Merverdiavgiftshåndboken

Publisert: 31.08.2016

  • Skriv ut

Merverdiavgiftsloven kapittel 2.Registreringsplikt og -rett

2‑5 § 2-5. Lottfiske


Ved lottfiske skal den reder, høvedsmann eller fisker som leverer fisken til kjøperen eller som på fartøyets eller fiskerens vegne mottar oppgjøret for fisken, registreres i Merverdiavgiftsregisteret.

2‑5.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)

  • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)

  • Ot.prp. nr. 26 (1970–71) og Innst. O. nr. 40 (1970–71)

  • Ot.prp. nr. 32 (1972–73) kap. VIII og Innst. O. nr. 51 (1972–73). Innkorting av oppgave- og betalingsfristen for bl.a. fiskere fra 3 måneder og 20 dager til 3 måneder og 10 dager etter kalenderårets utløp

  • Ot.prp. nr. 9 (1974–75) og Innst. O. nr. 10 (1974–75). Korrigering av krav ved tilordning av bestemmelsen til felles skjema for alle årsoppgavepliktige

2‑5.2 Registrering av lottfiske

Lottfiske foreligger når to eller flere fiskere driver fiske sammen på et fiskefartøy mot en fastsatt andel (lott) i fangstverdien.

Bestemmelsen i § 2‑5 er en særbestemmelse om hvem (hvilket avgiftssubjekt) som er ansvarlig for registrering i Merverdiavgiftsregisteret ved lottfiske. Ved lottfiske vil den ansvarlige for registreringen være den reder, høvedsmann eller fisker som leverer fisken til kjøperen eller mottar oppgjør på fartøyets eller fiskerens vegne.

Se mval. § 10‑6 om øvrige lottfiskeres rett til refusjon av inngående merverdiavgift for kjøp eller leie av fiskeredskap som disse stiller med.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.