 åttende ledd – Aktsomhets- og lojalitetsplikt

Hensikten med bestemmelsen er å lovfeste en aktsomhets- og lojalitetsplikt knyttet til avgiftsoppgjøret. Den lovfester derfor en alminnelig opplysningsplikt etter merverdiavgiftsloven for opplysninger som er gitt i omsetningsoppgaven. Dette innebærer blant annet å gjøre avgiftsmyndighetene oppmerksomme på feil ved avgiftsberegningen, samt bidra til at avgiftsplikten blir klarlagt og oppfylt i rett tid.

15‑1.9 § 15-1 niende ledd – Enkeltvedtak i forbindelse med humanitære innsamlingsaksjoner

Bestemmelsen fastsetter at Finansdepartementet kan treffe enkeltvedtak om at merverdiavgift som beregnes ved omsetning av elektroniske kommunikasjonstjenester i forbindelse med en humanitær innsamlingsaksjon, ikke skal føres i omsetningsoppgaven, eller at beregnet merverdiavgift kan tilbakeføres.

I merknadene til bestemmelsen i Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) er det omtalt at departementet har truffet en rekke vedtak om fritak etter merverdiavgiftsloven § 70 for innbetaling av merverdiavgift som teleoperatører har belastet telefonabonnenter i tilknytning til innsamlingsaksjoner mv. til veldedige formål. Vilkåret for fritak etter denne praksis er at avgiftsbeløpet tilfaller innsamlingsaksjonen og at giverne ikke mottar noen gjenytelse. Bestemmelsen i niende ledd viderefører departementets fullmakt for disse tilfellene.

I F 22. januar 2013 vises det til Finansdepartementets skriv av 16. januar 2013 til Skattedirektoratet, hvor departementet uttaler at rene gaver ved humanitære innsamlingsaksjoner ikke anses som omsetning, jf. merverdiavgiftsloven § 3‑1 første ledd. Teleoperatørene behøver således i disse tilfellene ikke å søke om fritak etter merverdiavgiftsloven § 15‑1 niende ledd. Det foreligger per i dag ikke praksis for å gi fritak for den merverdiavgiften som blir beregnet av de elektroniske kommunikasjonstjenestene som benyttes ved gjennomføringen av slike innsamlingsaksjoner.

Ved forskrift av 25.02.2013 nr. 218 ble Finansdepartementets myndighet etter § 15‑1 niende ledd delegert til Skattedirektoratet.

15‑2 § 15-2. Alminnelig oppgavetermin

Omsetningsoppgave skal leveres seks ganger i året. Første termin er januar og februar, annen termin er mars og april, tredje termin er mai og juni, fjerde termin er juli og august, femte termin er september og oktober og sjette termin er november og desember.

15‑2.1 Forarbeider

 • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)

 • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)

15‑2.2 Generelt om § 15-2

Hovedregelen etter merverdiavgiftsloven er at avgiftssubjekt skal levere omsetningsoppgave seks ganger i året, det vil si at hver termin er på to måneder. Fra dette utgangspunktet er det gitt unntak for næringsdrivende innen primærnæringene, jf. § 15‑4. For næringsdrivende med lav omsetning er det adgang til å søke om å levere omsetningsoppgave én gang i året, jf. § 15‑3. Det er ikke adgang til å bruke andre terminlengder, bortsett fra unntaket om kortere terminer i § 15‑5.

Etter bokføringsloven § 7 annet ledd skal bokføringen skje så ofte som virksomhetens art og omfang tilsier, men alltid innen fristene for pliktig regnskapsrapportering. Dette medfører at alle som har to måneders terminlengde, må ajourføre bokføringen hver annen måned. Andre avgiftssubjekter må ajourføre regnskapet hver fjerde måned eller én gang i året. Det vises til bokføringsloven § 7 annet ledd og bokføringsforskriften § 4‑1.

Mottakere av fjernleverbare tjenester fra utlandet som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, mottakere av klimakvoter og mottakere av gull som plikter å beregne merverdiavgift etter §§ 11‑1 annet ledd annet punktum og 11‑1 tredje ledd annet punktum samt tilbydere i forenklet registreringsordning, skal levere særskilt omsetningsoppgave. Det vises til omtale i kap. 15‑6.5.

Betalbar avgift forfaller til betaling samtidig med oppgavefristen for terminoppgaven, jf. skattebetalingsloven § 10‑30.

15‑3 § 15-3. Oppgavetermin ved lav omsetning

(1) Dersom merverdiavgiftspliktig omsetning og uttak i løpet av et kalenderår ikke overstiger en million kroner, merverdiavgift ikke medregnet, kan skattekontoret samtykke i at omsetningsoppgave skal leveres en gang i året. Oppgaveterminen er kalenderåret.

(2) Departementet kan gi forskrift om utfylling og gjennomføring av denne paragrafen.

15‑3.1 Forarbeider og forskrifter

15‑3.1.1 Forarbeider
 • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)

 • Dok. nr. 8:99 (2000–2001) Virksomhet med liten omsetning (under kr 1 000 000) kan levere årsterminoppgave og Innst. O. nr. 105 (2000–2001)

 • Ot.prp. nr. 1 (2006–2007) og Innst. O. nr. 10 (2006–2007) om endringer i oppgavefristene

15‑3.1.2 Forskrifter
 • FMVA §§ 15‑3‑1 til 15‑3‑3

15‑3.2 § 15-3 første ledd – Levering av årsterminoppgave

Avgiftssubjekt med omsetning under en million kroner i året kan søke om å levere omsetningsoppgave bare én gang i året (årsterminoppgave). Beløpet er et nettobeløp, det vil si at omsetningen eksklusive merverdiavgift ikke må overstige en million kroner. Både avgiftspliktig omsetning og uttak skal tas med i omsetningsbeløpet. Oppgaveterminen skal følge kalenderåret. Innleveringsfrist og innbetalingsfrist for årsterminoppgaven er 10. mars det påfølgende året. Under forutsetning av at vilkår i lov og forskrift er oppfylt kan alle avgiftssubjekter, inkludert norskregistrerte utenlandske foretak (NUF), søke om å levere årsterminoppgave.

For avgiftssubjekter som leverer årsterminoppgave gjelder de samme regler for tilbakegående avgiftsoppgjør som for de med to-måneders terminer. Etter FMVA § 8‑6‑1 kan et tilbakegående avgiftsoppgjør omfatte inngående avgift for anskaffelser foretatt før den to-måneders terminen registreringen ble foretatt i. Det er ved lov 19.12.2014 nr. 84 foretatt endring i merverdiavgiftsloven § 8‑6 om tilbakegående avgiftsoppgjør. Kravet om formell søknad er opphevet og avgiftssubjektet kan fremme kravet ved innsending av omsetningsoppgave senest tre år etter registreringen. Det vises til kap. 8‑6.2.

Søknadsfrister
Det fremgår av FMVA § 15‑3‑1 første ledd at søknad fra avgiftssubjekt som ønsker å endre terminlengde til årstermin må være kommet frem til skattekontoret senest 1. februar i det året man ønsker årsterminoppgave. Etter paragrafens tredje ledd må søknad om endring til tomånederstermin være kommet frem til skattekontoret senest 1. desember for å kunne gis virkning fra 1. januar året etter. Denne endringen skal gjelde for minst to påfølgende kalenderår.

Etter forskriftens § 15‑3‑1 annet ledd kan nyregistrerte søke om årsterminoppgave med virkning fra registreringstidspunktet, uavhengig av når på året registreringen skjer. Disse må vurderes på samme måte som andre avgiftssubjekter som søker om årsterminoppgave. Det vil si at det normalt ikke innvilges årsterminoppgave til enheter som uriktig har unnlatt å registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret, eller i vesentlig grad har overtrådt andre bestemmelser i merverdiavgiftsloven.

Meldeplikt
Dersom den næringsdrivende som leverer årsterminoppgave ser at omsetningen vil overstige en million kroner i løpet av kalenderåret, skal det straks meldes fra til skattekontoret, jf. FMVA § 15‑3‑2.

Avslag på søknad og tilbakekall
Avgiftsmyndighetene kan avslå søknad om årsterminoppgave og tilbakekalle adgangen til å levere årsterminoppgave dersom den næringsdrivende ikke har overholdt sine plikter etter merverdiavgiftsloven, se FMVA § 15‑3‑3. Dette gjelder både når avgiftssubjektet ikke har overholdt sin oppgave- eller betalingsplikt, i vesentlig grad har overtrådt andre bestemmelser i merverdiavgiftsloven eller at omsetningen i løpet av kalenderåret overstiger beløpsgrensen. Det anses bl.a. som en overtredelse av merverdiavgiftsloven av vesentlig grad dersom det ikke fremmes søknad om registrering innen utløpet av den terminen beløpsgrensen ble passert, jf. merverdiavgiftsloven § 14‑1 første ledd som stiller krav om at søknad om registrering skal sendes uten ugrunnet opphold. Det vil si at søknad om registrering må sendes senest 28.02.2015 dersom omsetningen overstiger beløpsgrensen i 1. termin 2015.

Bestemmelsen om at skattekontoret kan avslå en søknad om å levere årsterminoppgave skal forhindre at avgiftssubjekt som tidligere har vist manglende betalingsvilje eller -evne får levere årsterminoppgave. Dette fordi faren for at avgiftssubjektet feildisponerer eller bevisst unnlater å betale avgift er større når terminlengden er ett år. Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på størrelsen på forfalte og ikke betalte avgiftsbeløp, hvorvidt betalingsforpliktelsen er overtrådt for flere terminer, om overtredelsen ligger langt tilbake i tid eller avgiftssubjektet har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger til avgiftsmyndighetene.

Tilsvarende skal bestemmelsen om at skattekontoret kan tilbakekalle retten til å levere årsterminoppgave forhindre at næringsdrivende som har vist manglende betalingsvilje eller -evne eller ikke overholder oppgaveplikten, fortsatt får levere årsterminoppgave. Den vil også gjelde for overtredelse av andre bestemmelser i merverdiavgiftsloven, eksempelvis unnlatelse av å oppfylle opplysningsplikten i § 16‑1. Som hovedregel vil mislighold av bestemmelsene innebære at avgiftssubjektet må levere tomåneders terminoppgaver, men skattekontoret kan bestemme at dette unnlates ved mindre overtredelser.

Også ved overskridelse av beløpsgrensen på 1 million kroner er hovedregelen at den næringsdrivende må levere tomåneders terminoppgave. Avgiftsmyndighetene kan imidlertid unnlate å endre terminlengden om overskridelsen er ubetydelig eller skyldes for eksempel et salg av enkeltstående driftsmiddel på slutten av året, og det må forventes at omsetningen neste år ikke vil overstige beløpsgrensen.

FMVA § 15‑3‑3 annet og tredje ledd gjelder når skattekontoret fatter vedtak om tilbakekall av retten til å levere årsterminoppgave. Etter § 15‑3‑3 annet ledd skal vedtak om tilbakekall gjelde for minst to påfølgende kalenderår.

Virkningstidspunkt for tilbakekall
Normalt skal endring av terminlengde til tomånederstermin gis virkning fra 1. januar etter det kalenderåret den næringsdrivende har årstermin for. Dette gjelder uavhengig av når vedtak fattes. Det presiseres at det ved endring av terminlengden ikke skal gis fritak for innlevering av tomånedlige terminoppgaver etter mval. § 15‑7 første ledd annet punktum. Når overtredelse som nevnt i § 15‑3‑3 første ledd er vesentlig, kan tilbakekallet etter tredje ledd gis virkning allerede for det kalenderåret overtredelsen gjelder. Dette innebærer at avgiftsmyndighetene endrer terminlengden allerede fra begynnelsen av det kalenderåret avgiftssubjektet har årstermin for.

Det å gi et vedtak om tilbakekall av retten til å levere årsterminoppgave tilbakevirkende kraft er en forholdsvis streng reaksjon. Dette må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Ved overskridelse av beløpsgrensen bør reaksjonen forbeholdes avgiftssubjekt som forsettlig eller uaktsomt innvilger seg selv merverdiavgiftskreditt ved å spekulere i oversteget beløpsgrense med minst 25 %. Forsinkelsesrenter vil bli beregnet etter de alminnelige regler, jf. skattebetalingsloven § 11‑1.

Med virkning fra 1. januar 2017 vil det bli innført en kvalifikasjonsperiode for rett til bruk av årstermin, se Prop. 1 LS (2015‑2016) avsnitt 24.5.8.

Enkeltsaker

Betydningen av andre kriterier
Et skattekontor tilbakekalte retten til å levere årsterminoppgave for en virksomhet med årlig omsetning over fire millioner kroner. Virksomheten påklaget vedtaket med begrunnelse om at alle utgiftene i virksomheten påløp i juli måned, mens inntektene ble opparbeidet i perioden november til juli. Skattedirektoratet opprettholdt skattekontorets vedtak og uttalte at det ikke er åpnet for at virksomheter med høy omsetning skal kunne innvilges/opprettholde årsterminoppgaver ut fra andre kriterier. (Skattedirektoratets vedtak av 6. juli 2010)

Avgiftsfri omsetning har ikke betydning
En virksomhet hadde vært registrert i merverdiavgiftsmanntallet med årsterminoppgaver siden 2004. Omsetningsoppgave for 2008 viste at omsetningen hadde øket til ca. kr 1 200 000, og virksomheten ble varslet om endring til tomåneders terminoppgaver fra og med 1. termin 2009. Virksomheten søkte om fortsatt å kunne levere årsterminoppgave. Det ble opplyst at virksomheten hadde inngått kontrakt med Statens Vegvesen om levering av avgiftsfrie tjenester knyttet til offentlig veg og derfor ville det bli levert 0-oppgaver. Skattekontoret avslo søknaden. I klagen ble det anført at avslaget var feil fordi det ikke var lagt vekt på hvilken type omsetning virksomheten hadde. Selv om omsetningen ville overstige kr 1 000 000, måtte det anses som lav omsetning da omsetningen var avgiftsfri. Skattedirektoratet uttalte at omsetningen var omfattet av fritaket i tidligere lov § 16 første ledd nr. 13 (ny lov § 6‑7 første ledd som ble opphevet fra 1. januar 2013). Næringsdrivende med slik omsetning driver virksomhet omfattet av merverdiavgiftsloven og skal derfor registreres i merverdiavgiftsmanntallet. Den næringsdrivende er fritatt fra å beregne utgående avgift av sin omsetning, men har rett til fradrag for inngående avgift på anskaffelser til virksomheten. Hvorvidt omsetningen er fritatt fra merverdiavgift, er ikke forhold som tillegges vekt ved vurderingen av om en virksomhet skal kunne levere årsterminoppgave. I brev av 12. november 2009 opprettholdt Skattedirektoratet således vedtaket.

Omgjøring av endring av oppgavetermin
En virksomhet solgte i 2008 et driftsmiddel hvilket medførte at omsetningen oversteg en million kroner. Skattekontoret varslet endring til tomånedersterminer. Det ble opplyst at salget var et engangstilfelle og skattekontoret lot derfor virksomheten bli stående med årsterminplikt. Virksomheten anmodet om betalingsavtale 6. mars da vedkommende så at han ikke kunne betale hele oppgavebeløpet ved forfall den 10. mars. Skattekontoret inngikk betalingsavtale og satte virksomheten over på tomåneders omsetningsoppgaver da betalingsplikten ikke var overholdt. Vedtaket ble påklaget. Skattekontoret fant etter en konkret helhetsvurdering å omgjøre vedtaket om endring av oppgavetermin. Det ble særlig vektlagt at anmodning om betalingsavtale kom inn før forfall samt at det i brev om inngått betalingsavtale ikke ble varslet om at en konsekvens av avtalen ville bli overgang til tomånedersterminer. (Et skattekontorvedtak av 20. mai 2009)

Dobbelt straff
Fylkesskattekontoret avholdt bokettersyn hos en avgiftspliktig som hadde fått innvilget årsterminoppgave. Bokettersynet avdekket flere overtredelser av merverdiavgiftsloven, og overtredelsene ble ansett som vesentlige iht. tidligere forskrift nr. 122 (FMVA § 15‑3). Den avgiftspliktige ble derfor pålagt å levere tomåneders omsetningsoppgave. I klagen ble det anført at vedtaket om å endre terminlengden fra 1 år til 2 måneder måtte betraktes som en straffereaksjon, som kom i tillegg til en straffereaksjon ved bøtelegging. Til denne påstanden skrev fylkesskattekontoret i brev datert 6. mai 2004 til Skattedirektoratet: «Utgangspunktet er at man antar at kontrollmulighetene er større for avgiftsmyndighetene ved ordinær oppgaveplikt. Formålet med forvaltningens adgang til å pålegge ordinær oppgaveplikt etter forskriftens § 6 (FMVA § 15‑3‑3) er således å minske den næringsdrivendes muligheter til å feildisponere avgift eller mer eller mindre bevisst overtre merverdiavgiftslovens bestemmelser. Formålet ved å endre terminlengden er således å øke myndighetenes kontrollmulighet, og ikke sanksjonering av den næringsdrivende.» Fylkesskattekontoret viste i den forbindelse til Høyesteretts kjennelse av 23. september 2003 (Rt 2003 s. 1221), der ileggelse av konkurskarantene ut fra det formål å forhindre at konkursdebitor eller et selskaps ledelse, stifter eller leder nye selskaper, ikke ble ansett å være straff.
Skattedirektoratet hadde intet å bemerke til fylkesskattekontorets vurdering av forholdet til dobbelt straff. (Skattedirektoratets vedtak av 6. januar 2005)

Opplysningsplikt og tilbakevirkning
En forholdsvis nystartet avgiftspliktig virksomhet hadde fått innvilget årsterminoppgave. Avgiftspliktig omsetning for de fire første terminene i 2003 viste en omsetning på om lag 950 000 kroner. Firmaet informerte fylkesskattekontoret om omsetningsstørrelsen i oktober 2003. Samlet omsetning for 2003 ble på nesten 1,5 million kroner. Fylkesskattekontoret fattet vedtak om omgjøring til tomåneders oppgaveplikt, og beregnet forsinkelsesrenter for 1.–4. termin 2003. Begrunnelsen for vedtaket var at virksomheten burde forutsett at omsetningen for 2003 ville overstige en million og endret til tomåneders oppgaveplikt på et tidligere tidspunkt. I klagen ble det fremhevet at virksomheten ansatte en person i november 2002, og det var usikkerhet knyttet til hvor mye han ville omsette for i 2003. Omsetningsøkningen i 2003 ble derfor større enn forventet. Skattedirektoratet la til grunn at klager hadde oppfylt sin opplysningsplikt etter tidligere forskrift nr. 122 § 4 (FMVA § 15‑3‑2). Det ble ikke lagt til grunn at virksomheten forsettlig planla å innvilge seg selv momskreditt ved å spekulere i oversteget beløpsgrense med over 25 %. I enhver nystartet virksomhet vil det herske en grad av usikkerhet, og Skattedirektoratet så ikke at det i dette tilfellet var utvist forsett eller uaktsomhet. Kontrollhensyn tilsier en streng oppfølging av bestemmelsene i merverdiavgiftsloven og tilhørende forskrifter vedrørende oppgave- og betalingsplikten, men etter Skattedirektoratets vurdering ville de kontrollhensyn Finanskomitéen så for seg under utarbeidelsen av dagjeldende forskrift bli ivaretatt med en delvis omgjøring av fylkesskattekontorets vedtak. Skattedirektoratet opprettholdt etter en konkret vurdering fylkesskattekontorets vedtak om endring av terminlengde til tomåneders, men med virkning fra og med 2004. Beregnede forsinkelsesrenter ved endring av terminlengden med tilbakevirkende kraft ble altså frafalt. (Skattedirektoratets vedtak av 23. juli 2004)

15‑3.3 § 15-3 annet ledd – Forskriftshjemmel

Etter § 15‑3 annet ledd kan departementet gi forskrift om utfylling og gjennomføring av denne paragrafen. Skattedirektoratet har fastsatt slike bestemmelser i FMVA §§ 15‑3‑1 til 15‑3‑3. Det vises til omtalen ovenfor.

15‑4 § 15-4. Oppgavetermin for primærnæringer mv.

(1) Avgiftssubjekt innen fiske, skogbruk eller jordbruk med binæringer, skal levere omsetningsoppgave en gang i året. Det samme gjelder avgiftssubjekt som er frivillig registrert etter § 2‑3 annet og fjerde ledd. Oppgaveterminen er kalenderåret.

(2) Departementet kan gi forskrift om hvem som omfattes av denne paragrafen.

15‑4.1 Forarbeider og forskrifter

15‑4.1.1 Forarbeider
 • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)

 • Lov 19.06.2015 nr. 56: Prop. 120 LS (2014‑2015) Endringar i skatte‑, avgifts- og tollovgivinga og Innst. 355 L (2014‑2015). Redaksjonell endring.
 • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)

 • Ot.prp. nr. 32 (1972–73) og Innst. O. nr. 51 (1972–73). Fristen for levering av årsoppgave ble kortet ned fra 3 måneder og 20 dager til 3 måneder og 10 dager

 • Ot.prp. nr. 9 (1974–75) og Innst. O. nr. 10 (1974–75). Korrigering av krav ved tilordning av bestemmelsen til felles skjema

15‑4.1.2 Forskrifter
 • FMVA § 15‑4‑1

15‑4.2 § 15-4 første ledd – Levering av primærnæringsoppgave

Bestemmelsen fastslår at avgiftssubjekter innen fiske, skogbruk eller jordbruk med binæringer skal levere oppgave én gang i året. Det siktes her til omsetningsoppgave for primærnæringene (primærnæringsoppgave). Det er nærmere spesifisert i forskrift hvem som kan levere primærnæringsoppgave. Virksomheter som er frivillig registrert i henhold til mval. § 2‑3 annet og fjerde ledd, det vil si bortforpaktere av landbrukseiendom på minst fem dekar og utleiere av jordbruksarealer uten bygninger samt foreninger som har til formål å bygge og vedlikeholde skogsveier, skal også levere primærnæringsoppgaver.

I henhold til § 15‑4 første ledd siste punktum er oppgaveterminen kalenderåret.

For avgiftssubjekter som leverer primærnæringsoppgave gjelder de samme regler for tilbakegående avgiftsoppgjør som for de med to-måneders terminer. Etter FMVA § 8‑6‑1 kan et tilbakegående avgiftsoppgjør omfatte inngående avgift for anskaffelser foretatt før den to-måneders terminen registreringen ble foretatt i. Det er ved lov 19.12.2014 nr. 84 foretatt endring i mval. § 8‑6 om tilbakegående avgiftsoppgjør. Kravet om formell søknad er opphevet og avgiftssubjektet kan fremsette kravet ved innsending av omsetningsoppgave senest tre år etter registreringen. Det vises til kap. 8‑6.2.

Hvem som omfattes
Det fremgår av FMVA § 15‑4‑1 første ledd hvem som kan levere årlig oppgave som jord- eller skogbruker. Det er virksomheter som produserer og omsetter egne produkter av jordbruk med binæringer og skogbruk som omfattes. Denne retten har ikke virksomheter som omsetter eller foredler slike produkter, og dette presiseres i forskriftsbestemmelsens første ledd annet punktum.

Husdyrhold er etter forskriftsbestemmelsens annet ledd ansett som avl, oppdrett og hold av husdyr, herunder tamrein og pelsdyr, til bruk i jord- og skogbruk eller for produksjon av melk, kjøtt, skinn, ull, egg mv. Bihold er også omfattet av forskriften. Fiskeoppdrett anses ikke for husdyrhold, jf. endring i 1980 hvor fiskeoppdrett ble tatt ut av dagjeldende forskrift.

Tredje ledd omhandler hva som anses som hagebruk og gartneri. Som tiltrekking av planter anses tiltrekking av frøplanter (grønnsakplanter) for salg til produsent eller forbrukere. Derimot har planteskolers tiltrekking av skogplanter ikke vært ansett av Finansdepartementet som slik tiltrekking.

Næringsdrivende innen jord‑, skogbruk eller fiske som også driver annen registreringspliktig næringsvirksomhet må i utgangspunktet levere både primærnæringsoppgave og alminnelig omsetningsoppgave. FMVA § 15‑4‑1 fjerde ledd åpner for å ta med i primærnæringsoppgaven annen næringsvirksomhet som nevnt i bokstav a og b. Forutsetningen er at virksomheten drives i tilknytning til jord- eller skogbruket og ikke utøves som selvstendig næring.

Eksempel på tjenester for andre som utøves med betydelige driftsmidler i bokstav b er leiekjøring med traktor eller skurtresker på naboens jord eller skog, når disse benyttes minst 60 % av tiden i egen jord- eller skogbruksvirksomhet. Nyttes driftsmidlene mindre enn 60 % av tiden i eget jord- eller skogbruk, er beløpsgrensen kr 30 000. Det vises til omtale om dette i kap. 15‑1.3. Det er uten betydning om den andre virksomheten drives i annen kommune eller fylke enn primærnæringen. § 15‑4‑1 fjerde ledd bokstav b er endret fra og med 2012 da krav til andel tid betydelige driftsmidler må brukes i egen jordbruks- eller skogbruksvirksomhet er endret fra å være minst 80 % til et krav om minst 60 %.

15‑4.3 § 15-4 annet ledd – Forskriftshjemmel

Etter § 15‑4 annet ledd kan departementet gi forskrift om hvem som omfattes av denne paragrafen. Skattedirektoratet har gitt slik forskrift i FMVA § 15‑4‑1, jf. nærmere omtale ovenfor.

15‑5 § 15-5. Kortere oppgaveterminer

(1) Dersom inngående merverdiavgift regelmessig overstiger utgående merverdiavgift med minst 25 prosent, kan skattekontoret samtykke i at omsetningsoppgaven leveres tolv ganger i året.

(2) Dersom inngående merverdiavgift regelmessig overstiger utgående merverdiavgift med minst 50 prosent, kan skattekontoret samtykke i kortere terminer enn det som følger av første ledd. Terminene kan likevel ikke settes kortere enn en uke.

(3) Når særlige forhold foreligger, kan skattekontoret samtykke i at avgiftssubjekt innen primærnæringene følger de alminnelige oppgaveterminene.

(4) Samtykke gis normalt for to år regnet fra første forkortede termin.

15‑5.1 Forarbeider

 • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)

 • Ot.prp. nr. 17 (1968‑69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968‑69)

 • Innst. O. nr. 40 (1970‑71)

15‑5.2 § 15-5 første ledd – Differanse minst 25 prosent

Bestemmelsene i første og annet ledd har primært sin bakgrunn i hensynet til likviditeten hos eksportbedriftene, som i hovedsak bare har avgift til gode. Når inngående avgift regelmessig overstiger utgående avgift med minst 25 %, kan skattekontoret samtykke i at det benyttes månedlige terminer etter første ledd. Ved vurderingen er det fradragsberettiget inngående avgift som skal legges til grunn.

Kravet om at inngående avgift regelmessig skal overstige utgående avgift er forstått slik at kravet må være oppfylt ved ordinær drift. Kravet til regelmessighet innebærer at en virksomhet som leilighetsvis får avgift til gode, for eksempel ved at det i enkelte terminer foretas store innkjøp, likevel ikke er kvalifisert til kortere avgiftsterminer. Dette gjelder også virksomheter som er forhåndsregistrert, og hvor det i denne perioden bare påløper kostnader med fradragsberettiget avgift. Avvikende oppgaveterminer representerer et brudd på hensynet til avgiftssystemets symmetri, og ethvert avvik fra dette prinsippet bør derfor være godt begrunnet. Av denne grunn er det satt strenge krav til bruk av kortere avgiftsterminer.

15‑5.3 § 15-5 annet ledd – Differanse minst 50 prosent

Når inngående avgift regelmessig overstiger utgående avgift med minst 50 %, kan det innvilges halvmånedlige eller ukesterminer. Det er bare i helt spesielle tilfeller at det innvilges så korte terminer som ukesterminer.

15‑5.4 § 15-5 tredje ledd – Primærnæringene

Avgiftssubjekt innen primærnæringene kan søke om å følge «de alminnelige oppgaveterminene», det vil si tomånedersterminer. Det kan foreligge grunn for et avgiftssubjekt innen primærnæringene til å overveie om det bør søkes om å få bruke alminnelige oppgaveterminer når vedkommende ved siden av virksomhet innen primærnæringen også driver annen avgiftspliktig virksomhet med omsetning som overstiger kr 30 000. Særlig dersom primærnæringen er integrert i den øvrige virksomheten, kan det være fordeler med et samlet terminvis oppgjør. Søknader om å bruke tomånedersterminer i jordbruk med binæringer og skogbruk skal regelmessig imøtekommes (F 7. januar 1970).

15‑5.5 § 15-5 fjerde ledd – Perioden for kortere oppgaveterminer

Samtykke til bruk av kortere terminer gis normalt for to år fra og med første forkortede termin. Samtykke gis normalt virkning fra vedtakstidspunktet. Det må søkes på nytt etter to år.

Denne bestemmelsen gjelder for alle vedtak etter første til tredje ledd.

Det er skattekontoret som har myndighet til å gi samtykke etter alle leddene i bestemmelsen.

15‑6 § 15-6. Særskilt omsetningsoppgave mv.

(1) Mottakere av fjernleverbare tjenester som plikter å beregne merverdiavgift etter § 11‑3 første ledd annet punktum, skal levere særskilt omsetningsoppgave som viser vederlaget for tjenesten, omregnet til norske kroner, og beregnet merverdiavgift. Beløpene avrundes nedover til nærmeste hele krone.

(2) Mottakere av klimakvoter som plikter å beregne merverdiavgift etter § 11‑1 annet ledd annet punktum, skal levere særskilt omsetningsoppgave som viser vederlaget for tjenesten, omregnet til norske kroner, og beregnet merverdiavgift. Det samme gjelder mottakere av gull som plikter å beregne merverdiavgift etter § 11‑1 tredje ledd annet punktum. Beløpene avrundes nedover til nærmeste hele krone.

(3) Tilbyder i forenklet registreringsordning skal levere omsetningsoppgave som viser identifikasjonsnummer, beregningsgrunnlag og beregnet merverdiavgift omregnet til norske kroner. Beløpene avrundes nedover til nærmeste hele krone.

(4) Omsetningsoppgave som nevnt i første til tredje ledd leveres terminvis. Første termin er januar, februar og mars, annen termin er april, mai og juni, tredje termin er juli, august og september og fjerde termin er oktober, november og desember.

(5) Departementet kan fastsette skjema for omsetningsoppgave som nevnt i første til tredje ledd.

15‑6.1 Forarbeider

 • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)

 • Lov 26.03.2010 nr. 7: Prop. 73 L (2009–2010) Endringer i lov om merverdiavgift og Innst. 194 L (2009–2010). Handel med klimakvoter

 • Lov 24.06.2011 nr. 27: Prop. 117 L (2010–2011) Endringer i merverdiavgiftsloven mv. (ny og enkel registrerings- og rapporteringsordning for tilbydere som leverer elektroniske tjenester fra utlandet) og Innst. 431 L (2010–2011)

 • Lov 13.12.2013 nr. 125: Prop. 1 LS (2013–2014) Skatter, avgifter og toll 2014, Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013–2014) og Innst. 4 L (2013–2014)

15‑6.2 § 15-6 første ledd – Særskilt omsetningsoppgave for ikke-registrert mottaker av fjernleverbare tjenester

Etter § 15‑6 første ledd skal ikke-registrerte mottakere av fjernleverbare tjenester levere særskilt omsetningsoppgave. Oppgaven kan hentes i Altinn (RF-0005). Det skal ikke leveres slik oppgave i terminer hvor det ikke påløper skyldig merverdiavgift (nulloppgaver) eller hvor de samlede kjøp for en termin ikke overstiger 2 000 kroner, merverdiavgift ikke medregnet.

Vederlag som er angitt i utenlandsk valuta skal omregnes til norske kroner ut fra omregningskursen på leveringstidspunktet, jf. merverdiavgiftsloven § 4‑12 annet ledd. Denne kursen oppdateres ukentlig, jf. tollforskriften 17. desember 2008 nr. 1502 § 7‑19, og er blant annet gjort tilgjengelig via Internett på www.toll.no.

For øvrig vises det til omtale av ikke-registrert mottaker av fjernleverbare tjenester i kap. 11‑3.2.

15‑6.3 § 15-6 annet ledd – Særskilt omsetningsoppgave for ikke-registrert mottaker av klimakvoter og gull

Den som er mottaker (kjøper) av klimakvoter etter merverdiavgiftsloven § 11‑1 annet ledd annet punktum, skal levere særskilt omsetningsoppgave. Fra og med 1. januar 2014 skal også mottaker av gull som plikter å beregne merverdiavgift etter § 11‑1 tredje ledd annet punktum, levere særskilt omsetningsoppgave. Dette gjelder næringsdrivende eller offentlig virksomhet som ikke er avgiftssubjekt og hvor de samlede kjøp for en termin overstiger 2 000 kroner, merverdiavgift ikke medregnet.

På samme måte som nevnt under kap. 15‑6.2, skal vederlag som er angitt i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ut fra omregningskursen på leveringstidspunktet.

For øvrig vises det til omtale av avgiftsplikten for næringsdrivende og offentlige mottakere av klimakvoter og gull i kap. 11‑1.3 og kap. 11‑1.4.

15‑6.4 § 15-6 tredje ledd – Omsetningsoppgave for tilbyder i forenklet registreringsordning

Bestemmelsen omfatter tilbydere som etter merverdiavgiftsloven § 14‑4 har valgt å registrere seg etter en forenklet registreringsordning. Den angir kravene til hva omsetningsoppgaven for tilbydere i en slik forenklet ordning skal inneholde. Omsetningsoppgaven skal vise tilbyderens identifikasjonsnummer, beregningsgrunnlag og beregnet merverdiavgift for de samlede leveransene omregnet til norske kroner (RF-1292). Se nærmere omtale om hvem ordningen gjelder for mv. i kap. 14‑4.

15‑6.5 § 15-6 fjerde ledd – Terminer

Oppgaveterminen er tre måneder og følger kvartalsvis.

For mottakere av fjernleverbare tjenester, mottakere av klimakvoter og mottakere av gull som skal levere særskilt omsetningsoppgave etter bestemmelsens første og annet ledd er fristen for innlevering og betaling en måned og 10 dager etter utløpet av terminen (her: kvartalet), jf. mval. § 15‑8 første ledd første punktum. For eksempel vil innleverings- og betalingsfristen for første termin for disse oppgavene være 10. mai.

For tilbydere i forenklet registreringsordning er fristen for innlevering og betaling 20 dager etter utløpet av terminen (her: kvartalet), jf. mval. § 15‑8 første ledd siste punktum.

Se kap. 15‑7.2 for detaljer rundt oppgaveinnleveringen. Om utfylling av oppgaven, se kap. 15‑1 ovenfor.

15‑6.6 § 15-6 femte ledd – Skjema for omsetningsoppgaven

I merverdiavgiftsloven § 15‑6 femte ledd er kompetansen til å fastsette skjema for omsetningsoppgave for mottakere nevnt i § 11‑3 første ledd annet punktum, § 11‑3 annet ledd, § 11‑1 annet ledd annet punktum og § 11‑1 tredje ledd annet punktum, lagt til departementet.

Det vises til RF-0005 Omsetningsoppgave for omvendt avgiftsplikt og RF-1292 Omsetningsoppgave for elektroniske tjenester, utland.

15‑7 § 15-7. Levering og signering

(1) Omsetningsoppgave skal leveres for hver termin selv om det ikke har vært merverdiavgiftspliktig omsetning eller uttak i terminen. Skattekontoret kan i enkelttilfeller frita fra leveringsplikten for en eller flere terminer. Mottakere omfattet av § 15‑6 skal bare levere oppgave for de terminer det oppstår plikt til å beregne merverdiavgift.

(2) Ved lottfiske skal den reder, høvedsmann eller fisker som leverer fisken til kjøperen, eller som på fartøyets eller fiskerens vegne mottar oppgjøret for fisken, levere omsetningsoppgaven.

(3) Omsetningsoppgaven skal leveres elektronisk og sendes den mottakssentral Skattedirektoratet bestemmer. Oppgaver som er forhåndsutfylt med opplysninger om avgiftssubjektet, kan gjøres tilgjengelig for avgiftssubjektet ved elektronisk kommunikasjon.

(4) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om elektronisk levering av omsetningsoppgave.

15‑7.1 Forarbeider og forskrifter

15‑7.1.1 Forarbeider
 • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)

 • Lov 25.06.2010 nr. 44: Prop. 126 LS (2009–2010) Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv. og Innst. 351 L (2009–2010). Endring i første ledd tredje punktum

 • Lov 10.12.2010 nr. 71: Prop. 1 LS (2010–2011) Skatter og avgifter 2011 og Innst. 4 L (2010–2011). Nytt tredje ledd annet punktum

 • Lov 24.06.2011 nr. 27: Prop. 117 L (2010–2011) Endringer i merverdiavgiftsloven mv. (ny og enkel registrerings- og rapporteringsordning for tilbydere som leverer elektroniske tjenester fra utlandet) og Innst. 431 L (2010–2011)

 • Lov 09.12.2011 nr. 53: Prop. 1 LS (2011–2012) Skatter, avgifter og toll 2012 og Innst. 4 L (2011–2012). Elektronisk levering av omsetningsoppgave som alminnelig, pliktig leveringsform

 • Lov 18.12.2015 nr. 118: Prop. 1 LS (2015‑2016) Skatter, avgifter og toll 2016 og Innst. 4 L (2015‑2016). Opphevelse av adgangen til å levere merverdiavgiftsoppgaven på papir.
 • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)

15‑7.1.2 Forskrifter
 • FMVA §§ 15‑7‑1 til 15‑7‑2

15‑7.2 § 15-7 første ledd – Plikt til å levere omsetningsoppgave

Foreligger det ikke omsetning i en termin skal det likevel sendes omsetningsoppgave til avgiftsmyndighetene. Oppgaven vil da kunne inneholde bare tallverdien null. Når det gjelder konsekvensen av manglende innsendt oppgave, vises det til omtalen i kap. 18‑1.3 og kap. 21‑2.2. For å unngå for sen levering av omsetningsoppgaven som kan medføre ileggelse av forhøyet avgift etter § 21‑2 sendes det i en del tilfeller nulloppgave eller en oppgave basert på et regnskap som ikke er à jour. Når regnskapet er ferdigstilt sendes det inn tilleggsoppgave eller korrigert oppgave for terminen. I slike tilfeller kan det ilegges tilleggsavgift, se kap. 21‑2.2.

Mottakere av fjernleverbare tjenester, mottakere av klimakvoter og mottakere av gull skal ikke levere oppgave for terminer hvor det ikke påløper skyldig avgift (nulloppgaver). Det skal heller ikke leveres oppgave når samlet kjøp for en termin ikke overstiger kr 2 000, merverdiavgift ikke medregnet. Dette følger henholdsvis av merverdiavgiftsloven § 11‑3 første ledd annet punktum, § 11‑1 annet ledd annet punktum og § 11‑1 tredje ledd annet punktum sammenholdt med § 15‑6 første og annet ledd, og gjelder bare betalingspliktige som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Se nærmere om dette i kap. 11‑3.2 og kap. 11‑1.3.

Som for den ordinære omsetningsoppgaven, skal omsetningsoppgaven i forenklet registreringsordning leveres for hver termin selv om det ikke har vært merverdiavgiftspliktig omsetning i terminen.

Skattekontoret kan i enkelttilfeller frita fra innleveringsplikten for en eller flere terminer. Det vises også til § 15‑3, som gir næringsdrivende med lav omsetning adgang til å levere årsterminoppgave.

Ved konkurs skal konkursdebitor sende inn omsetningsoppgave for den termin virksomheten gikk konkurs.

15‑7.3 § 15-7 annet ledd – Omsetningsoppgave for lottfiskere

Når flere i fellesskap driver fiske påhviler ansvaret for å levere omsetningsoppgave den reder, høvedsmann eller fisker som enten forestår leveringen av fisk til salgslag eller annen kjøper, eller som på båtens eller fiskerens vegne mottar oppgjør.

En fisker som mottar lønn eller ren mannslott for deltagelse ombord på fiskefartøy, har ikke noe avgiftsansvar overfor staten i forbindelse med levering av fangsten. Vedkommende skal derfor ikke registreres i Merverdiavgiftsregisteret.

En fisker som mottar lott for utleie av fartøy og/eller redskap under fiske, anses i likhet med leietaker å drive næringsvirksomhet i fiske, med plikt til å registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret og levere omsetningsoppgave for primærnæringen. Leievederlaget skal imidlertid ikke avregnes med den særskilte avgiftssatsen i henhold til særbestemmelsen i § 5‑8.

15‑7.4 § 15-7 tredje ledd – Levering og signering

Elektronisk levering
Fra og med 1. januar 2016 er det kun mulig å levere omsetningsoppgaven elektronisk. Det er dermed ikke lenger mulig å søke om samtykke til å levere omsetningsoppgaven på papir, se Prop. 1 LS (2015–2016) pkt. 20.4.

Levering via Altinn
Omsetningsoppgaver skal innberettes på nettstedet Altinn. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom flere offentlige etater og tilsyn. Nærmere informasjon om første gangs pålogging på Altinn finnes på www.altinn.no.

For å levere en omsetningsoppgave via Altinn må enheten ha registrert korrekte fysiske personer i Enhetsregisteret. Styreleder og daglig leder vil alltid ha fulle rettigheter.

Internettjenesten opererer med to typer roller – utfyller og godkjenner. Godkjenner er forhåndsdefinert iht. hvem som er registrert som ansvarlige personer i Enhetsregisteret (roller). Den person som er forhåndsdefinert som godkjenner kan bestemme hvem som kun skal få adgang til å fylle ut oppgaven, og hvem som skal ha fullmakt til å godkjenne og sende inn oppgaven. Løsningen med en særskilt rolle som utfyller er valgt fordi en del regnskapsførere ikke vil ha, eller ikke får, fullmakt til å godkjenne og sende inn omsetningsoppgaven. Samtidig er det praktisk at disse går inn i internettjenesten og legger inn de riktige tallene fra regnskapet. I neste omgang kan så avgiftssubjektet selv gå inn i tjenesten og godkjenne og sende inn de tallene som er lagt inn av regnskapsfører.

Forpliktende underskrift
Nærmere regler for når leverte oppgaver skal anses underskrevet fremgår av FMVA § 15‑7‑1. Begrepet «kvalifisert sertifikatløsning» i FMVA § 15‑7‑1 første ledd bokstav a knyttes til esignaturloven § 4, og er i tråd med tilsvarende regler i forskrift 2. februar 2001 nr. 103 om prøvedrift med elektronisk oppgaveinnlevering for næringsdrivende, gitt med hjemmel i ligningsloven §§ 4‑2, 4‑3 og 4‑5.

FMVA § 15‑7‑2 første ledd bokstav a og b tilsvarer reglene i ovennevnte forskrift 2. februar 2001 nr. 103 § 6 første ledd bokstav a og b, og gjelder manglende lesbarhet eller identifikasjon ved overføring av data fra avgiftssubjektet eller regnskapsførers regnskapssystemer til Altinn. Ved innsendelse av omsetningsoppgaver og ligningsoppgaver skjer levering som oftest ved at tall overføres fra regnskapssystemet til Altinn før signering og innsending i Altinn-portalen. Oppgaver som blir avvist i henhold til FMVA § 15‑7‑2 første ledd anses som ikke levert, se § 15‑7‑2 annet ledd.

Merverdiavgiftsloven eller forskrifter gitt i medhold av loven har imidlertid ikke særskilte bestemmelser om hvem som kan forplikte avgiftssubjektet. Hvem som kan forplikte et avgiftssubjekt ved sin underskrift må avgjøres ut fra alminnelige rettsregler.

For enkeltpersonforetak er det bare innehaveren eller den han har gitt særskilt fullmakt som kan skrive under på omsetningsoppgaven.

I ansvarlige selskaper kan den enkelte deltager normalt forplikte selskapet, jf. selskapsloven § 2‑21. Dersom det er registrert i Enhetsregisteret at selskapet bare kan representeres ved samtlige deltageres underskrift, må dette legges til grunn ved underskrift på omsetningsoppgaven.

Et aksjeselskap forpliktes i utgangspunktet bare av samtlige styremedlemmer, jf. aksjeloven/allmennaksjeloven § 6‑30. Styret kan imidlertid gi fullmakt til andre. Slik fullmakt vil være registrert i Enhetsregisteret.

Felles for alle organisasjonsformer er at en enkelt person kan få tildelt fullmakt til å underskrive omsetningsoppgaven, enten ved at vedkommende er registrert med signaturfullmakt i Enhetsregisteret, ved særskilt fullmakt i Merverdiavgiftsregisteret eller registrert med prokurafullmakt i Enhetsregisteret, jf. lov av 21. juni 1985 nr. 80.

Skattedirektoratet antar at det ligger innenfor daglig leders stillingsfullmakt å underskrive omsetningsoppgaven.

En oppgave som ikke er underskrevet vil kunne bli fastsatt med utgangspunkt i de innberettede beløp.

Den som signerer avgir samtidig erklæring om at de gitte opplysninger er så fullstendige og korrekte som mulig. Det vises til den aktsomhets- og lojalitetsplikt knyttet til avgiftsoppgjøret som fremgår av mval. § 15‑1 åttende ledd.

Ansvar for innbetaling
Bestemmelsen pålegger ikke den som underskriver ansvar for innbetaling av avgiften som sådan, eller ansvar for å betale unnlatt innberettet eller uriktig fradragsført avgift. Dette ansvaret påligger avgiftssubjektet, jf. merverdiavgiftsloven § 11‑1. Forsinkelsesavgift (forhøyet avgift etter mval. § 21‑2), renter og tilleggsavgift beregnes bare i tilknytning til en hovedstol, og den som underskriver vil således heller ikke bli ansvarlig for å betale dette. En underskrift på omsetningsoppgaven vil forplikte avgiftssubjektet. Dette betyr blant annet at skyldig avgiftskrav i henhold til oppgaven er tvangsgrunnlag overfor avgiftssubjektet. Ansvar for den som underskriver en omsetningsoppgave som fullmektig vil etter dette begrense seg til det strafferettslige ansvaret, jf. merverdiavgiftsloven § 21‑4 og straffeloven 2005 §§ 378 til 380 da ny straffelov ble ikraftsatt 1. oktober 2015.

I endringslov til merverdiavgiftsloven ble det 10. desember 2010 vedtatt et nytt annet punktum i § 15‑7 tredje ledd om at oppgaver som er forhåndsutfylt med opplysninger om avgiftssubjektet kan gjøres tilgjengelig for avgiftssubjektet ved elektronisk kommunikasjon. Bakgrunnen for tilføyelsen er at denne behandlingsmåten er omfattet av personopplysningsloven (lov 14. april 2000 nr. 31) og at ett av hovedgrunnlagene for behandling av personopplysninger er hjemmel i lov, jf. personopplysningsloven § 8. Begrepet «elektronisk kommunikasjon» vil omfatte både den eksisterende portalløsning (Altinn) og eventuelle framtidige løsninger basert på distribusjon ved hjelp av kvalifiserte elektroniske signaturer.

Bruk av fullmektig
Etter forvaltningsloven § 12 har avgiftssubjektet en generell rett til å la seg bistå av en fullmektig i sin kontakt med skattekontoret. Dette kan være en regnskapsfører, revisor, advokat eller enhver annen myndig person som avgiftssubjektet ønsker å la seg bistå av. Se nærmere omtale i kap. 19‑1.2.

Enkeltsaker

Skattedirektoratet har i et brev til Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening datert 25. oktober 2001 uttalt:

«Vi forstår det slik at en del regnskapsførere vegrer seg for å skrive under på omsetningsoppgaven fordi merverdiavgiftsloven § 29 tredje ledd krever erklæring om at omsetningsoppgaven stemmer med de faktiske forhold [jf. nåværende lov § 15‑7 tredje ledd samt merknader til § 15‑7 i Ot. prp. nr. 76 (2008–2009) jf. også mval. § 15-1 åttende ledd].
For å bli strafferettslig ansvarlig kreves det blant annet subjektiv skyld, jf. straffeloven § 40 følgende. Subjektiv skyld innebærer som en hovedregel at man positivt vet at man gjør noe som rammes av en straffebestemmelse, se straffeloven § 40 første ledd. [Fra 1.10.2015 gjelder straffelov 2005 § 21 skyldkravet.]
Merverdiavgiftsloven § 72 første ledd [nåværende lov § 21‑4 første og annet ledd og straffeloven 2005 §§ 378 flg.] oppstiller som vilkår for straff at det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger. For straffansvar må disse opplysningene være gitt forsettlig. Eventuelt kan det bli snakk om bøtestraff dersom overtredelsen er uaktsom, jf. fjerde ledd [Fra 1.10.2015: ved ikrafttredelsen av straffeloven 2005 ble adgangen til å straffe simpel uaktsomhet ikke videreført, men grov uaktsomhet omfattes fremdeles]. En regnskapsfører kan derfor ikke straffes med mindre han vet at opplysningene i omsetningsoppgaven er uriktige eller ufullstendige. Eventuelt kan han få bøtestraff dersom han burde ha skjønt det [nå: grovt uaktsomt].
Vi har mottatt mange henvendelser fra regnskapsførere som er usikre på om aktsomhetsnormen er skjerpet i forbindelse med levering av omsetningsoppgaven via Internett. Skattedirektoratet kan ikke se at innføring av elektronisk innlevering av omsetningsoppgaven vil skjerpe ansvarsforholdene etter merverdiavgiftsloven.
Skattedirektoratet er ikke kjent med tilfeller der regnskapsfører er blitt straffet dersom han har fylt ut omsetningsoppgaven og underskrevet denne i god tro.
Vi håper med dette å ha klarlagt ansvarsforholdet ved levering av omsetningsoppgaven, og at dette medfører at den elektroniske løsningen fremstår som attraktiv for medlemmene av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening.»

15‑7.5 § 15-7 fjerde ledd – Forskriftshjemmel

Fjerde ledd gir departementet hjemmel til å gi nærmere regler om elektronisk levering av omsetningsoppgave i forskrift. Hjemmelen i fjerde ledd er benyttet til å fastsette FMVA §§ 15‑7‑1 og 15‑7‑2, jf. nærmere omtale ovenfor.

15‑8 § 15-8. Oppgavefrister

(1) Oppgavefristen er en måned og ti dager etter utløpet av hver oppgavetermin eller fra tidspunktet for virksomhetens opphør. Fristen for tredje termin etter § 15‑2 er likevel 31. august. For avgiftssubjekt innen primærnæringene som har kalenderåret som oppgavetermin, er oppgavefristen tre måneder og ti dager. For avgiftssubjekt med lav omsetning og kalenderåret som oppgavetermin er oppgavefristen to måneder og ti dager. Oppgavefristen for omsetningsoppgave i forenklet registreringsordning er 20 dager.

(2) Oppgave som er levert elektronisk anses kommet fram når den er loggført som godkjent i mottakssentralen. Godkjenningen bekreftes ved elektronisk kvittering.

15‑8.1 Forarbeider

 • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)

 • Lov 24.06.2011 nr. 27: Prop. 117 L (2010–2011) Endringer i merverdiavgiftsloven mv. (ny og enkel registrerings- og rapporteringsordning for tilbydere som leverer elektroniske tjenester fra utlandet) og Innst. 431 L (2010–2011)

 • Lov 09.12.2011 nr. 53: Prop. 1 LS (2011–2012) Skatter, avgifter og toll 2012 og Innst. 4 L (2011–2012)

 • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)

 • Ot. prp. nr. 32 (1972‑73) kap. VIII og Innst. O. nr. 51 (1972‑73). Innkorting av oppgave- og betalingsfristen for primærnæringene fra 3 måneder og 20 dager til 3 måneder og 10 dager

 • Ot.prp. nr. 14 (1987–88) Endret frist for innlevering av omsetningsoppgave og Innst. O. nr. 26 (1987–88)

 • Ot.prp. nr. 1 (2006–2007) og Innst. O. nr. 10 (2006–2007) om endringer i oppgavefristene

 • Ot.prp. nr. 61 (2006–2007) og Innst. O. nr. 80 (2006–2007) om endringer i oppgavefristen for 3. termin

15‑8.2 § 15-8 første ledd – Oppgavefrister

Hovedregelen i bestemmelsens første ledd første punktum gjelder for avgiftssubjekt med alminnelig oppgavetermin etter lovens § 15‑2 eller de med kortere oppgaveterminer. For mottakere som plikter å levere særskilt omsetningsoppgave etter lovens § 15‑6 første og annet ledd gjelder også den vanlige oppgavefristen.

Fristen er en måned og ti dager etter utløpet av terminen. For eksempel vil fristen for første termin for de med alminnelig oppgavetermin bli 10. april og for de med kvartalsvise terminer 10. mai. § 15‑8 første ledd annet punktum omhandler innleveringsfristen for 3. termin for avgiftssubjekt med alminnelige oppgaveterminer. Fristen ble endret med virkning fra 29. juni 2007, slik at innleveringsfristen er 31. august. Fristutsettelsen er begrunnet med regnskapsførernes arbeidsbyrde rundt avviklingen av sommerferien og kontakt med kunder i denne perioden. Endringen medførte at betalingsfristen ble forskjøvet tilsvarende, jf. nærmere nedenfor.

Fristen for å levere oppgave for avgiftssubjekter innen primærnæringene, jf. § 15‑4, er tre måneder og ti dager etter kalenderårets utløp, altså 10. april.

For avgiftssubjekt med lav omsetning og hvor kalenderåret er oppgavetermin, jf. § 15‑3, er oppgavefristen to måneder og ti dager etter kalenderårets utløp, det vil si 10. mars.

For primærnæringene og avgiftssubjekt med lav omsetning som har fått samtykke til å levere oppgaver en gang i året, gir adgangen til bruk av årlige oppgaver kombinert med leverings- og betalingsfrister på henholdsvis tre og to måneder en likviditetsfordel, forutsatt at det gjelder betalende oppgaver.

For tilbydere i forenklet registreringsordning som plikter å levere særskilt omsetningsoppgave etter mval. § 15‑6 tredje ledd er fristen for å sende inn omsetningsoppgave 20 dager. Fristen løper fra utløpet av hver oppgavetermin.

Bestemmelsen om at oppgave skal leveres inn innen 1 måned og 10 dager etter virksomhetens opphør gjelder ikke for dem som sender årsterminoppgave, primærnæringsoppgave eller oppgave i forenklet registreringsordning. For disse avgiftssubjektene gjelder fristene angitt i § 15‑8 første ledd tredje til femte punktum. Hva som anses som opphør er nærmere omtalt i kap. 14‑3.2.

Betalingsfrist og tilgodebeløp
Betalbar avgift forfaller til betaling samtidig med oppgavefristen for terminoppgaven, jf. skattebetalingsloven § 10‑30. Fristen for utbetaling av tilgodebeløp er tre uker fra omsetningsoppgaven mottas på skattekontoret, jf. skattebetalingsloven § 10‑60. Se nærmere omtale i kap. 11‑5.2.

Skattedirektoratet har i brev av 21. februar 2012 til NARF uttalt at det ikke er anledning til å søke om forlengelse av fristen for levering av omsetningsoppgave, da merverdiavgiftsloven ikke inneholder noen hjemmel til å fravike oppgavefristene. Der innleveringsfristen faller på lørdag, søndag, helligdag eller lovfestet høytidsdag, blir fristen likevel utsatt til første virkedag. Dette følger av langvarig praksis. Når det gjelder betalingsfristen, har skattebetalingsloven en slik bestemmelse om utsatt forfall i § 10‑2.

Foreldelsesfrist
I F 15. mai 2013 er det redegjort for foreldelsesfristens start. Frem til 5. termin 2007 ble spørsmålet om foreldelse av merverdiavgiftskrav regulert av foreldelsesloven § 3 nr. 1, jf. § 2. Hver termin ble regnet som ett krav. Foreldelse av merverdiavgiftskrav som forfaller til betaling etter 1. januar 2008 reguleres av skattebetalingsloven § 12‑1 annet ledd. For avgiftssubjekters adgang til å kreve endring av avgiftsoppgjør til gunst, gjelder bestemmelsen kun krav som forfalt til betaling i perioden 1. januar 2008 til 1. januar 2011, dvs. krav fra 6. termin 2007 til 6. termin 2010. Foreldelsesfristen etter sktbl. § 12‑1 annet ledd begynner å løpe for 1.–6. termin fra utgangen av det aktuelle året 6. termin forfaller til betaling. Merverdiavgiften anses her som et krav som forfaller til betaling i flere terminer. Endring av merverdiavgiftsoppgjør etter krav fra registrerte avgiftssubjekter mv. reguleres med virkning fra 1. januar 2011 (dvs. fra og med 1. termin 2011) av mval § 18‑3. Foreldelsesfristen for endring av merverdiavgiftsoppgjør etter krav fra avgiftssubjekt mv. løper fra utløpet av den enkelte termin, jf. merverdiavgiftsloven § 18‑3 første ledd annet punktum og omtale i kap. 18‑3.3. Hver termin er etter denne bestemmelsen regnet som ett krav.

15‑8.3 § 15-8 annet ledd – Når oppgaven anses kommet frem

Omsetningsoppgaven skal være kommet frem til avgiftsmyndighetene innen de angitte frister.

Elektronisk innlevering er pliktig leveringsform for avgiftsoppgjør hvor terminen utløper etter 1. januar 2016. Omsetningsoppgaven anses fremkommet når den er loggført som godkjent i mottakssentralen i Altinn. Tidspunktet for loggføring i mottakssentralen fremgår av en kvittering som gis i skjermbildet og som kan skrives ut. Om elektronisk levering av oppgaven via Altinn, se omtale i kap. 15‑7.4.

15‑9 § 15-9. Tidfesting

(1) Beløp som nevnt i § 15‑1 og § 15‑6 oppgis i omsetningsoppgaven for den terminen dokumentasjonen er utstedt. Beløp som nevnt i § 15‑6 tredje ledd oppgis for den terminen betalingen skjedde.

(2) Når særlige forhold foreligger, kan departementet treffe enkeltvedtak om at betalingstidspunktet legges til grunn for fordeling av omsetning og merverdiavgift på terminene.

(3) Departementet kan gi forskrift om unntak fra første ledd.

15‑9.1 Forarbeider og forskrifter

15‑9.1.1 Forarbeider
 • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)

 • Lov 24.06.2011 nr. 27: Prop. 117 L (2010–2011) Endringer i merverdiavgiftsloven mv. (ny og enkel registrerings- og rapporteringsordning for tilbydere som leverer elektroniske tjenester fra utlandet) og Innst. 431 L (2010–2011)

 • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)

 • Innst. O. XVIII (1969–70) Første ledd annet punktum oppheves og erstattes med et nytt annet punktum

 • Ot.prp. nr. 1 (1998–99) og Innst. O. nr. 16 (1998–99) Redaksjonell endring som følge av ny regnskapslov

 • Ot.prp. nr. 46 (2003–2004), Innst. O. nr. 107 (2003–2004) og Besl. O. nr. 4 (2004–2005) Om lov om bokføring (bokføringsloven)

15‑9.1.2 Forskrifter
 • FMVA § 15‑9‑1

 • Forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring (bokføringsforskriften), fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i bokføringsloven §§ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13b og 16

15‑9.2 Generelt om § 15-9

Det fremgår av §§ 15‑9 og 15‑10, jf. FMVA § 15‑10, at avgiftsregnskapet skal føres etter gjeldende bokføringsregler og de alminnelige prinsipper for bokføringen.

Bokføringsloven 2004
Lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven) trådte i kraft 1. januar 2005. Ett av formålene med den loven, var å samle alle generelle regler om bokføring i ett regelverk. Dette medfører at det ikke lenger finnes bokføringsregler i eller gitt i medhold av regnskapsloven. En rekke bestemmelser i merverdiavgifts- og skattelovgivningen med forskrifter er også opphevet, men i hovedsak videreført i bokføringsloven med forskrifter.

En fullstendig gjennomgang av dette regelverket faller utenfor rammene for fremstillingen her. I det følgende omtales noen sentrale periodiseringsprinsipper, herunder regelverket knyttet til periodisering av merverdiavgift.

Bokføringsforskriften
Hovedregelen for avgiftsperiodisering er at beløp skal oppgis i omsetningsoppgaven for den termin dokumentasjonen er utstedt, jf. § 15‑9 første ledd. Tidspunktet for avgiftsperiodiseringen fremkommer indirekte av bestemmelsene i forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring (bokføringsforskriften), hvor det er krav om at salgsdokumentet skal angi dokumentasjonsdato, jf. § 5‑1‑1 første ledd nr. 1. Hva som skal anses som dokumentasjonsdato er nærmere definert i § 5‑1‑1 annet ledd, jf. § 5‑1‑3 tredje og fjerde ledd. I bokføringsforskriften §§ 5‑2‑2 til 5‑2‑6 gis det nærmere bestemmelser om tidspunktet for utstedelse av salgsdokumentasjon.

15‑9.3 § 15-9 første ledd – Tidfesting

15‑9.3.1 Generelt

Regnskapsregler
Bokføringsregelverket har ingen bestemmelser om tidfesting, men henviser til at den bokføringspliktige skal bokføre alle opplysninger som er nødvendig for å kunne utarbeide spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering og pliktig regnskapsrapportering. Disse opplysningene skal bokføres senest innen fristene for pliktig regnskapsrapportering, og ikke sjeldnere enn hver fjerde måned, jf. bokføringsloven § 7. Kravene til innhold i spesifikasjoner, jf. bokføringsforskriften § 3‑1, og de krav som stilles til pliktig regnskapsrapportering, herunder rapportering av merverdiavgift, blir derfor bestemmende for hva som skal bokføres og til hvilket tidspunkt. I tillegg har bokføringsforskriften blant annet bestemmelser om når salgsdokument skal utstedes samt krav til å spesifisere dokumentasjonsdato mv. i salgsdokument.

Regnskapsmessig skal inntekter resultatføres etter opptjeningsprinsippet, dvs. at de skal periodiseres til det tidspunkt de anses opptjent eller innvunnet. For utgifter gjelder sammenstillingsprinsippet, som tilsier kostnadsføring i samme periode som tilhørende inntekt. Dette følger av de grunnleggende regnskapsprinsippene i regnskapsloven kapittel 4.

Avgiftsregnskapet
For avgiftsregnskapet er det et grunnleggende prinsipp at selgers innberetning av utgående merverdiavgift og kjøpers fradrag for inngående merverdiavgift skal skje i samme termin. Etter § 15‑9 første ledd skal merverdiavgiften oppgis i omsetningsoppgaven for den terminen dokumentasjonen er utstedt. Et unntak fra symmetriprinsippet oppstår dersom registrert selger uriktig har unnlatt å fakturere med utgående merverdiavgift. Dersom kjøper godtar at selger etterfakturerer merverdiavgift, må selger utstede kreditnota og ny faktura med anført merverdiavgift, jf. bokføringsforskriften § 5‑2‑7. Videre må selger innberette utgående merverdiavgift i den terminen merverdiavgiften skulle vært oppkrevd og innberettet, ved å levere en tilleggsoppgave eller en korreksjonsoppgave for denne terminen. Kjøper kan fradragsføre inngående merverdiavgift i den terminen ny faktura er utstedt. Se kap. 18‑3.5 for nærmere omtale av merverdiavgiftsoppgjør etter krav fra avgiftssubjektet mv. Se også kap. 15‑11.3 vedrørende etterfakturering av merverdiavgift etter at virksomheten er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Det følger av mval. § 15‑10 femte ledd at departementet kan gi forskrift om bl.a. tidspunktet for utstedelse av salgsdokumentasjonen. Det fremgår av FMVA § 15‑10 at bestemmelser til utfylling av mval. § 15‑10 femte ledd er gitt i eller i medhold av bokføringsloven. I bokføringsforskriften § 5‑1‑1 annet ledd følger det at dokumentasjonsdato er dato for utstedelse av dokumentet med mindre annet følger av bokføringsforskriften. I § 5‑1‑3 tredje og fjerde ledd er det unntak fra denne bestemmelsen. Bokføringsforskriften §§ 5‑2‑2 til 5‑2‑6 regulerer tidspunktet for når salgsdokument skal utstedes. I § 8‑1‑2a er det særskilte regler for bygge- og anleggsvirksomhet. Det fremgår for øvrig av mval. § 15‑10 tredje ledd at et salgsdokument for en merverdiavgiftspliktig omsetning som hovedregel ikke kan utstedes før levering, se nærmere omtale i kap. 15‑10.4 om adgangen til forskuddsfakturering.

Periodisering etter fakturadato
Dette innebærer at salg/kjøp skal bokføres i den periode salgsdokumentet er utstedt, og at fakturadato, ikke leveringsdato, skal legges til grunn for bokføringen. Når levering og fakturering skjer i to forskjellige regnskapsperioder, må det skje en periodisering ut fra regnskaps- og skattemessige prinsipper. Salget/kjøpet bokføres netto, det vil si uten merverdiavgift. Leveringsdatoen legges til grunn for den regnskapsmessige og skattemessige rapporteringen, mens fakturadatoen legges til grunn for innberetning av merverdiavgiften.

Fakturadato vil kun være bestemmende for når avgiften skal innberettes (periodiseres). I forbindelse med satsendringer eller ikrafttredelse av nye regler om avgiftsplikt, kan det oppstå spørsmål om en transaksjon omfattes av de gamle eller nye reglene. Dette er imidlertid et spørsmål om ikrafttredelse, ikke periodisering, og reguleres av mval. § 22‑1, se nærmere om dette under kap. 22‑1.

Fortollingsdato
Ved innførsel av varer er det fortollingsdatoen på deklarasjonen som er avgjørende for periodiseringen av fradragsretten, uavhengig av om innførselen foretas i en tidligere termin, se Av 6/92 av 30. april 1992.

Omtvistet krav
Et omtvistet krav må faktureres dersom selger mener at han har et krav på kjøper. Fakturering kan ikke unnlates ved å fremme kravet i f.eks. protokoller fra byggemøter mv. Videre skal avgiftspliktig omsetning bokføres og innberettes i den termin fakturaen er utstedt, uavhengig av om det underliggende kravet er omtvistet. Hvorvidt kravet kan tapsføres etter mval. § 4‑7 må vurderes for seg, se KMVA 5893 og KMVA 8014. Nærmere omtale om når en fordring kan anses tapt, se kap. 4‑7.

Betalingstidspunktet
Om varen eller tjenesten er betalt, er som hovedregel uten betydning for periodisering av både inngående og utgående merverdiavgift. Se likevel nedenfor om bokføring etter kontantprinsippet.

Beløp som oppgis i omsetningsoppgaven for tilbyder i forenklet registreringsordning, jf. § 15‑6 tredje ledd, skal oppgis for den terminen betalingen skjedde. Denne regelen skiller seg fra den alminnelige tidfestingsregelen hvoretter beløp skal oppgis i omsetningsoppgaven for den terminen dokumentasjonen ble utstedt. Ettersom tilbydere i forenklet registreringsordning ikke har plikt til å utstede salgsdokumentasjon etter norske regler, er denne regelen ikke anvendelig.

15‑9.3.2 Tidspunkt for utstedelse av salgsdokumentasjon

En måned etter levering
I bokføringsforskriften § 5‑2‑2 er det fastsatt at salgsdokument skal utstedes snarest mulig og senest en måned etter levering, med mindre annet er bestemt i bokføringsforskriften. Bokføringspliktige som leverer årsoppgave eller årsterminoppgave etter merverdiavgiftsloven §§ 15‑3 eller 15‑4, kan likevel ikke utstede salgsdokument senere enn det kalenderår levering finner sted med mindre bestemmelsen i bokføringsforskriften § 5‑1‑3 tredje ledd benyttes. Av § 5‑1‑3 tredje ledd følger at salgsdokument som utstedes innen de første femten virkedager i måneden, kan angi siste dato i foregående måned som dokumentasjonsdato, forutsatt at varen eller tjenesten er levert på dette tidspunktet. Bestemmelsen gjelder tilsvarende ved utstedelse av dokumentasjon for uttak. Ved å benytte denne bestemmelsen unngår man forskjellig periodisering for regnskaps- og avgiftsformål. Eksempel: Salg av vare som leveres 15. desember i år 1. Salget faktureres 10. januar år 2. Dokumentasjonsdato kan settes til 31. desember år 1.

Månedlig fakturering
Leveranser som faktureres månedlig, kan faktureres innen femten virkedager i måneden etter leveringsmåneden, jf. bokføringsforskriften § 5‑2‑3.

Løpende levering
Enkelte tjenester leveres fortløpende og faktureres basert på medgått tid, for eksempel advokat- og konsulentbistand. Tjenester som leveres løpende, og varer som leveres i den forbindelse, skal faktureres senest en måned etter utløpet av den alminnelige oppgaveterminen, jf. bokføringsforskriften § 5‑2‑4. Utstedelse av salgsdokumentasjon for løpende tjenesteleveranser kan utsettes ytterligere for ubetydelige leveranser.

Anbud og lignende
Av bokføringsforskriften § 5‑2‑4 tredje punktum følger det at ved anbudsarbeider og lignende, kan avtalte betalingsplaner legges til grunn for faktureringen med mindre de avviker vesentlig fra den reelle fremdriften i perioden. Det er dermed presisert at fakturering må skje senest en måned etter utløpet av den alminnelige oppgavetermin for merverdiavgift. Eksempler på slike tjenester er revisjons- og konsulentoppdrag med forhåndsavtalt pris og oppføring av bygg og lignende etter anbud. Fakturering i samsvar med reell fremdrift kan være komplisert og tidkrevende siden medgått tid eller forbrukte materialer ikke nødvendigvis alene er avgjørende for hva som kan betraktes som levert. Avtalte faktureringstidspunkter vil ofte være et uttrykk for hva partene anser som en forventet fremdrift av leveransen, og bokføringsforskriften godtar altså at avtalen som hovedregel legges til grunn for utstedelse av salgsdokumentasjon for denne typen tjenester. Dette forutsetter imidlertid at fremdriften ikke avviker vesentlig fra den avtalte betalingsplanen.

Bygge- og anleggsvirksomhet
I bokføringsforskriften § 8‑1‑2a er det med virkning fra 1. januar 2014 gitt særskilte regler for utstedelse av salgsdokument for bygge- og anleggsvirksomhet. Det følger av første ledd at salgsdokument skal utstedes i samsvar med bygge- og anleggsarbeidets fremdrift, uavhengig av det kontraktsrettslige leveringstidspunktet. Salgsdokumentet skal utstedes senest innen en måned etter utløpet av den alminnelige oppgaveterminen. I tillegg gjelder bestemmelsene i § 5‑2‑4 tredje punktum om anbudsarbeid. Det følger videre av § 8‑1‑2a annet ledd at tilbakeholdt beløp (innestående) kan tas med i det salgsdokumentet som utstedes i forbindelse med avslutningen av bygge- og anleggsarbeidet. I tredje ledd er det gitt unntak
Complete contract
fra kravet til fortløpende fakturering etter fremdrift. Unntaket gjelder der det ikke mottas delbetalinger underveis i bygge- eller anleggsarbeidet. I slike tilfeller kan salgsdokumentet utstedes senest en måned etter at arbeidet er fullført. Dette unntaket er en forskriftsfesting av tidligere akseptert praksis, benevnt som «complete contract».

Etterskuddsfakturering
For tjenester som leveres basert på måling av faktisk forbruk (strøm, telefoni og lignende), kan det utstedes salgsdokument for inntil ett år, jf. bokføringsforskriften § 5‑2‑5.

Forskuddsfakturering
Det fremgår av merverdiavgiftsloven § 15‑10 tredje ledd at det ikke er adgang til å fakturere en merverdiavgiftspliktig omsetning før levering har skjedd med mindre det er gitt særskilt unntak i forskrift. I bokføringsforskriften § 5‑2‑6 første ledd er det gitt unntak for persontransport, servering, abonnementer, leier, avgifter og lignende, begrenset til en periode på ett år. Det samme gjelder inngangspenger til museer, gallerier, fornøyelsesparker, opplevelsessentre og idrettsarrangementer. Denne bestemmelsen omtales i kap. 15‑10.4. I bokføringsforskriften § 5‑2‑6 annet ledd presiseres det at første ledd ikke er til hinder for at ikke-avgiftspliktige leveranser forskuddsfaktureres.

Av bokføringsforskriften § 5‑1‑3 fjerde ledd følger det at ved utleie av fast eiendom hvor det utstedes salgsdokumenter på papir for flere perioder på samme tidspunkt, kan dokumentasjonsdato settes lik forfallsdato.

15‑9.3.3 Usikre inntekter

I henhold til gjeldende regnskapsregler skal usikre inntekter ikke tas med i resultatregnskapet, og inntektsføringen av disse skal følgelig skje når inntekten ikke lenger er usikker. Eksempel på dette er såkalte «no cure, no pay»-tilfeller innen advokatbransjen, eiendomsmegling mv. Salgsdokument skal i slike tilfelle utstedes når saken er vunnet eller eiendommen er solgt, og avgiftsmessig periodisering skal følge fakturadatoen.

Under kap. 19‑2.2 er det vist til en sak hvor Finansdepartementet har akseptert at det kan kreves sakskostnader basert på en avtale om «no cure no pay». Avtalen gikk ut på at klager kun skulle betale det beløp Skattedirektoratet tilkjente i sakskostnader. Skattedirektoratet ble bedt om å ta stilling til timelister som grunnlag for krav selv om det ikke var utstedt faktura på sakskostnadene. Skattedirektoratet legger derfor til grunn at fakturaen i et slikt tilfelle skal utstedes når Skattedirektoratet (eller annet klageorgan) har truffet vedtak om selve sakskostnadsbeløpet som innvilges. Avgiftsmessig periodisering følger fakturadatoen også i et slikt tilfelle.

Prosjektmegling
I brev av 16. september 2008 til et advokatfirma vurderte Skattedirektoratet på hvilket tidspunkt tjenester med prosjektmegling må anses levert avgiftsmessig. Prosjektmegling var beskrevet som megling og salg av eiendom som ikke er ferdigstilt på det tidspunkt kjøpekontrakt inngås, og hvor megler opparbeider seg rett til godtgjørelse ut fra det antall enheter som selges. Direktoratet uttalte at på tidspunktet for inngåelsen av salgsavtalen er salget ofte betinget av byggetillatelser mv. Ubetinget krav på vederlag kan ikke anses oppstått på kontraktstidspunktet, men først når det ikke lenger foreligger usikkerhet rundt betingelsene og megler har fått et ubetinget krav på honorar, normalt ikke før ved overlevering av eiendommen.
15‑9.3.4 Vederlag fastsatt av offentlig myndighet

I enkelte tilfeller blir vederlaget for en tjeneste fastsatt av offentlig myndighet. Dette gjelder f.eks. i de tilfeller salærer til advokater skal betales av det offentlige, jf. forskrift om salær fra det offentlige til advokater mv. og forskrift om salær fra det offentlige til advokater m.fl. etter faste satser (stykkprissatser) ved fri rettshjelp og i straffesaker. I slike tilfeller kan det gå lang tid mellom utførelsen av tjenesten og fastsetting/utbetaling av vederlaget. Tjenesteyter vil normalt ikke ha anledning til å kreve vederlag for tjenesteutførelsen før vederlaget er endelig fastsatt av kompetent myndighet. Bruk av hovedregelen om avgiftsinnberetning og utfakturering pr. to mnd. vil i disse tilfellene kunne utgjøre en ikke uvesentlig likviditetsulempe for tjenesteyter.

Det følger derfor av FMVA § 15‑9‑1 første ledd første punktum at salgsdokument for vederlag som fastsettes og betales av offentlig myndighet kan utstedes på det tidspunkt vederlaget blir fastsatt. I bestemmelsen blir det angitt enkelte typetilfeller som vil være omfattet. Bestemmelsen er imidlertid generell, slik at oppregningen ikke kan anses uttømmende. Etter FMVA § 15‑9‑1 første ledd annet punktum kan slik utsatt tidfesting også foretas for vederlag fastsatt med hjemmel i konkursloven §§ 157 og 158 samt for vederlag til bobestyrer, borevisor og skifteforvalter etter skifteloven § 91 d og § 91 f, jf. § 35. I disse tilfellene blir vederlaget fastsatt av offentlig myndighet, men betalt av private. Oppregningen er her uttømmende.

Dersom det mottas delbetaling for utført arbeid før vederlaget er endelig fastsatt, skal salgsdokument for dette arbeidet utstedes når delbetalingen mottas. Dette fremgår av FMVA § 15‑9‑1 annet ledd. Det følger av dette at delbetalingen da skal tas med i omsetningsoppgaven for den termin delbetalingen er mottatt.

15‑9.4 § 15-9 annet ledd – Bokføring etter kontantprinsippet

Det presiseres at bestemmelsen gir hjemmel til å gi enkeltvedtak. Etter merverdiavgiftsloven § 15‑9 annet ledd kan Finansdepartementet når særlige grunner foreligger, samtykke i at betalingstidspunktet legges til grunn for fordeling av omsetning og avgift på terminene. Finansdepartementet har ved forskrift av 25.02.2013 nr. 218 delegert myndigheten til å fatte enkeltvedtak til Skattedirektoratet.

Statsinstitusjoner
Skattedirektoratet har i brev av 24. februar 1995 til Riksrevisjonen samtykket i at statsinstitusjoner som iht. bevilgningsreglementet fører regnskap etter kontantprinsippet, gis dispensasjon til å benytte betalingstidspunktet ved fordeling av omsetning og avgift på terminene. Det ble understreket at det ut fra kontrollhensyn er viktig at statsinstitusjoner legger samme regnskapsprinsipp til grunn i driftsregnskap og avgiftsregnskap (F 23. januar 1998).

15‑9.5 § 15-9 tredje ledd – Forskriftshjemmel

Merverdiavgiftsloven § 15‑9 tredje ledd gir departementet adgang til å gi forskrift om unntak fra første ledd. Skattedirektoratet har gitt slik forskrift i FMVA § 15‑9‑1, jf. nærmere omtale av denne ovenfor.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.