Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

 • Skriv ut


Innhold: A

Arbeidsgiveravgift – innrapportering og betaling


 • Lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven (sktbl))
 • Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd, kap. 23 og 24.
 • Forskrift 2. desember 1997 nr. 1385 om beregning og fastsetting mv. av arbeidsgiveravgift til folketrygden (ftrl.).
 • Forskrift 27. november 2003 nr. 1398 om forenklet oppgjør for arbeidsgiveravgift fra statens forvaltningsvirksomhet (ftrl.).
 • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften).
 • Lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven)
 • Forskrift 24. juni 2014 nr. 857 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsforskriften)
 • Lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (sktfvl.) § 8-6 og § 12-2
 • SKD nr. 1/17, 4. januar 2017 Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2017.

1 Avgifter til folketrygden

Til finansiering av folketrygden svares blant annet følgende avgifter

2 Hvem er avgiftspliktig

Om hvem som er avgiftspliktig og således innrapporteringspliktig, se emnet «Arbeidsgiveravgift – avgiftsplikt og grunnlag».

3 Rapportering ved bruk av a-melding

3.1 Generelt

Rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå (SSB) er samlet i a-meldingen og skal sendes inn hver måned av alle som utbetaler lønn, pensjon og andre ytelser.Fristen for å levere a-melding er den 5. i måneden etter den måned opplysningene gjelder for, jf. a-opplysningsforskriften § 2-1 første ledd. Hvis fristen for å levere a-melding faller på en lørdag, søndag eller annen helligdag, flyttes den til påfølgende virkedag, jf. a-opplysningsforskriften § 2-1 femte ledd.Om adgang til å bruke forenklet a-melding for opplysningspliktige som er fritatt fra plikt til å svare arbeidsgiveravgift i medhold av ftrl. § 23-2 sjette til åttende ledd, se pkt. 3.6.Levering av opplysninger om føderåd etter sktfvl. § 7-2 første ledd bokstav b er unntatt fra kravet til månedlig rapportering. Dette kan innrapporteres én gang per år, se a-opplysningsloven § 4 annet ledd. Fristen er 5. januar det påfølgende året, jf. a-opplysningsforskriften § 2-1 annet ledd.Nærmere informasjon om a-meldingen samt veiledninger finnes på www.altinn.noArbeidsgiver skal levere skattemelding med opplysninger om beregnet arbeidsgiveravgift og grunnlaget for beregning av avgift etter reglene i a-opplysningsloven, jf. sktfvl. § 8-6.

3.2 Identifisering av arbeidsgiver ved levering av a-meldingen

Arbeidsgiver skal i utgangspunktet bruke organisasjonsnummer fra enhetsregisteret som identifikasjon. Arbeidsgivere som ikke har organisasjonsnummer, skal benytte fødselsnummer eller D-nummer ved innsendingen. I tillegg skal den opplysningspliktiges navn oppgis. Se a-opplysningsforskriften § 1-2.

3.3 Angivelse av hvilken ordning det skal betales arbeidsgiveravgift etter

Det skal på a-meldingen angis hvilken ordning det skal betales arbeidsgiveravgift etter. De ulike ordningene er angitt ved følgende beregningskoder:
 • generelle næringer
 • helseforetakene og deler av statsforvaltningen
 • sektorunntatt aktivitet
 • jord- og skogbruk, fiskeri etc.
 • kun rapportering av forskuddstrekk
 • godstransport på vei
 • lønnstrekk for Svalbard.
Beregningskoden avhenger av hva slags virksomhet arbeidsgiveren faktisk driver, med unntak av "Lønnstrekk for Svalbard" som gjelder uavhengig av type virksomhet.

3.4 Spesielt om innrapportering av fribeløp for konsernselskaper

I sone Ia og for arbeidsgiver som faller inn under sektorunntakene gjelder det ordninger med fribeløp, se emnet «Arbeidsgiveravgift – avgiftssatser», pkt. 4. Da det kun gjelder ett fribeløp per konsern, må det av rapporteringen framgå hvordan dette fribeløpet fordeles innenfor konsernet. Nærmere om dette, se SKD 1/17 punkt 7.2.

3.5 Uriktig eller manglende innrapportering

Skattedirektoratet kan ilegge daglig løpende tvangsmulkt etter a-opplysningsloven § 10 når opplysningene ikke er levert innen fristen. Ved for sen rapportering ilegges gebyr etter a-opplysningsloven § 11. Leverer ikke arbeidsgiveren a-melding eller gir uriktige eller ufullstendige opplysninger, kan skattemyndighetene fastsette arbeidsgiveravgiften, jf. sktfvl. § 12-2. Skatteforvaltningslovens regler om saksbehandling i kapittel 12 og administrative reaksjoner i kapittel 14 gjelder i slike tilfeller. Nærmere om dette, se Skatteforvaltningshåndboken.

3.6 Forenklet oppgjørsordning/a-melding i stedet for ordinær a-melding

Forenklet oppgjørsordning innebærer at ordinær a-melding ikke skal brukes. Innrapportering skal i slike tilfeller skje på forenklet a-melding, jf. a-opplysningsforskriften § 3-1 annet ledd. Forenklet oppgjørsordning kan brukes av privat arbeidsgiver som utbetaler lønn som er trekkpliktig, men som er unntatt fra plikten til å svare arbeidsgiveravgift etter ftrl. § 23-2 sjette, sjuende eller åttende ledd. Dette gjelder følgende ytelser:
 • Lønn for privat barnepass utført i barnets hjem når barnet ikke har fylt 12 år før utgangen av inntektsåret, eller har særlige behov for omsorg og pleie. Det er ingen beløpsgrense knyttet til slik lønnsutbetaling, se ftrl. § 23-2 sjette ledd.
 • Lønnet arbeid i oppdragsgiverens private hjem og fritidsbolig når summen av slik lønn fra husholdningen i inntektsåret ikke overstiger kr 60 000, se ftrl. § 23-2 sjuende ledd. Overstiger utbetalt lønn kr 60 000 i løpet av året, inntrer plikten til å levere ordinær a-melding fra og med den måneden grensebeløpet overstiges. Arbeidsgiveravgift må i slike tilfeller etterberegnes for all lønnsutbetaling i året og betales ved første terminforfall etter at plikten til å levere ordinær a-melding inntrådte.
 • Lønn og godtgjørelse utbetalt av veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon når årets totale ytelser ikke overstiger totalt kr 600 000 eller kr 60 000 pr. person, se ftrl. § 23-2 åttende ledd. Overstiger utbetalt lønn ett av grensebeløpene i løpet av året, inntrer plikten til å levere ordinær a-melding fra og med den måneden grensebeløpet overstiges. Arbeidsgiveravgift må i slike tilfeller etterberegnes for alle lønnsutbetalinger i året og betales ved første terminforfall etter at plikten til å levere ordinær a-melding inntrådte.
Fristen for å levere forenklet a-melding er første virkedag etter den enkelte utbetaling, jf. a-opplysningsforskriften § 2-1 sjette ledd.

4 Betaling av arbeidsgiveravgift

4.1 Generelt

Arbeidsgiveravgift skal betales annenhver måned. Arbeidsgiver skal av eget tiltak betale summen av avgiftsbeløpet for de to foregående månedene henholdsvis hver 15. januar, 15. mars, 15. mai, 15. juli, 15. september og 15. november, se sktbl. § 10-10 første ledd. Kontonummer, KID-nummer og beløp som skal betales vil stå i tilbakemeldingen som kommer kort tid etter at a-meldingen er levert. Har arbeidsgiveren levert flere meldinger i løpet av en kalendermåned vil siste tilbakemelding inneholde samlet betalingsinformasjon for hele måneden. KID-nummeret vil være det samme for de to månedene i terminen.

4.2 Minstegrense for betaling av arbeidsgiveravgift

Når samlet arbeidsgiveravgift i en tomånederstermin utgjør under kr 100, pliktes den ikke betalt, jf. skattebetalingsforskriften § 10-4-1. Arbeidsgiver er imidlertid ikke fritatt fra å levere a-melding.

4.3 Hvor arbeidsgiveravgiften skal betales

4.3.1 Generelt
Arbeidsgiveravgiften skal betales til skatteoppkreveren for kommunen der hovedkontoret ligger. Arbeidsgiver som ikke har hovedkontor, skal betale arbeidsgiveravgiften til skatteoppkreveren for den kommune han hører hjemme (for personlige skattytere, normalt bostedskommunen), se sktbl. § 2-1 annet ledd.Arbeidsgiver skal betale arbeidsgiveravgiften til samme skatteoppkrever hele året. Flytter arbeidsgiver i løpet av året, er det forholdet på fristen for levering av a-meldingen for januar måned, dvs. normalt 5. februar som er avgjørende for hvor arbeidsgiveravgiften skal betales for alle terminene som gjelder dette året, jf. skattebetalingsforskriften § 2-1-2.
4.3.2 Fiske og fangstvirksomhet
Høvedsmann i fiske og fangstvirksomhet som på vegne av laget utbetaler lønn, betaler arbeidsgiveravgiften til den kommunen hvor han gir oppgjør for skattetrekk (normalt høvedsmannens skattekommune eller rederiselskapets kontorkommune).
4.3.3 Utenlandsk arbeidsgiver
Utenlandsk arbeidsgiver skal betale arbeidsgiveravgift til skatteoppkreveren for den kommunen hvor han har hovedkontor for virksomheten i Norge, se skattebetalingsforskriften § 2-1-1 første ledd.Utenlandsk arbeidsgiver som driver varig virksomhet bare i én kommune i Norge uten å ha hovedkontor her, skal betale arbeidsgiveravgift til skatteoppkreveren for den kommunen hvor han driver varig virksomhet, se skattebetalingsforskriften § 2-1-1 annet ledd.Utenlandsk arbeidsgiver som ikke har hovedkontor i Norge skal betale arbeidsgiveravgift til kommune 2312 Utland ved Skatt vest, Skatteoppkrever utland hvis arbeidsgiveren
 • driver varig virksomhet i flere kommuner
 • ikke driver varig virksomhet i noen kommune
 • ikke driver noen virksomhet i Norge, eller
 • bare driver virksomhet på den norske kontinentalsokkelen,
se skattebetalingsforskriften § 2-1-1 annet, tredje og fjerde ledd.
4.3.4 Staten
Deler av statsforvaltningen er unntatt fra å gi opplysninger om arbeidsgiveravgift i a-meldingen og betale arbeidsgiveravgift til skatteoppkreveren.Om hvilke deler av statsforvaltningen og hvordan avgiftsoppgjøret skal foretas, se forskrift 27. november 2003 nr. 1398 om forenklet oppgjør for arbeidsgiveravgift fra statens forvaltningsvirksomhet (ftrl.).

5 Søknad om ettergivelse/nedsettelse

Søknader om betalingsutsettelse og betalingsnedsettelse av arbeidsgiveravgift av hensyn til skyldneren etter sktbl. § 15-1 sendes skatteoppkreveren. Skatteoppkrever avgjør spørsmålet om lempning hvis søknaden kun gjelder renter og omkostninger og beløpet er inntil kr 50 000. For høyere beløp og hvis også hovedstol søkes lempet, avgjøres spørsmålet om lempning av skattekontoret etter innstilling fra skatteoppkrever. Om lempning av hensyn til skyldneren, se SKD nr. 3/12. Om lempning av hensyn til det offentlige som kreditor etter sktbl. § 15-2, se SKD nr. 9/11.Om lempning som følge av særlige grunner knyttet til fastsettingen, se sktfvl. § 9-9.Om nedsettelse av arbeidsgiveravgift etter søknad når det er betalt tilsvarende avgift av samme lønn i utlandet, se emnet «Arbeidsgiveravgift – avgiftsplikt og grunnlag», pkt. 4.2.4.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.