Merverdiavgiftshåndboken

Publisert: 31.08.2016

  • Skriv ut

Merverdiavgiftsloven kapittel 22.Sluttbestemmelser

22‑1 § 22-1. Endringer i merverdiavgiftsregelverket


(1) Ved omsetning og uttak skal merverdiavgiften beregnes etter de regler og satser som gjelder på tidspunktet for leveringen og for uttaket. Ved innførsel av varer skal merverdiavgiften beregnes etter de reglene som gjelder på fortollingstidspunktet.

(2) Er det inngått kontrakt om levering før en omsetning ble merverdiavgiftspliktig eller før en økning av merverdiavgiftssatsen, plikter mottakeren å betale et tillegg motsvarende merverdiavgiften eller den forhøyede satsen. Dette gjelder ikke dersom det kan godtgjøres at det ved prisansettelsen har vært tatt hensyn til merverdiavgiften.

(3) Departementet kan gi forskrift om overgangsbestemmelser ved ikrafttreden av denne loven og ved endringer av denne loven eller av merverdiavgiftsvedtaket.

22‑1.1 Forarbeider og forskrifter

22‑1.1.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)

  • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)

22‑1.1.2 Forskrifter

  • FMVA §§ 22‑1‑1 til 22‑1‑5

22‑1.2 § 22-1 første ledd

Bestemmelsen regulerer situasjoner der avgiftsreglene endres eller merverdiavgiftssatsene reguleres.

Nærmere regler om bl.a. registrering og dokumentasjon av omsetning i slike tilfeller er gitt i merverdiavgiftsforskriften, jf. omtale i kap. 22‑1.4.

Leveringstidspunktet
Regelverket som gjelder på leveringstidspunktet, er avgjørende for om det skal svares merverdiavgift og eventuelt hvilken sats som skal benyttes. Det er leveringstidspunktet etter kjøps- og kontraktsrettslige regler som skal legges til grunn. Tidspunktet for avtaleinngåelsen er uten betydning i denne sammenhengen, og det samme gjelder betalingstidspunktet.

Løpende levering
På en rekke områder vil det skje en løpende levering av varer eller tjenester, for eksempel ved utleie av varer eller ved oppdrag innen bygg og anlegg. Det er bare ytelser som er levert etter ikrafttreden av det nye avgiftspålegget som skal avgiftsberegnes etter de nye bestemmelsene.

Ved såkalt «complete contract», hvor levering, fakturering og betaling er avtalt å skje ved ferdigstillelse av bygget, vil byggearbeidene avgiftsmessig anses levert først på dette tidspunkt, se kap. 15‑9.3.2.

Innførsel
Ved innførsel er det fortollingstidspunktet som er avgjørende for hvilket regelverk som skal legges til grunn. Om oppkreving av merverdiavgift ved innførsel, se merverdiavgiftsloven §§ 4‑11 og 4‑12, jf. § 13‑3.

Merverdiavgiftsreformen 2001
Det ble ikke gitt særskilte overgangsregler i tilknytning til merverdiavgiftsreformen 2001. I Ot.prp. nr. 2 (2000–2001) på side 165 ble det uttalt følgende om spørsmålet: «Ut fra en samlet vurdering av konkurranseulempene som kan oppstå, hvilke muligheter en har til å motvirke disse, samt de prinsipielle og praktiske problemer innføring av en slik ordning vil reise, har departementet kommet til at en ikke vil foreslå innføring av en overgangsordning.»

Persontransport
I forbindelse med innføring av merverdiavgift på persontransport uttalte Finansdepartementet i Ot.prp. nr. 1 (2003–2004) om skatte- og avgiftsopplegget 2004 at reiser som påbegynnes før ikrafttredelsen, men som først blir avsluttet etter dette tidspunktet, ikke skal avgiftsberegnes. Forutsetningen er at det dreier seg om én og samme reise. Videre ble det uttalt at det for forhåndsbetalte billetter, der reisetidspunktet ikke er kjent for selgeren på forhånd, vil være umulig for selger å vite om reisen(e) gjennomføres før eller etter lovendringens ikrafttredelse. Departementet la til grunn av det ikke skulle beregnes merverdiavgift ved omsetning av slike billetter før ikrafttredelsen.

Økning av redusert sats fra 8 til 10 prosent
Ved Stortingets vedtak om merverdiavgift av 14. desember 2015 for budsjettåret 2016, ble den reduserte merverdiavgiftssatsen økt fra 8 til 10 prosent. Skattedirektoratet har i prinsipputtalelse 16. desember 2015 gitt retningslinjer om avgiftsberegningen for ytelser som ble betalt før satsøkningen ble vedtatt, men der tjenesten helt eller delvis ytes etter dette tidspunkt. Dette vil for eksempel være aktuelt for tjenester som leveres til innehavere av periodebilletter, sesongkort mv.

22‑1.3 § 22-1 annet ledd

Annet ledd regulerer tilfeller der det er inngått kontrakt om levering før en omsetning ble merverdiavgiftspliktig eller før en økning av merverdiavgiftssatsen.

Det er uten betydning for plikten til å svare merverdiavgift om det er inngått en bindende avtale om levering på et tidspunkt da det gjaldt andre regler. I slike tilfeller vil det oppstå spørsmål om det er kjøper eller selger som skal dekke avgiftsøkningen. Det følger her av § 22‑1 annet ledd at dersom ikke annet følger av den inngåtte avtalen, plikter kjøperen å betale avgiftsøkningen i tillegg til den avtalte prisen.

22‑1.4 § 22-1 tredje ledd

Departementet kan gi forskrift om overgangsbestemmelser ved ikrafttreden av denne loven og ved endringer av denne loven eller av merverdiavgiftsvedtaket. Slike overgangsregler er først og fremst aktuelt ved endringer i satsene.

Generelle overgangsbestemmelser
Forskriftens §§ 22‑1‑1 til 22‑1‑5 inneholder generelle overgangsbestemmelser om bl.a. registrering og dokumentasjon av omsetning for de tilfellene der det blir endringer i merverdiavgiftssatsene. De er basert på tidligere forskrifter, bl.a. forskrift nr. 130 og 131 som ga overgangsbestemmelser i forbindelse med endringer av merverdiavgiftssatser fra henholdsvis 1. januar 2006 og 1. januar 2007.

Etter forskriftens § 22‑1‑1 skal omsetning som gjelder varer og tjenester som er levert, men ikke fakturert før merverdiavgiftssatsen ble endret, skilles ut ved bokføringen.

Etter forskriftens § 22‑1‑2 skal det utarbeides en oversikt over varer og tjenester som er levert men ikke fakturert før satsen ble endret. De leverte ytelsene skal faktureres senest innen en måned etter at satsen ble endret.

Forskriftens § 22‑1‑3 gir detaljerte regler for tilfeller med prosjekter hvor levering skjer etter hvert.

Forskriftens § 22‑1‑4 gjelder bygge- eller anleggsarbeider for egen regning. Ifølge denne skal det på siste omsetningsoppgave før satsen endres tas med omsetningsverdien av det som er utført.

Forskriftens § 22‑1‑5 gjelder hvilken avgiftsoppgave som skal benyttes for korreksjoner etter at satsen ble endret vedrørende omsetning av varer og tjenester før satsen ble endret.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.