Merverdiavgiftshåndboken

Publisert: 31.08.2016

  • Skriv ut

Merverdiavgiftsloven kapittel 7.Varer som det ikke skal beregnes merverdiavgift av ved innførsel

7‑4 § 7-4. Luftfartøy og varer til luftfartøy mv.


(1) Det skal ikke beregnes merverdiavgift ved innførsel av luftfartøy og driftsutstyr som nevnt i § 6‑10 første ledd eller ved gjeninnførsel av slike varer etter ombygging, reparasjon eller vedlikehold utenfor merverdiavgiftsområdet.

(2) Det skal ikke beregnes merverdiavgift ved innførsel av varer som nevnt i § 6‑10 fjerde ledd.

(3) Det skal ikke beregnes merverdiavgift ved innførsel av varer som nevnt i tolloven § 5‑2 første ledd bokstav a, d og e.

(4) Det skal ikke beregnes merverdiavgift ved innførsel av nærmere bestemte varer til bruk for luftfartøy som nevnt i § 6‑10 første ledd dersom luftfartøyet går i utenriks fart eller for den enkelte tur har bestemmelsessted utenfor merverdiavgiftsområdet. Departementet kan gi forskrift om hvilke varer som omfattes og om vilkår for at det ikke skal beregnes merverdiavgift.

7‑4.1 Forarbeider og forskrifter

7‑4.1.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)

  • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)

  • Ot.prp. nr. 32 (1972–73) Om lov om endringer i lov om merverdiavgift, Innst. O. nr. 51 (1972–73) og Besl. O. nr. 54 (1972–73)

  • Ot.prp. nr. 1 (1999–2000) Om lov om endringer i lov om merverdiavgift, Innst. O. nr. 12 (1999–2000) og Besl. O. nr. 20 (1999–2000)

  • Ot.prp. nr. 58 (2006–2007) Om lov om toll og vareførsel (tolloven), Innst. O. nr. 22 (2006–2007)

7‑4.1.2 Forskrifter

  • FMVA § 7‑4‑1

  • Forskrift til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) 17. desember 2008 nr. 1502 § 5‑2

7‑4.2 § 7-4 første til fjerde ledd første punktum – Avgiftsfritak for innførsel av luftfartøy og varer til luftfartøy mv.

Luftfartøy og driftsutstyr
Fritaket ved innførsel korresponderer her med det tilsvarende fritak ved innenlandsk omsetning. Det vises derfor til omtalen av § 6‑10 første ledd i kap. 6‑10.3 om hva som skal anses som luftfartøy og tilhørende driftsutstyr i denne forbindelse. Luftfartøyet må være anskaffet til «yrkesmessig luftfartsvirksomhet» eller være et «militært luftfartøy».

Det framgår av henvisningen til merverdiavgiftsloven § 6‑10 første ledd at avgiftsfritaket omfatter driftsutstyr som leveres sammen med luftfartøyet. Isolerte leveranser av slikt utstyr før eller etter hovedleveransen, dvs. av luftfartøyet, omfattes ikke av fritaket i § 7‑4 første ledd.

Ved innførsel av fly hvor importøren ikke har driftstillatelse, kan det gis fritak for merverdiavgift dersom det ved fortollingen blir lagt fram en skriftlig avtale om utleie til et firma som har konsesjon eller driftstillatelse, og avtalen har en varighet på minst to år.

Flysimulatorer
Fritaket i § 7‑4 annet ledd gjelder innførsel av flysimulatorer med deler og komponenter til disse til bruk i sivil luftfart. Fritaket korresponderer nå fullt ut med avgiftsfritaket i § 6‑10 fjerde ledd ved innenlandsk omsetning.

Proviant og forbruksvarer
Fritaket i § 7‑4 tredje ledd viser til tolloven § 5‑2 første ledd bokstav a, d og e. Bokstav a omhandler innførsel av proviant og forbruksvarer som medbringes og forbrukes ombord i luftfartøyet under reise til og fra tollområdet og under nødvendig opphold i denne forbindelse. Bokstav d omhandler innførsel av deler, inventar og redskaper til luftfartøy som berges til tollområdet, jf. også tollforskriften § 5‑2‑20. Bokstav e omhandler innførsel av deler og inventargjenstander ombord i luftfartøy, som innføres sammen med dette og beholdes til bruk ombord mens det er på norsk territorium. Det vises for øvrig til vilkårene for de tilsvarende tollfritakene som fremgår av tolloven § 5‑2 annet ledd og § 5‑2‑10 i tollforskriften.

Varer til bruk i utenriks fart
§ 7‑4 fjerde ledd gir avgiftsfritak ved innførsel av nærmere bestemte varer til bruk for luftfartøy som går i «utenriks fart» eller som for den enkelte tur har bestemmelsessted utenfor merverdiavgiftsområdet. Fritaket ble opprinnelig etablert av Finansdepartementet 4. juni 1947, med hjemmel i en kgl. res. av 20. juni 1945. Det ble bl.a. satt som vilkår for toll- og avgiftsfriheten at varene utelukkende skulle bli brukt ombord i fly som var bestemt for utlandet. I brev av 12. april 1972 lempet departementet noe på dette kravet ved at det ble ansett som tilstrekkelig at luftfartøyet i det alt vesentlige ble benyttet i internasjonal luftfart.

I FMVA § 1‑3‑7 er det gitt en definisjon av hva som menes med «fartøy og luftfartøy i utenriks fart». Departementet er gitt fullmakt til i forskrift å bestemme hvilke varer som omfattes og de nærmere vilkår for avgiftsfrihet. I FMVA § 7‑4‑1 første ledd er det gitt avgiftsfritak for flyselskapers innførsel av alle varer til bruk for luftfartøy i utenriks fart.

Enkelttur utenfor merverdiavgiftsområdet
I annet ledd i samme paragraf i forskriften, er det videre fastsatt avgiftsfritak for flyselskapers innførsel av proviant og forbruksvarer til bruk for luftfartøy i innenriks luftfart eller for militære luftfartøy, dersom luftfartøyet går en enkelttur til lufthavn utenfor merverdiavgiftsområdet.

7‑4.3 § 7-4 fjerde ledd annet punktum – Forskriftshjemmel

Med hjemmel i forskriftsfullmakten i lovens § 7‑4 fjerde ledd, er det i FMVA § 7‑4‑1 fastsatt utfyllende bestemmelser, jf. omtale ovenfor.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.