Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

 • Skriv ut


Innhold: AForsiden
Aksjer – aksjebytte
Aksjer – aksjeinnskudd i oppstartsselskap
Aksjer – ansattes erverv til underpris
Aksjer – formue
Aksjer – realisasjon
Aksjer – utbytte
Aksjeselskap mv. – allment
1 Selskapstyper
2 Hvilke selskaper skattlegges som eget skattesubjekt
3 Hvilke selskaper skattlegges som aksjeselskaper
4 Tilordning av formue og inntekt til selskap eller aksjonær mv.
5 Skattested
6 Formue
7 Inntekt/fradrag
7.1 Generelt
7.2 Utbytte og gevinst/tap ved realisasjon av aksje i annet aksjeselskap
7.3 Utdeling fra selskap med deltakerfastsetting
7.4 Gevinst/tap ved realisasjon og uttak av andel i selskap med deltakerfastsetting
7.5 Fradragsrett for kostnader knyttet til aksjer mv.
7.6 Sjablongmessig inntektsføring av utbytte som omfattes av fritaksmetoden og utdeling fra selskap med deltakerfastsetting
7.7 Kostnader ved stiftelse av selskap, nytegning av aksjekapital og børsintroduksjon
7.8 Overkurs ved nytegning av aksjekapital
7.9 Oppskrivning av aksjekapital
7.10 Konsern
7.11 Mottatt utbytte
7.12 Korreksjonsinntekt
8 Fusjon
9 Fisjon
10 Fastsetting av formuesverdi av aksjer
11 Utland
Aksjeselskap mv. – endring av RISK
Aksjeselskap mv. – konsernbidrag
Aksjeselskap mv. – konserninterne overføringer
Aksjeselskap mv. – korreksjonsinntekt – reversering av tidligere utlignet korreksjonsinntekt
Aksjesparekonto
Akvakultur (fiskeoppdrett mv.)
Alminnelig inntekt
Arbeidsgiveravgift – avgiftsplikt og grunnlag
Arbeidsgiveravgift – avgiftssatser
Arbeidsgiveravgift – innrapportering og betaling
Arbeidstøy mv.
Arv og gave – inngangsverdi og kontinuitet
Arvelater/etterlatte/dødsbo
Avis mv.

Aksjeselskap mv. – allment


 • Sktl. § 2-2, § 2-3 første ledd, § 2-36 første og annet ledd, § 2-38, § 3-2, § 7-3, § 10-1 og § 10-71.
 • Lov 1. april 2005 nr. 14 om europeiske selskaper ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10a (rådsforordning (EF) nr. 2157/2001) (SE-loven) § 2, § 5 og § 6.
 • Rådsforordning (EF) nr. 2157/2001 8. oktober 2001 om vedtektene for det europeiske selskap (SE).

1 Selskapstyper

1.1 Generelt

Selskaper mv. kan selskapsrettslig deles i følgende to hovedgrupper etter deltakernes ansvar for virksomhetens forpliktelser:
 • Selskaper som faller inn under lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (selskapsloven), dvs. hvor minst én deltaker har ubegrenset personlig ansvar for virksomhetens forpliktelser, eller deltakerne har ubegrenset personlig ansvar for deler hvor delene til sammen utgjør virksomhetens samlede forpliktelser, se emnet «Selskap med deltakerfastsetting – nettometoden».
 • Selskaper hvor ingen av deltakerne har ubegrenset personlig ansvar for selskapets forpliktelser, udelt eller for deler som til sammen utgjør selskapets forpliktelser, bl.a. aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, SE-selskaper, sparebanker, borettslag og samvirkeforetak.
Aksjeselskaper er regulert i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (asl.) og allmennaksjeselskaper er regulert i lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (asal.). Et aksjeselskap er allmennaksjeselskap når dette fremgår av vedtektene og selskapet er registrert som allmennaksjeselskap i Foretaksregisteret. Fellesbetegnelsen «aksjeselskap» er brukt i Skatte-ABC ved fremstilling av skattereglene for disse selskapene.

1.2 SE-selskap, selskapsrettslige regler

Reglene om europeisk allmennaksjeselskap (Societas Europaea), heretter kalt SE-selskap er regulert i lov 1. april 2005 nr. 14 om europeiske selskaper ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10a (rådsforordning (EF) nr. 2157/2001) (SE-loven). Ved denne loven gjøres Rådsforordning (EF) nr. 2157/2001 av 8. oktober 2001 om vedtektene for det europeiske selskap (SE) til en del av norsk lovgivning.Forarbeider til SE-loven er Ot.prp. nr. 17 (2004-2005) og Innst. O. nr. 54 (2004-2005).For norske SE-selskaper gjelder reglene i asal. så langt de passer og så langt ikke annet følger av SE-reglene, jf. SE-loven § 2. Aksjekapitalen i et SE-selskap skal være minst 120 000 euro, se rådsforordningen art. 4 nr. 2. SE-selskap kan stiftes ved
 • fusjon mellom norsk allmennaksjeselskap og selskap i en annen EØS-stat, se SE-loven § 5 og rådsforordningen art. 2. nr. 1 og art. 17 til 31
 • stiftelse av SE-holdingselskap der stifterne må høre under minst to forskjellige medlemsstaters lovgivning. For eksempel kan et svensk og et dansk selskap eller et svensk og et norsk selskap, stifte et norsk SE-holdingselskap, se rådsforordningen art. 2 nr. 2 og art. 32 til 34
 • stiftelse av et SE-datterselskap der minst to av stifterne må høre under forskjellige lands lovgivning eller i minst to år ha hatt et datterselskap eller filial i en annen EØS-stat, se rådsforordningen art. 2 nr. 3 og art. 35 til 36 og Ot.prp. nr. 17 (2004-2005) pkt. 4.3
 • omdanning av allmennaksjeselskap til SE-selskap, se SE-loven § 6. Ved slik omdanning gjelder reglene i asal. kapittel 15 så langt de passer.
Norsk SE-selskap skal registreres i Foretaksregisteret med betegnelsen SE. Det samme gjelder endringer, herunder fusjon, omdanning og flytting med hjemmel i SE-loven. Se lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 2-1 første ledd nr. 2, § 3-1b og § 6-2 annet ledd, samt lov 21. juni 1985 nr. 79 om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv. § 2-2 sjette ledd.Et SE-selskap kan flytte hovedkontor og forretningssted til en annen EØS-stat uten å måtte gå veien om oppløsning og nystiftelse. Flytting til/fra Norge registreres i Foretaksregisteret.

1.3 SE-selskaper, skatterettslige regler

1.3.1 Generelt
SE-selskaper hjemmehørende i Norge behandles i utgangspunktet skattemessig som aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper.
1.3.2 Fusjon og fisjon
SE-selskaper anses som likeartet med aksjeselskap og allmennaksjeselskap i forhold til reglene om skattefri fusjon og fisjon. Om skattefri fusjon innenlands etter sktl. § 11-2 til 11-10, se emnet «Fusjon – innenlands». Om skattefri fisjon innenlands etter sktl. § 11-4 til 11-10, se emnet «Fisjon – innenlands». Om skattefri fusjon over landegrensene (grenseoverskridende fusjon) etter sktl. § 11-11, se emnet «Fusjon over landegrensene». Om skattefri fisjon over landegrensene (grenseoverskridende fisjon) etter sktl. § 11-11, se emnet «Fisjon over landegrensene».
1.3.3 Flytting til utlandet
Dersom et norsk SE-selskap flytter til utlandet, gjelder reglene om beskatning ved utflytting av selskap i sktl. § 10-71 og § 10-37. Nærmere om disse reglene, se emnet «Utland – utflytting av selskap fra Norge».
1.3.4 Omdanning
Ved omdanning av et allmennaksjeselskap til et SE-selskap anses det opprinnelige selskapet som videreført. Omdanningen medfører ikke at selskapet oppløses eller at det dannes en ny juridisk person. Skatterettslig likestilles slik omdanning med omdanning fra aksjeselskap til allmennaksjeselskap. Slik omdanning anses ikke som realisasjon, og gjennomføres med skattemessig kontinuitet både på selskaps- og aksjonærnivå, se BFU 37/2006.

1.4 Aksjeselskap og likestilt selskap skattepliktig som hjemmehørende i Norge, men stiftet eller registrert i utlandet, selskapsrettslige regler

Selskaper som er selskapsrettslig hjemmehørende i utlandet og ikke i Norge er ikke underlagt norsk aksjelovgivning. Dette innebærer blant annet at aksjelovenes krav til aksjekapital, regler for utdeling av utbytte, revisor og opplysningsplikt til Foretaksregisteret ikke gjelder direkte for slike selskaper.I den grad skattereglene henviser til selskapsrettslige regler som vilkår for den skattemessige behandlingen, må de selskapsrettslige reglene i det land hvor selskapet er selskapsrettslig hjemmehørende følges. I tillegg må det vurderes i hvilken grad norske selskapsrettslige regler kan ha materiell betydning for det skattemessige resultatet. For eksempel må fusjon eller fisjon gjennomføres på en av de måtene som er beskrevet i aksjelovene kap. 13 og 14 og som er godtatt skattemessig, se sktl. § 11-2 første ledd og § 11-4 første ledd. Derimot kan det ikke kreves at fusjonen eller fisjonen må registreres i Foretaksregisteret. Utbytte som er lovlig utdelt etter reglene i det land hvor selskapet er selskapsrettslig hjemmehørende, likestilles med lovlig utdelt utbytte etter aksjelovene og tidfestes det året det er vedtatt utdelt etter de utenlandske reglene.Selskaper som er stiftet eller registrert i utlandet kan i noen tilfeller også bli ansett som selskapsrettslig hjemmehørende i Norge. I slike tilfeller må en følge reglene i asl./asal.Selskap som er stiftet og registrert i et EU/EØS-land, kan etter EU-domstolens praksis legge sitt hovedkontor til Norge uten at norske myndigheter kan kreve at selskapet nystiftes her eller på andre måter undergis bestemmelsene i asl/asal. Norske myndigheter kan som utgangspunkt heller ikke pålegge selskap som er lovlig stiftet i et EU/EØS-land byrder som går ut over stiftelseslandets egne krav. For slike selskaper vil stiftelseslandets lov fortsatt være selskapets hjemlandslov, og det er dette hjemlandets aksjelovgivning som skal anvendes på selskapet.Selskaper stiftet i utlandet skal i visse tilfeller registreres i Enhetsregisteret, jf. lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret § 4, jf. § 2 bokstav b nr. 6. Dette gjelder uansett om selskapet er skattemessig hjemmehørende i Norge eller ikke. Selskap stiftet i utlandet, og som driver virksomhet i Norge, skal også være registrert i Foretaksregisteret, etter lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 2-1 annet ledd, jf. § 3-8. Selskap stiftet i utlandet vil være registrert med betegnelsen «NUF» (norsk avdeling av utenlandsregistrert foretak), enten det er skattemessig hjemmehørende i Norge eller en avdeling av/fast driftssted til et selskap skattemessig hjemmehørende i utlandet.

1.5 Nærmere om ansvaret

Det er ansvaret utad overfor de som har krav mot selskapet (kreditorene) som er avgjørende for skattleggingsmåten. Det er uten betydning hvilket ansvar eierne har overfor hverandre i et internt oppgjør.Om en eller flere av eierne har stilt garanti, pantesikkerhet mv. for selskapets forpliktelser, påvirker ikke dette selskapstypen.

2 Hvilke selskaper skattlegges som eget skattesubjekt

2.1 Generelt

Som eget skattesubjekt regnes som hovedregel selskap og sammenslutning hvor alle eierne har begrenset ansvar, jf. sktl. § 2-2 første ledd. Således vil f.eks. aksjeselskap være eget skattesubjekt.Dersom minst en av deltakerne etter selskapsavtalen har ubegrenset personlig ansvar for virksomhetens forpliktelser, eller deltakerne har ubegrenset, personlig ansvar for deler av virksomhetens forpliktelser, og hvor delene til sammen utgjør virksomhetens samlede forpliktelser, skattlegges selskapet som hovedregel ikke som eget skattesubjekt, se sktl. § 2-2 tredje ledd jf. annet ledd. Dette gjelder selv om den deltakeren som har fullt personlig ansvar selv er et selskap med begrenset ansvar, f.eks. et aksjeselskap. Således vil f.eks. ansvarlige selskaper (ANS og DA) og kommandittselskaper (KS) ikke være egne skattesubjekter, se emnet «Selskap med deltakerfastsetting – allment om deltakerfastsetting». Det samme gjelder indre selskap. Interkommunalt selskap som nevnt i lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper skattlegges likevel som eget skattesubjekt. Etter loven § 3 hefter den enkelte deltaker (kommune, fylkeskommune eller annet interkommunalt selskap) ubegrenset for en prosent- eller brøkdel av selskapets forpliktelser. Til sammen skal delene utgjøre selskapets samlede forpliktelser.Boligselskaper med begrenset ansvar som fyller vilkårene i sktl. § 7-3 skattlegges ikke som selskap, se sktl. § 7-3 første ledd og emnet «Bolig – boligselskap mv. og andelshaverne».

2.2 Utenlandsk selskap mv

Spørsmålet om et utenlandsk selskap skal anses som et eget skattesubjekt etter norsk intern rett avgjøres etter norske interne regler. Det er uten betydning om selskapet anses som et eget skattesubjekt i utlandet, se HRD i Utv. 2015/1357 (Rt. 2015/513) (GE Healthcare). Om et tilfelle hvor et tysk kommandittselskap ble ansett som tilsvarende et norsk aksjeselskap, se HRD i Utv.2012/1373 (Rt. 2012/1380) (Statoil Holding). Dommen er nærmere omtalt i emnet «Fritaksmetoden», pkt. 2.3.3. Om et tilfelle hvor et britisk ACS-fond (Authorised Contractual Scheme), organisert som et co-ownership (sameie), ble ansett som et eget skattesubjekt, se SKD 6. november 2015 i Utv. 2015/1903.

3 Hvilke selskaper skattlegges som aksjeselskaper

3.1 Hovedregel

Som hovedregel skattlegges både aksjeselskaper, likestilte selskaper og sammenslutninger som er egne skattesubjekter (se ovenfor), etter reglene om aksjeselskaper. Som aksjeselskap regnes alle selskaper som er stiftet etter reglene i asl./asal.Som likestilt selskap og sammenslutning etter sktl. § 10-1 jf. § 2-2 første ledd bokstav b-e, regnes
 • sparebank og annet selveiende finansieringsforetak
 • gjensidig forsikringsselskap, herunder pensjonskasse, jf. FIN 26. mai 1999 i Utv. 1999/1320
 • samvirkeforetak, se emnet «Samvirkeforetak»
 • selskap eller sammenslutning som noen eier formuesandeler i eller mottar inntektsandeler fra, når ansvaret for selskapets eller sammenslutningens forpliktelser er begrenset til selskapets eller sammenslutningens kapital. Dette omfatter bl.a.
  • verdipapirfond (jf. Ot.prp. nr. 35 (1990-91) s. 365)
  • boligbyggelag
  • borettslag som ikke får inntekten fastsatt etter sktl. § 7-3, se sktl. § 2-2 første ledd bokstav b jf. § 10-1 annet ledd
  • selskap med begrenset ansvar registrert i utlandet, som er skattemessig hjemmehørende i Norge
  • SE-selskap
Som likestilt selskap etter sktl. § 10-1 jf. § 2-2 første ledd bokstav f og g regnes også, så langt reglene passer, følgende foretak:
 • statsforetak som går inn under lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak
 • interkommunalt selskap som nevnt i lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper (IKS).

3.2 Unntak

Reglene om beskatning av aksjeselskaper gjelder ikke for innretning og forening under selvstendig bestyrelse som nevnt i sktl. § 2-2 første ledd bokstav h, herundertil tross for at de er egne skattesubjekter.Om rederiselskaper som skattlegges etter sktl. kap. 8, se emnet «Rederiselskaper».

3.3 Skattefrie selskap

Om selskaper som er skattefrie, se sktl. § 2-30 til § 2-32. Om eventuell skatteplikt for visse inntekter/formue, se emnet «Skattefrie institusjoner mv.».

3.4 Når selskapsfastsetting begynner

3.4.1 Generelt
Selskaper skattlegges som egne skattesubjekter fra stiftelsen og ikke først fra registreringen, se HRD 12. november 1929 i Utv. II/423. Dette gjelder ikke hvis selskapet ikke er registrert i Foretaksregisteret (jf. asl./asal. § 2-18) når skattefastsettingen skjer. Stifterne vil ikke være bundet av stiftelsesdokumentet når selskapet ikke er meldt til foretaksregisteret innen 3 måneder etter at stiftelsesdokumentet er undertegnet, jf. asl./asal. § 2-18 tredje ledd. Hvis et uregistrert selskap driver virksomhet, skal det behandles som et enkeltpersonforetak eller som et selskap med deltakerfastsetting. Dersom et uregistrert selskap som har flere eiere ikke driver virksomhet, skattlegges det ikke som selskap, men behandles som et sameie, se emnet «Sameie – skattlegging etter bruttometoden».Om de øvrige reglene som gjelder ved stiftelse av aksjeselskap, se asl./asal. kap. 2.
3.4.2 Omdanning av personlig firma til nystiftet aksjeselskap
Om tidspunktet for å påbegynne selskapsfastsetting ved skattefri omdanning av personlig drevet virksomhet til aksjeselskap, se emnet «Virksomhet – omdanning/skifte av eierform».

3.5 Selskapsfastsetting opphører

3.5.1 Generelt
Selskapsfastsettingen fortsetter som hovedregel inntil endelig oppløsning er gjennomført etter asl./asal. og registrert i Foretaksregisteret.
3.5.2 Formelle krav i aksjelovene ikke overholdt
Så lenge selskapet er registrert i Foretaksregisteret, legges det ikke vekt på hvorvidt alle formelle krav i aksjelovene er overholdt, med mindre det foreligger andre forhold som tyder på at selskapet ikke er en realitet. Ved skattefastsettingen skal en f.eks. ikke legge avgjørende vekt på om det er avholdt generalforsamling hvert år (asl. § 5-5 og asal. § 5-6).
3.5.3 Tvangsoppløsning
Tingretten kan i visse tilfelle ved kjennelse beslutte selskapet oppløst fordi reglene i aksjelovene ikke er overholdt. Se asl./asal. § 16-15.Selskapsfastsetting fortsetter inntil oppløsningen er gjennomført og selskapet er slettet. Oppløsningen medfører at selskapet anses som likvidert, dvs. eiendeler og gjeld er overtatt av aksjonærene. Likvidasjon av selskap behandles som realisasjon av aksjene, se emnet «Aksjer – realisasjon».
3.5.4 Utflytting av aksjeselskap mv.
Når et aksjeselskap opphører å være skattepliktig til Norge som hjemmehørende etter sktl. § 2-2 eller etter skatteavtale, utløses normalt beskatning etter sktl. § 10-71. Nærmere om dette, se emnet «Utland – utflytting av selskap fra Norge».
3.5.5 Endringer/samme skattesubjekt
I enkelte tilfeller kan det ha funnet sted endringer med hensyn til selskapets identitet som gjør at det tidligere selskapet i forhold til skattereglene må anses oppløst, selv om selskapet selskapsrettslig ikke er oppløst. Spørsmålet må vurderes konkret i forhold til den enkelte skatteregel som det er aktuelt å anvende. Se for eksempel HRD i Utv. 1999/1381 (Rt. 1999/946) (ABB). Et morselskaps salg av mer enn 99 % av aksjene i et inaktivt datterselskap med omløpsmidler, betingede skattefrie avsetninger og negative saldi, ble regnet som oppløsning av selskapet med den konsekvens at morselskapet med hjemmel i skatteloven av 1911 § 32 tredje ledd (nå sktbl. § 16-13 tredje ledd) kunne gjøres ansvarlig for datterselskapets skatt.

4 Tilordning av formue og inntekt til selskap eller aksjonær mv.

4.1 Hovedregel

Skattemyndighetene må godta som skattesubjekter alle lovlig stiftede aksjeselskaper mv., herunder tilsvarende selskaper stiftet i utlandet. Om et utenlandsk selskap skal anses som et eget skattesubjekt avgjøres etter norske regler, se pkt. 2.2. Derimot kan skattemyndighetene ta opp spørsmål om det er selskap eller aksjonær som skal tilordnes visse formuesobjekter og/eller inntekter. Det samme gjelder for gjeld og kostnader. Om tilordning til riktig skattesubjekt, se emnet «Tilsidesettelse»pkt. 4.5.2.I utgangspunktet står aksjonæren fritt til å overføre til et slikt selskap de formuesobjektene, rettighetene mv. og inntektskildene han ønsker, såfremt dette ikke strider mot andre bestemmelser, f.eks. konsesjonsplikt.

4.2 Unntak

4.2.1 Inntekt opptjent av aksjonær mv.
Selv om det er på det rene at selskapsformen må aksepteres av skattemyndighetene, gjelder likevel prinsippet om at en inntekt skal skattlegges hos det skattesubjektet som reelt har opptjent den. Dersom f.eks. aksjonæren personlig må anses å ha opptjent inntekten, skal den ikke skattlegges hos aksjeselskapet. Således kan ikke aksjonærens lønn fra andre inntektsføres i selskapet. Det samme gjelder skattepliktig gevinst ved en aksjonærs salg av eiendom, selv om aksjonæren overfører kravet på salgsvederlaget til selskapet. Det må avgjøres konkret hvem som har opptjent en inntekt, se f.eks.
 • HRD i Utv. 2015/2123 (Rt. 2015/1260) (Herkules). Spørsmål om resultatbasert honorar, såkalt "carried interest", som var utbetalt til et forvalterselskap (General Partner) på Jersey og viderebetalt til nøkkelpersonenes holdingselskaper i Norge skulle tilordnes nøkkelpersonene som arbeidsinntekt. Retten kom til at inntekten ikke kunne tilordnes de bakenforliggende nøkkelpersonene som arbeidsinntekt fra holdingselskapene.
 • HRD i Utv. 1994/828 (Rt 1994/1064) (TMB Engineering/Bye). Spørsmål om konsulentinntekter var lønn eller virksomhetsinntekt. Partene var enige om at inntekten skulle tilordnes selskapet hvis inntekten var å anses som inntekt av virksomhet. Retten kom til at inntekten skulle anses som inntekt av virksomhet med den følge at inntekten ble tilordnet selskapet
 • LRD 21. desember 1984 (Eidsivating) i Utv. 1985/219 (Teigen). Spørsmål om royalty-inntekter kunne beskattes hos aksjeselskap som hadde stått for markedsføring mv. Retten kom til at inntektene skulle beskattes hos selskapet siden bruken av selskapet som mellomledd tjente et vesentlig forretningsformål
 • URD 15. januar 1976 (Kristiansand byrett) i Utv. 1976/68. Brutto virksomhetsinntekt i selskapets regnskaper ble betraktet som personlig opptjent arbeidslønn eller honorar. Videre ble utgifter til reise og diett redusert. Retten fant at selskapsformen ikke hadde hatt noen reell funksjon verken økonomisk eller forretningsmessig
 • URD 9. juni 1980 (Jarlsberg herredsrett) i Utv. 1982/11. Saken gjaldt bl.a. spørsmål om konsulenthonorar skulle beskattes hos saksøkeren, eller hos familieaksjeselskap. Retten kom til at saksøkeren kunne inntektsbeskattes for honorarene
Se for øvrig emnet «Tilsidesettelse».Om tilordning av basistilskudd etter fastlegeordningen og trygderefusjon til leger, se SKD 22. november 2000 i Utv. 2001/205.Selv om inntekten skattlegges hos aksjonæren, skal formuesverdien av eventuell lønn, vederlag mv. overført til selskapet, tilordnes selskapet. Videre skal avkastning skattlegges i selskapet for den delen som opptjenes etter overføringen til selskapet, f.eks. renter når lønn/vederlag er satt inn i bank.
4.2.2 Tilsidesettelse, ulovfestet gjennomskjæring
Overføring av gjenstander og andre inntektskilder til et selskap kan settes til side dersom vilkårene for ulovfestet gjennomskjæring er oppfylt. Se for øvrig emnet «Tilsidesettelse».
4.2.3 Tilsidesettelse, interessefellesskap
Dersom en skattyters formue eller inntekt er redusert på grunn av direkte eller indirekte interessefellesskap med annen person, selskap eller innretning, kan formuen eller inntekten fastsettes ved skjønn, jf. sktl. § 13-1 og emnet «Tilsidesettelse», pkt. 7.

5 Skattested

Om skattestedet for aksjeselskap mv., se emnet «Skattestedet».

6 Formue

Aksjeselskap/allmennaksjeselskap er fritatt for å svare skatt av formue, jf. sktl. § 2-36 første ledd. Tilsvarende gjelder følgende likestilte selskaper:
 • selskap eller sammenslutning som noen eier formuesandeler i eller mottar inntektsandeler fra, når ansvaret for selskapets eller sammenslutningens forpliktelser er begrenset til selskapets eller sammenslutningens kapital
 • interkommunalt selskap som nevnt i lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper (IKS)
 • verdipapirfond
 • statsforetak som går inn under lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak
Om selskaper som likevel skal svare formuesskatt, se emnet «Formue».

7 Inntekt/fradrag

7.1 Generelt

Aksjeselskap er fritatt for å betale skatt til kommune og fylkeskommune, men skal betale skatt til staten av inntekten. Ved inntektsfastsettingen gjelder i utgangspunktet de vanlige reglene i skatteloven. I dette emnet behandles bare de skattereglene som har spesiell betydning for aksjeselskap mv.

7.2 Utbytte og gevinst/tap ved realisasjon av aksje i annet aksjeselskap

Aksjeselskap har omfattende fritak fra skatteplikt på aksjeutbytte og gevinst ved realisasjon av aksjer (fritaksmetoden), jf. sktl. § 2-38. Om fritaksmetoden, se emnet «Fritaksmetoden». Om utbytte på «egne aksjer», se emnet «Aksjer – utbytte», pkt. 6.7. En ikke-arbeidende aksjonærs vederlagsfrie bruk av selskapets eiendeler regnes alltid som utbytte. Om lån fra selskap til personlig aksjonær som skal skattlegges som utbytte, se emnet «Lån til aksjonær/deltaker». Om verdsettingen av fordel ved fri bolig, se emnet «Bolig – fri bolig». Om når utbytte anses lovlig, se emnet «Aksjer – utbytte».Aksjeselskap/allmennaksjeselskap får ikke fradrag for utbytte. Utdeling av utbytte anses som anvendelse av overskudd. Nærmere om hva som er utbytte, se emnet «Aksjer – utbytte». Deler selskapet ut et formuesobjekt eller yter en tjeneste som utbytte, herunder fri bruk av selskapets formuesobjekter, skal selskapet som hovedregel uttaksbeskattes, jf. sktl. § 5-2. Som eksempel, se HRD i Utv. 2003/819 (Rt. 2003/536) (Storhaugen Invest). Om unntak fra uttaksbeskatning ved utdeling av aksje mv., se emnet «Uttak av formuesobjekter og/eller tjenester», pkt. 2.5.1.

7.3 Utdeling fra selskap med deltakerfastsetting

Aksjeselskap er ikke skattepliktig for utdeling selskapet mottar fra selskap med deltakerfastsetting, da skatteplikten for slik utdeling bare omfatter personlige skattytere og deres dødsbo eller konkursbo, jf. sktl. § 10-42 første ledd. Det er således ikke fritaksmetoden som kommer til anvendelse i disse tilfellene. Se likevel pkt. 7.6.

7.4 Gevinst/tap ved realisasjon og uttak av andel i selskap med deltakerfastsetting

Som utgangspunkt gjelder fritaksmetoden for gevinst og tap ved realisasjon eller uttak av andel i selskap med deltakerfastsetting, jf. sktl. § 2-38 annet ledd bokstav b. Dette gjelder andeler i både norske og utenlandske selskaper med deltakerfastsetting. Fra dette utgangspunktet gjelder det unntaksregler, jf. sktl. § 2-38 tredje ledd bokstav e og f. Om dette, se emnet «Fritaksmetoden», pkt. 3.5.

7.5 Fradragsrett for kostnader knyttet til aksjer mv.

7.5.1 Ervervs og realisasjonskostnader
Ervervs- og realisasjonskostnader som knytter seg til aksjer mv. som omfattes av fritaksmetoden er ikke fradragsberettiget, jf. sktl. § 6-24 annet ledd. Dette gjelder uavhengig av om erverv eller realisasjon gjennomføres.Kostnader forbundet med erverv tillegges inngangsverdien. For aksjer som faller utenfor fritaksmetoden kommer kostnadene til fradrag ved gevinst-/tapsberegningen ved realisasjon av aksjene mv., se emnet «Aksjer – realisasjon», pkt. 6.2.7. Kostnader som knytter seg til realisasjon av slike aksjer mv., kommer til fradrag ved gevinst-/tapsberegningen i form av reduksjon av aksjenes utgangsverdi, se emnet «Aksjer – realisasjon», pkt. 1.3 og emnet «Transaksjonskostnader mv.», pkt. 4.1.6.
7.5.2 Løpende kostnader
For andre kostnader enn ervervs- og realisasjonskostnader knyttet til aksjer mv., avgjøres fradragsretten av den alminnelige regelen i sktl. § 6-1 første ledd, som gir fradragsrett for kostnader som er pådratt for å erverve skattepliktige aksjeinntekter mv. En skattyter som driver aksjehandel, kan for eksempel ha kostnader til særskilte abonnementer, programvare, deltakelse på generalforsamlinger mv. For selskaper som faller inn under fritaksmetoden, følger fradragsretten av sktl. § 6-24 første ledd. Slike kostnader vil derfor være fradragsberettigede uavhengig av om aksjeinntektene omfattes av fritaksmetoden.Fradragsrett kan bl.a. foreligge for et morselskap som har kostnader forbundet med den løpende driften av datterselskapene, se for eksempel LRD 2. mai 2002 i Utv. 2002/1006 (Aker Material Handling AS). Fradragsretten kan bl.a. gjelde kostnader til
 • ledelse og administrasjon,
 • strategiarbeid,
 • finansiering, se emnet «Renter av gjeld», pkt. 6.23.2,
 • markedsføring, og
 • endring av selskapsstrukturen mv., herunder fusjons- og fisjonskostnader.
Tilsvarende gjelder for andre kostnader som pådras for å erverve skattefrie aksjeinntekter. Om et tilfelle hvor et holdingselskap fikk fradrag for tilskudd til oppføring av en offentlig skole i kombinasjon med et kulturhus i en kommune, se HRD i Utv. 2015/1794 (Rt. 2015/1068 (Kverva). Selskapets hovedformål med tilskuddet var å kunne tiltrekke, beholde og utvikle arbeidskraft og kompetanse for datterselskapenes virksomhet i kommunen. Det ble lagt til grunn at tilknytningskravet er det samme etter § 6-24 som etter § 6-1 og at uttrykket «eierkostnader» ikke er begrenset til kostnader med å administrere aksjeporteføljen, men omfatter også andre kostnader til å sikre og øke utbyttet fra datterselskaper.Fradragsrett foreligger f.eks. også for kostnader til strategiarbeid for å kartlegge målselskaper før det innledes undersøkelser av konkrete kandidater til oppkjøp. Se Prop. 1 LS (2016-2017) pkt. 12.3. Se også emnet «Transaksjonskostnader mv.», pkt. 4.1.Hvis en kostnad har tilknytning til både aksjeervervet og den løpende driften, vil hovedformålet være avgjørende for fradragsretten. Spørsmål om tilordning til rett skattesubjekt må vurderes særskilt, se også emnet «Tilsidesettelse», pkt. 7.

7.6 Sjablongmessig inntektsføring av utbytte som omfattes av fritaksmetoden og utdeling fra selskap med deltakerfastsetting

Aksjonærer som omfattes av fritaksmetoden, skal som hovedregel inntektsføre 3 % av aksjeutbytte som faller inn under fritaksmetoden, jf. sktl. § 2-38 sjette ledd. Tilsvarende gjelder utdeling fra selskap med deltakerfastsetting. Om slik inntektsføring, se emnet «Fritaksmetoden», pkt. 4.

7.7 Kostnader ved stiftelse av selskap, nytegning av aksjekapital og børsintroduksjon

Kostnader ved stiftelse av aksjeselskap/allmennaksjeselskap mv. er fradragsberettiget hos selskapet i den utstrekning kostnadene dekkes av selskapet selv, jf. asl./asal. § 2-5. Selskapet kan velge mellom å fradragsføre kostnadene med en gang eller føre dem til fradrag etter hvert som inntekten tillater det. Det samme gjelder kostnader ved utvidelse av aksjekapital ved nytegning (nyemisjon). Videre gjelder det for kostnader i forbindelse med børsintroduksjon.Stiftelsesomkostninger vil typisk være kostnader forbundet med utarbeidelse av stiftelsesdokumenter og aksjonæravtaler, avholdelse av generalforsamling, utfylling og innsending av registreringsskjemaer, registreringsgebyrer til Foretaksregisteret, garantiprovisjoner til sikring av stiftelsens gjennomføring og advokat- og revisorhonorarer i denne sammenhengen, se HRD 9. mars 1926 i Utv. II/276 (Rt. 1926/179).Inngår stiftelser og emisjoner som elementer i større transaksjoner, vil en rekke kostnader ikke gjelde stiftelsen/emisjonen som sådan, men andre deler av transaksjonen. Dette kan være utgifter til verdivurderinger, takster, utarbeidelse av prospekter, juridiske og finansielle bedriftsgjennomganger (due-diligence), utarbeidelse av rapporter, avklaring av skattemessige forhold, meglere, juridiske og økonomiske rådgivere mv. Den skattemessige klassifikasjonen av slike kostnader må således foretas på grunnlag av en konkret vurdering av kostnadenes tilknytning. Nærmere om dette, se emnet «Transaksjonskostnader mv.». Om et tilfelle hvor kostnader ikke ble ansett som emisjonskostnader, se LRD (Borgarting) 10. april 2014 i Utv. 2014/1112

7.8 Overkurs ved nytegning av aksjekapital

Ved utvidelse av aksjekapital med nytegning er det vanlig at aksjonærene må innbetale mer enn den pålydende aksjekapitalen til selskapet. Slik overkurs er ikke skattepliktig inntekt for selskapet, jf. HRD 14. mars 1917 i Utv. II/125 (Rt. 1917/627).

7.9 Oppskrivning av aksjekapital

I utgangspunktet er oppskrivning av aksjekapital uten innbetaling (fondsemisjon) ikke skattepliktig inntekt for selskapet eller aksjonærene.

7.10 Konsern

Om overføring av eiendeler i virksomhet i konsern, se emnet «Aksjeselskap mv. – konserninterne overføringer». Om behandling av konsernbidrag, se emnet «Aksjeselskap mv. – konsernbidrag».

7.11 Mottatt utbytte

Om skattereglene vedrørende utbytte mottatt fra andre aksjeselskaper mv. (fritaksmetoden) se emnet «Fritaksmetoden».

7.12 Korreksjonsinntekt

Reglene om korreksjonsinntekt er opphevet med virkning fra og med inntektsåret 2012. Om reversering av korreksjonsinntekt for tidligere år, se emnet «Aksjeselskap mv. – korreksjonsinntekt – reversering av tidligere utlignet korreksjonsinntekt».

8 Fusjon

Om fusjon av selskaper hjemmehørende i Norge, se emnet «Fusjon – innenlands». Om fusjon over landegrensene, se emnet «Fusjon over landegrensene».

9 Fisjon

Om fisjon av selskap hjemmehørende i Norge, se emnet «Fisjon – innenlands». Om fisjon over landegrensene, se emnet «Fisjon over landegrensene».

10 Fastsetting av formuesverdi av aksjer

Om fastsetting av formuesverdien for aksjer i ikke-børsnoterte selskaper og beskatningen av aksjonærene, se emnet «Aksjer – formue», pkt. 4.

11 Utland

Om skatteplikt til Norge for aksjeselskaper hjemmehørende i Norge for inntekt i utlandet og for selskaper hjemmehørende i utlandet for inntekt i Norge, se emnene «Utland – kapitalinntekter og kapitalgevinster», «Utland – virksomhetsinntekter» og «Utland – unngåelse av dobbeltbeskatning».Om skatteplikt til Norge for aksjeselskaper hjemmehørende i Norge for inntekt i utlandet, se emnene «Utland – kapitalinntekter og kapitalgevinster», «Utland – virksomhetsinntekter» og «Utland – unngåelse av dobbeltbeskatning».Om skattlegging av deltakere i norskkontrollerte selskap i lavskatteland (NOKUS), se emnet «Utland – norsk kontrollert utenlandsk selskap (NOKUS)».

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.