Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

  • Skriv ut


Innhold: A

Arbeidstøy mv.


  • Sktl. § 5-15 annet ledd.
  • FSFIN § 5-15-6 tredje ledd.
  • Takseringsreglene § 1-2-7 og § 1-3-2.

1 Fradrag for kostnader til bekledning

1.1 Generelt

Kostnader til klær anses i utgangspunktet som private kostnader og er derfor som utgangspunkt ikke fradragsberettiget, jf. sktl. § 6-1 annet ledd. Dette gjelder selv om klærne brukes i yrket og selv om dette er den hovedsakelige bruk. Om unntak, se pkt. 1.3.

1.2 Arbeidstøy som er lite egnet til privat bruk

1.2.1 Generelt
Fradrag for kostnader til arbeidstøy til egen bruk gis for tøy som er lite egnet til privat bruk og som hovedsakelig benyttes i yrket. Dette omfatter
  • uniform
  • verne- og vareklær
  • annen spesiell bekledning som hovedsakelig benyttes i yrket og som er lite egnet til vanlig privat bruk, for eksempel for musikere
Spørsmålet om antrekket skal anses som uniform må vurderes konkret hvor det bl.a. legges vekt på utforming, farge, hvor mange som bruker antrekket mv. Arbeidstøy med godt synlig logo som ikke uten videre kan fjernes og som bare brukes i arbeidet og er lite egnet til privatbruk, vil normalt bli ansett som uniform. Arbeidstøy som er pålagt brukt, er godtatt som uniform. Se for eksempel BFU 35/2007.Verneklær omfatter spesielt arbeidstøy som ikke egner seg for privat bruk og som benyttes i yrker hvor vanlig tøy vil være utsatt for smuss eller sterk slitasje. Vareklær omfatter spesielt arbeidstøy som bl.a. benyttes av hygieniske årsaker, for eksempel innen helsetjenesten.Fradrag gis til næringsdrivende og til arbeidstakere som ikke får særskilt godtgjørelse til dekning av kostnadene.Fradrag gis for sjøhyre til fiskere, se emnet «Fiske».
1.2.2 Uniform til ansatte drosjesjåfører
Dersom ansatte drosjesjåfører holder egen uniform og ikke dokumenterer kostnadene, gis det fradrag med kr 2 600 per år, se takseringsreglene (2016) § 1-3-22. Forutsetningen er at drosjesjåføren faktisk bruker uniform. Fradrag kan gis med høyere beløp hvis kostnadene dokumenteres.
1.2.3 Vask mv.
Dersom vilkårene i pkt. 1.2.1 er oppfylt, gis det også fradrag for kostnader til rens, vask mv. av det aktuelle arbeidstøyet.
1.2.4 Minstefradrag
For lønnstakere går kostnader til anskaffelse og vask mv. av arbeidstøy inn i minstefradraget.

1.3 Klær som brukes i reklameøyemed, framvisning, etc.

Fradragsrett for kostnader til klær kan foreligge hvor hovedformålet med anskaffelsen er å skape skattepliktig inntekt og klærne har direkte betydning for den inntektsskapende aktivitet. Fradragsrett kan f.eks. foreligge for klesbloggere hvor aktiviteten går ut på å vise fram og omtale klær med hensikt å skaffe seg reklameinntekter mv. Tas klærne i bruk privat eller gis bort kan det være grunnlag for uttaksbeskatning etter sktl. § 5-2. Se nærmere SKD 31. januar 2014 i Utv. 2014/112.

2 Fritt arbeidstøy

2.1 Generelt

Fri uniform eller annet spesielt arbeidstøy som arbeidsgiver holder og som ville vært fradragsberettiget om arbeidstakeren hadde dekket det selv, jf. pkt. 1.1, regnes ikke som skattepliktig inntekt.Yter arbeidsgiver annet fritt tøy, er fordelen skattepliktig for den ansatte som naturalytelse.Skattepliktig fordel verdsettes til omsetningsverdien inkludert merverdiavgift.Tøy som ytes fra arbeidsgiver til arbeidstaker kan likevel være en skattefri fordel etter reglene for gave, se emnet «Gaver og tilskudd i arbeidsforhold mv.».

2.2 Innrapportering

Når skattyteren skal fordelsbeskattes for fritt arbeidstøy, plikter arbeidsgiver å innrapportere den skattepliktige fordel.

3 Godtgjørelse

3.1 Anskaffelse av arbeidstøy

Uniformsgodtgjørelse og annen godtgjørelse til dekning av kostnader til anskaffelse av arbeidstøy behandles etter «nettometoden» i den utstrekning kostnadene til å anskaffe tøyet er fradragsberettiget, jf. pkt. 1.1. Se for øvrig emnet «Utgiftsgodtgjørelse».For drosjesjåfører som ikke dokumenterer kostnadene til uniform, avregnes godtgjørelsen mot takseringsreglenes satser for fradrag, se ovenfor. Forutsetningen er at sjåføren faktisk bruker uniform.Om uniformsgodtgjørelse i forsvaret, se emnet «Forsvarspersonell».

3.2 Smusstillegg

Smusstillegg ytes i en del tilfeller som kompensasjon for merkostnader til arbeidstøy samtidig som det skal være et visst vederlag for arbeid. Ved skattefastsettelsen gis fradrag med 1/3 av beløpet, men i alminnelighet ikke med mer enn kr 2 415, se takseringsreglene (2016) § 1-2-7. Overskuddet fastsettes etter nettometoden og går inn i beregningsgrunnlaget for minstefradraget. Hele smusstillegget skal i slike tilfeller innrapporteres.

4 Arbeidsgivers fradrag for arbeidstøy til bruk for ansatte

Arbeidsgivere har krav på fradrag for kostnader til klær som gis til eller brukes av ansatte.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.