Merverdiavgiftshåndboken

Publisert: 31.08.2016

  • Skriv ut

Merverdiavgiftsloven kapittel 5.Merverdiavgiftssatsene ogområdene for disse

5‑1 § 5-1. Alminnelig og redusert sats


(1) Det skal beregnes merverdiavgift med alminnelig sats, med mindre omsetningen eller uttaket er fritatt for merverdiavgift eller det ikke skal beregnes merverdiavgift ved innførselen.

(2) Loven §§ 5‑2 til 5‑11 gjelder i den utstrekning det følger av Stortingets vedtak om merverdiavgift at det skal beregnes merverdiavgift med redusert sats.

5‑1.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)

  • Lov 25.06.2010 nr. 32: Prop. 119 LS (2009–2010) Endringer i merverdiavgiftsloven mv. og Stortingets vedtak om merverdiavgift (utvidet avgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet), Innst. 344 L (2009–2010) og Innst. 350 S (2009–2010)

  • Ot.prp. nr. 2 (2000–2001) og Innst. O. nr. 24 (2000–2001) Merverdiavgiftsreformen 2001

5‑1.2 Generelt om § 5-1

Merverdiavgiftsloven kapittel 5 angir merverdiavgiftssatsene og områdene for disse. Merverdiavgiftsloven 1969 hadde ingen generelle bestemmelser om satser eller noen nærmere avgrensning av området for de reduserte satsene. Dette fremgikk i stedet av det årlige merverdiavgiftsvedtaket i Stortinget. Ettersom avgiftsvedtaket kan være ukjent for en del brukere, er merverdiavgiftsregelverket blitt mer tilgjengelig når det nå står i loven at det kan benyttes forskjellige satser, og den nærmere saklige avgrensingen av områdene for de reduserte satsene fremgår av loven med tilhørende forskrift.

Merverdiavgiftsloven § 5‑1 opererer terminologisk med to kategorier merverdiavgiftssatser – alminnelig og redusert sats. Selve satsene, herunder de ulike trinnene med redusert sats, er imidlertid ikke tatt inn i loven. Stortingets vedtak om merverdiavgift bestemmer således fortsatt alene hvilke aktuelle satser som skal benyttes på de ulike områdene.

5‑1.3 § 5-1 første ledd – Alminnelig sats

Plikten til å svare merverdiavgift er betinget av at Stortinget treffer beslutning om dette i det årlige stortingsvedtaket om merverdiavgift. Mval. § 5‑1 første ledd presiserer hovedregelen i stortingsvedtaket om at merverdiavgift skal beregnes med alminnelig sats, med mindre omsetningen eller uttaket er fritatt for merverdiavgift eller det ikke skal beregnes merverdiavgift ved innførselen. Fritakene for merverdiavgift finnes i merverdiavgiftsloven kapittel 6, mens reglene om at det ikke skal beregnes merverdiavgift ved innførsel står i kapittel 7.

Avgiftssats 25\x11 %
Siden 1. januar 2005 har den alminnelige satsen vært 25 %. For en historisk oversikt over den alminnelige satsen, se kap. 1‑1.

5‑1.4 § 5-1 annet ledd – Redusert sats

I den utstrekning det følger av Stortingets vedtak om merverdiavgift, skal det beregnes avgift med redusert sats ved omsetning av varer og tjenester som er omfattet av §§ 5‑2 til 5‑11.

Tre satser
Det er for tiden tre ulike reduserte satser – på henholdsvis 10 %, 11,11 % og 15 %. Se nærmere omtale under den enkelte bestemmelse nedenfor. For en historisk oversikt over de reduserte satsene, se kap. 1‑1.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.