Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

  • Skriv ut


Innhold: C

Campingvogner


  • Sktl. § 4-20 første ledd bokstav b.
  • Takseringsreglene § 1-1-4, § 1-3-1, § 2-3-3 og § 2-3-4.

1 Formuen

Verdien av campingvogner er skattepliktig formue. Campingvogner går ikke inn under fribeløpet på kr 100 000 for innbo og løsøre, jf. sktl. § 4-20 første ledd bokstav b.Ved utgangen av inntektsåret skal verdien av campingvogner fastsettes etter samme skala som for biler, jf. takseringsreglene § 1-1-4, med utgangspunkt i opprinnelig listepris som ny:
ÅrsmodellVerdi
201675 %
201565 %
201455 %
201345 %
201240 %
201130 %
201020 %
2009–200115 %
2000–1987kr 1 000
Har vognen av spesielle grunner gått særlig sterkt ned i verdi, kan verdien settes lavere enn denne skalaen.

2 Inntekt

2.1 Egen campingvogn

Det beregnes ingen inntekt når egen campingvogn bare brukes privat.

2.2 Fri privat bruk av arbeidsgivers campingvogn

Verdien av fri privat bruk av campingvogn stilt til disposisjon av eller gjennom arbeidsgiver, er skattepliktig inntekt. Fordelen settes til leieverdien på det åpne markedet for tilsvarende vogn med tilsvarende vilkår.

3 Fradrag

3.1 Brukt i virksomhet/yrke

Brukes campingvogn som spisebrakke, overnattingsbrakke for ansatte mv. i eierens virksomhet/yrke, skal eieren ha fradrag for kostnadene til denne bruk.Campingvogn anses som avskrivbart driftsmiddel i virksomhet (gruppe d) hvis den hovedsakelig brukes i virksomheten. Tilbakeføring for eventuell privat bruk fastsettes skjønnsmessig. De fleste campingvogner vil imidlertid være anskaffet hovedsakelig til privat bruk. Er campingvognen ikke driftsmiddel, gis bare fradrag for den ekstra verdiforringelsen som skyldes bruken i yrket. Denne ekstra verdiforringelsen settes skjønnsmessig til kr 122 per døgn (2016), jf. takseringsreglene § 2-3-4. Det årlige fradrag begrenses oppad til 10 % av vognens kostpris som ny dersom skattyter eier den, eller til den årlige leie dersom campingvognen leies, jf. takseringsreglene § 2-3-4.Er vognen leid for en bestemt periode utelukkende til bruk i yrket, og den i samme tidsrom ikke har vært nyttet privat, gis fradrag for faktiske leiekostnader.Er leid campingvogn brukt både i yrket og privat, gis fradrag bare for den del av leien som gjelder bruken i yrket.

3.2 Brukt til overnatting av eieren

Når campingvognen er nyttet av eieren til overnatting ved arbeidsopphold utenfor hjemmet, gis et skjønnsmessig fradrag med kr 61 per døgn (2016) når vilkårene for øvrig er oppfylt, jf. takseringsreglene § 1-3-1. I tillegg gis det fradrag for legitimerte kostnader til eventuell campingplass.

4 Utgiftsgodtgjørelse

Hovedregelen er at arbeidstaker må dokumentere faktiske losjikostnader som vilkår for skattefri dekning fra arbeidsgiver. Overstiger godtgjørelsen fra arbeidsgiver de faktiske kostnadene arbeidstaker har hatt, skal differansen skattlegges. Unntak fra dette gjelder når den ulegitimerte innenlandssatsen på kr 430 benyttes (2016), jf. takseringsreglene § 1-2-2. Overstiger denne godtgjørelsen kr 430, gjelder hovedregelen, se emnet «Merkostnader – kost og losji ved overnatting utenfor hjemmet», pkt. 11.3.5.

5 Realisasjon

Er campingvogn tatt inn på saldo som avskrives, skal vederlag ved realisasjon inntektsføres eller nedskrives på saldo i realisasjonsåret. Se for øvrig emnet «Driftsmiddel – realisasjon av driftsmiddel». Når campingvognen ikke er godtatt som avskrivbart driftsmiddel, tas ikke hensyn til gevinst/tap ved realisasjonen.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.