Merverdiavgiftshåndboken

Publisert: 31.08.2016

  • Skriv ut

Merverdiavgiftsloven kapittel 7.Varer som det ikke skal beregnes merverdiavgift av ved innførsel

7‑3 § 7-3. Fartøy og varer til fartøy mv.


(1) Det skal ikke beregnes merverdiavgift ved innførsel av fartøy og driftsutstyr som nevnt i § 6‑9 første ledd eller ved gjeninnførsel av slike varer etter ombygging, reparasjon eller vedlikehold utenfor merverdiavgiftsområdet.

(2) Det skal ikke beregnes merverdiavgift ved innførsel av varer som nevnt i tolloven § 5‑2 første ledd bokstav a, d og e.

(3) Det skal ikke beregnes merverdiavgift ved midlertidig innførsel av reservedeler og driftsutstyr til bruk for utenlandsk fartøy som nevnt i § 6‑9 første ledd. Det er et vilkår at varene leveres til det utenlandske fartøyet og gjenutføres sammen med dette.

7‑3.1 Forarbeider og forskrifter

7‑3.1.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)

  • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)

  • Ot.prp. nr. 32 (1972–73) Om lov om endringer i lov om merverdiavgift, Innst. O. nr. 51 (1972–73) og Besl. O. nr. 54 (1972–73)

  • Ot.prp. nr. 1 (1999–2000) Om lov om endringer i lov om merverdiavgift, Innst. O. nr. 12 (1999–2000) og Besl. O. nr. 20 (1999–2000)

  • Ot.prp. nr. 58 (2006–2007) Om lov om toll og vareførsel (tolloven), Innst. O. nr. 22 (2006–2007)

7‑3.1.2 Forskrifter

  • Forskrift til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) 17. desember 2008 nr. 1502 § 5‑2

7‑3.2 Generelt om avgiftsfritaket for innførsel av fartøy og varer til fartøy mv.

Fartøy og driftsutstyr
Fritaket ved innførsel korresponderer med tilsvarende fritak ved innenlands omsetning. Det vises derfor til omtalen av § 6‑9 første ledd i kap. 6‑9.2 om hva som skal anses som fartøy og tilhørende driftsutstyr i denne forbindelse. Når det gjelder driftsutstyr fremgår det av lovbestemmelsen at dette må «leveres sammen med» fartøyet. Avgiftsfritaket gjelder også ved gjeninnførsel av slike fartøyer og tilhørende driftsutstyr etter ombygging, reparasjon eller vedlikehold utenfor tollområdet. Det tilsvarende fritak ved innenlandsk omsetning, fremgår av § 6‑9 annet ledd.

Proviant og forbruksvarer
Fritaket i § 7‑3 annet ledd viser til tolloven § 5‑2 første ledd bokstav a, d og e. Bokstav a omhandler innførsel av proviant og forbruksvarer som medbringes og forbrukes ombord i fartøyer under reise til og fra tollområdet og under nødvendig opphold i denne forbindelse. Bokstav d omhandler innførsel av deler, inventar og redskaper som berges til tollområdet etter havari og lignende. Bokstav e omhandler innførsel av deler og inventargjenstander ombord i fartøy (innføres sammen med fartøyet), og som beholdes til bruk ombord mens det er i norsk territorialfarvann. Det vises for øvrig til vilkårene for de tilsvarende tollfritakene som fremgår av tolloven § 5‑2 annet ledd og § 5‑2‑1 til § 5‑2‑4 i tollforskriften.

Separat innførsel av reservedeler og driftsutstyr
Fritaket i § 7‑3 tredje ledd gjelder midlertidig innførsel av reservedeler og driftsutstyr til bruk for utenlandske fartøyer og som gjenutføres sammen med fartøyet når det forlater norsk merverdiavgiftsområde. Fritaket er en videreføring av tidligere ulovfestet rett, jf. Finansdepartementets vedtak i brev 13. juni 1975 til Toll- og avgiftsdirektoratet (Tolldirektoratet fra 1. januar 2016). Varene som innføres må leveres direkte til fartøyet.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.