Merverdiavgiftshåndboken

Publisert: 31.08.2016

  • Skriv ut

Merverdiavgiftsloven kapittel 16.Kontroll

16‑11 § 16-11. Forskrifter


Departementet kan gi forskrifter om utfylling og gjennomføring av dette kapittel, herunder gi bestemmelser om hvordan opplysninger skal gis.

16‑11.1 Forarbeider og forskrifter

16‑11.1.1 Forarbeider

  • [Lov 07.12.2012 nr. 78: Prop. 1 LS (2012–2013) Skatter, avgifter og toll 2013 og Innst. 4 L (2012–13)]

  • Lov 26.04.2013 nr. 16: Prop. 141 L (2011–2012) Endringer i ligningsloven og merverdiavgiftsloven mv. (kontrollbestemmelser og og personalliste), Prop. 66 L (2012–2013) Tillegg til Prop. 141 L og Innst. 218 L (2012–2013)

16‑11.1.2 Forskrifter

  • FMVA § 16‑11

  • Forskrift 8. mars 2013 nr. 258 om gjennomføring av skatte- og avgiftskontroll.

16‑11.2 Generelt om § 16-11

Forskriftsfullmakten stod tidligere i § 15‑11 femte ledd og ga da følgelig bare hjemmel til å gi forskrift om gjennomføringen av kontroll av avgiftssubjekter mv. Ved lovendringen 26. april 2013 gjelder fullmakten for departementet til å gi forskrift om utfylling og gjennomføring av lovens nye kapittel 16 om kontroll. Finansdepartementet har fastsatt forskrift 8. mars 2013 nr. 258 om gjennomføring av skatte- og avgiftskontroll med hjemmel i bl.a. merverdiavgiftsloven § 16‑11 og ligningsloven § 6‑10.

Finansdepartementet fastsatte den 14. februar 2014 delegasjon av myndighet til Skattedirektoratet etter ligningsloven § 6‑3 nr. 3 jf. § 6‑10 og merverdiavgiftsloven § 16‑3 tredje ledd jf. § 16‑11. Delegasjonen omfatter også myndighet til å endre forskrifter som tidligere er gitt i medhold av disse bestemmelsene.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.