Merverdiavgiftshåndboken

Publisert: 31.08.2016

  • Skriv ut

Merverdiavgiftsloven kapittel 5.Merverdiavgiftssatsene ogområdene for disse

5‑9 § 5-9. Museer mv.


Det skal beregnes merverdiavgift med redusert sats ved omsetning, uttak og formidling av tjenester i form av adgang til utstillinger i museer og gallerier.

5‑9.1 Forarbeider

  • Lov 25.06.2010 nr. 32: Prop. 119 LS (2009–2010) Endringer i merverdiavgiftsloven mv. og Stortingets vedtak om merverdiavgift (utvidet avgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet), Innst. 344 L (2009–2010) og Innst. 350 S (2009–2010)

  • Stortingets vedtak 14. desember 2015 nr. 1569: Prop. 1 LS (2015‑2016) Skatter, avgifter og toll og Innst. 3 S (2015‑2016)

  • Ot.prp. nr. 2 (2000–2001) Merverdiavgiftsreformen 2001 og Innst. O. nr. 24 (2000–2001). Generell avgiftsplikt ved omsetning av tjenester innføres

5‑9.2 Generelt om § 5-9

Det skal beregnes merverdiavgift med redusert sats ved omsetning, uttak og formidling av tjenester i form av adgang til utstillinger i museer og gallerier (inngangsbilletter). Merverdiavgiftssatsen var opprinnelig 8 %, men ble med virkning fra 1. januar 2016 økt til 10 %, jf. Prop. 1 LS (2015‑2016) Skatter, avgifter og toll, Innst. 3 S (2015‑2016) og Stortingets vedtak 14. desember 2015 nr. 1569.

Det vises til NOU 2008:7 Kulturmomsutvalget – Utvidelse av merverdiavgiftsgrunnlaget på kultur- og idrettsområdet som danner grunnlaget for denne endringen samt Prop. 119 LS (2009–2010) avsnitt 6.2.

Endringene er omtalt i SKD 6/10 og i Skattedirektoratets brev datert 21. juni 2010 til Norges Museumsforbund.

Finansdepartementet peker i proposisjonen på at de fleste museer allerede har avgiftspliktig omsetning fra for eksempel kiosk eller kafé, og at utvidelsen av avgiftsgrunnlaget til også å omfatte billettinntekter derfor vil lette håndteringen av avgiftsplikten.

Gratis adgang
Det er ikke alle museer som oppkrever inngangspenger til sine utstillinger. Departementet presiserer i Prop. 119 LS (2009–2010) avsnitt 6.2.3.1 at disse ikke vil kunne registreres for utstillingsvirksomheten, noe som innebærer at fradragsrett for anskaffelser til denne delen av virksomheten vil være avskåret. En omtale av fradragsretten for museer mv. er gitt i kap. 8‑3.4.

Det nærmere innholdet av begrepene museer og gallerier vil i utgangspunktet være den naturlige språklige forståelse av hva som ligger i disse begrepene.

Med galleri forstås utstilling og presentasjon av kunst. Dette kan være både kunstutstillinger uten salgsformål og salgsutstillinger. Med museer menes i hovedsak tematiske og systematiske samlinger av gjenstander. Se også St.meld. nr. 49 (2008–2009) Framtidas museum, der det uttales at museenes hovedoppgave er å samle inn, forvalte, forske i og formidle kunnskap om gjenstander og andre materielle vitnesbyrd, enten de kommer fra naturen eller er menneskeskapte.

5‑9.3 Avgrensning av området for den reduserte satsen

Inngangsbilletten
Kun omsetning av tjenester i form av adgang til utstillinger i museer og gallerier er omfattet av den reduserte satsen.

I de tilfeller den ordinære inngangsbilletten inkluderer eksempelvis undervisning, omvisning eller andre tilbud som må anses som en naturlig del av museet eller galleriets tilbud, vil dette også omfattes av den reduserte merverdiavgiftssatsen. Tas det derimot særskilt vederlag for slike andre tjenester, vil avgiftsplikten bero på en konkret vurdering ut fra den generelle avgiftsplikten og eventuelle unntak.

Formidling
Formidling av billetter til utstillinger i museer og gallerier er også omfattet av den reduserte satsen på 10 %. Formidling av inngangsbilletter til museer og gallerier i utlandet er fritatt for merverdiavgift, jf. § 6‑29 annet ledd bokstav d.

Unntatt omsetning
Museer eller gallerier som mot betaling tilbyr for eksempel konserter, teaterforestillinger, undervisningstjenester eller utleie av lokaler, omsetter tjenester som er unntatt fra merverdiavgiftsloven, jf. §§ 3‑5, 3‑7 og 3‑11.

Omsetning av programmer, suvenirer og lignende vil i utgangspunktet heller ikke være omfattet av den reduserte satsen, men skal ilegges en sats på 25 %. Omsetningen kan imidlertid være omfattet av unntaket i merverdiavgiftsloven § 3‑12 første ledd bokstav a som gjelder omsetning fra veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner av varer av bagatellmessig verdi (100 kroner eller mindre), se kap. 3‑12.3.

Alminnelig sats
Annen avgiftspliktig virksomhet som drives av museet eller galleriet, for eksempel butikkvirksomhet, servering og garderobebetjening, vil ikke være omfattet av den reduserte satsen, men skal avgiftsberegnes med den alminnelige satsen på 25 %. Også oppdrag med vurdering og taksering av gjenstander og kunstverk skal ilegges 25 %. Ved omsetning av mat- og drikkevarer for eksempel fra kiosk, gjelder en redusert sats på 15 %.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.