Merverdiavgiftshåndboken

Publisert: 31.08.2016

  • Skriv ut

Merverdiavgiftsloven kapittel 17.Bindende forhåndsuttalelser

17‑1 § 17-1. Bindende forhåndsuttalelser


(1) Skattedirektoratet og skattekontoret kan på anmodning gi forhåndsuttalelse om de avgiftsmessige virkningene av en konkret planlagt disposisjon før den igangsettes. Dette gjelder bare når det er av vesentlig betydning å få klarlagt virkningene før igangsetting eller spørsmålet er av allmenn interesse.

(2) Forhåndsuttalelse gitt etter dette kapitlet skal legges til grunn som bindende ved fastsettingen dersom den uttalelsen gjelder krever det, og den faktiske disposisjonen er gjennomført i samsvar med forutsetningene for uttalelsen.

17‑1.1 Forarbeider og forskrifter

17‑1.1.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)

  • Ot.prp. nr. 1 (2000–2001) kapittel 15 og Innst. O. nr. 23 (2000–2001)

17‑1.1.2 Forskrifter

  • Forskrift 14. juni 2005 nr. 550 om bindende forhåndsuttalelser i skatte- og avgiftssaker, endret ved forskrift 20. desember 2007 nr. 1659 og 21. januar 2010 nr. 45

17‑1.2 Generelt om bindende forhåndsuttalelser

Fra og med 1. november 2001 ble det innført en ordning med bindende forhåndsuttalelser i skatte- og avgiftssaker. Uttalelsene som gjelder merverdiavgiftsloven gis av skattekontoret eller Skattedirektoratet. Skattedirektoratet skal som hovedregel behandle de sakene som er kompliserte, prinsipielle eller av allmenn interesse. De øvrige saker behandles av skattekontorene.

Forutberegnelighet
Formålet med ordningen er å gi økt forutberegnelighet ved at det gis mulighet til å få avklart skatte- og avgiftsmessige konsekvenser av konkrete, planlagte disposisjoner. Ordningen er ment å fungere som et supplement til den veiledningen skatteetaten allerede gir etter forvaltningsloven § 11. Finansdepartementets forskrift av 14. juni 2005 nr. 550, endret ved forskrift 20. desember 2007 nr. 1659 og 21. januar 2010 nr. 45, inneholder nærmere retningslinjer om ordningen.

Også innenfor EU, herunder i de nordiske medlemslandene, har man etablert ordninger med bindende forhåndsuttalelser. Ordningene praktiseres forskjellig hvilket medfører at praksis fra andre land har begrenset verdi som tolkingsfaktor, se Ot.prp. nr. 1 (2000–2001) kap. 15.9.4.

Saksbehandlingstid
Den som ønsker en bindende forhåndsuttalelse, bør være ute i god tid før den planlagte disposisjonen skal gjennomføres. Gjelder henvendelsen enklere avgiftsmessige forhold, vil forhåndsuttalelsen fra skattekontoret normalt foreligge innen fire uker fra gebyr er betalt og fullstendig anmodning foreligger. Andre forhåndsuttalelser, herunder i saker som er prinsipielle og av allmenn interesse, kan kreve lengre behandlingstid, men normalt ikke lengre enn tre måneder. Hvor bindende forhåndsuttalelse ikke kan avgis innen fire uker, skal innsender normalt innen to uker etter at anmodningen ble mottatt få beskjed om sakens gang, gebyrfastsettelsen og om når forhåndsuttalelsen kan ventes.

Uttalelsen kan ikke påklages. En avgiftsfastsettelse som bygger på en bindende forhåndsuttalelse kan på vanlig måte påklages og/eller gjøres til gjenstand for søksmål. Se nedenfor under kap. 17‑3.2.

Kopi av uttalelser gitt av Skattedirektoratet vil bli sendt Finansdepartementet og vedkommende skattekontor. Kopi av uttalelser gitt av skattekontoret vil bli sendt til Skattedirektoratet. Avgitte forhåndsuttalelser blir anonymisert og

Publisering
publisert på Skattedirektoratets intranett samt på internettadressen www.skatteetaten.no.

17‑1.3 Ordningens omfang og krav til anmodningens innhold

Rettsspørsmål utenfor ordningen
Lov om kompensasjon for merverdiavgift inneholder ingen hjemmel for å gi bindende forhåndsuttalelser. Det gis derfor ikke bindende forhåndsuttalelser på rettsspørsmål som direkte eller indirekte vedrører kompensasjonsordningen. I noen saker har skattekontoret mottatt henvendelser fra kommuner om overføring av justeringsrett etter mval. § 9‑3 fra privat utbygger. Som vilkår for at en kommune kan overta utbyggers justeringsrett, må anskaffelsen være «til bruk i virksomhet som er kompensasjonsberettiget» etter kompensasjonsloven, jf. FMVA § 9‑3‑2 (3). Kommunens justeringsrett er nærmere regulert i kompensasjonsloven med tilhørende forskrifter og gjelder således rettsspørsmål utenfor området for bindende forhåndsuttalelse.

Spørsmål om merverdiavgift som påløper ved innførsel av varer ligger utenfor ordningen med bindende forhåndsuttalelser, jf. mval. § 13‑3 første ledd. Det gis ikke bindende forhåndsuttalelser der rettsspørsmålet er knyttet til en hypotetisk disposisjon, eller der disposisjonen allerede er gjennomført. Slike anmodninger vil bli avvist. Se nærmere om avvisning nedenfor under kap. 17‑1.4. Bare fremtidige rettsspørsmål som følge av en konkret, planlagt disposisjon før den igangsettes, kan tas opp i anmodningen.

Fremsettelse av anmodning
Anmodning om bindende forhåndsuttalelse kan fremsettes av ethvert avgiftssubjekt, også av den som søker avklart hvorvidt vedkommende er eller vil bli avgiftspliktig til Norge. Det kan fremsettes en anmodning for flere saksforhold og/eller for flere avgiftssubjekter. Anmodningen må gjelde egne avgiftsforhold. Forespørselen kan fremsettes gjennom advokat, revisor, regnskapskontor, morselskap eller andre som opptrer som fullmektig på vegne av den som ønsker en bindende forhåndsuttalelse. I disse tilfellene må det klart fremgå av anmodningen hvem den fremsettes på vegne av. Hvor anmodningen er fremsatt av advokat er det ikke nødvendig å fremlegge fullmakt. Det er lagt til grunn at det samme gjelder for revisor og regnskapsfører når de opptrer som fullmektig. Se nærmere om fullmaktsforhold i kap. 19‑1.2.
Innhold
Anmodningen skal være skriftlig og inneholde navn, adresse og organisasjonsnummer for den eller de saken gjelder. Den planlagte fremtidige disposisjonen skal skisseres med angivelse av sannsynlig tidspunkt for gjennomføring. Det må gjøres tilstrekkelig rede for det foreliggende og forutsatt fremtidige faktum som kan ha betydning for forhåndsuttalelsen. Opplysninger som er nødvendig for beregning av gebyret skal fremgå av anmodningen. I de tilfeller innsender er en profesjonell fullmektig, skal det i anmodningen som hovedregel redegjøres for aktuelle rettsspørsmål og hvilke konklusjoner som avgiftssubjektet anser som riktig. Anmodningen sendes skattekontoret. Fellesanmodninger som omfatter skattytere/avgiftssubjekter ved forskjellige skattekontor, skal sendes Skattedirektoratet.

17‑1.4 Avvisning

Forskriften § 7 inneholder regler om når avvisning kan skje. En anmodning som gjelder rettsspørsmål utenfor ordningen skal avvises. Det samme gjelder hypotetiske disposisjoner og disposisjoner som allerede er gjennomført. En disposisjon anses i denne sammenhengen som gjennomført dersom den aktuelle prosessen ikke lenger kan reverseres med avgiftsmessig virkning. Spørsmål som gjelder bevisvurdering, verdsetting eller andre skjønnsmessige vurderinger utenom selve rettsanvendelsen, skal også avvises. Dette da ordningen med bindende forhåndsuttalelser skal skape forutberegnelighet med hensyn til lovgivningen. På denne bakgrunn er det antatt at spørsmålet om hvorvidt en fremtidig virksomhet kan anses som næring, faller utenfor ordningen med bindende forhåndsuttalelse.

Andre avvisningsgrunner er blant annet manglende betaling av gebyr og utilstrekkelig faktum. Ordningen er ikke ment å omfatte tilfeller hvor en disposisjon har liten eller ingen egenverdi, utover det å spare skatt eller avgift for den som spør. En anmodning som skisserer alternative fremgangsmåter med en forespørsel om hvilken fremgangsmåte som gir lavest avgiftsbelastning vil følgelig kunne bli avvist.

Avvisning kan videre skje dersom uttalelsen antas verken å være vesentlig for innsender eller har allmenn interesse.

Andre tungtveiende grunner
Etter forskriften § 7 fjerde ledd kan avvisning også skje dersom «andre tungtveiende grunner» taler for det. Dette kan f.eks. være hvor det foreligger illojalitet på innsenders hånd eller hvor det hefter stor usikkerhet ved troverdigheten av det presenterte faktum ut fra innsenders ønske om et konkret svar.

Før avvisning kan skje, skal avgiftssubjektet varsles og gis mulighet til å rette eller kommentere avvisningsgrunnen.

17‑1.5 Virkningene av en bindende forhåndsuttalelse

Den bindende virkning av uttalelsen forutsetter at sakens faktiske side er i samsvar med de forutsetninger som ligger til grunn for uttalelsen.

Avgiftsforvaltningen
Forhåndsuttalelsen er bindende for alle instanser innen avgiftsforvaltningen, også Klagenemnda for merverdiavgift, dersom uttalelsen påberopes av avgiftssubjektet og den faktiske disposisjonen er gjennomført som forutsatt. Den bindende virkningen opphører fem år etter utgangen av det året uttalelsen ble gitt. Det vil si at avgiftsforvaltningen er bundet av uttalelsen frem til den bindende virkningen er opphørt. Forhåndsuttalelser er ikke juridisk bindende for skatteetaten overfor andre skattytere eller avgiftssubjekter. Ut fra prinsippet om likebehandling vil en forhåndsuttalelse være retningsgivende for etatens behandling av andre tilsvarende saker. Generelt vil da også en bindende forhåndsuttalelse reflektere avgiftsmyndighetenes syn på rettsspørsmålet.

Avgiftssubjektet
Avgiftssubjektet selv er derimot ikke bundet av forhåndsuttalelsen. Dersom avgiftssubjektet vil ha forhåndsuttalelsen lagt til grunn, må vedkommende gi skriftlig melding til skattekontoret om dette senest samtidig med innsendelse av omsetningsoppgaven som omfatter den aktuelle disposisjonen. I meldingen må det dokumenteres at den disposisjonen forhåndsuttalelsen gjelder er blitt iverksatt innen tre år etter utgangen av det året forhåndsuttalelsen ble avgitt. I den grad avgiftssubjektet påberoper seg den bindende uttalelsen etter innleveringen av omsetningsoppgaven som omhandler den aktuelle disposisjon, kan vedkommende instans beslutte å legge uttalelsen til grunn dersom det påvises særlig unnskyldelige forhold som har medført at den ikke ble påberopt tidligere.

Den bindende virkningen gjelder bare dersom rettstilstanden som omfatter den aktuelle disposisjonen ikke er blitt endret ved lov eller forskrift siden forhåndsuttalelsen ble avgitt.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.