Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

  • Skriv ut


Innhold: A

Alminnelig inntekt


  • Sktl. kap. 5 og 6.
  • Sktfvl. § 9-1

1 Generelt

Med alminnelig inntekt menes den nettoinntekt som fremkommer på grunnlag av skattelovgivningens regler om skattepliktige inntekter, fradragsberettigede kostnader og tap. Om kostnader og tap, se emnene «Kostnader – allment om fradrag» og «Tap».Grunnlaget for alminnelig inntekt skal i hovedsak fastsettes av den skattepliktige ved levering av skattemeldingen etter sktfvl. § 9-1. Om unntak, se pkt. 2 og pkt. 3. Alminnelig inntekt fremkommer ved skatteberegningen før personfradrag, særfradrag og finnmarksfradrag trekkes fra.Om personinntekt, se emnene om personinntekt.

2 Aksjeinntekt

Skattepliktig aksjeutbytte inngår i alminnelig inntekt. For personlige aksjonærer vil dette være utbytte som etter fradrag for skjerming er multiplisert med 1,24, jf. sktl. § 10-11 første ledd annet punktum.Skattepliktig gevinst ved realisasjon av aksjer inngår i alminnelig inntekt. For personlige aksjonærer vil dette være gevinst som etter fradrag for ubenyttet skjerming er multiplisert med 1,24, jf. sktl. § 10-31 første ledd fjerde punktum.Aksjetap som er oppjustert med 1,24 går til fradrag i alminnelig inntekt, jf. sktl. 10-31 annet ledd annet punktum.Oppjusteringen med 1,24 skjer ved skatteberegningen før alminnelig inntekt fremkommer, og inngår ikke i det grunnlaget som den skattepliktige skal fastsette etter sktfvl. § 9-1.

3 Inntekt fra selskap med deltakerfastsetting

Andel av overskudd fra selskap med deltakerfastsetting etter sktl. § 10-41 anses som alminnelig inntekt for deltakeren. Skattepliktig del av utdeling fra selskap med deltakerfastsetting, jf. sktl. § 10-42 tredje ledd, inngår også i alminnelig inntekt. Dette vil være utdelt beløp etter at det er gjort fradrag for skatt på overskuddsandel og etter at nettobeløpet er multiplisert med 1,24.Skattepliktig gevinst og fradragsberettiget tap ved realisasjon av andel i selskap med deltakerfastsetting inngår i alminnelig inntekt. For personlig deltaker samt personlig deltakers dødsbo og konkursbo vil dette være gevinst og tap som etter fradrag for ubenyttet skjerming er multiplisert med 1,24, jf. sktl. § 10-44 første ledd tredje og fjerde punktum.Oppjusteringen med 1,24 skjer ved skatteberegningen før alminnelig inntekt fremkommer, og inngår ikke i det grunnlaget som den skattepliktige skal fastsette etter sktfvl. § 9-1.Beregnet inntekt av renter etter sktl. § 5-22 inngår også i alminnelig inntekt.

4 Reindrift

Ved gjennomsnittsfastsetting av inntekt fra reindrift er det årets gjennomsnittsinntekt som inngår i alminnelig inntekt.

5 Skatter

På alminnelig inntekt beregnes som hovedregel:
  • inntektsskatt til kommune og fylkeskommune, jf. SSV § 3-8, og
  • fellesskatt til staten, jf. SSV § 3-2.
Norske og utenlandske selskaper og innretninger som er selvstendige skattesubjekter jf. sktl. § 2-2 første ledd, er fritatt for skatt til kommune og fylkeskommune jf. sktl. § 2-36 annet ledd og SSV § 3-3. Fritaket gjelder ikke for dødsbo.

6 Hvilke skattytere skal ha alminnelig inntekt

Det skal fastsettes alminnelig inntekt for alle fysiske personer, selskaper, dødsbo, konkursbo mv. som er skattepliktige til Norge etter norsk internrett og som ikke er unntatt etter skatteavtale.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.