Merverdiavgiftshåndboken

Publisert: 31.08.2016

  • Skriv ut

Merverdiavgiftsloven kapittel 16.Kontroll

16‑8 § 16-8. Pålegg om revisjon


(1) Når avgiftssubjektets årsregnskap er fastsatt i strid med bestemmelser i eller i medhold av regnskapsloven eller bokføringsloven eller god regnskapsskikk eller bokføringsskikk, kan avgiftsmyndighetene pålegge at ett eller flere årsregnskap revideres av en registrert eller statsautorisert revisor i samsvar med revisorloven § 2‑2 for følgende selskap:

  1. aksjeselskap der det er truffet beslutning i medhold av fullmakt etter aksjeloven § 7‑6,

  2. selskap som nevnt i regnskapsloven § 1‑2 første ledd nr. 13 som er organisert etter en utenlandsk selskapsform som i det vesentligste tilsvarer definisjonen av aksjeselskap i aksjeloven § 1‑1 annet ledd, og som ikke har revisjonsplikt etter revisorloven § 2‑1.

(2) Pålegg om revisjon kan gis på grunnlag av forhold som nevnt i første ledd knyttet til årsregnskapet for siste regnskapsår samt de tre foregående årene.

(3) Pålegg om revisjon kan ikke gjøres gjeldende for mer enn tre regnskapsår.

(4) Pålegg om revisjon rettes til styret i selskapet.

(5) Selskap som får pålegg om revisjon, kan klage over pålegget dersom det mener at det ikke har plikt eller lovlig adgang til å etterkomme pålegget. Klagen må være skriftlig og skal settes fram innen tre uker. Avgiftsmyndighetene kan bestemme at pålegget ikke skal settes i kraft før klagen er avgjort.

(6) Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om pålegg om revisjon.

16‑8.1 Forarbeider og forskrifter

16‑8.1.1 Forarbeider

  • [Lov 15.04.2011 nr. 10: Prop. 51 L (2010–2011) Endringer i revisorloven og enkelte andre lover (unntak fra revisjonsplikt for små aksjeselskaper) og Innst. 235 L (2010–2011)]

  • Lov 26.04.2013 nr. 16: Prop. 141 L (2011–2012) Endringer i ligningsloven og merverdiavgiftsloven mv. (kontrollbestemmelser og personalliste), Prop. 66 L (2012–2013) Tillegg til Prop. 141 L og Innst. 218 L (2012–2013)

  • Lov 19.12.2014 nr. 84: Prop. 1 LS (2014–2015) Skatter, avgifter og toll 2015 og Innst. 4 L (2014–2015)

16‑8.1.2 Forskrifter

  • FMVA § 16‑8

  • Forskrift 2. mai 2012 nr. 390 om pålegg om revisjon mv., fastsatt av Finansdepartementet

16‑8.2 Generelt om § 16-8

Ved lov 7. desember 2012 nr. 78 ble det gitt en ny bestemmelse i § 16‑8 om drosjesentralenes opplysningsplikt. Ved lov av 26. april 2013 nr. 16 ble denne bestemmelsen opphevet. I Prop. 66 L Tillegg til Prop. 141 L (2011–2012) er det uttalt at det ikke er behov for denne bestemmelsen i merverdiavgiftsloven. Avgiftsmyndighetene vil kunne få opplysninger som er innberettet fra drosjesentraler av skattemyndighetene uten hinder av taushetsplikt, jf. ligningsloven § 3‑13 nr. 2 bokstav a. Dersom det er behov for flere opplysninger om et forhold, vil avgiftsmyndighetene i tillegg kunne innhente opplysninger fra drosjesentraler etter reglene om kontrollopplysninger fra tredjeparter, jf. §§ 16‑2 og 16‑6.

Ved lov 26. april 2013 nr. 16 ble samtidig tidligere § 15‑12a flyttet til ny § 16‑8 pålegg om revisjon. Denne bestemmelsen ble fastsatt ved lov av 15. april 2011 nr. 10 med ikrafttredelse 1. mai 2011. Bestemmelsen innebærer at avgiftsmyndighetene, når årsregnskap ikke er utarbeidet i samsvar med regnskaps- eller bokføringslovgivningen eller god regnskaps- eller bokføringsskikk, kan pålegge regnskapspliktige aksjeselskaper som har fravalgt revisjon og NUF (norskregistrert utenlandsk foretak) med begrenset ansvar som er unntatt revisjonsplikt, revisjonsplikt i inntil tre år når nærmere vilkår er oppfylt. Reglene om pålegg om revisjon er inntatt i det samme regelverket som pålegg om bokføring, dvs. i ligningsloven, skattebetalingsloven og merverdiavgiftsloven. Bakgrunnen for bestemmelsen er et ønske om å sikre at foretak som har mangelfull regnskapsførsel undergis den kontrollen revisjon innebærer.

Retningslinjer om pålegg om revisjon er gitt av Skattedirektoratet i SKD 9/12.

16‑8.3 § 16-8 første ledd – Pålegg om revisjon

Etter bestemmelsen kan skattekontoret pålegge regnskapspliktige aksjeselskaper som har fravalgt revisjon og NUF med begrenset ansvar som er unntatt revisjonsplikt, revisjonsplikt når årsregnskap er fastsatt i strid med bestemmelser i eller i medhold av regnskaps- eller bokføringsloven, eller god regnskaps- eller bokføringsskikk. Ved lov av 19. desember 2014 nr. 84 ble første ledd korrigert fra å gjelde avgiftspliktige til å gjelde avgiftssubjektet.

Pålegg om revisjon er knyttet til overtredelser av bestemmelser i regnskapsloven og bokføringsloven. Ettersom det er skatte- og avgiftsmyndighetene som kan pålegge revisjon, vil det bare være aktuelt å gi pålegg om revisjon når manglene ved regnskapet er av betydning for skatte- og avgiftsformål. Med dette menes at overtredelsen har medført at skatte- og avgiftsbehandlingen ikke har blitt korrekt, eller at skatte- og avgiftskontrollen har blitt vanskeliggjort som følge av mangler ved regnskapene.

I retningslinjer om pålegg om revisjon, SKD 9/12, fremgår det at det ikke skal gis pålegg om revisjon for mindre formalfeil og normalt heller ikke ved enkeltstående brudd på bokføringslovgivningen. På den annen side er det ikke noe krav om at det må foreligge vesentlige overtredelser av regnskaps- eller bokføringslovgivningen for at det skal kunne pålegges revisjon. Det må vurderes om de formelle eller materielle feilene i regnskapet er forhold som tilsier at det skal ilegges pålegg om revisjon. Andre momenter i vurderingen er om virksomheten er nystartet, om de konstaterte bruddene er langt tilbake i tid, om det er gitt bokføringspålegg tidligere år, om den samme feilen går igjen over flere regnskapsår og om virksomheten er pålagt revisjon for tidligere år. Eksempler på tilfeller hvor revisjon bør pålegges er når det ikke er ført regnskap, eller hvor det er klare brudd på dokumentasjons- og/eller oppbevaringsbestemmelsene i bokføringsloven og bokføringsforskriften.

Det kan gis pålegg om revisjon selv om det er gitt bokføringspålegg og fattet vedtak om tvangsmulkt.

Det følger av forskrift 2. mai 2012 nr. 390 om pålegg om revisjon mv. § 1 at det ikke kan gis pålegg om revisjon på bakgrunn av feil og mangler i årsregnskap hvor foretaket hadde revisjonsplikt i medhold av revisorloven § 2‑1 eller pålegg etter ligningsloven § 6‑7, merverdiavgiftsloven § 16‑8 og skattebetalingsloven § 5‑13b. Det kan heller ikke gis pålegg om revisjon på bakgrunn av feil i den løpende bokføringen, dersom årsregnskapet for den aktuelle perioden ennå ikke er fastsatt. Ved etterfølgende fusjon av selskapet med annet selskap har pålegget virkning for hele det fusjonerte selskapet. Ved etterfølgende fisjon av selskapet har pålegget virkning for hvert selskap som fisjoneres.

16‑8.4 § 16-8 annet ledd – Årsregnskap som kan gi grunnlag for pålegg om revisjon

Det kan gis pålegg om revisjon der det er funnet brudd på bokførings- eller regnskapslovgivningen i årsregnskapet for siste regnskapsår samt de tre foregående årene. Av retningslinjene fremgår bl.a. at det normalt ikke bør gis pålegg om revisjon dersom regnskapet er riktig de to siste regnskapsårene selv om regnskapene for tidligere år er mangelfulle.

16‑8.5 § 16-8 tredje ledd – Påleggets varighet

Det kan gis pålegg om revisjon for inntil tre år. Det følger av retningslinjene at det som hovedregel bør ilegges pålegg om revisjon for to år, men i tilfeller hvor det tidligere er pålagt revisjon, det ikke er ført regnskap eller regnskapet er svært mangelfullt bør pålegget normalt gis for tre år.

Pålegget kan gis for inneværende år dersom det gis i løpet av de tre første månedene i regnskapsåret, jf. forskrift 2. mai 2012 nr. 390 om pålegg om revisjon mv. § 3 annet ledd. Hvis foretaket benytter kalenderåret som regnskapsår, må pålegget gis før 1. april for at pålegget skal gjelde for inneværende år. I retningslinjene er det gitt eksempler på hvilke år pålegget kan gjelde fra.

16‑8.6 § 16-8 fjerde ledd – Hvem pålegget om revisjon skal rettes til

Pålegg om revisjon skal rettes til foretaket ved dets styre på den adressen som er registrert i Foretaksregisteret. Pålegg om revisjon anses som et vedtak. Pålegget kan sendes på vanlig måte i posten.

I forskrift om pålegg om revisjon mv. §§ 2 og 3 er det fastsatt nærmere regler om varsel i forkant og om påleggets form og innhold. I retningslinjene SKD 9/12 gis det nærmere beskrivelse av dette i punkt 6.3. Pålegget om revisjon skal inneholde hjemmel, redegjørelse for bakgrunn og en kort begrunnelse for pålegget, angivelse av hvilke år pålegget gjelder for, eventuelle anførsler fra foretaket og frist til å innhente villighetserklæring fra revisor. Pålegg om revisjon skal videre inneholde opplysninger om at kopi av villighetserklæringen skal sendes skattekontoret, informasjon om at det er meldeplikt til Foretaksregisteret om valgt revisor og konsekvensene av unnlatt oppfyllelse av meldeplikten, samt opplysning om klageadgang.

Det skal settes en frist for selskapet til å innhente erklæring fra revisor om at denne påtar seg oppdraget (villighetserklæring). Fristen skal normalt være seks uker, regnet fra den dag pålegg ble gitt. En slik erklæring er nødvendig for å dokumentere at selskapet følger pålegget.

Saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven gjelder utfyllende når pålegg om revisjon (et enkeltvedtak) er hjemlet i merverdiavgiftsloven.

16‑8.7 § 16-8 femte ledd – Klage over pålegg om revisjon

Foretaket kan klage til Skattedirektoratet dersom det mener at det ikke har plikt eller lovlig adgang til å etterkomme pålegg om revisjon, jf. forskrift om pålegg om revisjon mv. § 4. Klagen må være skriftlig og settes frem innen tre uker. Klagen sendes skattekontoret, som enten kan omgjøre vedtaket eller snarest mulig legge klagen frem for Skattedirektoratet som klageinstans. Skattekontoret kan bestemme at pålegg om revisjon ikke skal settes i kraft før klagen er avgjort. Normalt bør pålegget ikke settes i kraft før klagen er avgjort.

Skattekontoret skal sende melding til Foretaksregisteret når kontoret har besluttet å pålegge et foretak revisjonsplikt etter § 16‑8, jf. forskrift om pålegg om revisjon mv. § 5. Meldingen skal sendes uten ugrunnet opphold etter klagefristens utløp, eller etter at Skattedirektoratet har truffet vedtak i klagesaken.

Dersom et aksjeselskap ikke innhenter villighetserklæring fra revisor etter at det er gitt pålegg om revisjon, kan dette føre til at aksjeselskapet oppløses etter aksjeloven § 16‑15 første ledd nr. 4, jf. § 16‑16 flg. NUF kan ilegges tvangsmulkt etter enhetsregisterloven § 16 tredje ledd, jf. forskrift 21.12.2004 nr. 1744 om tvangsmulkt etter foretaksregisterloven og etter enhetsregisterloven.

16‑8.8 § 16-8 sjette ledd – Forskriftshjemmel

Etter § 16‑8 sjette ledd kan departementet gi forskrift om pålegg om revisjon. Finansdepartementet har gitt forskrift 2. mai 2012 nr. 390 om pålegg om revisjon mv. Det vises til omtalen ovenfor.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.