Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

  • Skriv ut


Innhold: B

Bolig – garasje


  • Sktl. kap. 7.

1 Garasje som ligger på samme tomt som fritaksbehandlet bolig

Garasje som ligger på samme tomt som fritaksbehandlet bolig, behandles etter reglene for boligeiendommer i sktl. kap. 7, når den anses å ha en tjenende funksjon til boligen. Dette gjelder også frittliggende garasje som ikke er avskrivbar, hvis denne har tjenende funksjon til boligen. Den samlede faktiske bruken av garasjen kan endre garasjens karakter og ha avgjørende betydning for om garasjen kan anses å ha en tjenende funksjon til boligen. Se emnet «Bolig – fritaksbehandling», pkt. 14.1.3 og HRD 27. august 2010 i Utv. 2010/1277 (Rt. 2010/979). Overgang fra egen bruk av garasjen til utleie til garasjeformål vil i utgangspunktet ikke medføre at den tjenende funksjon opphører. Ombygging av en garasje til varig utleiebolig medfører derimot at den tjenende funksjonen opphører. Garasjen vil da ikke lenger omfattes av skattefritaket i sktl. § 7-2. Om garasje som leies ut til andre formål, se URD 14. desember 1984 (Ytre Follo herredsrett) i Utv. 1985/382. (Garasje som ble ombygget til kontorlokaler hadde etter ombyggingen ikke bruksmessig tilknytning til bolighuset.)Garasje til bil som utelukkende brukes i yrket, følger normalt reglene for hjemmekontor, se emnet «Bolig – hjemmekontor mv.». Om garasje til lastebil mv., se pkt. 5.1.

2 Garasje som ligger på samme tomt som regnskapsbehandlet bolig

Garasje som ligger på samme tomt som regnskapsbehandlet bolig, inngår i regnskapsbehandlingen. Når garasjen brukes av eieren til privatbil eller til yrkesbil/arbeidsgivers bil som disponeres til privat bruk, er fordelen ved egen bruk skattefri etter reglene om skattefritak for egen bruk av bolig. Kostnadene vedrørende garasje vil da ikke være fradragsberettiget for den delen som gjelder skattefri egen bruk. Kostnadene er likevel fradragsberettiget når bilen utelukkende brukes i yrket.Leies garasjen ut, skal den faktiske leien inntektsføres. Skattyteren skal da ha fradrag for kostnader som ikke gjelder eierens egen bruk som garasje.

3 Garasje i avskrivbar bygning

Garasje som inngår i ikke-seksjonert avskrivbar bygning skal regnskapsbehandles, dvs. at fastsettingen skal skje på grunnlag av faktiske inntekter og kostnader, se emnet «Bolig – regnskapsbehandling». Når garasjen brukes av eieren til privatbil, yrkesbil eller arbeidsgivers bil som disponeres til privat bruk, er fordelen ved egen bruk skattefri, se ovenfor. Kostnadene vedrørende egen privat bruk av garasjen vil ikke være fradragsberettiget.

4 Garasje som ligger på særskilt matrikulert eiendom, rekkegarasje mv.

Selveid enkeltstående garasje som ligger på særskilt matrikulert tomt, behandles som en del av boligen dersom den nyttes i tilknytning til boligen og følger denne ved salg. Det samme gjelder andel i rekkegarasje som eies i sameie, når fastsettingen hos sameierne skjer etter bruttometoden. Videre gjelder det for eierandel i garasje i seksjonert boligbygg. I andre tilfeller skal garasjen regnskapsbehandles, se ovenfor.

5 Avskrivning

5.1 Generelt

Skattyteren kan ikke kreve avskrivning på garasje som behandles etter reglene for boligeiendommer i sktl. kap. 7, selv om garasjen er frittliggende. Dette gjelder også garasje på særskilt matrikulert eiendom og rekkegarasje hvor garasjen er nyttet i tilknytning til boligen og følger denne ved salg. Frittliggende garasjer som hovedsakelig brukes til lastebiler eller lignende spesialgarasjer, er avskrivbare. Dette gjelder selv om de også har en tjenende funksjon til eierens egen bolig.

5.2 Garasje i kombinert bygg som ikke er seksjonert

Garasje i ikke-seksjonert kombinert bygg som brukes privat av eieren i forbindelse med boligbruken, følger reglene for egen boligdel i avskrivbart bygg, se emnet «Driftsmiddel – avskrivning på/inntektsføring av saldo», pkt. 8.2 og emnet «Driftsmiddel – realisasjon av driftsmiddel», pkt. 4.3.

5.3 Garasje i seksjonert bygning

Eier av boligseksjon i seksjonert bygning har ikke krav på avskrivning av den forholdsmessige del av verdien av eiendommens garasjeanlegg som tilligger boligseksjonen, uansett om de øvrige seksjoner er avskrivbare i bygget. Dette gjelder også om garasjeanlegget utgjør en egen seksjon.

6 Realisasjon

Garasje i tilknytning til boligeiendom som realiseres sammen med boligen, følger samme regler for skatteplikt av eventuell gevinst som boligeiendommen. Dette gjelder uavhengig av om garasjen er inkorporert i boligen, frittliggende på samme eiendom eller står på særskilt matrikulert eiendom. Separat salg av garasje som har vært ansett som tjenende bygning etter reglene om fritaksbehandling i minst ett av de to siste årene før realisasjon, vil følge samme regler for skatteplikt av eventuell gevinst som boligeiendommen den er tilknyttet. Se emnet «Bolig – realisasjon».Er garasjen avskrivbar eller den skal regnskapsbehandles fordi den ikke lenger har en tjenende funksjon, behandles den ikke etter reglene for boligeiendom. Dette gjelder også arrondert tomt til garasjen.Garasje tilknyttet egen boligdel i avskrivbart bygg som ikke er seksjonert, følger reglene for bolig.

7 Garasjeleie fra arbeidsgiveren

Betaler arbeidsgiveren leie til lønnstakeren for garasje til bil som lønnstakeren disponerer privat, anses leien som lønn. Det anses ikke å foreligge noe leieforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det samme gjelder dersom arbeidsgiver dekker kostnadene til garasjeleie.Betaler selskapet garasjeleie for aksjonær som arbeider i selskapet, kan partene velge å behandle godtgjørelsen som utbytte. Om valgadgangen, se emnet «Tilsidesettelse», pkt. 4.5.1.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.