Merverdiavgiftshåndboken

Publisert: 31.08.2016

  • Skriv ut

Merverdiavgiftsloven kapittel 5.Merverdiavgiftssatsene ogområdene for disse

5‑11 § 5-11. Idrettsarrangementer mv.


(1) Det skal beregnes merverdiavgift med redusert sats ved omsetning, uttak og formidling av tjenester som gir noen rett til å overvære idrettsarrangementer.

(2) Det skal beregnes merverdiavgift med redusert sats ved utleie av lokaler i idrettsanlegg til konferanser og møter mv. fra avgiftssubjekter som er registreringspliktige etter § 2‑1 annet ledd. Det samme gjelder ved formidling av slike utleietjenester.

5‑11.1 Forarbeider

  • Lov 25.06.2010 nr. 32: Prop. 119 LS (2009–2010) Endringer i merverdiavgiftsloven mv. og Stortingets vedtak om merverdiavgift (utvidet avgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet), Innst. 344 L (2009–2010) og Innst. 350 S (2009–2010)

  • Ot.prp. nr. 2 (2000–2001) Merverdiavgiftsreformen 2001 og Innst. O. nr. 24 (2000–2001). Generell avgiftsplikt ved omsetning av tjenester innføres

  • Ot.prp. nr. 94 (2000–2001) og Innst. O. nr. 130 (2000–2001). Endringer i unntaket for idrettsaktiviteter

5‑11.2 Generelt om § 5-11

Det skal beregnes merverdiavgift med redusert sats ved omsetning, uttak og formidling av tjenester som gir noen rett til å overvære idrettsarrangementer (inngangsbilletter). Merverdiavgiftssatsen var opprinnelig 8 %, men ble med virkning fra 1. januar 2016 økt til 10 %, jf. Prop. 1 LS (2015‑2016) Skatter, avgifter og toll, Innst. 3 S (2015‑2016) og Stortingets vedtak 14. desember 2015 nr. 1569.

Det vises til NOU 2008:7 Kulturmomsutvalget – Utvidelse av merverdiavgiftsgrunnlaget på kultur- og idrettsområdet som danner grunnlaget for denne endringen samt Prop. 119 LS (2009–2010) kapittel 7.

Endringene er omtalt i SKD 6/10 og i Skattedirektoratets brev datert 21. juni 2010 til arrangører av idrettsstevner mv.

Unntaket for medlemskontingenter er innsnevret slik at det ikke omfatter rett til å overvære idrettsarrangementer. Departementet uttaler i proposisjonen at avgiftsplikten vil få et snevert virkeområde. Innsnevringen vil kun ha betydning for aktører som er registreringspliktig for idrettsarrangementer. Se kap. 3‑13.2.

Av forenklingshensyn skal det også beregnes merverdiavgift med redusert sats ved utleie av lokaler i idrettsanlegg til konferanser og møter mv. når utleien skjer fra avgiftspliktige arrangører av idrettsarrangementer. Avgiftsplikten følger av § 3‑11 annet ledd bokstav l, se kap. 3‑11.3.12.

Omsetning av tjenester i form av adgang til enkeltstående idrettsarrangementer er unntatt fra merverdiavgiftsplikten, jf. merverdiavgiftsloven § 3‑8 første ledd. Når det gjelder dette unntaket samt hva som skal anses som idrettsarrangementer, se nærmere omtale i kap. 3‑8.

Den særskilte beløpsgrensen mv. for registrering av slik virksomhet er omtalt i kap. 2‑1.7.

5‑11.3 Avgrensning av området for den reduserte satsen

Inngangsbilletter
Det er bare omsetning av inngangsbilletter samt utleie av lokaler i idrettsanlegg som skal ilegges den reduserte satsen.

Annen avgiftspliktig omsetning, for eksempel fra parkeringsvirksomhet, servering i kafé e.l. og reklame, vil ikke være omfattet av den reduserte satsen. Slik omsetning skal avgiftsberegnes med den alminnelige satsen på 25 %. Ved omsetning av mat- og drikkevarer, for eksempel fra kiosk, gjelder en redusert sats på 15 %.

Omsetning av programmer, suvenirer og lignende vil i utgangspunktet heller ikke være omfattet av den reduserte satsen, men skal ilegges en sats på 25 %. Omsetningen kan imidlertid være omfattet av unntaket i merverdiavgiftsloven § 3‑12 første ledd bokstav a som gjelder omsetning fra veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner av varer av bagatellmessig verdi (100 kroner eller mindre), se kap. 3‑12.3.

Utleie av lokaler
Ved utleie av lokaler i idrettsanlegg der utleier også står for serveringen, skal det beregnes merverdiavgift med 25 % av hele vederlaget dersom serveringen beløpsmessig ikke er av underordnet betydning. Er serveringstjenesten av underordnet betydning, skal kun denne ilegges en sats på 25 %, mens utleien av lokalene skal ilegges en sats på 10 %. Dette er i tråd med hva som gjelder ved utleie av selskapslokaler i forbindelse med servering, jf. merverdiavgiftsloven § 3‑11 annet ledd bokstav b, se kap. 3‑11.3.2. Eksempel på servering som normalt vil være av underordnet betydning kan være kaffe og kringle eller frukt som settes frem i pauser under møter. Ordinært koldtbord eller middag, vil i utgangspunktet ikke anses å være beløpsmessig av underordnet betydning.

Det er utleie av lokaler i idrettsanlegg til konferanser og møter mv. som er omfattet av den reduserte satsen. Utleie av hele anlegget vil følge reglene for utleie av fast eiendom, jf. merverdiavgiftsloven § 3‑11 første ledd.

5‑11.4 Formidling

Det skal også beregnes merverdiavgift med redusert sats på 10 % ved formidling av inngangsbilletter til idrettsarrangementer. Avgiftsplikten med redusert sats omfatter også formidling av billetter til arrangementer i regi av ikke-avgiftspliktige aktører.

Formidling av rett til å bruke lokaler i idrettsanlegg til konferanser, møter mv., er også omfattet av den reduserte satsen på 10 %. Bruk av den reduserte satsen på dette området er imidlertid betinget av at formidlingen skjer for aktører som er registreringspliktige for omsetning av inngangsbilletter til idrettsarrangementer. Formidling av rett til å benytte lokaler for andre aktører, skal følge hovedregelen og ilegges den alminnelige satsen på 25 %. Det vises imidlertid til merverdiavgiftsloven § 5‑5 fjerde ledd om formidling av romutleie i hotellvirksomhet mv. der satsen er 10 %.

Formidling av inngangsbilletter til idrettsarrangementer som finner sted i utlandet er fritatt for merverdiavgift, jf. merverdiavgiftsloven § 6‑29 annet ledd bokstav f.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.