Merverdiavgiftshåndboken

Publisert: 31.08.2016

  • Skriv ut

Merverdiavgiftsloven kapittel 7.Varer som det ikke skal beregnes merverdiavgift av ved innførsel

7‑8 § 7-8. Varer av utdannende, vitenskapelig og kulturell art


Departementet kan gi forskrift om at det ikke skal beregnes merverdiavgift ved innførsel av varer av utdannende, vitenskapelig og kulturell art.

7‑8.1 Forarbeider og forskrifter

7‑8.1.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)

  • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)

  • Ot.prp. nr. 58 (2006–2007) Om lov om toll og vareførsel (tolloven), Innst. O. nr. 22 (2006–2007)

7‑8.1.2 Forskrifter

  • FMVA § 7‑8‑1

  • Forskrift til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) 17. desember 2008 nr. 1502 § 5‑7‑4

7‑8.2 Generelt om § 7-8

Fullmaktsbestemmelsen i mval. § 7‑8 er basert på Unesco-overenskomsten om innførsel av materiell av utdannende, vitenskapelig og kulturell art av 22. november 1950. Merverdiavgiftsfritaket etter nevnte overenskomst er mer avgrenset enn tollfritaket. Avgiftsfritaket ved innførselen er derfor teknisk utformet slik at FMVA § 7‑8‑1 kun viser til de tilsvarende tollfritak nevnt i tollforskriften § 5‑7‑4 første ledd bokstav c og annet ledd bokstav b og c. Bestemmelsene i de to sistnevnte bokstaver i annet ledd i § 5‑7‑4 i tollforskriften, gir merverdiavgiftsfritak for billed- og lydmateriell samt kunst- og museumsgjenstander som innføres til institusjoner som er godkjent av tollmyndighetene. Disse varene kan ikke være bestemt for videresalg. Tollfritaket i tollforskriften § 5‑7‑4 første ledd bokstav c gjelder alle importører av disse varene, som kan innføres uten forhåndsgodkjennelse.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.