Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

  • Skriv ut


Innhold: B

Bolig – hjemmekontor mv.


  • Takseringsreglene § 1-3-26.

1 Betingelsene for fradrag

Kostnader til hjemmekontor som fyller betingelsene nedenfor, er fradragsberettigede.Med hjemmekontor menes eget/egne rom i hjemmet som utelukkende benyttes i eierens/ektefellens inntektserverv, f.eks. arbeidsrom i lønnet erverv, legekontor, frisørsalong, lager, familiebarnehage mv. Kombinert bruk av et rom i boligen til arbeidsrom og f.eks. stue eller soverom, kommer ikke under reglene for hjemmekontor. Slik kombinert bruk gir ikke rett til fradrag.For eieren gjelder ikke reglene om hjemmekontor for rom som er utleid, enten de benyttes til leietakerens ervervsvirksomhet, eller til boligformål, se emnene «Bolig – regnskapsbehandling» og «Bolig – fritaksbehandling». Om grensen mellom godtgjørelse for hjemmekontor og utleie av rom, se emnet «Bolig – fritaksbehandling».Utleie av rom i fritaksbehandlet bolig hvor utleieinntekten er virksomhetsinntekt for eieren, faller inn under reglene om egen bruk i ervervsvirksomhet (hjemmekontor). Dette kan for eksempel gjelde gårdsturisme og såkalt grønn omsorg hvor deler av et fritaksbehandlet våningshus brukes til innlosjering.Reglene om hjemmekontor gjelder ikke for en samboer (meldepliktige eller ikke-meldepliktige) der den andre samboeren eier boligen. Om leie av rom i samboers bolig, se emnet «Bolig – fritaksbehandling», pkt. 17.

2 Beregning av fradraget

2.1 Hjemmekontor mv. i fritaksbehandlet bolig

2.1.1 Standardfradrag
I de tilfeller skattyter har hjemmekontor i fritaksbehandlet bolig, herunder andelshavers leilighet i boligselskap, gis et standardfradrag med kr 1 700 (2016) for hjemmekontor mv., jf. takseringsreglene § 1-3-26 første ledd. Fradraget skal ikke reduseres selv om skattyter har bodd i huset bare en del av året eller kun brukt hjemmekontoret en del av året.
2.1.2 Fradrag for faktiske kostnader
Istedenfor standardfradrag kan eieren kreve fradrag for faktiske kostnader knyttet til ervervsdelen av boligen (hjemmekontor mv.), jf. takseringsreglene § 1-3-26 annet ledd. Kostnadene må sannsynliggjøres, herunder må det sannsynliggjøres at de faktiske kostnadene som det kreves fradrag for, kun refererer seg til hjemmekontoret og ikke gjelder boligdelen av huset. Kostnader som ikke kan henføres til spesielle deler av eiendommen, som for eksempel kostnader til ytre vedlikehold, forsikring og kommunale avgifter, fordeles i forhold til leieverdien for boligdelen og ervervsdelen (hjemmekontor mv.). Hvis boligdelen og ervervsdelen (hjemmekontoret mv.) må anses å være likeverdige og leieverdien av ervervsdelen er vanskelig å fastslå, kan kostnader som ikke kan henføres til spesielle deler av eiendommen fordeles forholdsmessig ut fra en arealfordeling mellom boligdelen og ervervsdelen. Det gis ikke fradrag for skattyterens eget eller ektefelles arbeid med renhold av arbeidsrom/hjemmekontor.

2.2 Hjemmekontor i egen regnskapsbehandlet bolig

Har skattyteren hjemmekontor i egen bolig i regnskapsbehandlet bygning, gis fradrag for kostnader etter de vanlige reglene for bygninger som regnskapsbehandles, se emnet «Bolig – regnskapsbehandling», pkt. 3.

2.3 Hjemmekontor i leid bolig

Kreves fradrag for faktisk påløpte kostnader ved å holde hjemmekontor i leid bolig, må samlede kostnader til husleie mv. fordeles skjønnsmessig på henholdsvis boligdelen og hjemmekontoret. Fordelingen foretas forholdsmessig ut fra leieverdien. Alternativt kan arealfordelingen legges til grunn. Det kan ikke kreves fradrag for skattyterens eget eller ektefelles arbeid med renhold av arbeidsrom/hjemmekontor.

3 Minstefradrag

Fradraget inngår i minstefradraget når bruken er knyttet til erverv av lønnsinntekt, jf. sktl. § 6-30 første ledd og takseringsreglene § 1-3-26 tredje ledd.

4 Godtgjørelse for hjemmekontor

Dersom arbeidsgiveren betaler skattyter for bruk av et hjemmekontor, må det vurderes hvorvidt dette er leieinntekt for skattyteren eller en utgiftsgodtgjørelse. Nærmere om avgrensningen mellom leieforhold og utgiftsgodtgjørelse, se emnet «Bolig – fritaksbehandling».Utgiftsgodtgjørelser skal overskuddsberegnes etter nettometoden, hvor det gis fradrag etter reglene for hjemmekontor, såfremt vilkårene for dette er oppfylt.

5 Stedet for fradrag

Fradrag for hjemmekontor gis i bostedskommunen dersom kostnadene ikke knytter seg til stedbundet inntekt i annen kommune.

6 Realisasjon

Bruk av en del av en bolig som hjemmekontor i egen virksomhet, anses ikke som bruk som "egen bolig" i forhold til sktl. § 9-3 annet ledd om skattefritak for gevinst ved realisasjon av egen bolig. Har arealet vært brukt som hjemmekontor i mer enn ett av de to siste årene, vil en forholdsmessig del av gevinsten være skattepliktig, se emnet «Bolig – realisasjon», pkt. 8.5.1. Tas hjemmekontoret i bruk som egen bolig, opparbeides brukstid fra tidspunktet for bruksendringen, se emnet «Bolig – realisasjon», pkt. 9.5.3.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.