Merverdiavgiftshåndboken

Publisert: 31.08.2016

  • Skriv ut

Merverdiavgiftsloven kapittel 7.Varer som det ikke skal beregnes merverdiavgift av ved innførsel

7‑2 § 7-2. Varer som det ikke skal beregnes toll av ved innførsel


(1) Det skal ikke beregnes merverdiavgift ved innførsel av varer som nevnt i tolloven § 5‑1, § 5‑2 første ledd bokstav b og c, § 5‑3, § 5‑4 første ledd bokstav a, c, d, f og g, § 5‑5, § 5‑6, § 5‑7 første ledd bokstav e og § 5‑9. Det skal heller ikke beregnes merverdiavgift ved gjeninnførsel av varer som nevnt i tolloven § 5‑4 første ledd bokstav e dersom den som utfører og innfører varen er samme person. Vilkåret om at den som innfører og utfører varen må være samme person, gjelder likevel ikke dersom varen tidligere er endelig belastet merverdiavgift.

(2) Det skal ikke beregnes merverdiavgift ved midlertidig innførsel av varer som nevnt i tolloven §§ 6‑1 til 6‑4. Tollregionen kan kreve sikkerhetsstillelse for merverdiavgift av varer som innføres midlertidig etter tolloven § 6‑2 til § 6‑4.

7‑2.1 Forarbeider og forskrifter

7‑2.1.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)

  • St.prp. nr. 65 (1965–1966) Om nye innledende bestemmelser i tolltariffen, Innst. S. nr. 170 (1965–1966)

  • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)

  • Ot.prp. nr. 58 (2006–2007) Om lov om toll og vareførsel (tolloven), Innst. O. nr. 22 (2006–2007)

7‑2.1.2 Forskrifter

  • Forskrift til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) 17. desember 2008 nr. 1502

7‑2.2 Generelt om § 7-2 – Avgiftsfritak ved innførsel med tilsvarende tollfritak

For å skape mer oversiktlighet er bestemmelsen delt opp, slik at første ledd omhandler tilfeller hvor det gis avgiftsfritak på innførselstidspunktet med endelig virkning. Annet ledd omhandler betingede avgiftsfritak hvor det på innførselstidspunktet gis avgiftsfritak på den betingelse at varen gjenutføres innen en på forhånd fastsatt frist. I begge ledd i bestemmelsen er det gitt en direkte henvisning til tollfritakene som derved gis tilsvarende anvendelse for merverdiavgiften på de samme vilkår. De begrensninger som er utformet for tollfritakene, vil følgelig også bli gjort gjeldende for merverdiavgiftsfritakene.

Nedenfor i kap. 7‑2.3 og kap. 7‑2.4 gis en kort omtale av tollfritakene som det henvises til i tolloven, hvor også den tilhørende tollforskriften kan være relevant å undersøke for å få oversikt over alle detaljer i de respektive tollfritak. Utfyllende kommentarer til tollregelverket finnes på www.toll.no.

7‑2.3 § 7-2 første ledd – Fritakene i tolloven

Vare til personlig bruk
Tolloven § 5‑1 med utfyllende bestemmelser i tollforskriften § 5‑1, omhandler tollfritak for innførsel av reisegods, brukt utstyr tilhørende norske borgere som har avgått ved døden utenfor tollområdet (tilsvarer merverdiavgiftsområdet), flyttegods, arvegods, premier og gaver. For innførsel av arvegods er det et vilkår at varen har vært benyttet til personlig formål av arvelateren, men ikke noe krav om at arvegodset må benyttes til personlig bruk etter innførselen. Innførsel av de andre varetypene er betinget av at varen skal benyttes til personlig formål i tollområdet, og at varen ikke utnyttes kommersielt.

Bestemmelsene om reisegods omhandler hvilke varer en reisende kan medbringe tollfritt til tollområdet. Fritaket er blant annet betinget av at varene er innenfor en verdigrense, hvor enkelte varetyper også er kvotebegrenset.

Tolloven § 5‑2 første ledd bokstav b og c omhandler tollfritak for innførsel av proviant og forbruksvarer som medbringes og forbrukes ombord i tog (jf. også tollforskriften § 5‑2‑11), og forbruksvarer som medbringes og forbrukes ombord i andre transportmidler enn fartøy og luftfartøy. Fritaket gjelder kun i den tiden transportmidlet brukes i «ervervsmessig virksomhet», og opphører dersom transportmidlet går over i innenriks trafikk eller forblir i tollområdet i lengre tid. Fritaket i tolloven § 5‑2 første ledd bokstav a om proviant og forbruksvarer til fartøy og luftfartøy omtales i kap. 7‑3 og kap. 7‑4.

Varer til fremmede makters representasjoner og internasjonale organisasjoner
Tolloven § 5‑3 med utfyllende bestemmelser i tollforskriften § 5‑3, omhandler tollfritak ved innførsel av varer til ambassader, konsulater, NATO, militære styrker og kommandoenheter, andre internasjonale organisasjoner og offentlig finansierte samarbeidsprosjekter med annen stat. Det fremgår av tollforskriften § 5‑3‑1 at det skal betales toll dersom vare som er innført tollfritt videreselges i Norge, jf. ordlyden i tolloven § 5‑3 annet ledd.

Tolloven § 5‑4 første ledd bokstav a, c, d, f og g med tilhørende tollforskrift § 5‑4, omhandler diverse tollfritak. Bokstav a omhandler varer fra Svalbard og Jan Mayen med tilhørende farvann og som er fanget, utvunnet eller tilvirket der. Bokstav c omhandler varer fra fangst og fiske på havet eller i polare strøk. Det fremgår imidlertid av tollforskriften § 5‑4‑3 at utenlandsregistrerte fartøyer ikke kan innføre varer fra fiske og fangst tollfritt dersom varen er bearbeidet før ankomst til Norge. Bokstav d omhandler petroleumsprodukter fra norsk sokkel. Bokstav f omhandler varer innført av grensebefolkningen. Bokstav g omhandler føll som innføres etter føllingen sammen med norsk hoppe som var drektig ved utførselen.

Ødelagt vare
Tolloven § 5‑5 med tilhørende tollforskrift § 5‑5‑1, omhandler de tilfeller hvor en vare ødelegges før fortolling. Tollfritaket er betinget av at varen tilintetgjøres under tollmyndighetenes eller annen offentlig myndighets kontroll, og at importøren dekker kostnadene ved destruksjonen.

Vareprøve, emballasje, opplysningsmateriell
Tolloven § 5‑6 med tilhørende tollforskrift § 5‑6, omhandler bl.a. tollfritak for innførsel av vareprøver av utenlandske varer, modeller og mønstre av ubetydelig verdi, reklamemateriell og reklamefilm, opplysningsmateriell fra andre lands turistmyndigheter, dokument og trykksaker fra andre lands myndigheter, emballasje og lastepaller. For ytterligere kommentarer, se www.toll.no.

Tolloven § 5‑7 første ledd bokstav e omhandler tollfritak for innførsel av utstyr til bruk for utenlandske vitenskapelige ekspedisjoner.

Vare av mindre verdi
Tolloven § 5‑9 omhandler tollfritak for innførsel av vare av mindre verdi. Av tollforskriften § 5‑9‑1 fremgår at fritaket gjelder vare som har en verdi under kr 350 og som sendes til mottaker i tollområdet. Forskriftsbestemmelsen fastsetter at fritaket ikke gjelder alkoholholdige drikkevarer eller tobakksvarer. Transport- og forsikringskostnader skal være med i grunnlaget som en del av varens verdi.

Gjeninnførsel i uforandret stand
Mval. § 7‑2 første ledd annet punktum omhandler varer som tidligere er fremstilt eller fortollet i Norge og som gjeninnføres i «uforandret stand». En vare kan fortsatt være i «uforandret stand» selv om den er blitt endret på grunn av slitasje ved normal bruk. Det er et vilkår at eksportør og importør er samme person. Skjer det et eierskifte mens varen er utenfor merverdiavgiftsområdet, oppstår det merverdiavgiftsplikt ved gjeninnførsel av varen til Norge. Dette vilkåret gjelder uavhengig av om salget er i næring eller privat. Vilkåret om samme importør og eksportør gjelder ikke dersom varen tidligere er endelig belastet merverdiavgift, det vil si tilfeller der det ikke har vært gitt fritak, refusjon eller fradrag for merverdiavgift.

7‑2.4 § 7-2 annet ledd – Midlertidig innførsel

Bestemmelsene om midlertidig tollfritak i tolloven §§ 6‑1 til 6‑4 gjelder tilsvarende for merverdiavgift ved innførsel. Dette innebærer at reglene om sikkerhetsstillelse i tolloven med tilhørende tollforskrift §§ 6‑2‑1, 6‑3‑1 og 6‑4‑2 også gjelder for merverdiavgiften. Mval. § 7‑2 annet ledd siste punktum gir tollmyndighetene mulighet til å vurdere om sikkerhet skal stilles eller ikke.

Fritak uten sikkerhetsstillelse
Tollfritak uten sikkerhetsstillelse kan bl.a. gis for yrkesutstyr av mindre verdi og produksjons- og kringkastingsutstyr for radio og fjernsyn med hjemmel i tolloven § 6‑1 første ledd bokstav b og c. Det forutsettes at varen eies og innføres av en aktør som er hjemmehørende utenfor tollområdet, og brukes av importøren selv eller under dennes ledelse. Videre kan det bl.a. gis tollfritak med hjemmel i tolloven § 6‑1 annet ledd bokstav a for midlertidig innførsel av motorvogn, tilhenger, fartøy og luftfartøy til personlig bruk, dersom disse ikke er registrert i Norge. Disse må innføres av person som har fast oppholdssted i et annet land eller som for øvrig er gitt anledning til slik innførsel. § 6‑1 annet ledd bokstav b omhandler midlertidig innførsel av transportmidler i næring. For en fullstendig oversikt over fritakene, se tolloven § 6‑1.

Fritak mot sikkerhetsstillelse
Tollfritak mot sikkerhetsstillelse kan bl.a. gis med hjemmel i § 6‑2 første ledd bokstav a for innførsel av yrkesutstyr som overstiger verdigrensen i § 6‑1. Vilkåret om utenlandsk eierskap og importør og bruk under oppsyn av denne, er det samme som nevnt vedrørende § 6‑1 ovenfor.

KMVA 7468 av 22. oktober 2012

I forbindelse med innførsel av arbeidscontainere fra Danmark, fradragsførte klager et beløp angitt som merverdiavgift i omsetningsoppgaven. Klager hevdet at det var beregnet merverdiavgift ved innførselen av varene og at merverdiavgiftsbeløpet var betalt til speditør. Skattekontoret viste til at varene iht. tollregionen var innført midlertidig og at det ikke var oppkrevd merverdiavgift ved innførselen iht. merverdiavgiftsloven § 7‑2 annet ledd, jf. tolloven § 6‑2. Tollregionen hadde som sikkerhet oppkrevd et depositum av klager. Skattekontoret la til grunn at betalt tollutlegg til speditør gjaldt dette depositumet. Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Videre kan bl.a. nevnes bestemmelsene i tolloven § 6‑2 første ledd bokstav c og d, hvor utstyr og materiell kan innføres midlertidig tollfritt til bruk for sirkus, tivoli, teaterforestillinger, internasjonale kongresser, idrettsstevner og lignende arrangementer av internasjonal karakter. Vilkåret om at varen må være eid av noen som er hjemmehørende utenfor tollområdet gjelder også her, men det stilles intet krav om at importøren er hjemmehørende utenfor tollområdet. Norske sirkus og teatre kan følgelig leie eller låne utstyr tollfritt fra utlandet til bruk i Norge, dersom de øvrige vilkår overholdes.

Tollfritak mot sikkerhetsstillelse ved midlertidig innførsel av industrivarer for reparasjon eller bearbeiding i Norge, kan gis med hjemmel i tolloven § 6‑3. Hovedregelen er også her at det gjelder et vilkår om utenlandsk eierskap til varen, men det er gitt unntak for oljevirksomhet i havområder utenfor tollområdet og varer som er ombord i norske fartøyer i utenriks fart.

Tollfritak mot sikkerhetsstillelse ved midlertidig innførsel av landbruksvarer for bearbeiding i Norge, kan gis med hjemmel i § 6‑4. Her stilles det intet vilkår om utenlandsk eierskap til varene, slik at også norsk næringsmiddelindustri kan dra nytte av dette fritaket på linje med utenlandske næringsdrivende. Utfyllende bestemmelser til denne paragraf fremgår av tollforskriften § 6‑4, herunder er begrepet «landbruksvare» definert i tollforskriften § 6‑4‑1.

Gjenutførselsfristen ved midlertidig tollfri innførsel er ett år etter innførselen i alle bestemmelsene, unntatt § 6‑4 hvor fristen er seks måneder, men med muligheter til forlengelse etter bestemmelsene i tollforskriften.

For en fullstendig oversikt over fritakene, se tolloven §§ 6‑2 til 6‑4.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.