Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

  • Skriv ut


Innhold: B

Bot, gebyr mv.


1 Bot, gebyr mv. med hjemmel i lov/forskrift

1.1 Bøter, gebyrer mv. av overveiende straffelignende karakter

Bøter, gebyrer mv. av overveiende straffelignende karakter (pønal karakter) ilagt med hjemmel i lov eller forskrift, er ikke fradragsberettigede ved inntektsfastsettingen, selv om de øvrige vilkår for fradragsrett foreligger. Dette gjelder selv om den ulovlige handlingen er utført nettopp for å øke inntektene i yrket. Som eksempler nevnes
  • tilleggsskatt etter sktfvl. § 14-3 eller § 14-6
  • overtredelsesgebyr ved manglende etterlevelse av pliktene til å føre personalliste mv., manglende medvirkning til kontroll etter sktfvl. § 10-4 eller § 10-8, og for tredjeparter som ikke oppfyller opplysningsplikten etter sktfvl. kap 7, se sktfvl. § 14-7
  • bøter/gebyrer ilagt med hjemmel i veitrafikkloven, f.eks. for overlasting av lastebiler, fartsovertredelser eller for ulovlig stans/parkering på offentlig vei
  • andre gebyrer mv. til andre enn offentlige myndigheter, pålagt med hjemmel i lov eller forskrift og som overveiende har samme karakter av straff som bøter, f.eks. børsbøter.

1.2 Gebyrer mv. som ikke har overveiende straffelignende karakter

Gebyr mv. som ikke har overveiende straffelignende karakter er fradragsberettiget etter sktl. § 6-1 hvis de har tilstrekkelig tilknytning til en skattepliktig inntekt eller et inntektserverv. Gebyr ved for sent leverte oppgaver, manglende betaling mv., vil normalt ikke anses å være av overveiende straffelignende karakter. Dette gjelder f.eks.
  • tvangsmulkt hvor formålet er å skape et press for å oppfylle en plikt, herunder tvangsmulkt etter sktfvl. § 14-1,
  • tilleggsavgift som skyldes manglende betaling eller overskridelse av parkeringstiden på parkeringsplass,
  • forsinkelsesgebyr etter regnskapsloven § 8-3.
Kravet til tilknytning til skattepliktig inntekt eller inntektserverv vil normalt være oppfylt når f.eks. en skattyter eller tredjepart med alminnelig skatteplikt ilegges tvangsmulkt for manglende levering av pliktige oppgaver eller ikke gir opplysninger som kan kreves etter sktfvl. § 10-1, § 10-2, § 10-3, § 10-5, § 10-6 og § 10-7.

2 Bot, gebyr mv. som har annet grunnlag enn lov/forskrift

Gebyrer mv. som ikke er pålagt med hjemmel i lov eller forskrift, vil være fradragsberettigede hvis vilkårene for øvrig er oppfylt. Eksempler kan være gebyr ved mislighold av kontrakt, dagbøter i virksomhet og tilleggsavgift ved parkering på parkeringsplass.

3 Bot, gebyr mv. dekket av tredjepart

3.1 Arbeidsgivers dekning

Dekker arbeidsgiveren bot/gebyr ilagt arbeidstaker og som etter det ovenstående ikke er fradragsberettiget for arbeidstakeren fordi boten mv. har overveiende straffelignende karakter, behandles utbetalingen som lønn.Dekker arbeidsgiver bot/gebyr som er ilagt arbeidstakeren og som er fradragsberettiget for arbeidstakeren, behandles dette som utgiftsgodtgjørelse (nettometoden).

3.2 Oppdragstakers dekning

Dekker en oppdragstaker, f.eks. en revisor, advokat mv. en bot/gebyr av overveiende straffelignende karakter som er ilagt oppdragsgiveren som følge av feil begått av oppdragstakeren, er kostnaden ikke fradragsberettiget for oppdragstaker. Kostnadsdekningen er heller ikke skattepliktig for oppdragsgiveren. Hvis gebyret ikke er av overveiende straffelignende karakter, er gebyret fradragsberettiget for oppdragstakeren. Dette gjelder f.eks. hvor en regnskapsfører dekker forsinkelsesavgift som er ilagt skattyteren som følge av feil fra regnskapsførers side. Hvis skattyter har fradragsført forsinkelsesavgiften, må skattyter inntektsføre kostnadsdekningen.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.