Merverdiavgiftshåndboken

Publisert: 31.08.2016

  • Skriv ut

Merverdiavgiftsloven kapittel 5.Merverdiavgiftssatsene ogområdene for disse

5‑5 § 5-5. Romutleie i hotellvirksomhet mv.


(1) Det skal beregnes merverdiavgift med redusert sats ved omsetning og uttak av tjenester som gjelder utleie av

  1. rom i hotellvirksomhet og lignende virksomhet

  2. fast eiendom til camping

  3. hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom

(2) Det skal beregnes merverdiavgift med redusert sats ved utleie av lokaler til konferanser og møter mv. fra virksomhet som nevnt i første ledd.

(3) Det skal beregnes merverdiavgift med redusert sats ved omsetning og uttak av varer og tjenester som etter sin art ikke er omfattet av merverdiavgiftsloven og som utgjør et naturlig ledd i utleie som nevnt i første ledd dersom det ikke kreves særskilt vederlag for varen eller tjenesten.

(4) Det skal beregnes merverdiavgift med redusert sats ved formidling av tjenester som nevnt i første og annet ledd.

(5) Departementet kan gi forskrift om fordeling av vederlaget mellom alminnelig sats og redusert sats i virksomheter som nevnt i denne paragrafen.

5‑5.1 Forarbeider og forskrifter

5‑5.1.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)

  • Ot.prp. nr. 1 (2005–2006), Ot.prp. nr. 26 (2005–2006) og Innst. O. nr. 1 (2005–2006). Avgiftsplikt på romutleie i hotellvirksomhet mv.

  • Ot.prp. nr. 77 (2005–2006) og Innst. O. nr. 65 (2005–2006). Avgiftsplikten på romutleie i hotellvirksomhet mv. avklares nærmere. Avgiftsplikt på utleie av fritidseiendom i tilknytning til slik virksomhet

  • Ot.prp. nr. 1 (2007–2008) og Innst. O. nr. 1 (2007–2008). Avgiftsplikt på næringsmessig utleie av fritidseiendom

5‑5.1.2 Forskrifter

  • FMVA §§ 5‑5‑1 og 5‑5‑2

5‑5.2 § 5-5 første ledd – Utleie av rom i hotellvirksomhet mv.

Tjenester som gjelder omsetning, uttak og formidling av romutleie i hotellvirksomhet mv. er avgiftspliktig etter hovedreglene i merverdiavgiftsloven §§ 3‑1 og 3‑22, men med redusert merverdiavgiftssats på 10 %.

Omsetning og uttak av tjenester som gjelder romutleie i hotellvirksomhet mv. ble merverdiavgiftspliktig fra 1. september 2006. Bakgrunnen for å innføre merverdiavgiftsplikt for slike tjenester var at de fleste overnattingssteder også har annen avgiftspliktig omsetning som for eksempel serveringstjenester. Så lenge overnattingstjenester var unntatt fra avgiftsplikt, hadde således slike virksomheter delt virksomhet med delvis fradragsrett. Dette ga vanskelige grensedragninger og høye administrative kostnader både for de næringsdrivende og avgiftsmyndighetene. Unntaket medførte dessuten en uheldig avgiftskumulasjon i de tilfeller der oppholdet var til bruk i avgiftspliktig næring. Innføring av merverdiavgift på romutleie i hotellvirksomhet mv. innebar derfor forenklinger i regelverket.

Den reduserte satsen for romutleie i hotellvirksomhet mv. var opprinnelig på 8 %. Fra 1. januar 2016 er avgiftssatsen 10 %.

Den nærmere avgrensingen av området for den reduserte satsen etter merverdiavgiftsloven § 5‑5 behandles i tilknytning til unntaket for fast eiendom i kap. 3‑11.3 ovenfor. I det følgende redegjøres følgelig bare kort for hovedreglene vedrørende romutleie i hotellvirksomhet mv. i § 5‑5.

Utleie til boligformål
Avgiftspliktig romutleie i hotellvirksomhet mv. må avgrenses mot det generelle avgiftsunntaket for utleie av fast eiendom mv., siden ordinær utleie til boligformål ikke omfattes av merverdiavgiftsplikten, jf. § 3‑11 første ledd.

Utleie til camping
Virksomhet som består i utleie av fast eiendom til camping omfattes av merverdiavgiftsplikten, jf. § 5‑5 første ledd bokstav b.

Utleie av hytter
Merverdiavgiftsplikten for utleie av hytter mv. gjaldt fra 1. september 2006 bare utleie av hytter i tilknytning til virksomhet med hotellvirksomhet og lignende virksomhet. Fra 1. januar 2008 ble all næringsmessig utleie av hytter mv. merverdiavgiftspliktig, jf. § 5‑5 første ledd bokstav c.

Hoteller – fordeling av pensjonspriser
I FMVA §§ 5‑5‑1 og 5‑5‑2 er det gitt regler om fordeling av vederlaget der vederlaget, merverdiavgift medregnet, gjelder både overnatting og servering, dvs. fordeling mellom redusert og alminnelig sats. Bestemmelsene avløser tidligere forskrift nr. 74, som gjaldt fordeling mellom avgiftsfri og avgiftspliktig omsetning for pensjonspriser i hoteller mv. For øvrig er de nærmere fordelingsreglene like.

Ved overnatting med hel- eller halvpensjon kan vederlaget etter disse reglene fordeles etter sjablong, ellers skal fordelingen skje etter beregning av de faktiske kostnadene (kalkyle).

Frostating lagmannsretts dom av 25.oktober 2004 (Jotunheimen Fjellhotell AS)

Saken gjaldt et fjellhotell som ga sine gjester tilbud om selvsmurte matpakker ved frokost. Hotellet tilbød to alternativer, henholdsvis overnatting inklusive middag, frokost og matpakke (alt. 1) og overnatting inklusive frokost og matpakke (alt. 2). Overnatting etter alt. 1 var i regnskapet registrert som halvpensjon med fordelingen 30 % avgiftspliktig salg og 70 % avgiftsfritt salg. Overnatting etter alt. 2 var registrert med fordelingen 10 % avgiftspliktig salg og 90 % avgiftsfritt salg. Fylkesskattekontorets etterberegning bygget på at overnatting inklusive middag, frokost og matpakke (alt. 1) skulle vært ansett som helpensjon (overnatting med tre måltider), mens overnatting inklusive frokost og matpakke (alt. 2) skulle vært ansett som halvpensjon (overnatting med to måltider) etter sjablongene i tidligere forskrift nr. 74, hvor det het at måltidene i begge tilfeller kunne bestå av matpakke eller annen lettere servering.

I dommen ble det lagt til grunn at fjellhotellet hadde tatt rimelig høyde for selvsmurt matpakke innenfor frokosten, og man kom til at matpakken ikke utgjorde et «måltid» i forskriftens forstand, men derimot bare måtte anses som en del av frokosten, og at det følgelig ikke forelå henholdsvis hel- og halvpensjon. Det ble konkludert med at selvsmurte matpakker kun regnes som selvstendige måltider etter sjablongen «når de erstatter egentlige, fullverdige måltider». I samsvar med dette ble fylkesskattekontorets etterberegningsvedtak opphevet i sin helhet.

Dommen er nærmere kommentert i F 11. mars 2005. Der heter det bl.a. at dersom virksomheten har innrettet regnskapet etter sjablongalternativet, og herunder ansett matpakken for å inngå i frokosten, så er det fremdeles forutsetningen for å gjøre dette at den avgiftspliktige del (nå andelen med alminnelig sats) dekker råvarekostnader, lønnskostnader og andre variable kostnader i forbindelse med produksjon og salg av mat, og dessuten gir et bidrag til dekning av faste kostnader og fortjeneste, jf. forskriften. Realiteten i dette må kunne etterprøves. Det må da kunne kreves mer av virksomheten mht. dokumentasjon av kostnadene til matpakken enn tidligere, når avgiftsmyndighetene la til grunn at den likevel ble ansett som et selvstendig måltid (15 %). I prinsippet må avgiftsmyndighetene på grunnlag av (kostnads-)dokumentasjonen kunne komme frem til at matpakken gir grunnlag for en viss økning av matdelen utover sjablongene, eksempelvis fra 30 % (frokost + middag) til 35 %. Tilsvarende for overnatting med kun frokost (og matpakke).

5‑5.3 § 5-5 annet ledd – Utleie av lokaler til konferanser og møter mv.

Med virkning fra 1. september 2006 er det innført avgiftsplikt for hotellers mv. utleie av møte- og konferanselokaler mv. Utleien av møtelokaler mv. skal avgiftsberegnes etter en sats på 10 %.

Servering
For hoteller mv. må det således avgjøres konkret om det foreligger utleie av selskapslokaler i forbindelse med servering som skal beregnes med alminnelig sats på 25 % i sin helhet, eller om det bare leies ut møtelokaler uten, eller med en underordnet, servering. I det siste tilfellet skal utleien av lokalene avgiftsberegnes med 10 %, mens det skal beregnes 25 % avgift på vederlaget for serveringen. Det vises til nærmere omtale i kap. 3‑11.3.2.

5‑5.4 § 5-5 tredje ledd – Varer og tjenester som utgjør et naturlig ledd i utleien

Adgang til svømmebasseng, badstue, trimrom
Med virkning fra 1. september 2006 er det innført avgiftsplikt for omsetning og uttak av varer og tjenester som etter sin art ikke er omfattet av merverdiavgiftsloven og som utgjør et naturlig ledd i romutleie mv. som nevnt i § 5‑5 første ledd, dersom det ikke kreves særskilt vederlag for varen eller tjenesten.

Det fremgår av Ot.prp. nr. 77 (2005–2006) at begrunnelsen for å innføre avgiftsplikt for slike tilleggsytelser, var å redusere problemstillinger knyttet til oppkrevingen av merverdiavgift og fradragsretten for inngående avgift. Det ville ellers ikke vært fradragsrett for anskaffelser til denne delen av hotellvirksomheten, og bare forholdsmessig fradrag for felles anskaffelser til slike tilleggstjenester og den øvrige hotellvirksomheten, eksempelvis for kontor og IT-utstyr.

Som eksempel på ytelser som kan inngå i romutleien etter denne bestemmelsen er det vist til adgang til svømmebasseng og trimrom. Den reduserte avgiftssatsen på 10 % vil gjelde for slike tilleggsytelser som inngår i romutleien. Det vises til omtalen i kap. 3‑11.3.1.

5‑5.5 § 5-5 fjerde ledd – Formidling av romutleie mv.

Samtidig med innføringen av merverdiavgiftsplikt på romutleie i hotellvirksomhet mv. fra 1. september 2006, ble også formidling av slike tjenester gjort merverdiavgiftspliktig. Bakgrunnen for dette var at det ville være uheldig om det gjaldt andre regler for formidlingen enn for selve overnattingstjenesten. Merverdiavgift skal beregnes med redusert sats, 10 %. Se nærmere om avgiftsplikten for formidling i kap. 3‑11.3.1.

Formidling av hotellopphold mv. i utlandet er fritatt for beregning av merverdiavgift i medhold av mval. § 6‑29 annet ledd bokstav a.

5‑5.6 § 5-5 femte ledd – Forskriftshjemmel

Etter § 5‑5 femte ledd kan departementet gi forskrift om fordeling av vederlaget mellom alminnelig og redusert sats i virksomheter som nevnt i denne paragrafen. Skattedirektoratet har fastsatt bestemmelser om fordeling av vederlaget ved overnatting med servering i FMVA §§ 5‑5‑1 og 5‑5‑2. Forskriften er omtalt ovenfor.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.