Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

  • Skriv ut


Innhold: AForsiden
Aksjer – aksjebytte
Aksjer – aksjeinnskudd i oppstartsselskap
Aksjer – ansattes erverv til underpris
Aksjer – formue
Aksjer – realisasjon
Aksjer – utbytte
Aksjeselskap mv. – allment
Aksjeselskap mv. – endring av RISK
Aksjeselskap mv. – konsernbidrag
Aksjeselskap mv. – konserninterne overføringer
Aksjeselskap mv. – korreksjonsinntekt – reversering av tidligere utlignet korreksjonsinntekt
Aksjesparekonto
Akvakultur (fiskeoppdrett mv.)
1 Generelt om akvakultur
2 Bokføringsplikt og årsregnskapsplikt
3 Revisjonsplikt
4 Næringsoppgave
5 Selskap med deltakerfastsetting
6 Skattestedet
7 Formue
8 Tidfesting av inntekter og kostnader
9 Inntekter/kostnader (sortert alfabetisk)
9.1 Akvakulturtillatelser/Konsesjoner
9.2 Arbeidstøy
9.3 Avskrivninger
9.3.1 Anlegg på land
9.3.2 Faste damanlegg
9.3.3 Flytebrygger mv.
9.3.4 Fôringsanlegg
9.3.5 Fôringsbåt mv.
9.3.6 Ismaskin
9.3.7 Kjøle- og fryseanlegg
9.3.8 Klekkekar
9.3.9 Merder
9.3.10 Vannforsyningsanlegg
9.4 Eget arbeid
9.5 Ektefeller
9.6 Forsikringspremie
9.7 Kontingent
9.8 Lønn
9.9 Røkterbolig
9.10 Skadeserstatning
9.11 Studiereiser
9.12 Tilskudd
9.13 Ufrivillig realisasjon, betinget skattefritak
9.14 Uttak av fisk og andre akvatiske organismer mv.
9.15 Veier
Alminnelig inntekt
Arbeidsgiveravgift – avgiftsplikt og grunnlag
Arbeidsgiveravgift – avgiftssatser
Arbeidsgiveravgift – innrapportering og betaling
Arbeidstøy mv.
Arv og gave – inngangsverdi og kontinuitet
Arvelater/etterlatte/dødsbo
Avis mv.

Akvakultur (fiskeoppdrett mv.)


  • Sktl. § 8-1 første ledd bokstav a og fjerde ledd.
  • Takseringsreglene § 2-1-5 og § 3-1-4 bokstav g.

1 Generelt om akvakultur

Akvakultur reguleres av lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven).Akvakulturnæringen omfatter produksjon av akvatiske organismer, dvs. fisk og andre vannlevende dyr og planter. Som produksjon regnes ethvert tiltak for å påvirke levende akvatiske organismers vekt, størrelse, antall, egenskaper eller kvalitet, se akvakulturloven § 2. Akvakultur drives i alle faser av organismenes sykluser; fra produksjon av rogn, klekking av yngel til utsett av organismer i sjøen for videre foredling. Det er vanlig å betegne de ulike delene av bransjen etter hvor aktørene befinner seg i organismenes produksjonssyklus; fra stamfiskproduksjon, klekkeri- og settefiskproduksjon til matfiskproduksjon. Tilsvarende gjelder for produksjon av andre organismer enn fisk. Akvakultur omfatter både produksjon av organismer for konsum og produksjon som brukes som innsatsfaktorer i andre produkter, herunder i kosmetikk- og farmasøytisk industri.For å drive virksomhet innenfor akvakultur kreves det akvakulturtillatelse, jf. akvakulturloven § 4.Omsetning av akvatiske organismer til konsum er ikke underlagt regulert førstehåndsomsetning.

2 Bokføringsplikt og årsregnskapsplikt

Om bokføringsplikt og årsregnskapsplikt, se emnet «Regnskap – foretak med bokføringsplikt» og emnet «Regnskap – foretak med årsregnskapsplikt».

3 Revisjonsplikt

Om revisjonsplikt, se emnet «Regnskap – revisjon».

4 Næringsoppgave

Foretak som bare har bokføringsplikt (ikke årsregnskapsplikt), og heller ikke frivillig utarbeider årsregnskap, benytter Næringsoppgave 1 (RF-1175). Andre foretak benytter Næringsoppgave 2 (RF-1167). Skattemelding med næringsoppgave og øvrige vedlegg skal leveres elektronisk, jf. sktfvfs. § 8-1-2 annet ledd. Oppgavene kan ikke leveres på papir og heller ikke som datautskrift. Se for øvrig Skatteforvaltningshåndboken, omtalen av sktfvl. § 8-1 med tilhørende forskriftsbestemmelser.

5 Selskap med deltakerfastsetting

Om hvilke meldinger med vedlegg selskap med deltakerfastsetting skal levere, se emnet «Selskap med deltakerfastsetting – nettometoden», pkt. 5.

6 Skattestedet

Om skattestedet, se emnet «Skattestedet».

7 Formue

7.1 Akvakulturtillatelse

Akvakulturtillatelse er normalt å anse som en ikke-tidsbegrenset rettighet som regnes med til den skattepliktige formuen dersom den er ervervet etter 1997. Formuesverdien settes til omsetningsverdien.

7.2 Maskiner og redskaper

Formuesverdien på driftsmidler i saldogruppene a, c og d fastsettes til sum utgående positiv saldo, likevel ikke med høyere verdi enn omsetningsverdien. Se nærmere i emnene om driftsmidler.

7.3 Fôringsbåter

Formuesverdiene av fôringsbåter fastsettes i samsvar med takseringsreglene § 2-1-4 «verdsetting av skip, fiskefartøyer, borefartøyer, mv.».

7.4 Akvatiske organismer i akvakultur (levende fisk, skjell mv.)

Fisk og andre akvatiske organismer i akvakultur anses som omløpsmidler i virksomhet, jf. sktl. § 8-1 fjerde ledd. Formuesverdiene av levende fisk og østers fastsettes i samsvar med takseringsreglene § 3-1-4, bokstav g) «Oppdrettsfisk, skjell mv.».Beholdning av levende blåskjell e.l. stående i sjøen verdsettes ikke.

7.5 Beholdning av slaktet fisk eller høstet skjell mv.

Beholdning av slaktet fisk, høstet skjell mv. tas med som varebeholdning, se emnet «Varebeholdning».

7.6 Beholdning av fôr mv.

Lager av innkjøpt fôr, emballasje mv. verdsettes etter de vanlige reglene for varebeholdning, se emnet «Varebeholdning».

8 Tidfesting av inntekter og kostnader

8.1 Hovedregel

Tidfesting av inntekter og kostnader i akvakulturnæring følger som hovedregel vanlige regler, se emnene om tidfesting.

8.2 Unntak

Tilvekst i beholdning av fisk og andre akvatiske organismer i akvakultur regnes ikke som skattepliktig inntekt, jf. sktl. § 8-1 første ledd bokstav a. Se også Sk. nr. 29/1984 i Utv. 1985/84.Kjøpesummen for levende fisk og andre akvatiske organismer som er innkjøpt i året, kan fradragsføres direkte. Skattyter kan likevel velge å aktivere kjøpesummen for all fisk og andre akvatiske organismer innkjøpt i året. Valget kan foretas for hvert innkjøp.Fisk og andre akvatiske organismer som er tatt med i inngående beholdning og som er i behold ved årets utgang, skal alltid tas med som utgående beholdning og med samme verdi som er benyttet som inngående verdi (ikke tilvekst).Fisk og andre akvatiske organismer av egen klekking skal ikke tas med som beholdning med virkning for beregningen av skattepliktig inntekt.

9 Inntekter/kostnader (sortert alfabetisk)

9.1 Akvakulturtillatelser/Konsesjoner

Akvakulturtillatelse er normalt å anse som rettighet som ikke er tidsbegrenset. Se for øvrig emnet «Driftsmiddel – immaterielt (ikke-fysisk) driftsmiddel». Den delen av vederlaget som ved eierskifte av akvakulturanlegg kan tilordnes verdien av akvakulturtillatelse, skal aktiveres som et immaterielt driftsmiddel som bare kan avskrives ved åpenbart verdifall i forhold til inngangsverdien, jf. sktl. § 6-10 tredje ledd første punktum. Tilsvarende gjelder for oppdrettskonsesjoner som er gitt før 1. januar 2006 og som er videreført ved ikrafttredelsen av akvakulturloven.

9.2 Arbeidstøy

Om arbeidstøy, se emnet «Arbeidstøy mv.».

9.3 Avskrivninger

9.3.1 Anlegg på land
Anlegg på land, som lagerbygg, landfaste kaianlegg mv. tilknyttet akvakulturvirksomhet, avskrives i saldogruppe h. I alminnelighet nyttes lav sats.
9.3.2 Faste damanlegg
Faste damanlegg på land avskrives i saldogruppe h.
9.3.3 Flytebrygger mv.
Flytebrygger e.l. avskrives i saldogruppe h, normalt forhøyet sats.
9.3.4 Fôringsanlegg
Automatisk fôringsanlegg avskrives i saldogruppe d.
9.3.5 Fôringsbåt mv.
Skip, fartøyer mv. som nyttes til foring i tilknytning til akvakulturvirksomhet, avskrives i saldogruppe e.
9.3.6 Ismaskin
Maskin for fremstilling av is, avskrives i saldogruppe d.
9.3.7 Kjøle- og fryseanlegg
Kjøle- og fryseanlegg som er fast installert i bygning, avskrives som «fast teknisk installasjon i bygning» på egen saldogruppe j.Andre kjøle- og fryseanlegg avskrives i saldogruppe d.
9.3.8 Klekkekar
Klekkekar til bruk i klekkeri/settefiskanlegg avskrives i saldogruppe d.
9.3.9 Merder
Merder avskrives i saldogruppe d. Med «merder» siktes til flytende innhegninger som oftest er konstruert med gangveier rundt. Merdene er normalt bygget av plast eller stål. Utskifting av notposer anses som vedlikehold.
9.3.10 Vannforsyningsanlegg
Vannforsyningsanlegg avskrives i saldogruppe h. Dersom bolig som ikke er avskrivbart driftsmiddel er tilknyttet anlegget, kan stikkledning til boligen ikke tas med i avskrivningsgrunnlaget.Knyttes akvakulturanlegget til offentlig vannverk, kan engangsavgiften for tilknytningen verken avskrives eller fradragsføres direkte.

9.4 Eget arbeid

Verdi av eierens eget arbeid med tilvirkning av/påkostning på driftsmiddel skal inntektsføres og aktiveres som en del av inngangsverdien på driftsmidlet. Det samme gjelder lønnskostnader knyttet til ansattes arbeid med slik tilvirkning/påkostning. Se FIN 13. februar 2013 i Utv. 2013/224. Se også emnet «Virksomhet – arbeid under utførelse», pkt. 2.3.4.

9.5 Ektefeller

Om fordeling av inntekt mellom ektefeller, se emnet «Ektefeller, registrerte partnere og meldepliktige samboere».

9.6 Forsikringspremie

Betalt forsikringspremie vedrørende forsikring av anlegg, utstyr, beholdning av fisk mv. er fradragsberettiget som driftskostnad.

9.7 Kontingent

Kontingent til Fiskeri- og Havbruksnæringens servicekontor er fradragsberettiget. Nærmere om fradragsretten, se emnet «Kontingenter».

9.8 Lønn

Det må skilles mellom lønn til den alminnelige driften som skal fradragsføres i året, og lønn for arbeid på nyanlegg som skal aktiveres på vedkommende anlegg.Om lønn til egne barn, se emnet «Barn og ungdom».

9.9 Røkterbolig

Dersom ansatt disponerer bolig som eies eller leies av arbeidsgiveren, må arbeidsgiveren kreve at skattekontoret verdsetter ytelsen, jf. skattebetalingsforskriften § 5-8-21, se emnet «Bolig – fri bolig». Fordel ved helt eller delvis fri bolig skal innrapporteres som lønn.Bygning hovedsakelig brukt til røkterbolig kan normalt ikke avskrives, se emnet «Driftsmiddel – avskrivning på/inntektsføring av saldo» og emnet «Jordbruk – allment», pkt. 10.8.5.

9.10 Skadeserstatning

Om erstatning for tap, herunder hel ødeleggelse, av avskrivbare driftsmidler, se emnet «Driftsmiddel – realisasjon av driftsmiddel».Om erstatning for delvis skade mv., se emnet «Skadeserstatning».Erstatning for tap av eller skade på fisk, skjell mv. og annen varebeholdning er skattepliktig inntekt.Om betinget skattefritak ved ufrivillig realisasjon av visse driftsmidler eller av fisk, se nedenfor og emnet «Betinget skattefritak».

9.11 Studiereiser

Om studiereiser og kurs, se emnet «Studiereise/kongressdeltagelse mv.».

9.12 Tilskudd

Akvakulturnæringen mottar ingen øremerkede tilskudd. Om kommunale etableringstilskudd og tilskudd som forvaltes av Innovasjon Norge og av fylkeskommunene, se emnet «Tilskudd – offentlige tilskudd».

9.13 Ufrivillig realisasjon, betinget skattefritak

Reglene om betinget skattefritak ved ufrivillig realisasjon omfatter også akvatiske organismer i akvakultur når realisasjonen omfatter minst 25 % av beholdningen av det enkelte fiskeslag, se sktl. § 14-70 sjette ledd bokstav d. Eksempel på slik ufrivillig realisasjon er tap av fisk ved rømming og nedslakting etter pålegg fra offentlig myndighet.Spesielt om gjenanskaffelse av ufrivillig realisert fisk, se emnet «Betinget skattefritak», pkt. 2.4.4 og pkt. 2.4.5.

9.14 Uttak av fisk og andre akvatiske organismer mv.

Uttak av fisk og andre akvatiske organismer til skattyters private forbruk skal inntektsføres til omsetningsverdi etter hvert som uttaket skjer.Uttak av fisk og andre akvatiske organismer mv. til ansatte skal også inntektsføres som omsetning til full verdi etter hvert som uttaket skjer. Verdien av uttaket behandles som lønn. Om personalrabatt, se emnet «Naturalytelser i arbeidsforhold».

9.15 Veier

Veianlegg skal aktiveres uten senere avskrivning. Om asfaltering, se emnet «Driftsmiddel – avskrivning på/inntektsføring av saldo», pkt. 16.1.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.