Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

 • Skriv ut


Innhold: B

Boligsparing for ungdom (BSU)


 • Sktl. § 16-10
 • FSFIN § 16-10
 • Sktfvl. § 7-3

1 Nøkkeltall

 • Maksimalt årlig sparebeløp er kr 25 000.
 • Skattefradrag er 20 % av sparebeløpet.
 • Samlet innbetalt sparebeløp kan ikke overstige kr 300 000.
 • Aldersgrense er 33 år.

2 Generelt

2.1 Vilkår

2.1.1 Hvem kan kreve fradrag
Personlige skattytere som er skattepliktig som bosatt i Norge, kan til og med det inntektsåret de fyller 33 år, kreve fradrag i skatt etter reglene for boligsparing for ungdom (BSU), jf. sktl. § 16-10 første ledd første punktum.Personer som ikke er skattepliktig som bosatt i Norge kan som hovedregel ikke kreve slikt fradrag i skatten. Dette gjelder også for slike personer som under midlertidig opphold i Norge er skattepliktig hit etter sktl. § 2-3 første ledd bokstav d og § 2-3 annet ledd, se emnet «Utland – lønnsinntekter og pensjonsinntekter mv.», pkt. 13.3. Personer bosatt i annen EØS-stat med begrenset skatteplikt til Norge etter sktl. § 2-3 kan likevel på visse vilkår kreve slikt fradrag, se sktl. § 6-71 og emnet «Utland – lønnsinntekter og pensjonsinntekter mv.», pkt. 15.
2.1.2 Kontoen
Skattefradrag gis bare for innskudd på konto opprettet særskilt for boligsparing for ungdom. Kontoen kan ifølge sktl. § 16-10 første ledd første punktum bare opprettes i:
 • innenlandsk bank
 • samvirkeforetak
 • innenlandsk fast organisert spareforening, eller
 • tilsvarende spareinstitusjon i annen EØS-stat. For skattytere som velger å opprette BSU-konto i annen EØS-stat gis fradrag på grunnlag av dokumentasjon fra skattyter i vedlegg til skattemeldingen. Om nærmere krav til dokumentasjonen, se pkt. 6.
Kontoen kan bare lyde på navnet til én person. Ektefeller må i tilfelle opprette hver sin konto. Nærmere om ektefellers maksimale sparebeløp, se pkt. 2.3.2.Boligsparekonto kan som hovedregel bare opprettes én gang for hver person, jf. FSFIN § 16-10-1. En skattyter kan således ikke ha to slike kontoer eller opprette ny konto når en tidligere konto er gjort opp. Dette gjelder selv om innskudd på den oppgjorte kontoen ikke har gitt grunnlag for skattefradrag. Om unntak i visse tilfeller ved overføring av konto til ektefelle eller når konkursbo inndrar kontoen, se nedenfor. Det er anledning til å flytte BSU-kontoen fra en godkjent spareinnretning til en annen under forutsetning av at innskuddsbeløpet overføres direkte mellom spareinnretningene.Skattyter kan fortsette å foreta innskudd på kontoen også etter at han har ervervet bolig, såfremt han ikke foretar noen uttak fra kontoen.
2.1.3 Frist for innskudd
For å gi rett til skattefradrag må innskudd være innbetalt på kontoen senest den 31. desember i inntektsåret.Ved opphør av skatteplikt som bosatt i Norge, må innskudd være foretatt innen tidspunktet for opphør av skatteplikt som bosatt.
2.1.4 Sperre for innskudd ved uttak fra BSU-konto
Det gis ikke fradrag i skatten for innskudd foretatt fra og med det inntektsåret skattyter disponerer over sparebeløpet, jf. sktl. § 16-10 første ledd annet punktum og FSFIN § 16-10-3 annet ledd. Dette gjelder hvor skattyter tar ut fra BSU-konto:
 • tidligere års foretatte innskudd, og/eller
 • renter påløpt til og med det år skattyter fyller 33 år.
Dette gjelder enten uttaket anvendes etter vilkårene eller uttaket er et brudd på vilkårene. Om adgang til å disponere over årets innskudd, se pkt. 4.
2.1.5 Sparetid
Det er ikke satt noen minste sparetid, men innskuddet må minst stå over ett årsskifte for å gi rett til skattefradrag.
2.1.6 Spareplan
Det er ikke krav om at skattyteren skal inngå avtale med spareinnretningen om en spareplan. Skattyteren kan, innenfor vilkårene, selv etter hvert velge hvor mange år han vil foreta innskudd, hvilke år han vil foreta innskudd og med hvilket beløp innenfor det årlige maksimalbeløpet.

2.2 Skattefradrag

2.2.1 Generelt
Fradrag i skatt gis med 20 % av sparebeløp satt inn på BSU-konto i løpet av året innenfor visse beløpsgrenser, se pkt. 2.3. Renter på BSU-konto regnes i denne forbindelse ikke som innsatt sparebeløp. Skattefradraget rundes av nedover til nærmeste hele kronebeløp. Fradraget gis i innskuddsårets skatt på inntekt og i trygdeavgiften. Fradraget gis ikke i skatt på formue, jf. Ot.prp. nr. 35 (1990-91) pkt. 27.8.2.5.Overstiger skattefradraget samlet skatt på inntekt og trygdeavgift for vedkommende inntektsår, er det ikke adgang til å føre det overskytende til fradrag i skatt et senere inntektsår.
2.2.2 Ektefeller
For ektefeller som skattlegges felles eller særskilt (ikke atskilt) gis fradrag først i skatten til den ektefelle kontoen er registrert på. Udekket fradrag overføres til fradrag i den andre ektefelles skatt. Dette gjelder selv om den andre ektefelle er 34 år eller eldre. Se FSFIN § 16-10-3 første ledd.
2.2.3 Barn og ungdom
Innskudd på BSU-konto som er registrert på barn som skattlegges under ett med foreldrene, gir bare rett til fradrag i skatt på inntekt som skattlegges særskilt hos barnet, jf. sktl. § 16-10 tredje ledd fjerde punktum. Om når barn skattlegges under ett med foreldrene og hvilke inntekter som kan skattlegges særskilt, se emnet «Barn og ungdom». Kravet om særskilt skattlegging hos barnet anses oppfylt hvis barnet skattlegges for avkastning av erstatning mv. som omfattes av sktl. § 2-14 femte ledd, selv om barnet i disse tilfellene i praksis ikke leverer egen skattemelding og ikke får eget skatteoppgjør.

2.3 Maksimalt sparebeløp

2.3.1 Generelt
Innbetalt sparebeløp kan ikke overstige kr 25 000 i det enkelte år, jf. sktl. § 16-10 tredje ledd første punktum. Rentene inngår ikke i det årlige sparebeløp som gir rett til skattefradrag. Innbetaling under kr 25 000 et år gir ikke rett til høyere innbetaling et senere år.Samlet innbetalt sparebeløp kan ikke overstige kr 300 000, jf. sktl. § 16-10 tredje ledd andre punktum. Påløpte renter regnes ikke som innbetalt sparebeløp, slik at kontoens totale pålydende kan overstige kr 300 000.Det er ikke anledning til å sette inn penger på kontoen ut over grensebeløpene eller etter det inntektsår skattyteren fyller 33 år.Grensebeløpene ovenfor gjelder særskilt for hver person som har opprettet konto.Bosetting i Norge bare en del av året fører ikke til reduksjon av grensebeløpene.
2.3.2 Ektefeller
Beløpsgrensen på kr 25 000 gjelder for hver av ektefellene, selv om de skattlegges under ett, f.eks. fordi den ene ikke har inntekt, jf. sktl. § 16-10 tredje ledd tredje punktum.

2.4 Skatteplikt for formue og renter

Spareinnskuddet er skattepliktig formue. Renter av spareinnskuddet er skattepliktig inntekt i det året rentene påløper.

3 Anvendelse

3.1 Generelt

Sparebeløp og renter påløpt til og med det år skattyteren fyller 33 år skal etter vilkårene brukes til erverv av, eller nedbetaling av gjeld på ny fast bolig for skattyteren, jf. FSFIN § 16-10-4. Forutsetningen er at boligen eies av skattyteren selv eller hans ektefelle og at den er ny, dvs. den ble ervervet etter at konto for boligsparing ble opprettet. Uttak kan ikke brukes i forbindelse med bolig som eies av ikke-meldepliktig samboer når skattyter ikke er eller blir medeier av boligen.Det er uten betydning hvordan boligen opprinnelig ble ervervet, enten dette har skjedd ved kjøp, gave eller arv. Se nedenfor om hvilke anvendelser av uttaket som anses som kostnader til anskaffelse av bolig.

3.2 Hva anses som bolig

3.2.1 Generelt
Som bolig anses:
 • selveierbolig (enebolig, tomannsbolig, leilighet i flermannsbolig, selveierleilighet)
 • andelsleilighet
 • aksjeleilighet
 • obligasjonsleilighet
 • egen boligdel i avskrivbart bygg
 • våningshus på gårdsbruk
3.2.2 Bolig i utlandet
Boligen kan være i Norge eller i et annet land.
3.2.3 Garasje
Sparebeløpet kan anvendes til anskaffelse av garasje tilknyttet fast bolig som anses som ny for skattyteren, se nedenfor. Forutsetningen er at garasjen erverves til eget bruk, og at anskaffelsen av garasjen foretas i sammenheng med ervervet av den nye boligen. Dette anses uansett å være tilfellet hvis anskaffelsen av garasjen skjer innen fem år etter boligervervet.
3.2.4 Husbåt
Husbåt til bruk som helårsbolig anses ikke som bolig. Se uttalelse fra finansministeren av 14. september 1999, dok. nr. 15:391 (1998-99).

3.3 Hva kreves for at boligen anses som fast

3.3.1 Generelt
For at boligen skal anses som fast for skattyteren, kreves det i utgangspunktet at skattyteren virkelig bruker boligen som sin faste bolig etter skatteloven. Om hvor en skattyter har sitt skattemessige bosted, se emnet «Bosted – skattemessig bosted». Innflytting i boligen må skje innen rimelig tid. Innflytting innen 6 måneder etter at boligen er ervervet/innflyttingsklar, vil uansett måtte anses som rimelig tid.Pendlerbolig hvor skattyteren bare har arbeidsopphold, vil ikke kunne anses som fast bolig. Derimot anses egen bolig på studiestedet som fast bolig, forutsatt at skattyter ikke eier annen fast bolig.Det er ikke adgang til å anvende sparebeløp mv. til erverv av, eller nedbetaling av gjeld på fritidsbolig.
3.3.2 Ikke tatt i bruk
Boligeiendom ervervet til eget bruk regnes som ny fast bolig selv om skattyter pga. sitt arbeid, helsemessige eller lignende grunner er forhindret fra å bruke boligen, jf. FSFIN § 16-10-4 tredje ledd. Forutsetningen er at skattyter ikke kjente eller burde kjenne til brukshindringen ved ervervet av boligen. Se emnet «Bolig – realisasjon», pkt. 9.3.

3.4 Hva kreves for at boligen skal anses som ny

3.4.1 Generelt
I utgangspunktet må boligen være ervervet og tilflyttet etter at kontoen ble opprettet, jf. FSFIN § 16-10-4 annet ledd første punktum. Ved kjøp av bestående boliger er det tidspunktet for overtakelse som normalt regnes som ervervstidspunktet, se for øvrig emnet «Eierbegrepet». Leilighet med eksklusiv bruksrett i to- eller flermannsbolig anses som ny hvis den erverves og tilflyttes etter at kontoen ble opprettet. Dette gjelder selv om man eier andre deler av to- eller flermannsboligen fra før.Bolig som er tilflyttet før dette, men hvor eiendomsretten er ervervet etter at kontoen ble opprettet, regnes også som ny bolig, jf. FSFIN § 16-10-4 annet ledd andre punktum. Dette vil være aktuelt
 • ved kjøp av leid bolig, eller
 • ved kjøp av bolig man tidligere har bodd vederlagsfritt i, f.eks. barndomshjem, eller
 • ved omdanning fra andels-/aksjeleilighet til eierleilighet, eller
 • når en ikke-meldepliktig samboer kjøper seg inn i boligen som den annen samboer eier. Det samme gjelder for ektefeller dersom BSU-konto er opprettet før inngåelse av ekteskapet selv om ektefellene tidligere var ikke-meldepliktige samboere.
Det samme gjelder bolig
 • som er bygget etter at kontoen ble opprettet, på tomt ervervet før BSU-kontoen ble opprettet, eller
 • som var under (ny)bygging før BSU-kontoen ble opprettet, men som først ble ferdig etter dette.
3.4.2 Ekteskapsinngåelse
Når en ektefelle etter ekteskapsinngåelse flytter inn i den annen ektefelles bolig, regnes boligen som ny for den innflyttende ektefelle, FIN i Utv. 1976/99. Formuesordningen mellom ektefellene (særeie/felleseie) har ingen betydning i denne sammenheng.
3.4.3 Skilsmisse/separasjon
Bolig tilflyttet av ektefellene før konto ble opprettet, anses ikke for noen del som ny for den ektefelle som overtar eiendommen på skifte etter separasjon eller skilsmisse. Dette gjelder selv om eiendommen var den andre ektefelles særeie.

3.5 Hva regnes som kostnader til anskaffelse

3.5.1 Generelt
Når boligen er ny, se ovenfor, kan uttak benyttes til, jf. FSFIN § 16-10-4 første, fjerde og femte ledd:
 • kjøpe-/byggesum for (selve) huset, herunder overtakelse av gjeld
 • kjøpesum for tomt av passende størrelse til egen fast bolig, herunder innfestingsavgift for festet tomt, eller innløsning av festet tomt
 • betaling for nødvendig aksje, andel eller obligasjon
 • betaling av renter og avdrag på lån til den faste boligen
 • betaling av renter og avdrag på felleslån i borettslag
 • utløsning av fraseparert eller fraskilt ektefelle fra bolig som har tilhørt ektefellenes felleseie dersom boligen anses som ny for skattyteren, se FIN i Utv. 1976/99.
 • dokumentavgift, kostnader til tinglysing og andre ervervskostnader knyttet til erverv nevnt ovenfor
Uttak kan ikke brukes til:
 • betaling av den forholdsmessige del av eiendommen som skattyteren ikke skal bruke til egen bolig, f.eks. utleiedel i tomannsboligpåkostning/vedlikehold på boligen selv om den er ny, og
 • å løse ut medeier i felles bolig som er anskaffet før opprettelse av spareavtale
Uttak kan ikke anses anvendt i samsvar med vilkårene dersom uttaket skal dekke tidligere års betalinger mv.
3.5.2 Nærmere om betaling av renter og avdrag på lån
Når boligen er ny, kan innestående på BSU-kontoen benyttes til betaling av renter og avdrag på lån til den faste boligen. Som lån til bolig likestilles lån til nødvendig aksje, andel eller obligasjon. BSU-kontoen kan også benyttes til betaling av renter og avdrag på fellesgjeld som skattyter tok over ved kjøp av bolig. Det er ikke krav om at lånet er benevnt boliglån av långiver eller er sikret med pant i huset, aksjen, andelen eller obligasjonen, men lånebeløpet må være benyttet til erverv av boligen. Skattyter må sannsynliggjøre at lånet er et boliglån.BSU-midler kan benyttes til nedbetaling av rammelån og andre lån, som er opplånt etter åpning av BSU-kontrakt, forutsatt at den opprinnelige hovedstolen som knyttet seg til erverv av bolig ikke på noe tidspunkt er nedbetalt så mye at den er lavere enn den del av BSU-midlene som benyttes til nedbetaling av lånet.Ved betaling av lånet skilles det ikke mellom renter på den opprinnelige hovedstolen og renter fra annen opplåning. Se FIN i Utv. 2009/1279.

3.6 Flytting av BSU-konto

Etter praksis fra skattemyndighetene har skattyter anledning til å flytte BSU-kontoen fra en godkjent spareinnretning til en annen under forutsetning av at innskuddsbeløpet overføres direkte mellom spareinnretningene. Dette gjelder også utbetalinger fra Bankenes sikringsfond, dersom skattyter kan dokumentere at utbetalingsbeløpet er overført til ny spareinnretning uten ubegrunnet opphold og innen rimelig tid. Nærmere om dette, se brev fra SKD 22. mai 2015.

3.7 Frist for uttak

Det er ikke satt noen frist for når uttak må foretas. Skattyteren kan således ta ut og anvende midlene etter at han er fylt 33 år.

3.8 Frist for bruk av uttaket

Skattyteren må innen uttaksårets utgang ha brukt beløp uttatt fra kontoen i samsvar med vilkårene for anvendelsen. Det er ikke tilstrekkelig at det er foretatt forskuddsbetaling for arbeider som først skal utføres et år senere. Er uttak ikke brukt innen utgangen av uttaksåret, er dette et brudd på vilkårene, se nedenfor.

3.9 Flere uttak

Det er adgang til å foreta flere uttak over flere år til boligformål. (Det er ikke anledning til å foreta innskudd på kontoen fra og med det inntektsåret skattyteren foretar første uttak.)

4 Brudd på vilkårene

4.1 Uttak

4.1.1 Innskutt beløp
Tar skattyter tidligere års innskutte beløp ut av kontoen og ikke benytter beløpet i samsvar med vilkårene for anvendelse, se ovenfor, anses dette som brudd på vilkårene, jf. FSFIN § 16-10-5 første ledd bokstav a.Vilkårene anses ikke brutt ved uttak av årets innskudd før utgangen av året, selv om beløpet ikke anvendes eller settes inn igjen før utgangen av året.
4.1.2 Renter
Tar skattyter ut renter som er påløpt til og med det år han fyller 33 år og ikke benytter beløpet i samsvar med vilkårene for anvendelse, se ovenfor, anses dette som brudd, jf. FSFIN § 16-10-5 første ledd bokstav a. Skattyter kan fritt disponere renter som påløper etter det inntektsår han fyller 33 år.

4.2 Overdragelse av innestående på kontoen

Vilkårene for boligsparingen anses brutt ved overdragelse av innestående på kontoen, jf. FSFIN § 16-10-5 første ledd bokstav b. Dette gjelder likevel ikke overdragelse av hele sparebeløpet (innskutte midler og bundne renter) til ektefelle ved separasjon eller skilsmisse eller hvis gjenlevende ektefelle overtar kontrakten, jf. FSFIN § 16-10-5 annet ledd bokstav c og d. Den ektefelle som overfører sin konto kan opprette ny BSU-konto på vanlig måte, og spare inntil kr 300 000 på denne, uavhengig av tidligere innbetalinger på den overførte boligsparekontrakten.Ved overdragelse må navnet kontoen er registrert på endres. En ektefelle som overtar den andre ektefellens konto kan ikke fortsette sparingen på egen og overtatt konto hvis summen av innbetalt sparebeløp overstiger beløpsgrensen, jf. sktl. § 16-10 tredje ledd annet punktum. Medfører overføringen at samlet sparebeløp på BSU-kontoen overstiger beløpsgrensen, kan det ikke foretas ytterligere innskudd på kontoen, jf. FSFIN § 16-10-2 første ledd.

4.3 Dødsfall

Skattyters død anses ikke som brudd på BSU-kontrakten. BSU-kontrakten anses bortfalt ved skattyters død. Dette innebærer at tidligere skattefradrag for utført sparing blir endelig, og at investeringsforpliktelsene for det akkumulerte sparebeløp bortfaller.

4.4 Konkurs

Det anses ikke som kontraktsbrudd at innestående på kontoen heves av konkursboet og midlene anvendes til dekning av kreditorenes krav, jf. FSFIN § 16-10-5 annet ledd bokstav e. Konkursdebitor har anledning til å fortsette å spare på ny konto.

4.5 Sikkerhetsstillelse, utlegg m.m.

Vilkårene anses brutt når BSU-kontoen frivillig stilles som sikkerhet, jf. FSFIN § 16-10-5 første ledd bokstav c. Det samme gjelder hvor debitor foretar frivillige uttak fra BSU-konto til betaling av gjeld for å unngå utlegg eller andre tvangsmidler. Tas det derimot utlegg, beslag mv. i BSU-kontoen anses dette ikke som brudd på boligsparingen og skattyter kan spare videre på kontoen.

4.6 BSU-sparing i annen EØS-stat

Vilkårene anses brutt hvis skattyter ikke overholder opplysningsplikten ved sparing på boligsparekonto i annen EØS-stat, jf. FSFIN § 16-10-5 første ledd bokstav e. Om opplysningsplikten, se pkt. 6. Vilkårene anses likevel ikke brutt dersom skattyter godtgjør at det foreligger særlige omstendigheter som har forhindret skattyter fra å oppfylle sin opplysningsplikt, jf. FSFIN § 16-10-5 annet ledd bokstav f. Skattyter må uansett gis mulighet til å rette opp i forholdet.

4.7 Konsekvenser av brudd

Det er ikke anledning til å betale inn mer på BSU-kontoen fra og med det inntektsåret det ble foretatt uttak eller overføring, som førte til at vilkårene ble brutt.Har skattyteren ikke brukt noen del av innskutte beløp i samsvar med vilkårene for anvendelsen, skal det gis et tillegg i skatt som tilsvarer det samlede skattefradrag som skattyter har fått, jf. sktl. § 16-10 sjette ledd. Dette gjelder også for skattefradrag knyttet til sparemidler som fortsatt står inne på kontoen. Derimot skal det ikke gis slikt skattetillegg for godskrevne renter som står på kontoen.Hvis en skattyter som har fått overdratt BSU-midler fra ektefelle ved skilsmisse bryter vilkårene, vil denne få tillegg i skatt både på grunnlag av det overførte beløp og egen sparing.Har skattyter brutt vilkårene, men brukt deler av sparemidlene i samsvar med vilkårene, skal det bare gis tillegg i skatt for den delen av sparemidlene som ikke er brukt i samsvar med vilkårene, herunder innskutte beløp som ikke er tatt ut. Ved beregningen av tillegget i skatt anses beløp som er brukt til erverv av ny fast bolig først å komme fra innbetalt sparebeløp, deretter akkumulerte renter påløpt til og med det året skattyteren fylte 33 år.

Eksempel

En skattyter har en sparekonto med innestående kr 130 000, hvorav kr 100 000 i innbetalte sparemidler og kr 30 000 er renter påløpt før fylte 33 år. Skattyteren tar ut kr 80 000 og bruker kr 65 000 til erverv av ny bolig innen utløpet av uttaksåret, mens resten av uttaket, kr 15 000, brukes til kjøp av innbo. Det står kr 50 000 igjen på kontoen.

Fordi ikke hele uttaket er brukt til bolig, er vilkårene brutt. Skattyteren skal ha et tillegg i skatt. Han har brukt kr 65 000 etter vilkårene. Av det totalt innbetalte sparebeløp, vil det da være kr 100 000 – kr 65 000 = kr 35 000 som ikke er benyttet etter vilkårene. Tillegget i skatt blir da 20 % av kr 35 000 lik kr 7 000.

5 Innrapportering

Bankene innrapporterer sparebeløpet maskinelt til Skattedirektoratet, jf. sktfvl. § 7-3 og sktfvfs. § 7-3-3. Det innrapporterte beløpet legges direkte til grunn ved skatteberegningen.Skattedirektoratet sender liste til det enkelte skattekontor over de skattytere som har foretatt uttak fra BSU-konto i løpet av inntektsåret. Det er opp til det enkelte skattekontor å ta stilling til hvorvidt uttaket kan godkjennes som boliguttak.

6 Opplysningsplikt ved sparing i institusjon i annen EØS-stat

Spareinstitusjoner i annen EØS-stat innrapporterer ikke maskinelt til Skattedirektoratet. Skattytere som velger å opprette BSU-konto i annen EØS-stat må selv fremlegge dokumentasjon for at skattefradrag kan gis. Dokumentasjonsplikten oppfylles ved årlig å levere RF-1231 sammen med skattemeldingen, samt årsoppgave fra spareinstitusjonen. Ved førstegangsetablering av boligsparekonto i annen EØS-stat eller ved overføring av en boligsparekonto fra en spareinstitusjon til en annen, skal avtale om opprettet BSU-konto legges ved skattemeldingen.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.