Merverdiavgiftshåndboken

Publisert: 31.08.2016

  • Skriv ut

Merverdiavgiftsloven kapittel 17.Bindende forhåndsuttalelser

17‑3 § 17-3. Klage og domstolsprøving


(1) Skattedirektoratets og skattekontorets avgjørelse om ikke å gi bindende forhåndsuttalelse kan ikke påklages.

(2) En bindende forhåndsuttalelse kan ikke påklages eller prøves i egen sak for domstol.

(3) Avgjørelse hvor bindende forhåndsuttalelse er lagt til grunn, kan påklages eller bringes inn for domstol.

17‑3.1 Forarbeider og forskrifter

17‑3.1.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)

  • Ot.prp. nr. 1 (2000–2001) kapittel 15 og Innst. O. nr. 23 (2000–2001)

17‑3.1.2 Forskrifter

  • Forskrift 14. juni 2005 nr. 550 om bindende forhåndsuttalelser i skatte- og avgiftssaker, endret ved forskrift 20. desember 2007 nr. 1659 og 21. januar 2010 nr. 45

17‑3.2 Klage og domstolsprøving

Klage og søksmål
En bindende forhåndsuttalelse kan verken påklages eller bringes inn for domstolene. Dette begrunnes i at uttalelsen ikke er bindende for innsender, med mindre han selv ønsker at den skal legges til grunn. Heller ikke avvisningsvedtak og gebyrfastsettelse kan være gjenstand for klage og søksmål.

Endring
Avgiftsmyndighetene kan endre forhåndsuttalelsen til avgiftssubjektets gunst samt beslutte å behandle en anmodning som tidligere er avvist. Endring til ugunst kan bare skje i den grad det dreier seg om rene skrivefeil eller andre åpenbare feil.

Etterfølgende avgiftsfastsettelse
Uansett om en bindende forhåndsuttalelse legges til grunn for disposisjonen eller ikke, kan innsender påklage en etterfølgende avgiftsfastsettelse eller ta ut søksmål på vanlig måte. Selv om forhåndsuttalelsen i utgangspunktet er bindende for alle instanser innen avgiftsforvaltningen, inkludert klageinstansen, kan avgiftssubjektet på et hvilket som helst tidspunkt tilkjennegi at han ikke lenger ønsker at uttalelsen legges til grunn. I så fall vil uttalelsen ikke lenger være bindende for klageinstansen. En slik erklæring kan ikke trekkes tilbake.

En bindende forhåndsuttalelse kan i seg selv ikke være gjenstand for søksmål, men avgiftssubjektet kan få prøvet et vedtak som bygger på en bindende forhåndsuttalelse for domstolen. Under prøvingen av vedtaket er domstolene ikke bundet av den bindende forhåndsuttalelsen. Avgiftsmyndighetene er avskåret fra å få en rettslig prøving av et klagenemndsvedtak som er truffet på grunnlag av en bindende forhåndsuttalelse, jf. mval. § 20‑2 første ledd. Dette da forhåndsuttalelser som er lagt til grunn i avgiftsoppgjøret er bindende for alle instanser innen avgiftsforvaltningen, jf. mval. § 17‑1 annet ledd. Se kap. 20‑2.3.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.