Merverdiavgiftshåndboken

Publisert: 31.08.2016

  • Skriv ut

Merverdiavgiftsloven kapittel 17.Bindende forhåndsuttalelser

17‑4 § 17-4. Forskriftsfullmakt


Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring av dette kapitlet, herunder om gebyr.

17‑4.1 Forarbeider og forskrifter

17‑4.1.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)

  • Ot.prp. nr. 1 (2000–2001) kapittel 15 og Innst. O. nr. 23 (2000–2001)

17‑4.1.2 Forskrifter

  • FMVA § 17‑4

  • Forskrift 14. juni 2005 nr. 550 om bindende forhåndsuttalelser i skatte- og avgiftssaker, endret ved forskrift 20. desember 2007 nr. 1659 og 21. januar 2010 nr. 45

17‑4.2 Generelt

FMVA § 17‑4 inneholder selv ingen materielle regler om bindende forhåndsuttalelser. Bestemmelsen viser til forskrift av 14. juni 2005 nr. 550 om bindende forhåndsuttalelser i skatte- og avgiftssaker, sist endret ved forskrift av 21. januar 2010 nr. 45, hvor reglene om bindende forhåndsuttalelser fremkommer i detalj.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.