Merverdiavgiftshåndboken

Publisert: 31.08.2016

  • Skriv ut

Merverdiavgiftsloven kapittel 17.Bindende forhåndsuttalelser

17‑2 § 17-2. Gebyr


Det skal betales et gebyr for en bindende forhåndsuttalelse.

17‑2.1 Forarbeider og forskrifter

17‑2.1.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)

  • Ot.prp. nr. 1 (2000–2001) kapittel 15 og Innst. O. nr. 23 (2000–2001)

17‑2.1.2 Forskrifter

  • Forskrift 14. juni 2005 nr. 550 om bindende forhåndsuttalelser i skatte- og avgiftssaker, endret ved forskrift 20. desember 2007 nr. 1659 og 21. januar 2010 nr. 45

17‑2.2 Gebyr

Det skal betales gebyr for hver anmodning om bindende forhåndsuttalelse. Gebyr skal betales samtidig som anmodningen blir sendt til avgiftsmyndighetene, og det må gå fram hvem betalingen gjelder for. For at behandlingen av en sak skal kunne starte så raskt som mulig, kan det sammen med anmodningen sendes en bekreftelse på at gebyret er betalt.

Fellesanmodning
En fellesanmodning som gjelder flere skisserte, fremtidige disposisjoner, regnes som like mange gebyrpliktige anmodninger, med mindre disse ut fra en så sterk indre saklig og tidsmessig sammenheng kan anses som en samlet hoveddisposisjon. En anmodning som inneholder alternative fremgangsmåter for en og samme disposisjon kan imidlertid anses som avgiftsplanlegging og avvises, se kap. 17‑1.4 ovenfor. En fellesanmodning for flere avgiftssubjekter regnes som like mange gebyrpliktige anmodninger, med mindre fellesanmodningen fremsettes av et selskap eller sameie, jf. forskriften § 8 annet ledd jf. § 3 annet ledd.

Gebyret for bindende forhåndsuttalelser følger rettsgebyret og fastsettes slik:

  • For lønnstakere, pensjonister og deres bo: en halv gang rettsgebyret

  • For andre fysiske personer enn de som er nevnt ovenfor, og for deres bo, for enkeltpersonforetak og for ikke regnskapspliktig juridisk person: 2 ganger rettsgebyret

  • For små foretak etter regnskapsloven § 1‑6: 8 ganger rettsgebyret

  • For andre: 15 ganger rettsgebyret

Gebyret betales til konto 7694 05 12251. Se også www.skatteetaten.no/bfu/gebyr.

17‑2.3 Tilbakebetaling av gebyr

Gebyr for en anmodning bortfaller når en anmodning avvises. Det samme gjelder gebyr på anmodninger som trekkes innen 14 dager etter at det er sendt brev om forventet saksbehandlingstid. Trekkes anmodningen etter dette tidspunktet, men før uttalelsen er avsendt, fastsettes halvt gebyr.

Tilbakebetaling av gebyr skjer til den som har foretatt betalingen, uavhengig av partsforholdet. Det beregnes ikke renter ved tilbakebetaling av gebyr.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.