Merverdiavgiftshåndboken

Publisert: 31.08.2016

  • Skriv ut

Merverdiavgiftsloven kapittel 22.Sluttbestemmelser

22‑2 § 22-2. Ikrafttredelse. Overgangsbestemmelser


(1) Loven gjelder fra det tidspunktet Kongen bestemmer.

(2) Fra samme tidspunkt oppheves lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift. Enkeltvedtak truffet med hjemmel i § 70 bortfaller seks måneder etter at denne loven trer i kraft. Dersom parten innen disse seks månedene har søkt om en tilsvarende avgiftslempning med hjemmel i § 19‑3 første ledd, gjelder enkeltvedtaket fram til avgiftsmyndighetene har truffet vedtak i saken.

(3) Denne loven § 3‑3 første ledd annet punktum, § 9‑1 tredje ledd og § 9‑8 oppheves med virkning fra 1. januar 2011.

22‑2.1 Forarbeider og forskrifter

22‑2.1.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)

  • Lov 25.06.2010 nr. 44: Prop. 126 LS (2009–2010) Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv. og Innst. 351 L (2009–2010). Henvisningen i tredje ledd til § 9‑4 rettet til § 9‑8

  • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)

22‑2.1.2 Forskrifter

  • FMVA § 22‑2‑1

22‑2.2 § 22-2 første ledd

Etter bestemmelsens første ledd gjelder loven fra den tid Kongen bestemmer. Loven trådte i kraft 1. januar 2010.

22‑2.3 § 22-2 annet ledd

Etter annet ledd første punktum oppheves gjeldende merverdiavgiftslov når den nye loven trer i kraft. I annet og tredje punktum er det imidlertid fastsatt særlige overgangsbestemmelser for vedtak truffet med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 70. Alle enkeltvedtak truffet med hjemmel i § 70 skal falle bort, likevel slik at det for disse skal gjelde en overgangsperiode på seks måneder fra den nye merverdiavgiftsloven trer i kraft, se § 22‑2 annet ledd annet og tredje punktum. Se nærmere om § 70 i tidligere merverdiavgiftslov i kap. 19‑3.3 ovenfor.

Departementet anså at en overgangsperiode på seks måneder var tilstrekkelig. Det ble vist til at det ville gå noe tid fra loven ble vedtatt til den trådte i kraft, slik at parten i realiteten ville ha en lengre periode enn seks måneder til å fremme en søknad. Dersom parten innen seks måneder søkte om en tilsvarende lempning med hjemmel i § 19‑3 første ledd, ville enkeltvedtaket gjelde fram til avgiftsmyndighetene hadde truffet vedtak i saken. Etter fristens utløp vil parten dessuten kunne søke om en ny lempning etter § 19‑3 første ledd.

Skattedirektoratet uttalte i brev av 9. mars 2010 til Logistikk og transportindustriens landsforening at dispensasjon fra avgiftsplikt samt registreringsrett- og plikt med hjemmel i tidligere lov § 70, gitt 19. mars 1970, bortfalt med virkning fra 1. januar 2010. Det tidligere avgiftsfritaket for losse- og lastekontor var av en slik generell art at det ble ansett for å være en forskrift. Losse- og lastekontorers virksomhet er følgelig omfattet av merverdiavgiftslovens bestemmelser om registreringsplikt. For øvrig vises det til kap. 6‑30.3.2.

Beredskapslager
Med hjemmel i § 19‑3 første ledd jf. 22‑2 annet ledd ble avgiftsfritak på beredskapslager, gitt av Finansdepartementet etter tidligere lov § 70 i vedtak av 18. september 1999, til Nærings- og handelsdepartementet videreført ved Skattedirektoratet sitt brev av 17. mars 2011. Fritaket gjelder for varer anskaffet til Nærings- og handelsdepartementet sitt beredskapslager i den utstrekning varene benyttes i utlandet. Fritaket gjennomføres ved at det gis fritak for varer som anskaffes til erstatning for varer som blir brukt i utlandet.

Navneskifte
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet kjøpte fartøyet F/F Jan Mayen den 17. juni 2011. Fra denne dato endret fartøyet navn til F/F Helmer Hanssen men beholdt kjenningssignalet LAHV. Under sitt tidligere navn er utleien av skipet innvilget merverdiavgiftsfritak i flere omganger, både etter tidligere lov § 70 og ny lov § 22‑2 annet ledd. Skattedirektoratet fattet den 19. november 2015 vedtak om en videreføring av fritaket uavhengig av navnebytte.

22‑2.4 § 22-2 tredje ledd

Etter tredje ledd er § 3‑3 første ledd annet punktum om akupunktur, homøopati, osteopati, naprapati, soneterapi, aromaterapi, ernæringsterapi og urtemedisin, kinesiologi og klassisk (svensk) massasje opphevet med virkning fra 1. januar 2011. Det vises til omtalen av § 3‑3.

I henhold til tredje ledd er også § 9‑1 tredje ledd og § 9‑8 opphevet fra 1. januar 2011. Bestemmelsene har ikke lenger betydning da de omhandler plikten til tilbakeføring av fradragsført inngående avgift ved omdisponering av bygg og anlegg som er fullført før 1. januar 2008 til ikke-fradragsberettiget formål og hvor omdisponeringen er foretatt innen 3 år etter fullføring. § 9‑8 om tilbakeføring av fradragsført inngående merverdiavgift er en videreføring av tidligere merverdiavgiftslov § 21 tredje ledd. Etter lov 29. juni 2007 nr. 45 ble § 21 tredje ledd opphevet med virkning fra 1. januar 2011. Dette får også betydning for § 9‑1 tredje ledd, som henviser til § 9‑8.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.