Merverdiavgiftshåndboken

Publisert: 31.08.2016

 • Skriv ut

Merverdiavgiftsloven kapittel 4.Grunnlaget for beregning av merverdiavgift

III Innførsel


4‑11 § 4-11. Varer

(1) Ved innførsel av varer skal beregningsgrunnlaget fastsettes etter tolloven kapittel 7 om grunnlag for beregning av toll. Toll og andre avgifter som oppkreves ved innførselen inngår i beregningsgrunnlaget.

(2) Ved innførsel av kunstverk, samleobjekter og antikviteter er beregningsgrunnlaget 20 prosent av beregningsgrunnlaget etter første ledd.

(3) Ved innførsel av tanntekniske produkter kan beregningsgrunnlaget settes til verdien av materialer, komponenter og lignende som er brukt til framstillingen av produktene dersom disse omkostningene er særskilt fastsatt.

(4) Ved gjeninnførsel av varer etter foredling, bearbeiding eller reparasjon er beregningsgrunnlaget omkostningene ved arbeidet og ved forsendelsen fram og tilbake. Tolloven § 7‑4 første ledd bokstav c gjelder tilsvarende for varer som gjeninnføres etter reparasjon.

4‑11.1 Forarbeider

 • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)

 • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)

 • Ot.prp. nr. 73 (1969–70) og Innst. O. XVIII (1969–70). Bestemmelse om omsetning av ufortollet vare opphevet som uaktuell under merverdiavgiftssystemet

 • Ot.prp. nr. 17 (1996–97) og Innst. O. nr. 54 (1996–97). Endringer som følge av innføring av avansesystemet ved omsetning av brukte varer mv.

 • Ot.prp. nr. 58 (2006–2007) Om lov om toll og vareførsel (tolloven) og Innst. nr. 22 (2006–2007). Endringer som følge av ny tollov

4‑11.2 § 4-11 første ledd – Beregningsgrunnlaget

Første ledd fastslår hovedregelen for beregningsgrunnlaget for merverdiavgift ved innførsel av varer. Beregningsgrunnlaget skal fastsettes etter tollloven kapittel 7 om grunnlag for beregning av toll. Reglene for varers tollverdi fremgår av tolloven §§ 7‑10 til 7‑20, jf. også de tilhørende bestemmelser i tollforskriften §§ 7‑10‑1 flg. Hovedbestemmelsen i tollverdireglene fremgår av § 7‑10 om varens transaksjonsverdi, det vil si den pris som faktisk er betalt eller skal betales for varen ved salg for eksport til Norge, justert i samsvar med bestemmelsene i §§ 7‑17 og 7‑18. Henvisningen er utformet slik at den også vil omfatte tolloven §§ 7‑5 og 7‑6. Adgangen etter § 7‑5 til å nedsette beregningsgrunnlaget når varen er skadet eller bedervet og etter § 7‑6 til å tilsidesette deklarert beregningsgrunnlag, vil derfor også gjelde merverdiavgiftsoppkrevingen ved innførsel av varer. Toll- og avgiftsdirektoratet har utarbeidet en kommentar til tollverdibestemmelsene (tollverdiveileder) som finnes på www.toll.no. Disse kommentarene gir utfyllende veiledning om hvordan beregningsgrunnlaget for toll skal fastsettes ved innførsel av varer.

Bestemmelsen i annet punktum slår fast at «toll og andre avgifter som oppkreves ved innførselen» skal inngå i beregningsgrunnlaget. Begrepet «toll» er definert i tolloven § 1‑1 bokstav f. Når det gjelder «andre avgifter», omfatter dette avgifter som tollmyndighetene ved lov eller forskrift er pålagt å oppkreve ved innførselen av varen. I tillegg til innførselsmerverdiavgift, krever tollmyndighetene opp forskjellige særavgifter med hjemmel i lov om særavgifter 19. mai 1933 nr. 1 § 1. Dessuten oppkreves forskningsavgift på landbruksprodukter med hjemmel i lov 26. juni 1970 nr. 74 § 2, jf. forskrift 20. desember 2012 nr. 1417 om forskningsavgift på landbruksprodukter § 3.

4‑11.3 § 4-11 annet ledd – Kunstverk, samleobjekter og antikviteter

Bestemmelsen i annet ledd om et lavere beregningsgrunnlag ved innførsel av kunstverk, samleobjekter og antikviteter kom inn i forbindelse med innføringen av adgang til å benytte avansesystemet ved omsetning av brukte varer, kunstverk, samleobjekter og antikviteter. Det vises til kap. 4‑5.2 ovenfor. Dette lavere beregningsgrunnlaget finner man ved å fastsette beregningsgrunnlaget etter reglene i første ledd, hvoretter 20 % av dette brukes som grunnlag ved beregningen av merverdiavgiften ved fortollingen. Hva som menes med kunstverk, samleobjekter og antikviteter i avgiftsrettslig forstand, er fastsatt i FMVA §§ 1‑3‑2 til 1‑3‑4.

Regelverket innebærer at det ved hver enkelt innførsel må foretas en konkret vurdering av den enkelte vares plassering i tolltariffen, før regelen i annet ledd kommer til anvendelse. Nedsettelsen av beregningsgrunnlaget for kunstneriske fotografier gjelder uavhengig av hvor i tolltariffen de blir klassifisert. Bestemmelsen om lavere beregningsgrunnlag gjelder både for næringsdrivende og for privatpersoner som innfører varer til Norge.

4‑11.4 § 4-11 tredje ledd – Tanntekniske produkter

Ved innførsel av tanntekniske produkter kan fakturaverdien av materialdelen legges til grunn, med mindre det er grunn til å tro at verdien av materialdelen er satt for lavt i forhold til verdien av arbeidsinnsatsen på det tanntekniske produktet. Materialkostnadene må være spesifisert på fakturaen.

4‑11.5 § 4-11 fjerde ledd – Gjeninnførsel av varer etter foredling, bearbeiding eller reparasjon

Ved gjeninnførsel av varer som er bearbeidet eller reparert i utlandet, er varen i utgangspunktet merverdiavgiftspliktig. Spesialregelen i fjerde ledd fastsetter at beregningsgrunnlaget skal være omkostningene ved arbeidet samt omkostningene ved forsendelsen fram og tilbake. En tilsvarende bestemmelse finnes i tolloven § 7‑4 første ledd bokstav a. Ser man bort fra eventuelle utskiftninger eller inkorporeringer av nye deler, er beregningsgrunnlaget først og fremst basert på omkostninger ved utførte tjenester. Dette avspeiler at det i disse tilfellene i realiteten er tale om innførsel av tjenester selv om det er innførselen av varen som utløser avgiftsplikt.

Henvisningen til tolloven § 7‑4 første ledd bokstav c i annet punktum innebærer at beregningsgrunnlaget skal settes til null dersom det ikke er betalt noe vederlag for reparasjonen av varene i utlandet. Dette vil for eksempel gjelde når det er utført en garantireparasjon utenfor merverdiavgiftsområdet etter reklamasjon overfor en utenlandsk selger.

4‑12 § 4-12. Tjenester

(1) Ved kjøp av tjenester som nevnt i § 3‑30 er beregningsgrunnlaget for merverdiavgiften vederlaget. Bestemmelsene om beregningsgrunnlag ved omsetning gjelder tilsvarende.

(2) Vederlag som er angitt i utenlandsk valuta, omregnes til norske kroner ut fra omregningskursen på leveringstidspunktet fastsatt med hjemmel i tolloven § 7‑19.

4‑12.1 Forarbeider

 • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)

 • Ot.prp. nr. 65 (1978–79) og Innst. O. nr. 56 (1978–79). Hjemmel for avgiftsberegning av tjenester fra utlandet

 • Ot.prp. nr. 32 (1997–98) og Innst. O. nr. 17 (1997–98). Endring knyttet til utviklingen på det internasjonale telekommunikasjonsmarkedet

 • Ot.prp. nr. 2 (2000–2001) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift (Merverdiavgiftsreformen 2001) og Innst. O. nr. 24 (2000–2001). Generell avgiftsplikt på tjenester aktualiserer spørsmålet om avgiftsberegning av tjenester fra utlandet

 • Ot.prp. nr. 68 (2003–2004) og Innst. O. nr. 98 (2003–2004). Avgiftsplikt på tjenester fra Svalbard og Jan Mayen

4‑12.2 § 4-12 første ledd – Beregningsgrunnlaget er vederlaget

Paragrafens første ledd første punktum viderefører tidligere forskrift nr. 121 § 3 første ledd. Annet punktum er en presisering av § 3 første ledd slik denne bestemmelsen er forstått i praksis.

Ved kjøp av fjernleverbare tjenester utenfor merverdiavgiftsområdet skal merverdiavgiften beregnes av vederlaget for tjenesten. Det vises for øvrig til de alminnelige regler om grunnlaget for beregning av merverdiavgift ved omsetning av tjenester i §§ 4‑1 til 4‑4.

4‑12.3 § 4-12 annet ledd – Omregning til norske kroner

Når vederlaget er oppgitt i utenlandsk valuta ved kjøp av tjenester fra utlandet, skal det foretas omregning til norske kroner ut fra omregningskursen på leveringstidspunktet, slik denne er fastsatt med hjemmel i tollloven § 7‑19, jf. også bestemmelsene i tollforskriften § 7‑19‑1.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.