Merverdiavgiftshåndboken

Publisert: 31.08.2016

  • Skriv ut

Tips en venn

Tips en venn

Merverdiavgiftsloven kapittel 6.Fritak for merverdiavgift

II Uttak


6‑17 § 6-17. Tilsvarende fritak som ved omsetning

Uttak av varer og tjenester er fritatt for merverdiavgift dersom tilsvarende omsetning er fritatt etter dette kapitlet.

6‑17.1 Forarbeider og forskrifter

6‑17.1.1 Forarbeider
  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)

6‑17.1.2 Forskrifter
  • FMVA § 6‑17‑1

6‑17.2 Uttak

Bestemmelsen er en lovfesting av forvaltningspraksis, hvoretter uttak av en vare eller tjeneste er fritatt for merverdiavgift dersom omsetning av tilsvarende vare eller tjeneste er fritatt. Som eksempel kan nevnes at omsetning av aviser er fritatt for merverdiavgift etter § 6‑1. Dermed vil også uttak av aviser være fritatt, eksempelvis hvis en kioskeier istedenfor å selge avisen gir den bort eller tar den med hjem.

Forskriftens § 6‑17‑1 har en bestemmelse om registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. ved uttak av varer ut av merverdiavgiftsområdet. Den gir bestemmelsen i forskriftens § 6‑21‑1 om registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. ved utførsel av varer, tilsvarende anvendelse for uttak.

6‑18 § 6-18. Bedriftskantiner mv.

Uttak av varer og tjenester for oppføring eller vedlikehold av kantiner til bruk i egen virksomhet, er fritatt for merverdiavgift. Fritaket omfatter også løst inventar til slike kantiner.

6‑18.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)

6‑18.2 Uttak av varer og tjenester til bedriftskantine

Fritaket for varer og tjenester for oppføring eller vedlikehold av kantiner korresponderer med mval. § 8‑3 første ledd bokstav g.

6‑19 § 6-19. Veldedige formål mv.

(1) Tjenester som ytes vederlagsfritt på veldedig grunnlag, er fritatt for merverdiavgift.

(2) Varer og tjenester som leveres vederlagsfritt til frivillige organisasjoner som ledd i en nødhjelpsaksjon i tilknytning til en naturkatastrofe, er fritatt for merverdiavgift.

6‑19.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)

  • Ot.prp. nr. 24 (1991–92) og Innst. O. nr. 32 (1991–92). Fritak for merverdiavgift ved uttak av tjenester til veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner

  • Ot.prp. nr. 59 (2006‑07). Endring i tidligere lov § 14 fjerde ledd nr. 4. Nytt annet punktum hvoretter fritaket til veldedige formål utvides

6‑19.2 § 6-19 første ledd – Tjenester som ytes vederlagsfritt på veldedig grunnlag

Første ledd gir fritak for merverdiavgift for tjenester som ytes vederlagsfritt på veldedig grunnlag. Fritaket er ikke begrenset til ytelser til bestemte institusjoner og organisasjoner. Det er heller ikke noe vilkår at tjenesten utføres av den næringsdrivende personlig. Det er videre ingen øvre grense for de avgiftsfrie tjenester, f.eks. begrenset oppad til et visst antall timer pr. næringsdrivende pr. kalenderår. Så lenge vilkåret om at tjenesten ytes på veldedig grunnlag er oppfylt, kan tjenesten også ytes overfor enkeltpersoner. Som eksempel på tjenester som omfattes av fritaket, kan nevnes advokaters deltakelse i advokatvaktordninger med vederlagsfrie konsultasjoner. Det er allikevel ikke noe krav at ytelsene skjer som ledd i slike organiserte ordninger.

6‑19.3 § 6-19 annet ledd – Varer og tjenester som leveres vederlagsfritt til frivillige organisasjoner som ledd i en nødhjelpsaksjon

Annet ledd om varer og tjenester som gis vederlagsfritt til frivillige organisasjoner som ledd i en nødhjelpsaksjon, er en kodifisering av fritak gitt av Finansdepartementet med hjemmel i tidligere lov § 70.

Innsamlingsaksjon
En teleleverandør overførte til innsamlingsaksjonen vederlaget for de teletjenester som ble ytt i forbindelse med innsamlingsaksjoner via teletorg til veldedig formål. Teleleverandøren reiste spørsmål om de plikter å svare merverdiavgift etter tidligere lov § 14 annet ledd nr. 4. Merverdiavgiften som var oppkrevet på vederlaget var utbetalt til aksjonen med hjemmel i fritaksordningen for innsamlingsaksjoner over teletorg, se Av14/93 av 8. juli 1993. Skattedirektoratet uttalte i brev av 15. juni 2000 til en teleleverandør at overføringen av oppkrevet vederlag var uten avgiftsmessig betydning og at ovennevnte bestemmelse ikke kom til anvendelse, fordi det var en etterfølgende disposisjon over selskapets midler.

6‑20 § 6-20. Primærnæringer

(1) Uttak av produkter fra eget fiske, skogbruk eller jordbruk med binæringer, er fritatt for merverdiavgift dersom produktene skal brukes privat eller til formål innenfor rammen av disse næringene.

(2) Departementet kan gi forskrift om utfylling og gjennomføring av første ledd. Departementet kan også gi forskrift om at uttak av varer og tjenester til bruk for oppføring eller vedlikehold av fast eiendom i tilknytning til primærnæringene, skal være fritatt for merverdiavgift.

6‑20.1 Forarbeider og forskrifter

6‑20.1.1 Forarbeider
  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)

  • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)

6‑20.1.2 Forskrifter
  • FMVA §§ 6‑20‑1 til 6‑20‑5

6‑20.2 Uttak av produkter fra eget fiske, skogbruk eller jordbruk med binæringer

Merverdiavgiftsloven § 6‑20 første ledd fastsetter at det ikke skal betales merverdiavgift ved uttak av produkter fra eget fiske, skogbruk eller jordbruk med binæringer, til bruk privat eller til formål innenfor rammen av disse næringene.

Uttrykket «til privat bruk og til formål innen rammen av disse næringene» omfatter uttak til eieren og hans husstand samt kost og naturalavlønning til ansatte (forutsatt at uttak ikke medfører avkortning i lønn). Tilsvarende gjelder uttak av varer til oppfyllelse av forpaktningskontrakter såfremt dette er avtalt på forhånd og ikke medfører avkortning i forpaktningsavgift.

Uttak til oppfyllelse av kårkontrakter vil komme inn under fritaket.

Dersom eieren også driver annen type virksomhet utenom primærnæringene, vil uttak til ansatte i disse andre næringene måtte avgiftsberegnes. Det samme gjelder uttak av produkter til bruk i næring utenfor avgiftsområdet. Uttak av produkter til gaver vil være avgiftspliktige såfremt de går ut over det som er vanlig fra privat husholdning.

Etter § 6‑20 skal det ikke betales avgift ved uttak av produkter fra eget jordbruk mv. Med produkter forstås her uforedlede produkter.

I FMVA § 6‑20‑1 er det presisert hvilke næringer som omfattes av fritaket. Fritaket omfatter avgiftssubjekter som etter merverdiavgiftsloven § 15‑4, jf. FMVA § 15‑4‑1, skal levere årsoppgaver, herunder næringsdrivende innen fiske, skogbruk eller jordbruk med binæringer, husdyrhold, hagebruk og gartneri. Forskriftens § 15‑4 -1 har i annet og tredje ledd definisjoner av hhv. husdyrhold og hagebruk eller gartneri.

Forskriftens § 6‑20‑2 angir vilkårene for fritak ved uttak av virke fra egen skog mv.

Forskriftens § 6‑20‑3 stiller krav til salgsdokumentets innhold ved leveranser av skurtømmer til sagbruk mens § 6‑20‑4 har bestemmelser om uttak til sameie- eller fellestiltak.

Forskriftens § 6‑20‑5 gir fritak for uttak av varer og tjenester til bruk for oppføring eller vedlikehold av seter- og skogshusvær i jord- og skogbruk eller gjeterhytte i reindriftsnæringen. Fritaket er betinget av at bygget er avskrivbart driftsmiddel etter skatteloven.

Uforedlet virke
Ifølge FMVA § 6‑20‑1 annet ledd gjelder avgiftsunntaket i første ledd tilsvarende for næringsdrivende i jordbruk og skogbruk for uttak av uforedlet virke fra allmenning innen rammen av allmenningsretten. Når det spesielt gjelder uttak av foredlet virke, er dette omtalt nedenfor i kap. 6‑20.3.

Fullmakten i annet ledd annet punktum til å gi forskrift om fritak for avgiftsberegning ved uttak av varer og tjenester til bruk for oppføring eller vedlikehold av fast eiendom i tilknytning til primærnæringene, åpner for å kunne gi fritak som tidligere var gitt gjennom forvaltningspraksis. Forskriftshjemmelen er tenkt benyttet dersom det med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 8‑3 tredje ledd første punktum blir gitt fradragsrett for anskaffelser som gjelder oppføring og vedlikehold av slike bygninger. Slike bestemmelser er gitt i FMVA § 6‑20‑5 vedrørende seter- og skogshusvær og gjeterhytter.

Enkeltsaker

Gave
Ifølge merverdiavgiftsloven § 3‑23 bokstav d skal det svares merverdiavgift når varer fra en virksomhet tas ut til gave. En jordbruker som gir bort hele eller mesteparten av buskapen f.eks. som arveforskudd til barna, må beregne merverdiavgift iht. nevnte bestemmelse. Fritaket i § 6‑20 vil ikke ha noen betydning i dette tilfellet. (U 2/72 av 2. februar 1972 nr. 3)

Leieslakt
I R 29 av 6. august 1973 har Skattedirektoratet gitt en utførlig redegjørelse for avgiftsforholdene ved leieslakt samt retur og foredling av slakt.

Fellesjordbruk
Tre jordbrukere hadde gått sammen i et andelslag med begrenset ansvar med formål å drive sine eiendommer i fellesskap. I et fellesskap av denne type, med begrenset ansvar, kan det ikke bli avgiftsfrie uttak til privat bruk for andelshaverne etter § 6‑20. Det er imidlertid antatt at fellesforetaket avgiftsfritt vil kunne utta egne produkter til naturalavlønning etter fast kontrakt til de ansatte (U 5/75 av 1. september 1975 nr. 4). Spørsmålet er også omtalt i Skattedirektoratets brev av 28. august 2000 til et fylkesskattekontor vedrørende uttak av fisk.

Slåttonn o.l.
Levering av gårdsprodukter som godtgjørelse til naboer og andre for hjelp i slåttonn o.l. må etter merverdiavgiftsloven betraktes som vanlig varesalg fra vedkommende gårdsbruk. (U 1/76 av 12. juli 1976 nr. 6)

Utleie av fiskerett
Selvstendig virksomhet med utleie av fiskerett kommer ikke inn under § 6‑20. Det foreligger derfor ikke rett til avgiftsfrie uttak ved privat utnyttelse av slik fiskerett. (U 3/76 av 9. august 1976 nr. 3)

Fôr til travhester
Det var reist spørsmål om avgiftsplikt for uttak av fôr til travhester tilhørende registrert jordbruker, hvor hesten utelukkende ble brukt i hobbytravsport. Det ble lagt til grunn at uttaket skjedde «til bruk privat» og følgelig var unntatt fra avgiftsplikt. (U 1/74 av 25. mars 1974 nr. 5)

6‑20.3 Uttak av foredlet skogsvirke – allmenninger

Uttak av uforedlet virke er omtalt ovenfor i kap. 6‑20.2.

Gårdssag
Etter forskriftens § 6‑20‑2 første ledd bokstav a kan næringsdrivende i jordbruk og skogbruk til privat bruk og til formål innen rammen av disse næringer også avgiftsfritt utta foredlet virke fra egen skog dersom foredlingen er utført på egen gårdssag og gårdssagen brukes 80 % eller mer til foredling for eget forbruk.

Allmenninger
Etter forskriftens § 6‑20‑2 bokstav b gjelder tilsvarende for uttak av virke foredlet på allmenningssag innen rammen av allmenningsretten. Benyttes allmenningssagen ikke minst 80 % til foredling av virke for de allmenningsberettigedes eget forbruk innenfor rammen av allmenningsretten, skal den avgiftspliktige verdi av virket settes til 50 % av de leverte materialers omsetningsverdi uten fradrag for allmenningsrabatter. Denne prosentsatsen skal brukes for leveranser av skurlast, høvellast og impregnert last. I de tilfeller en allmenning leverer produkter som er mer foredlet, f.eks. takstoler, transportkasser for poteter mv., vil hele verdien være avgiftspliktig.

Av praktiske grunner er forannevnte også gjort gjeldende for ikke-registreringspliktige allmenningsberettigede (Av 8/81 av 11. februar 1981). Avgiftsforholdene for allmenninger er omtalt nærmere i Av 8/80 av 4. juni 1980 og Av 28/81 av 13. november 1981 nr. 9 (omhandler bl.a. leieimpregnert virke).

Leieskjæring
Etter forskriftens § 6‑20‑2 annet ledd gjelder et tilsvarende fritak for tømmerverdien ved leieskjæring av skurtømmer. Når det gjelder bakgrunnen for fritaket, vises det til Av 24/82 av 8. november 1982 nr. 7.

KMVA 5071 av 29.november 2003

Spørsmål om anskaffelse av foredlet virke kan anses som avgiftsfritt uttak. Allmenningen var blitt etterberegnet merverdiavgift med renter. Klagen førte ikke frem (dissens 4–1). Drøftelser av om fritaksvilkårene er oppfylt når det etableres nye samarbeidsformer og ordninger mellom allmenninger (jf. også KMVA 5025, KMVA 5070 og KMVA 5072).

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.