Merverdiavgiftshåndboken

Publisert: 31.08.2016

 • Skriv ut

Merverdiavgiftsloven kapittel 15.Opplysningsplikt om egneforhold mv.

III Merverdiavgift i salgsdokumentasjon


15‑11 § 15-11. Adgang til å oppgi merverdiavgift i salgsdokumentasjon mv.

(1) Bare den som er registrert avgiftssubjekt eller tilbyder i forenklet registreringsordning, kan oppgi merverdiavgiftsbeløp i salgsdokumentasjon og opplyse i prisangivelse at vederlaget omfatter merverdiavgift.

(2) Den som i strid med første ledd har oppgitt beløp betegnet som merverdiavgift i salgsdokumentasjon, skal gi skattekontoret skriftlig melding om dette innen ti dager etter utløpet av den måneden salgsdokumentasjonen ble utstedt. Melding kan unnlates dersom feilen rettes overfor kjøperen.

(3) Departementet kan gi forskrift om at foreninger og samvirkeforetak som hovedsakelig omsetter produkter fra medlemmenes fiske, skogbruk eller jordbruk med binæringer, skal kunne oppgi merverdiavgift i sitt avregningsoppgjør med en leverandør som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Departementet fastsetter nærmere vilkår for gjennomføringen av ordningen og kan bestemme at ordningen skal gjelde tilsvarende for andre avtakere og produsenter. Departementet kan i forskrift bestemme at ordningen etter første punktum også skal gjelde for forhandlere av produkter fra hjemmeprodusenter av håndverks- og husflidsarbeid, selv om omsetningen ikke hovedsakelig gjelder slike produkter.

15‑11.1 Forarbeider og forskrifter

15‑11.1.1 Forarbeider
 • [Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)]

 • [Lov 24.06.2011 nr. 27: Prop. 117 L (2010–2011) Endringer i merverdiavgiftsloven mv. (ny og enkel registrerings- og rapporteringsordning for tilbydere som leverer elektroniske tjenester fra utlandet) og Innst. 431 L (2010–2011)]

 • Lov 26.04.2013 nr. 16: Prop. 141 L (2011–2012) Endringer i ligningsloven og merverdiavgiftsloven mv. (kontrollbestemmelser og personalliste), Prop. 66 L (2012–2013) Tillegg til Prop. 141 L og Innst. 218 L (2012–2013)

 • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)

 • Ot.prp. nr. 73 (1969–70) Om lov om endringer i lov om merverdiavgift og i lov om avgift på investeringer mv. og Innst. O. XVIII (1969–70)

 • Ot.prp. nr. 48 (1977–78) Om lov om endringer i lov om merverdiavgift og i lov om avgift på investeringer mv. og Innst. O. nr. 49 (1977–78)

 • Ot.prp. nr. 65 (1978–79) Om lov om endringer i lov om merverdiavgift, Innst. O. nr. 56 (1978–79)

15‑11.1.2 Forskrifter
 • FMVA §§ 15‑11‑1 til 15‑11‑3

15‑11.2 Generelt om § 15-11

Fra og med 1. juli 2013 er tidligere §§ 15‑11 til 15‑13 flyttet til kapittel 16. Tidligere § 15‑11 er ny § 16‑1. § 15‑14 er blitt ny § 15‑11.

15‑11.3 § 15-11 første ledd – Bare registrerte avgiftssubjekter og tilbydere i forenklet registreringsordning kan fakturere med merverdiavgift

Bakgrunnen for bestemmelsen i § 15‑11 første ledd er først og fremst å forhindre at avgiftspliktige kjøpere skal fradragsføre beløp betegnet som avgift på grunnlag av mottatt salgsdokumentasjon fra ikke-registrerte næringsdrivende, og derved påføre staten et tap.

Bestemmelsen slår fast at det kun er avgiftssubjekt som faktisk er registrert samt tilbydere i forenklet registreringsordning som kan fakturere med merverdiavgift og opplyse i prisangivelse at vederlaget omfatter merverdiavgift. Bestemmelsen omfatter ikke den som er registreringspliktig, men som ikke har registrert seg.

I enkelte tilfeller er det anledning til å utstede salgsdokument (avregning) med merverdiavgift selv om leverandør ikke er registrert. Dette er regulert i § 15‑11 tredje ledd og dreier seg om foreninger og samvirkeforetak som hovedsakelig omsetter produkter fra medlemmenes fiske, skogbruk eller jordbruk med binæringer samt forhandlere av produkter fra hjemmeprodusenter av håndverks- og husflidsarbeid. FMVA § 15‑11‑1 til § 15‑11‑3 fastsetter nærmere vilkår for disse foretakenes adgang til å utstede salgsdokumentasjon med avgift på vegne av leverandører uten hensyn til om leverandørene er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, se nærmere omtale av § 15‑11 tredje ledd nedenfor.

Det vises også til bokføringsforskriften § 5‑2‑1. Første ledd fastslår at salgsdokumentet skal utstedes av selger, med mindre annet er bestemt i lov eller forskrift. Forskriftens § 5‑2‑1 tredje ledd omhandler enkelte unntak om bokføringspliktige kjøpere som kan utstede salgsdokumentasjon på vegne av selger. Unntaksbestemmelsen har sammenheng med reglene i § 15‑11 tredje ledd om visse foretaks adgang til å anføre avgift i avregningsoppgjør med leverandører som ikke er avgiftspliktige.

Siden det vil kunne gå noe tid fra skattekontoret mottar søknad om registrering i Merverdiavgiftsregisteret til registrering skjer, vil det være en periode hvor omsetningen er avgiftspliktig uten at avgiftssubjektet kan oppgi avgift i fakturaen. Kjøper kan heller ikke benytte fakturen til å dokumentere fradragsrett, jf. § 15‑10. Skattedirektoratet har i F 12. november 2012 redegjort for to alternative måter å etterfakturere merverdiavgift på. Den ene måten er at leverandør utsteder faktura uten merverdiavgift og tar forbehold om å etterfakturere merverdiavgiften etter registrering. Etter registrering utsteder leverandør en faktura på kun avgiften som inneholder en referanse til første faktura. Kopi av første faktura bør vedlegges. Den andre måten er at leverandør utsteder en faktura uten merverdiavgift og tar forbehold om å etterfakturere avgiften etter registrering. Etter registrering utsteder leverandør kreditnota samtidig som det utstedes ny faktura med spesifisert mva. Avgiftssubjektet kan ta med utgående merverdiavgift på omsetningsoppgaven i terminen som faktura nr. 2 er utstedt, under forutsetning av at det rettidig er søkt om registrering i Merverdiavgiftsregisteret.

I et tilfelle hvor det ikke lar seg gjøre å etterfakturere kjøper, må det innberettes merverdiavgift av bruttobeløpet på den termin merverdiavgiften skulle vært oppkrevd. Dette gjelder typisk i tilfeller hvor et foretak har drevet virksomhet over tid uten å være registrert og uten å fakturere med merverdiavgift. Se nærmere omtale om periodisering i kap. 15‑9.3.

Ved forhåndsregistrering etter § 2‑4 bokstav b skal det faktureres med utgående avgift fra og med den termin virksomheten er forhåndsregistrert, se kap. 2‑4.2.

15‑11.4 § 15-11 annet ledd – Beløp oppgitt i strid med § 15-11 første ledd

Bestemmelsen pålegger den som i strid med § 15‑11 første ledd har oppgitt beløp betegnet som merverdiavgift i faktura eller lignende, å gi skattekontoret skriftlig melding om feilen innen ti dager etter utløpet av den måned salgsdokumentasjon ble utstedt. Betalingsplikten følger av § 11‑4 annet ledd. Dersom feilen rettes overfor kjøperen, kan melding unnlates. Slik retting annullerer betalingsplikten, se også kap. 11‑4.3 om dette. Retting må skje ved utstedelse av kreditnota og nytt salgsdokument, jf. bokføringsforskriften § 5‑2‑7. I tillegg er det et vilkår at avgiftssubjektet refunderer avgiften til kjøperen, jf. Prop. 1 LS (2010‑2011), se kap. 18‑3.4.

Uriktig oppkrevd merverdiavgift av subjekt som ikke er avgiftssubjekt og som ikke har foretatt retting overfor kjøper eller innbetalt beløpet til staten, kan fastsettes av avgiftsmyndighetene etter § 18‑2. Oppkrevd merverdiavgift av avgiftssubjekt som har unnlatt å la seg registrere, kan fastsettes etter § 18‑1. Uriktig oppkrevd merverdiavgift av de første kr 50 000 i omsetning, merverdiavgift oppgitt med et for stort beløp, merverdiavgift oppgitt for omsetning som er unntatt fra loven eller fritatt for merverdiavgift mv., skal imidlertid fastsettes etter § 18‑2 også for avgiftssubjekter. Se F 14. desember 2011 hvor subjektkretsen etter § 15‑14 annet ledd (nå § 15‑11 annet ledd), samt hjemmel for etterberegning av uriktig oppkrevd avgift, er omtalt.

15‑11.5 § 15-11 tredje ledd – Forskriftshjemmel om visse foretaks adgang til å oppgi avgift i avregningsoppgjør med ikke-avgiftspliktige leverandører

Lovbestemmelsen fastslår at departementet kan gi forskrift om foreninger og samvirkeforetak som hovedsakelig omsetter produkter fra egne medlemmer. Hovedsakelighetskriteriet er blitt tolket som minst 80 % av omsetningen. I FMVA er formuleringen «minst 80 prosent» benyttet istedenfor «hovedsakelig».

Etter § 15‑11 første ledd kan næringsdrivende som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret eller som ikke er tilbyder i forenklet registreringsordning, jf. §§ 14‑4 flg., ikke i noe tilfelle oppgi avgiftsbeløp i salgsdokumentasjon. Dette gjelder i utgangspunktet også i de tilfeller en kjøper foretar avregning og utsteder salgsdokumentasjon på vegne av selger. Kjøperen må da bringe på det rene om leverandøren er registrert i Merverdiavgiftsregisteret eller i forenklet registreringsordning.

Da merverdiavgiftssystemet ble innført i 1970 ble det klart at nevnte bestemmelse (tidligere lov § 44 annet ledd) ville få uheldige konsekvenser for salgslag, husflidslag og samvirkelag som foretar avregning og utsteder salgsdokumentasjon for svært mange produsenter. Det dreide seg her om problemer med å skrive ut salgsoppgjør dels til registrerte og dels til ikke-registrerte leverandører, og den undersøkelsesplikt som ville være forbundet med dette. Det ble derfor innført regler hvoretter disse virksomhetene kunne utstede salgsdokumentasjon hvor avgiftsbeløp var oppgitt også på vegne av uregistrerte produsenter. Det var klart at disse produsentene ikke ville innbetale avgiftsbeløpet (utsteder ville ha fradragsrett), men det ble forutsatt at beløpet ville bli oppgitt til ligningsmyndighetene for beskatning på vanlig måte. Det vises til Ot.prp. nr. 17 (1968–69) s. 50, Innst. O. XVII (1968–69) s. 50 og Ot.prp. nr. 73 (1969–70).

Avtakere og produsenter fra fiske, skogbruk eller jordbruk med binæringer
Det fremgår av FMVA § 15‑11‑1 første og annet ledd at ordningen i første rekke omfatter foreninger og samvirkeforetak som tilvirker eller forhandler produkter fra medlemmenes fiske, skogbruk eller jordbruk med binæringer, samt hagebruk, gartneri, husdyrhold og reindrift når minst 80 % av totalomsetningen gjelder medlemmenes produkter. Videre er det et vilkår at det foretas avregning og utstedes salgsdokument ved alle kjøp av slike produkter fra både medlemmer og ikke-medlemmer.

I Skattedirektoratets brev av 1. november 2013 til Norsk Landbrukssamvirke er det bekreftet at det kan ses bort fra foreningen eller samvirkeforetakets innførsel av råvarer ved vurderingen av om minst 80 % av totalomsetningen er knyttet til tilvirkning eller omsetning av medlemmenes produkter.

Etter FMVA § 15‑11‑1 tredje ledd kan skattekontoret samtykke i at andre tilvirkere eller forhandlere skal omfattes av første ledd. Bestemmelsen har sin bakgrunn i at de vanskeligheter som foreligger ved å måtte undersøke den avgiftsmessige status for et stort antall ulike selgere, i like sterk grad gjør seg gjeldende for andre enn samvirkeforetak med mange småprodusenter som leverandører. Dette vil særlig gjelde de av jordbruksnæringens omsetningsorganer som er organisert som aksjeselskaper samt private forhandlere som eggrossister, slaktehus og ullvarefabrikker. Skattekontoret kan gi samtykke med virkning for to år om gangen. Forlengelse kan gis etter søknad fra vedkommende selv, se R 16 av 24. juni 1971.

Hjemmeprodusenter av håndverks- og husflidsarbeider
Etter FMVA § 15‑11‑2 første ledd kan husflidslag og utsalg som kjøper produkter fra hjemmeprodusenter av håndverks- og husflidsarbeider fakturere og angi merverdiavgift på vegne av selger selv om ikke selger er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Nærmere vilkår for ordningen er gitt i § 15‑11‑2 annet ledd.

Bestemmelsen i tidligere lov § 44 a annet ledd, som tilsvarer § 15‑11 tredje ledd tredje punktum, ble inntatt i loven etter initiativ fra et flertall i Finanskomitéen i Innst. O. nr. 49 (1977–78). Det ble anført at flere husflidsutsalg uriktig hadde avregnet med merverdiavgift overfor ikke-registrerte småprodusenter i den tro at de gikk inn under den tidligere bestemmelsen i § 44 a første ledd. Komitéens flertall understreket betydningen av at husflidsarbeid ble gitt slike vilkår at virksomheten kunne opprettholdes.

Også andre forretninger og f.eks. humanitære organisasjoner kan etter søknad få samtykke fra skattekontoret til samme ordning som husflidslag og utsalg som nevnt ovenfor når vilkårene er oppfylt, jf. FMVA § 15‑11‑2 tredje ledd. Skattekontoret kan gi samtykke med virkning for to år om gangen. Forlengelse kan gis etter søknad fra vedkommende selv, se R 16 av 24. juni 1971.

, dokumentasjonsplikt mv.
Samvirkeforetak, husflidsutsalg og andre som har fått samtykke fra skattekontoret, jf. §§ 15‑11‑1 og 15‑11‑2, kan pålegges å sende skattekontoret a) oppgave som viser årlig samlet varelevering, brutto salgsvederlag og merverdiavgiftsbeløp for hver enkelt selger, eller b) gjenpart av alle salgsdokumenter, jf. § 15‑11‑3. Det vises også til bokføringsforskriften § 5‑2‑1 tredje ledd, bokstavene a til d.

15‑12 § 15-12. Pålegg om bokføring (opph.)

§ 15‑12 ble opphevet med virkning fra 1. juli 2013.

Paragrafen lød på dette tidspunkt:

(1) Avgiftsmyndighetene kan pålegge bokføringspliktige som plikter å sende oppgave over omsetning mv. etter denne lov eller i henhold til bestemmelser gitt med hjemmel i denne lov, å oppfylle sin plikt til å innrette bokføringen, spesifikasjonen, dokumentasjonen og oppbevaringen av regnskapsopplysninger i samsvar med regler gitt i eller i medhold av bokføringsloven.

(2) Pålegg om bokføring som nevnt i første ledd rettes til styret i selskap, samvirkeforetak, forening, innretning eller organisasjon og sendes hvert styremedlem. Det skal fastsettes en frist for oppfyllelse. Fristen skal være minimum fire uker og ikke lengre enn ett år.

(3) Ligningsloven § 3‑6 om klage over pålegg skal gjelde tilsvarende for klage over bokføringspålegg.

Bestemmelsen er flyttet til § 16‑7.

15‑12a § 15-12a. Pålegg om revisjon (opph.)

§ 15‑12a ble opphevet med virkning fra 1. juli 2013.

Paragrafen lød på dette tidspunkt:

(1) Når den avgiftspliktiges årsregnskap er fastsatt i strid med bestemmelser i eller i medhold av regnskapsloven eller bokføringsloven eller god regnskapsskikk eller bokføringsskikk, kan avgiftsmyndighetene pålegge at ett eller flere årsregnskap revideres av en registrert eller statsautorisert revisor i samsvar med revisorloven § 2‑2 for følgende selskap:

 1. aksjeselskap der det er truffet beslutning i medhold av fullmakt etter aksjeloven § 7‑6,

 2. selskap som nevnt i regnskapsloven § 1‑2 første ledd nr. 13 som er organisert etter en utenlandsk selskapsform som i det vesentligste tilsvarer definisjonen av aksjeselskap i aksjeloven § 1‑1 annet ledd, og som ikke har revisjonsplikt etter revisorloven § 2‑1.

(2) Pålegg om revisjon kan gis på grunnlag av forhold som nevnt i første ledd knyttet til årsregnskapet for siste regnskapsår samt de tre foregående årene.

(3) Pålegg om revisjon kan ikke gjøres gjeldende for mer enn tre regnskapsår.

(4) Pålegg om revisjon rettes til styret i selskapet.

(5) Selskapet som får pålegg om revisjon, kan klage over pålegget dersom det mener at det ikke har plikt eller lovlig adgang til å etterkomme pålegget. Klagen må være skriftlig og skal settes fram innen tre uker. Avgiftsmyndighetene kan bestemme at pålegget ikke skal settes i kraft før klagen er avgjort.

(6) Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om pålegg om revisjon.

Bestemmelsen er flyttet til § 16‑8.

15‑13 § 15-13. Politiets bistandsplikt (opph.)

§ 15‑13 ble opphevet med virkning fra 1. juli 2013.

Paragrafen lød på dette tidspunkt:

Politiet skal på anmodning fra avgiftsmyndighetene yte bistand ved avgiftskontrollen. Politiet kan kreve opplysninger og utlevering av materiale som nevnt i § 15‑11.

Bestemmelsen er flyttet til § 16‑9.

15‑14 § 15-14. Adgang til å oppgi merverdiavgift i salgsdokumentasjon mv. (opph.)

Bestemmelsen er blitt ny § 15‑11 i forbindelse med at kontrollbestemmelsene i tidligere §§ 15‑11 til 15‑13 fra 1. juli 2013 er flyttet til kap. 16.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.