Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

 • Skriv ut


Innhold: B

Bil – godtgjørelse


 • Sktl. § 5-11.
 • FSFIN § 5-15-8.
 • Skattebetalingsforskriften § 5-6 tredje ledd.
 • Skattebetalingsforskriften § 5-6-12 sjette ledd.
 • Skattedirektoratets melding 8/16 av 22. desember 2016 om forskuddsutskrivningen for 2017.

1 Næringsdrivende

1.1 Generelt

Mottar næringsdrivende bilgodtgjørelse for kjøring:
 • i virksomhet eller
 • utenfor virksomhet med bil som er driftsmiddel i virksomhet,
skal brutto godtgjørelse inntektsføres i regnskapet for virksomheten, jf. sktl. § 5-1. For bilgodtgjørelse i virksomhet gjelder dette selv om bilen ikke anses som yrkesbil. Om fradrag for bilkostnadene, se emnet «Bil – fradrag for bilkostnader».

1.2 Næringsdrivende som også er lønnstaker

Skattyter som både er næringsdrivende og lønnstaker, kan som lønnstaker bruke nettometoden/forenklet overskuddsberegning, se nedenfor, på godtgjørelse for yrkeskjøring utenfor virksomhet. Nettometoden/forenklet overskuddsberegning kan bare brukes når enten
 • all yrkeskjøring gjelder arbeid utført som lønnstaker, eller
 • bilen ikke anses som driftsmiddel fordi samlet yrkeskjøring i og utenfor virksomhet er under 6000 km per bil i året.
Er vilkårene for å bruke nettometoden ikke oppfylt, skal brutto bilgodtgjørelse inntektsføres i regnskapet for virksomheten, jf. sktl. § 5-1. Om fradrag for bilkostnadene, se emnet «Bil – fradrag for bilkostnader».

1.3 Deltaker i selskap med deltakerfastsetting

Mottar deltaker i selskap med deltakerfastsetting reell utgiftsgodtgjørelse fra selskapet for bruk av egen bil for selskapet, skal kostnaden behandles som leiekostnad for selskapet, jf. sktl. § 10-45. Deltakeren skal ta med bilgodtgjørelsen ved beregningen av overskudd/underskudd på bilholdet. Deltakeren kan ikke bruke forenklet overskuddsberegning hvis yrkeskjøringen er 6000 km eller mer i året. Ved kjøring under 6000 km gis fradrag etter satsen for bruk av egen bil i yrket.

2 Ikke næringsdrivende

2.1 Bilgodtgjørelse for yrkeskjøring, godtgjørelsen følger satser fastsatt av Skattedirektoratet

2.1.1 Generelt
Et eventuelt overskudd på bilgodtgjørelse for yrkeskjøring med privatbil utenfor virksomhet er ikke skattepliktig inntekt dersom godtgjørelsen er utbetalt som kilometergodtgjørelse etter satser fastsatt av Skattedirektoratet eller etter lavere kilometersats, jf. FSFIN § 5-15-8. Dette gjelder også når godtgjørelsen er utbetalt med høyere kilometersatser, såfremt arbeidsgiver splitter godtgjørelsen i en del som er i samsvar med Skattedirektoratets kilometersatser og en del som arbeidsgiver fullt ut behandler som lønn, jf. skattebetalingsforskriften § 5-6-14. Med privatbil menes i denne sammenheng bil som ikke regnskapsbehandles (selv om bilen kjøres 6000 km eller mer i yrket).Ved avgjørelsen av hva som er yrkeskjøring i denne sammenhengen, legges skattelovens regler til grunn. Nærmere om hva som er yrkeskjøring, og om gruppering av reiser, se emnet «Reise – avgrensning mellom arbeidsreiser, besøksreiser og yrkesreiser». Om krav til legitimasjon, se pkt. 2.8.Skattefritaksregelen i FSFIN § 5-15-8 for overskudd på bilgodtgjørelse gjelder ikke bilgodtgjørelse utbetalt for annet enn yrkesreise, for eksempel for besøksreiser eller arbeidsreiser. Om behandling av slik bilgodtgjørelse, se nedenfor.Satsen gjelder også for bruk av el-bil og for arbeidstakere med arbeidssted Tromsø. Satsen gjelder også for reiser utenlands.Skattedirektoratets forskuddssatser er ikke sammenfallende med satsene i statens særavtaler. Utbetales godtgjørelse i tråd med statens særavtaler, kan dette derfor medføre skattepliktig overskudd. Om forenklet overskuddsberegning, se pkt. 2.2.3. Satsene for skattefritt tillegg for passasjer, bruk av tilhenger osv. og skattefrie satser for andre transportmidler enn bil følger særavtalen.For tunge motorsykler og mopedbiler er satsen for beregning av overskudd kr 2,95 per km.Om behandlingen av ulike tillegg for kjøring med passasjerer, kjøring på skogs- og anleggsvei eller hvis skattyter må frakte utstyr og materiell, se pkt. 2.6.
2.1.2 Bilgodtgjørelse for strekning der arbeidstaker ikke selv er med i bilen
«Særavtale for reiser utenlands for statens regning» (utenlandsregulativet) og «Særavtale for reiser innenlands for statens regning» (innenlandsregulativet) § 6 gir på visse vilkår rett til kjøregodtgjørelse for bruk av privat bil på delstrekninger der arbeidstaker ikke er med i bilen. Dette gjelder f.eks. kjøring til flyplass for å hente skattyteren. Regulativene forutsetter at arbeidstakeren er på tjenestereise og kostnadsdekningen for reisen tur-retur til bringe- eller hentestedet fremstår som det rimeligste.Kjøregodtgjørelsen er skattefri for mottakeren hvis
 • vilkårene i særavtalen er oppfylt
 • godtgjørelsen er utbetalt i samsvar med satsene fastsatt av Skattedirektoratet, og
 • legitimasjonskravene i skattebetalingsforskriften § 5-6-12 sjette ledd er oppfylt.

2.2 Bilgodtgjørelse for yrkeskjøring, godtgjørelse som ikke følger satsene fastsatt av Skattedirektoratet

2.2.1 Godtgjørelse for yrkeskjøring
For lønnstakere mv. skal godtgjørelse for kjøring i yrket som ikke følger satsene fastsatt av Skattedirektoratet, behandles etter den såkalte nettometoden. Dette gjelder uavhengig av om bilkostnadene skal fastsettes etter regnskap (yrkesbiler) eller etter standardsatsene fastsatt av Skattedirektoratet (privatbiler). Om skillet mellom yrkesbiler og privatbiler, se emnet «Bil – fradrag for bilkostnader». Bilgodtgjørelsen sammenlignes med fradragsberettigede kostnader, herunder eventuelle avskrivninger. Det er overskuddet som føres opp som inntekt og eventuelt underskudd som føres til fradrag. Underskudd vedrørende yrkeskjøring inngår i minstefradraget.Har skattyteren i tillegg til yrkeskjøring med bilgodtgjørelse også yrkeskjøring uten bilgodtgjørelse, er det bare kostnader vedrørende kjøring med bilgodtgjørelse som skal sammenlignes med godtgjørelsen ved bruk av nettometoden. (Fradrag for kostnader vedrørende yrkeskjøring uten bilgodtgjørelse kommer til fradrag utenom en eventuell overskuddsberegning og inngår eventuelt i minstefradraget.)
2.2.2 Forenklet overskuddsberegning, vilkår
Lønnsmottakere mv. som etter det ovenstående skulle avregnet bilgodtgjørelsen mot bilens faktiske kostnader (regnskapsbehandling for yrkesbil) fordi bilen brukes 6000 km eller mer i yrket, kan i stedet velge å avregne bilgodtgjørelsen mot kilometersatsene fastsatt av Skattedirektoratet, se nedenfor, på tilsvarende måte som for biler som ikke er yrkesbiler. Bilen behandles da som privatbil, selv om den brukes 6000 km eller mer i yrket. Denne valgmuligheten gjelder ikke for bilgodtgjørelse i virksomhet. Ved forenklet overskuddsberegning for biler som brukes 6000 km eller mer i yrket, er det ikke fradragsrett for et eventuelt underskudd beregnet etter sats.For biler som kunne vært ansett som yrkesbil, kan forenklet overskuddsberegning benyttes såfremt kjøringen kan legitimeres på tilfredsstillende måte gjennom en nøyaktig ført kjørebok eller ved reiseregninger. Dette gjelder uavhengig av om bilgodtgjørelsen er utbetalt som kilometergodtgjørelse, som et fast beløp eller en kombinasjon. Om kravet til kjørebok, se emnet «Bil – fradrag for bilkostnader», pkt. 7.2.Forenklet overskuddsberegning kan ikke brukes på godtgjørelse som utbetales for kjøring
 • i virksomhet,
 • utenfor virksomhet når bilen også brukes i virksomhet og yrkeskjøringen i og utenfor virksomhet sammenlagt utgjør 6000 km eller mer i året (per bil),
 • med bil som skattyter har fått stilt til disposisjon av arbeidsgiver o.l.
Kjøring som kommandittist/stille deltaker foretar for selskapet, anses ikke som kjøring i virksomhet når selskapet har valgt å behandle arbeidsgodtgjørelsen til vedkommende som lønn. I slike tilfeller vil reglene om forenklet overskuddsberegning på kilometergodtgjørelse kunne anvendes som for lønnstakere for øvrig.Selv om skattyteren et tidligere år har fått fradrag beregnet på grunnlag av faktiske kostnader, kan han for et senere år for samme bil kreve å bli skattlagt etter reglene for forenklet overskuddsberegning. Skattyter må i tilfelle uttaksbeskattes som følge av overgangen til forenklet overskuddsberegning. Se emnene «Bil – realisasjon/uttak» og «Uttak av formuesobjekter og/eller tjenester».Selv om skattyter for tidligere år er blitt skattlagt etter reglene for forenklet overskuddsberegning, kan han kreve å bli skattlagt etter de faktiske kostnadene for samme bil for senere år. Bilen må fra tidspunktet for endring av fastsettingsmåte behandles som yrkesbil. Om inntektstillegg for privat bruk i slike tilfeller, se emnet «Bil – privat bruk».
2.2.3 Forenklet overskuddsberegning, satser
Ved forenklet overskuddsberegning sammenlignes mottatt bilgodtgjørelse med satsen for beregning av overskudd på kilometergodtgjørelse. Satsen for skattefri kjøregodtgjørelse skal for 2017 være kr 3,50 per km uansett kjørelengde, se Skattedirektoratets melding 8/16 av 22. desember 2016 om forskuddsutskrivningen for 2017 punkt 11 (endelige satser fastsettes i takseringsreglene § 1-2-6). Satsen gjelder også for bruk av el-bil og for arbeidstakere med arbeidssted Tromsø. Denne satsen gjelder også kjøring i utlandet. Skattedirektoratets forskuddssatser er ikke sammenfallende med satsene i statens særavtaler.Dette medfører blant annet at en godtgjørelse i tråd med "Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands” - kr 4,10, ev. kr 4,20 for Tromsø - vil gi et trekkpliktig overskudd på hhv. 60 og 70 øre per kilometer.Satsene for skattefritt tillegg for passasjer, bruk av tilhenger osv. og skattefrie satser for andre transportmidler enn bil følger særavtalen.Om behandlingen av ulike tillegg for kjøring med passasjerer, kjøring på skogs- og anleggsvei eller hvis skattyter må frakte utstyr og materiell, se pkt. 2.6.
2.2.4 Forenklet overskuddsberegning, andre kostnader
Ved forenklet overskuddsberegning er det i utgangspunktet ikke anledning til å føre til fradrag spesielle bilkostnader i tillegg til fradragssatsen.Kostnader til utbedring av bilskade eller egenandel/bonustap ved skade oppstått under kjøring hvor det er mottatt bilgodtgjørelse, kan imidlertid fradras i tillegg til kilometersatsene ved forenklet overskuddsberegning. Har arbeidsgiver/oppdragsgiver ytet full eller delvis erstatning for slike kostnader, skal kostnadene reduseres med erstatningen.Parkeringskostnader, bompenger og ferjekostnader kommer særskilt til fradrag utenom overskuddsberegningen, såfremt de ikke er dekket av arbeidsgiver.Kostnader som kan føres til fradrag utenom den forenklede overskuddsberegningen, inngår i minstefradraget.

2.3 Godtgjørelse for besøksreiser

For lønnstakere mv. skal godtgjørelse for besøksreise til hjemmet behandles etter nettometoden. Bilgodtgjørelsen sammenlignes med avstandsfradraget for besøksreiser, se emnet «Merkostnader – besøksreiser til hjemmet», pkt. 6. Overskuddet er skattepliktig og eventuelt underskudd er fradragsberettiget. Underskudd vedrørende besøksreise inngår ikke i minstefradraget.Har skattyteren i tillegg til besøksreiser med bilgodtgjørelse også besøksreiser uten bilgodtgjørelse, er det bare avstandsfradrag/kostnader vedrørende kjøring med bilgodtgjørelse som skal sammenlignes med godtgjørelsen ved bruk av nettometoden. (Avstandsfradrag/kostnader vedrørende besøksreiser uten bilgodtgjørelse kommer til fradrag utenom en eventuell overskuddsberegning.)

2.4 Godtgjørelse for yrkeskjøring og besøksreiser, bruk av andres bil

Overskuddsberegning på vanlig måte gjelder i utgangspunktet også når skattyter mottar godtgjørelse for yrkeskjøring eller besøksreiser til hjemmet utført med bil som eies av andre og de øvrige vilkårene er oppfylt. Dette gjelder enten bilen leies fra andre eller er lånt vederlagsfritt, f.eks. av foreldrene.Bruker arbeidstaker arbeidsgivers bil i forbindelse med arbeid, verv eller oppdrag for andre og arbeidstakeren mottar bilgodtgjørelse for denne bruken, anses godtgjørelsen i sin helhet som inntekt med mindre arbeidstakeren betaler arbeidsgiveren spesielt for denne kjøringen.

2.5 Godtgjørelse for kjøring mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser)

Godtgjørelse for reise mellom hjem og fast arbeidssted, der reisen etter skattereglene anses som arbeidsreise, behandles som ordinær lønn. Om hva som anses som arbeidsreise, se emnet «Reise – avgrensning mellom arbeidsreiser, besøksreiser og yrkesreiser».Om fradrag for daglige reiser, se emnet «Reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser)».Om skattefritak for godtgjørelse til dekning av reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise), der skattyteren arbeider for en veldedig eller allmennyttig organisasjon eller skjøtter et offentlig politisk verv, se emnet «Reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser)», pkt. 10.3.

2.6 Utbetalt tillegg til ordinær bilgodtgjørelse

Skattyter som bruker forenklet overskuddsberegning, anses ikke å ha overskudd på godtgjørelse etter satsene fastsatt av Skattedirektoratet for
 • passasjer,
 • kjøring på skogs- og anleggsvei etter spesielle regler og/eller
 • å ta med seg utstyr og materiell som på grunn av vekt og beskaffenhet for øvrig ikke er naturlig å plassere i bagasjerom eller på taket, se nedenfor.
For 2017 er disse satsene sammenfallende med satsene i statens særavtaler. For skattyter som mottar kjøregodtgjørelse etter satsene fastsatt av Skattedirektoratet for bruk av privat bil i tjeneste, vil et eventuelt overskudd på ovennevnte tilleggsgodtgjørelser være skattefritt etter FSFIN § 5-15-8.For at ekstragodtgjørelse for å ta med seg utstyr og materiell skal være skattefri, er det en forutsetning at skattyter faktisk bruker tilhenger. Slik godtgjørelse gis når skattyter frakter f.eks. etsende væsker, tilgrisede eller skitne gjenstander, eller utstyr som på grunn av sin beskaffenhet må fraktes på tilhenger. Dette gjelder også utstyr som veier minst 150 kg og/eller utgjør minst 0,5 kubikkmeter selv om utstyret ikke fraktes på tilhenger, men f.eks. inne i bilen. Det samme gjelder gjenstander som er av en slik beskaffenhet at de stikker ut bak kjøretøyet og derfor må merkes.

2.7 Underskudd

Blir det utbetalt kilometergodtgjørelse etter lavere satser enn de satsene som er fastsatt av Skattedirektoratet, kan det gis fradrag for differansen som underskudd, såfremt bilen ikke er yrkesbil (samlet yrkeskjøring under 6000 km i året). Fradrag for underskudd vedrørende yrkesbiler kan imidlertid bare beregnes på grunnlag av faktiske kostnader. Underskudd inngår i eventuelt minstefradrag.

2.8 Formelle regler

Bilgodtgjørelse må kunne legitimeres ved reiseregning som utarbeides av arbeidstakeren, jf. skattebetalingsforskriften § 5-6-12 sjette ledd. Reiseregningen må i det minste gi opplysninger om
 • arbeidstakers navn, adresse og underskrift,
 • dato for avreise og hjemkomst for hver yrkes- eller tjenestereise,
 • formålet med reisen,
 • hvilke arrangement arbeidstakeren har deltatt på,
 • fremstilling av reiseruten med angivelse av lokal kjøring på oppdragsstedet og årsaken til eventuelle omkjøringer,
 • totalt utkjørt distanse beregnet på grunnlag av bilens kilometerteller (eventuelt tripp-teller) ved begynnelsen og slutten av hver yrkes-/tjenestereise, og
 • navn på passasjer det kreves passasjertillegg for.
Alle oppstillinger og reiseregninger etter denne bestemmelsen skal oppbevares som bilag til arbeidsgiverens regnskaper.Reglene ovenfor forutsetter at arbeidsgiveren har gitt samtykke til bruk av egen bil.

3 Garasje

Betaler arbeidsgiver for garasje som ligger i tilknytning til bilbrukerens bolig, for en firmabil som disponeres privat, anses det ikke å foreligge et reelt leieforhold med eksklusiv bruksrett for arbeidsgiveren. Leien behandles som lønnsinntekt i alle sammenhenger. Se for øvrig emnet «Bolig – garasje».

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.