Merverdiavgiftshåndboken

Publisert: 31.08.2016

  • Skriv ut

Merverdiavgiftsloven kapittel 6.Fritak for merverdiavgift

IV Forskriftsfullmakt


6‑35 § 6-35. Forskriftsfullmakt

Departementet kan gi forskrift om registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. av regnskapsopplysninger.

6‑35.1 Forarbeider og forskrifter

6‑35.1.1 Forarbeider
  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)

  • Lov 09.12.2011 nr. 53: Prop. 1 LS (2011–2012) Skatter, avgifter og toll 2012 og Innst. 4 L (2011–2012)

6‑35.1.2 Forskrifter
  • FMVA § 6‑35‑1 foruten en rekke andre bestemmelser i FMVA kap. 6

6‑35.2 Forskriftsfullmakten § 6-35

Bestemmelsene i FMVA kapittel 6 som gjelder registrerings- og dokumentasjonsplikt, er gitt med hjemmel i mval. § 6‑35. Bakgrunnen for en felles fullmaktsbestemmelse i § 6‑35 er at svært mange paragrafer i lovens kapittel 6 har behov for en slik bestemmelse. For å unngå for mange gjentakelser og en oppsvulming av lovteksten, har en valgt en forskriftshjemmel for hele kapitlet. De ulike registrerings- og dokumentasjonsbestemmelsene er plassert der de materielt sett hører hjemme, for eksempel er registrerings- og dokumentasjonsplikten for transporttjenester, § 6‑28, plassert i FMVA § 6‑28‑3. Forskriftsbestemmelsen i § 6‑35 var tidligere § 6‑34, men plasseringen ble endret med virkning fra 1. januar 2012.

FMVA § 6‑35‑1 inneholder generelle bestemmelser om oppbevaringsplikt mv. til FMVA kapittel 6.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.