Merverdiavgiftshåndboken

Publisert: 31.08.2016

  • Skriv ut

Merverdiavgiftsloven kapittel 4.Grunnlaget for beregning av merverdiavgift

II Uttak


4‑9 § 4-9. Hovedregel

(1) Ved uttak av varer og tjenester er beregningsgrunnlaget den alminnelige omsetningsverdien for tilsvarende varer og tjenester.

(2) Departementet kan gi forskrift om hva som menes med alminnelig omsetningsverdi ved uttak av varer og tjenester.

4‑9.1 Forarbeider og forskrifter

4‑9.1.1 Forarbeider
  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)

  • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)

4‑9.1.2 Forskrifter
  • FMVA § 4‑9‑1 til § 4‑9‑4

4‑9.2 § 4-9 første ledd – Den alminnelige omsetningsverdi

Bestemmelsen gjelder uttak fra virksomhet med avgiftspliktig omsetning og uttak i virksomhet som for egen regning oppfører mv. bygg og anlegg for salg eller utleie som omhandlet i merverdiavgiftsloven kapittel 3 II.

Ved uttak av varer og tjenester kan beregningsgrunnlaget for merverdiavgift ikke settes lavere enn den alminnelige omsetningsverdien for tilsvarende varer og tjenester. Bestemmelsen må ses i sammenheng med § 4‑3 om beregningsgrunnlaget ved byttehandel dersom prisen er lavere enn den alminnelige omsetningsverdi, eller dersom det ikke er avtalt noen pris og § 4‑4 om beregningsgrunnlaget ved interessefellesskap som antas å kunne føre til en annen fastsettelse av vederlaget enn om det ikke hadde foreligget. Med formuleringen «for tilsvarende varer og tjenester» menes også her «for tilsvarende varer og tjenester som omsettes i virksomheten», jf. § 4‑3 og tidligere lov § 19 første ledd annet og tredje punktum. Det avgjørende er altså hvilken pris avgiftssubjektet vanligvis benytter ved omsetning av tilsvarende ytelse. I den grad avgiftssubjektet kan dokumentere at tilsvarende ytelse ville vært gjenstand

Rabatt
for rabattert pris ved omsetning, vil dette også kunne legges til grunn ved beregning av den alminnelige omsetningsverdi ved uttak. Gitt at det normalt ytes storforbruker-rabatt, vil dette for eksempel også kunne legges til grunn ved uttak av tilsvarende antall eller mengde varer eller tjenester.

Korrigering
Skattedirektoratet legger til grunn at det prinsipielt er anledning til å korrigere beregningsgrunnlaget for utgående merverdiavgift i egenregitilfellene hvis et etterfølgende reklamasjonsoppgjør viser at den verdi som opprinnelig ble lagt til grunn som alminnelig omsetningsverdi var for høy.

Departementet har med hjemmel i annet ledd fastsatt forskrifter om hva som menes med alminnelig omsetningsverdi ved ulike former for uttak av varer og tjenester i FMVA § 4‑9‑1 til § 4‑9‑4. Forskriften omfatter uttak av motorkjøretøyer i bilbransjen (FMVA § 4‑9‑1), uttak av drikkevarer i hotell- og restaurantbransjen (FMVA § 4‑9‑2), uttak av kost i hotell- og restaurantbransjen (FMVA § 4‑9‑3) og veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoners uttak av varer til kiosk eller serveringssted som er unntatt etter merverdiavgiftsloven § 3‑12 tredje ledd (FMVA § 4‑9‑4).

Nye motorkjøretøy
Etter FMVA § 4‑9‑1 kan den alminnelige omsetningsverdi ved bilforhandlers uttak av nye motorkjøretøy ikke settes lavere enn til listepris med tillegg av fraktomkostninger fram til forretningen og med fradrag av alminnelig rabatt. Rabatten må kunne dokumenteres med hensyn til samme slags kjøretøy uten innbytte på tidspunktet for uttaket. Etter annet ledd åpnes det for «storforbruksrabatt» gitt at uttaket er så omfattende at dette ville blitt gitt ved omsetning til storforbrukere.

Drikkevarer
FMVA § 4‑9‑2 regulerer avgiftsgrunnlaget ved uttak av mineralvann, øl og vin til eier og ansatte i kafé- restaurant‑, hotell- og cateringvirksomhet. Her kan den alminnelige omsetningsverdi settes til anskaffelseskost med et tillegg på 100 %. Dette gjelder kun drikkevarer som tas ut i forbindelse med arbeidet og til måltider som inngår i kostavtale. Ved andre uttak av tilsvarende og for eksempel brennevin vil de gjeldende utsalgspriser for varene måtte benyttes som grunnlag for beregningen av merverdiavgift.

Kost
Etter FMVA § 4‑9‑3 kan den alminnelige omsetningsverdi ved uttak av kost til eier og ansatte i kafé- restaurant‑, hotell- og cateringvirksomhet settes til Skattedirektoratets satser for fri kost når disse legges til grunn ved beregning av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, eller til Riksavtalens satser når de ansatte får kosten på arbeidsstedet mot avkortning i avtalt lønn. Etter annet ledd anses satsene som bruttopriser, merverdiavgift medregnet.

Avgiftsunntatt kiosk- og serveringsvirksomhet
FMVA § 4‑9‑4 regulerer veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoners uttak av varer til kiosk- eller serveringsvirksomhet som er unntatt etter merverdiavgiftsloven § 3‑12 tredje ledd. Den alminnelige omsetningsverdi kan her settes til anskaffelseskost. Dette gjelder tilsvarende ved uttak til et avgiftssubjekt i organisasjonen som er særskilt registrert etter § 2‑2 annet ledd. Bestemmelsen innebærer at det blir uten betydning for avgiftsbelastningen om varer til slik virksomhet kjøpes inn direkte (uten fradragsrett) eller tas ut fra organisasjonens avgiftspliktige virksomhet som har gitt fradrag for inngående avgift.

Enkeltsaker

Borgarting lagmannsretts dom 10. januar 2014 (Tønsberg Bolig AS) (KMVA 6499) (anke til Høyesterett ble nektet fremmet)

Arbeid for egen regning
Ved større ombyggingsarbeider i egen regi av en eiendom med 90 leiligheter, beregnet selskapet uttaksmerverdiavgift. Ved ferdigstillelse ble den faste eiendommen solgt til et borettslag. Det var samme eiere bak selskapet og borettslaget. Borettslaget krevde senere betydelig prisavslag på grunn av alvorlige feil og mangler. Det ble inngått avtale om tilbakebetaling og klager utstedte en kreditnota. Skattekontoret mente at beregnet uttaksmerverdiavgift ikke kunne tilbakeføres og klagenemnda fastholdt skattekontorets vedtak. Lagmannsretten kom til at prisavslaget ikke var rettslig begrunnet, men en frivillig avtale. Retten la til grunn et alminnelig tolkningsprinsipp i avgiftsretten om armelengdes avstand. Spørsmålet om det er grunnlag for prisavslag skal derfor bedømmes som mellom uavhengige parter. Retten pekte også på at det fremstår som høyst uvanlig at det ved fremsettelsen av prisavslagskravet ikke forelå underliggende dokumentasjon eller beregninger som ga grunnlag for de beløpene som var angitt i kravet.

KMVA 6922 av 18. februar 2011

I saken var det blant annet spørsmål om kostnader som inngår i fremmedregi-prosjekter og som blir avgiftsberegnet ved salg, også skal medtas ved beregning av uttaksmerverdiavgift i egenregi-prosjekter. Det gjaldt blant annet festeavgift, forsikringer, garantiprovisjoner, dokumentavgift og tinglysingsgebyr. Klagenemnda sluttet seg enstemmig til skattekontorets vedtak om at disse kostnadene måtte inngå i beregningsgrunnlaget for uttaksmerverdiavgift. Nemnda var også enig i at kostnader til sprenging, spunting, riving, jordarmering mv. skulle medtas i beregningsgrunnlaget. Tjenestene var av en art som ble omsatt i virksomheten, nemlig grunnarbeider.

Oslo byretts dom av 6.februar 1996

Et entreprenørselskap var eier av et utleiebygg. I forbindelse med selskapets egne ombyggingsarbeider på bygget ble det søkt om fullfinansieringslån i Den Norske Stats Husbank. Kostnadsoverslaget som ble oppgitt i denne søknaden var vesentlig høyere enn det som ble innberettet til fylkesskattekontoret, og det ble bl.a. på denne bakgrunn foretatt en etterberegning. Byretten opprettholdt etterberegningen og begrunnet dette bl.a. med at påslagsprosenten for arbeidslønnen (50 %) var satt for lavt.

Skattedirektoratet uttaler i et brev av 19. mars 1975 at dersom bedriften omsetter tilsvarende tjenester, må egne arbeider verdsettes på grunnlag av virksomhetens vanlige kalkulasjonsmetode for sammenlignbare prosjekter. Driftstillegget til dekning av indirekte produksjonskostnader skal være det samme som benyttes ved kalkulasjon av salgsordrer.

Verdsettingen av varer og tjenester ved oppføring av bygg i egenregi har bl.a. vært oppe i to tingrettsdommer, Trondheim tingretts dom av 15. november 2005 og Oslo tingretts dom av 16. november 2004. Det må foretas en konkret vurdering av omsetningsverdien for hvert prosjekt. Eidsivating lagmannsretts dom av 24. mars 1992 er et eksempel på at man ikke fant å kunne legge avgjørende vekt på forhåndskalkylen, slik saksøker anførte.

Ved uttak av egne arbeider på bygg har Klagenemnda for merverdiavgift normalt ikke godtatt et avgiftsgrunnlag som er lavere enn timelønn pluss et påslag på 75 %, se blant annet KMVA 7068.

4‑9.3 § 4-9 annet ledd – Forskriftshjemmel

Bestemmelsen gir departementet adgang til å fastsette forskrifter om hva som menes med alminnelig omsetningsverdi ved uttak av varer og tjenester. Hjemmelen er benyttet til å gi FMVA § 4‑9‑1 til § 4‑9‑4. Se omtalen ovenfor i kap. 4‑9.2.

Tilsvarende forskriftshjemler er gitt i § 4‑3 annet ledd annet punktum ved innbytte av motorkjøretøy og § 4‑4 annet ledd ved omsetning av motorkjøretøy der det foreligger interessefellesskap.

4‑10 § 4-10. Brukte varer, kunstverk, samleobjekter og antikviteter

Ved uttak av brukte varer, kunstverk, samleobjekter og antikviteter kan beregningsgrunnlaget fastsettes etter § 4‑5 eller § 4‑6.

4‑10.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)

  • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)

  • Ot. prp. nr. 17 (1996–97) og Innst. O. nr. 54 (1996–97). Nye særlige regler om lavere grunnlag for beregning av merverdiavgift (avansesystemet) ved omsetning av brukte varer, kunstverk, samleobjekter og antikviteter

4‑10.2 Avansesystemet kan også benyttes ved uttak

Ved uttak er hovedregelen at merverdiavgift skal beregnes av den alminnelige omsetningsverdien, jf. § 4‑9. For brukthandlere mv. som benytter avansesystemet, vil dette i følge merknadene til bestemmelsen i Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) tilsvare den avansen de hadde beregnet seg ved tilsvarende omsetning. Ved uttak av brukte varer, kunstverk, samleobjekter og antikviteter kan beregningsgrunnlaget for merverdiavgiften derfor fastsettes i samsvar med §§ 4‑5 eller 4‑6. Det vises til kap. 4‑5.2 og kap. 4‑6.2 med nærmere regler om hvilke varer som omfattes av avansesystemet og øvrige vilkår for å benytte systemet.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.