Merverdiavgiftshåndboken

Publisert: 31.08.2016

  • Skriv ut

Merverdiavgiftsloven kapittel 5.Merverdiavgiftssatsene ogområdene for disse

5‑4 § 5-4. Transport av kjøretøy på fartøy


(1) Det skal beregnes merverdiavgift med redusert sats ved omsetning og uttak av tjenester som gjelder transport av kjøretøy på ferge eller annet fartøy på innenlands veisamband. Det er et vilkår at kjøretøyet er i bruk som kjøretøy når det tas om bord og settes i land fra fergen. Den reduserte satsen omfatter også varer under transport på kjøretøyet.

(2) Transport på innenlands veisamband foreligger når fergeforbindelsen er etablert for å tjene som bindeledd mellom deler av det innenlandske veinettet.

(3) Departementet kan gi forskrift om hva som menes med kjøretøy i denne paragrafen.

5‑4.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)

  • Ot.prp. nr. 1 (2003–2004) Skatte- og avgiftsopplegget 2004 – lovendringer og Innst. O. nr. 20 (2003–2004). Avgiftsplikt ved omsetning av persontransporttjenester mv. innføres

5‑4.2 § 5-4 første ledd – Transporttjenester som består i ferging av kjøretøyer

Ferging av kjøretøyer
Omsetning og uttak av tjenester som består i ferging av kjøretøyer på innenlands veisamband er avgiftspliktig etter hovedreglene i merverdiavgiftsloven §§ 3‑1 og 3‑22, men med redusert merverdiavgiftssats på 10 %.

Slike transporttjenester var fritatt for avgiftsplikt frem til 1. mars 2004. Fritaket, som kom inn i tidligere lov under behandlingen i Stortinget (jf. Innst. O. XVII (1968–69) side 45), ble innført for ikke å øke allerede eksisterende forskjeller i levekostnadene mellom landsdeler og distrikter som følge av ulike transportkostnader. Ved innføringen av redusert sats på persontransporttjenester fra 1. mars 2004 ble fritaket opphevet og erstattet med redusert merverdiavgiftssats, opprinnelig på 6 %. Bakgrunnen for denne omleggingen var at det ble ansett praktisk uheldig at avgiftssatsen for ferging av kjøretøyer skulle være lavere (nullsats) enn for persontransport, med den konsekvens at fergeselskapene eventuelt måtte differensiere mellom kjøretøy (med fører) og passasjerer i kjøretøyet eller personer som ikke følger med noe kjøretøy. Merbelastningen for riksvegfergene var forutsatt å bli kompensert gjennom økt budsjettstøtte.

Den reduserte satsen for ferging av kjøretøyer har vært endret flere ganger. Fra 1. januar 2016 er avgiftssatsen 10 %.

Likestilt med fartøyer som etter sin art fremtrer som ferger, er andre fartøyer som faktisk nyttes til ferging av kjøretøyer på innenlands veisamband.

Kjøretøy
Det tidligere fritaket var opprinnelig begrenset til å gjelde ferging av motorkjøretøyer, men ble allerede i 1970 utvidet til å omfatte ferging av alle typer kjøretøyer. Dette er også området for den reduserte satsen i mval. § 5‑4.

Tidligere forskrift nr. 36 inneholdt en opplisting av hva som «blant annet» ble ansett som kjøretøy. Det ble imidlertid ikke funnet nødvendig å avgrense uttrykket «kjøretøy» nærmere i merverdiavgiftsforskriften. FMVA § 1‑3‑1 inneholder en generell definisjon av uttrykket «personkjøretøy» i merverdiavgiftsloven, jf. nærmere omtale i kap. 1‑3.14. Men fritaket for ferging av kjøretøyer er som nevnt ikke begrenset til å gjelde noen bestemt kategori kjøretøyer.

Den reduserte satsen omfatter også last (varer) under transport på kjøretøyet. Ren varetransport, herunder transport av emballert kjøretøy eller kjøretøyer som ikke er i bruk som kjøretøy, er imidlertid utenfor området for den reduserte satsen.

Det vises også til R 8 av 20. august 1970.

5‑4.3 § 5-4 annet ledd – Innenlands veisamband

Mval. § 5‑4 annet ledd omhandler hva som nærmere menes med innenlands veisamband. Transport på innenlands veisamband foreligger når fergeforbindelsen er etablert for å tjene som bindeledd mellom deler av det innenlandske veinettet.

Frakt med for eksempel vanlig ruteskip vil etter dette falle utenfor området for den reduserte satsen.

5‑4.4 § 5-4 tredje ledd – Forskriftshjemmel

Departementet kan fastsette bestemmelser i forskrift om hva som menes med kjøretøy i denne paragrafen. Forskriftshjemmelen er pr. i dag ikke blitt benyttet.

Om definisjonen av uttrykket «personkjøretøy» i merverdiavgiftsloven, vises for øvrig til FMVA § 1‑3‑1.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.