Merverdiavgiftshåndboken

Publisert: 31.08.2016

  • Skriv ut

Merverdiavgiftsloven kapittel 7.Varer som det ikke skal beregnes merverdiavgift av ved innførsel

7‑6 § 7-6. Varer som mottas vederlagsfritt


Departementet kan gi forskrift om at det ikke skal beregnes merverdiavgift ved innførsel av varer som mottas vederlagsfritt.

7‑6.1 Forarbeider og forskrifter

7‑6.1.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)

  • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)

7‑6.1.2 Forskrifter

  • FMVA §§ 7‑6‑1 til 7‑6‑4

7‑6.2 Generelt om § 7-6

Fullmaktsbestemmelsen i mval. § 7‑6 omhandler varer som er mottatt vederlagsfritt fra områder utenfor merverdiavgiftsområdet. I FMVA §§ 7‑6‑1 til 7‑6‑4 er det fastsatt utfyllende bestemmelser med hjemmel i forskriftsfullmakten.

FMVA § 7‑6‑1 viderefører et avgiftsfritak fattet av Finansdepartementet 10. oktober 1984 med hjemmel i tidligere merverdiavgiftslov § 70. Bestemmelsen innebærer at en norsk kjøper av varer fra utlandet, avgiftsfritt kan motta erstatningsdeler fra den utenlandske selgeren, dersom dette skjer som ledd i en reparasjon i Norge og med grunnlag i en garantiforpliktelse. Dersom selgeren alternativt skulle beslutte at varen skal repareres (gratis) i utlandet som ledd i en slik garantiforpliktelse, vil gjeninnførselen av den ferdig reparerte varen kunne skje avgiftsfritt i medhold av bestemmelsen i § 4‑11 siste ledd siste punktum, jf. omtale i kap. 4‑11.5. Disse to bestemmelsene utfyller således hverandre slik at partene kan velge den mest praktiske løsning i hvert enkelt garantitilfelle. Det kan også nevnes i denne forbindelse at heller ikke gratis innenlandske erstatningsleveranser i garantitilfeller er avgiftspliktig.

Innførsel av legemidler som deles ut vederlagsfritt for klinisk utprøving kan skje avgiftsfritt dersom Statens legemiddelverk har gitt registreringsfritak, jf. FMVA § 7‑6‑2.

FMVA § 7‑6‑3 er en videreføring av tidligere forvaltningspraksis som ble etablert allerede på 1950-tallet. Bestemmelsen innebærer at laboratorier og forskningsinstitutter tilknyttet universitets- og høyskolesystemet, avgiftsfritt kan innføre varer de mottar vederlagsfritt for testing i forskningsøyemed. Det er et vilkår for fritaket at varene gjenutføres, destrueres eller er ødelagt på annen måte når testingen er ferdig.

FMVA § 7‑6‑4 er en videreføring av et avgiftsfritak som ble etablert av Finansdepartementet 28. januar 1986 med hjemmel i tidligere merverdiavgiftslov § 70. Avgiftsfritaket omfatter reproduksjonsmateriale for kart mv. som vederlagsfritt er stilt til disposisjon fra andre NATO-land for bruk i det norske forsvarets militærgeografiske arbeid.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.