Merverdiavgiftshåndboken

Publisert: 31.08.2016

 • Skriv ut

Merverdiavgiftsloven kapittel 16.Kontroll

16‑3 § 16-3. Kontrollopplysninger fra offentlig organ


(1) Offentlige myndigheter, innretninger mv. og tjenestemenn plikter etter krav fra avgiftsmyndighetene å gi de opplysninger som de er blitt kjent med i sitt arbeid, og skal i nødvendig utstrekning gi utskrift av protokoll, kopi av dokumenter mv.

(2) Uten hinder av taushetsplikt som de ellers har, skal

 1. myndigheter som fastsetter eller innkrever skatt, toll eller avgifter eller som utbetaler erstatninger, tilskudd, bidrag, trygder, stønader mv., etter krav fra avgiftsmyndighetene gi opplysninger om de fastsatte, innkrevde eller utbetalte beløp og om grunnlaget for dem,

 2. myndigheter som er tillagt kontrollerende funksjoner etter lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel, etter krav fra avgiftsmyndighetene gi opplysninger som de er blitt kjent med under dette arbeidet, såfremt opplysningene er gitt kontrollorganet i medhold av lovbestemt opplysningsplikt,

 3. myndigheter som er tillagt kontrollerende funksjoner etter lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling, etter krav fra avgiftsmyndighetene gi opplysninger som de er blitt kjent med under dette arbeidet,

 4. konfliktrådene etter krav fra avgiftsmyndighetene gi opplysninger om innholdet i avtale, ungdomsplan eller plan inngått under et møte i konfliktrådet, jf. konfliktrådsloven.

(3) Departementet kan gi forskrifter om at opplysninger etter første ledd og annet ledd bokstav a, b og c også skal gis om ikke navngitt person, bo, selskap eller innretning. Departementet kan også gi forskrift om at opplysninger til bruk for direkte kontroll av oppgaver skal leveres elektronisk, herunder om vilkår for slik levering.

16‑3.1 Forarbeider og forskrifter

16‑3.1.1 Forarbeider

 • [Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)]

 • Lov 26.04.2013 nr. 16: Prop. 141 L (2011–2012) Endringer i ligningsloven og merverdiavgiftsloven mv. (kontrollbestemmelser og personalliste), Prop. 66 L (2012–2013)Tillegg til Prop. 141 L og Innst. 218 L (2012–2013)

 • Lov 20.06.2014 nr. 49: Prop. 57 L (2013–2014) og Innst. 268 L (2013–2014) Redaksjonell endring som følge av ny konfliktrådslov

 • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)

 • Ot.prp. nr. 14 (1975–76) og Innst. O. nr. 15 (1975–76). Endringer vedrørende opplysningsplikten

 • Ot.prp. nr. 54 (1975–76) og Innst. O. nr. 42 (1975–76). Henvisning til skatteloven

 • Ot.prp. nr. 48 (1977–78) og Innst. O. nr. 49 (1977–78). Redaksjonell endring («Direktøren for skattevesenet» endret til «Skattedirektoratet»)

 • Ot.prp. nr. 29 (1978–79) og Innst. O. nr. 44 (1979–80). Endringer i samband med ligningsloven

 • Ot.prp. nr. 18 (1990–91) og Innst. O. nr. 30 (1990–91). Offentlige organers opplysningsplikt

 • Ot.prp. nr. 52 (1993–94) og Innst. O. nr. 76 (1993–94). Endringer i lov om Norges Postbank og visse andre lover

 • Ot.prp. nr. 35 (1997–98) og Innst. O. nr. 31 (1997–98). Tilpasninger etter omdanning av postverket

 • Ot.prp. nr. 1 (2006–2007) og Innst. O. nr. 10 (2006–2007). Opphevelse av første ledd i forbindelse med reorganiseringen av skatteetaten (ROS)

 • Ot.prp. nr. 59 (2007–2008) og Innst. O. nr. 70 (2007–2008). Endring av henvisninger til nye lover om verdipapirhandel og eiendomsmegling

16‑3.1.2 Forskrifter

 • Forskrift 17. april 2008 nr. 386 om offentlige myndigheters mv. plikt til ukrevet å gi ligningsmyndighetene opplysninger om utbetaling av erstatninger, tilskudd, bidrag, trygder, stønader mv., fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i ligningsloven § 6‑3 og merverdiavgiftsloven 2009 § 16‑3

16‑3.2 Generelt om § 16-3

Ved lovendring 26. april 2013 ble bestemmelsen flyttet fra § 16‑5 til § 16‑3. Bestemmelsen er uendret, bortsett fra at offentlige myndigheter er erstattet med offentlig organ i overskriften og enkelte små språklige endringer. En tilsvarende bestemmelse står i ligningsloven § 6‑3.

Bestemmelsens første ledd regulerer avgiftsmyndighetenes adgang til å kreve opplysninger fra andre offentlige instanser.

I annet ledd er det oppregnet hvilke offentlige instanser som plikter å gi opplysninger som ellers ville vært undergitt taushetsplikt, jf. for eksempel tolloven § 12‑1 for tollmyndighetene og ligningsloven § 3‑13 for ligningsmyndighetene.

I medhold av merverdiavgiftsloven § 16‑3 tredje ledd gjelder forskrift om offentlige myndigheters mv. plikt til ukrevet å gi ligningsmyndighetene opplysninger om utbetaling av erstatninger, tilskudd, bidrag, trygder, stønader mv. av 17. april 2008 nr. 386. Departementet har den 14. februar 2014 delegert myndighet til Skattedirektoratet med hjemmel i § 16‑3 tredje ledd jf. § 16‑11. Delegasjonen omfatter også myndighet til å endre forskrifter som departementet tidligere har gitt i medhold av disse bestemmelser (forskrift 14.02.2014 nr. 134).

Forvaltningsloven § 14 gir hjemmel for klagerett i forbindelse med ilagt pålegg om utlevering av opplysninger. Unnlatelse av å etterkomme pålegg kan medføre en daglig løpende tvangsmulkt etter merverdiavgiftsloven § 21‑1 første ledd, se kap. 21‑1.2 . Manglende oppfyllelse av opplysningsplikten kan medføre straff med bøter eller fengsel i inntil 2 år etter merverdiavgiftsloven § 21‑4 første og annet ledd.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.