Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

  • Skriv ut


Innhold: D

Driftsmiddel – direkte fradragsføring


  • Sktl. § 6-1.
  • Sktl. § 14-40 andre og tredje ledd.

1 Hvilke driftsmidler kan fradragsføres direkte

1.1 Fysiske driftsmidler

1.1.1 Fysiske driftsmidler som verdiforringes
Inngangsverdien for fysiske driftsmidler kan fradragsføres i sin helhet i ervervsåret hvis driftsmidlet
  • er anskaffet hovedsakelig for bruk i skattepliktig inntektsgivende aktivitet
  • verdiforringes ved slit og/eller elde, (se emnet «Driftsmiddel – allment om fradrag for inngangsverdi»), og
  • er ikke-betydelig og/eller ikke-varig, dvs. har en inngangsverdi på under kr 15 000 og/eller brukstid på under tre år
Se sktl. § 6-1 og § 14-40 annet ledd.Forutsetningen for direkte fradragsføring er at alle vilkårene ovenfor er oppfylt. Således vil skattyteren ikke kunne kostnadsføre kostpris for driftsmidler som ikke verdiforringes ved slit og/eller elde, selv om driftsmidlets kostpris er under kr 15 000.Er et driftsmiddel betydelig (kostpris på kr 15 000 eller høyere) men ikke varig, kan skattyteren i stedet for direkte fradragsføring velge å fordele kostprisen til fradrag over driftsmidlets antatte levetid (maksimalt tre år).Et ikke-betydelig og/eller ikke-varig driftsmiddel, kan også etter skattyters valg aktiveres på saldo for avskrivning, jf. sktl. § 14-40 annet ledd.Er et ikke-betydelig driftsmiddel varig, kan skattyteren velge å aktivere kostprisen på saldo for avskrivning etter saldoreglene.
1.1.2 Fysiske driftsmidler som ikke verdiforringes
Om hvilke fysiske driftsmidler som ikke anses å verdiforringes ved slit og/eller elde, og derfor ikke kan direkte fradragsføres uansett kostpris, se emnet «Driftsmiddel – allment om fradrag for inngangsverdi».

1.2 Forretningsverdi (goodwill)

Om hva som er forretningsverdi (goodwill), se emnet «Driftsmiddel – immaterielt (ikke-fysisk) driftsmiddel».Ervervet forretningsverdi med kostpris under kr 15 000 eller brukstid under tre år kan fradragsføres direkte i ervervsåret.

1.3 Immaterielle driftsmidler utenom forretningsverdi

Inngangsverdi for tidsbegrensede rettigheter som ikke har varighet utover ervervsåret, skal fradragsføres direkte.Inngangsverdien for andre immaterielle driftsmidler enn tidsbegrensede rettigheter og forretningsverdi kan fradragsføres i sin helhet i ervervsåret hvis driftsmidlet
  • er anskaffet hovedsakelig for bruk i skattepliktig inntektsgivende aktivitet,
  • verdiforringes, og
  • er ikke-betydelig og/eller ikke-varig, dvs. har en inngangsverdi på under kr 15 000 og/eller brukstid på under tre år
Se sktl. § 14-40 annet ledd.Alle vilkårene ovenfor må være oppfylt. Således vil skattyteren ikke kunne fradragsføre kostpris for driftsmidler som ikke verdiforringes, selv om driftsmidlets kostpris er under kr 15 000.

2 Når er et driftsmiddel ikke varig (under tre år)

Vurderingen av om et driftsmiddel har en brukstid på under tre år skal baseres på om driftsmidlet ved ervervet ut fra en sannsynlighetsvurdering antas å ha en økonomisk levetid på under tre år. Sannsynlighetsvurderingen må kunne baseres på erfaringstall og ev. statistisk materiale, sammenholdt med individuelle forhold for det aktuelle driftsmidlet og den bruken det utsettes for.Hvis erfaring og statistisk materiale mv. tilsier at det er alminnelig sannsynlighetsovervekt for at det aktuelle driftsmidlet vil ha en økonomisk levetid på under tre år, er varighetskravet ikke oppfylt. Dette gjelder selv om det kan påvises at et mindretall av den aktuelle typen driftsmidler vil ha en økonomisk levetid på tre år eller mer. Se HRD i Utv. 2015/921 (Rt. 2015/367) (Lilleborg). (Kostnader til utvikling av nye produktvarianter av varemerker ("varemerkestrekk" og "linje/merkeutvidelse") kunne kostnadsføres direkte, da de immaterielle driftsmidlene statistisk sett ville ha kortere varighet enn tre år. Det hadde ikke betydning at et mindretall av driftsmidlene statistisk sett ville ha en lengre levetid.)Med mindre det er sannsynlig at den økonomiske levetiden er kortere, må det legges til grunn at et fysisk driftsmiddel antas å ha en økonomisk/fysisk brukstid på tre år eller mer når det er nytt ved ervervet. Hvorvidt skattyteren tar sikte på å selge driftsmidlet innen tre år er uten betydning. Ved erverv av brukt driftsmiddel er det gjenværende brukstid på ervervstidspunktet som er avgjørende.I spesielle tilfeller kan driftsmidler være utsatt for særlig sterk slitasje, f.eks. på grunn av kontinuerlig drift, slik at brukstiden likevel må antas å bli under tre år. Det samme kan også gjelde i andre tilfeller, f.eks. spesialtilpassede driftsmidler til et prosjekt som varer kortere enn tre år.

3 Når er et driftsmiddel ikke betydelig (inngangsverdi under kr 15 000)

3.1 Generelt

Inngangsverdien må være under kr 15 000 for at driftsmidlet i sin helhet kan fradragsføres i ervervsåret i stedet for å aktiveres. Om hva som inngår i inngangsverdien, se emnet «Inngangsverdi».Inngangsverdien regnes før eventuelle nedskrivninger, f.eks. med betinget avsatt gevinst eller visse offentlige tilskudd.Kjøpes flere atskilte driftsmidler under ett, må beløpsgrensen vurderes i forhold til hvert driftsmiddel, se likevel nedenfor om større førstegangsanskaffelser.

3.2 Selskap med deltakerfastsetting

Er driftsmidlet ervervet av et selskap med deltakerfastsetting, skal grensen vurderes i forhold til selskapets samlede inngangsverdi.

3.3 Sameie

Er driftsmidlet ervervet i sameie med deltakerfastsetting etter bruttometoden, skal beløpsgrensen vurderes i forhold til hver sameiers andel av inngangsverdien.

3.4 Oppdeling av et driftsmiddel

Om hva som regnes som ett driftsmiddel og om oppdeling av driftsmidler, se emnet «Driftsmiddel – allment om fradrag for inngangsverdi».

3.5 Påkostning

Påkostning på et aktivert driftsmiddel må alltid aktiveres selv om påkostningen har en inngangsverdi under kr 15 000 eller har en varighet på under 3 år. Dette gjelder selv om det aktiverte driftsmidlet er skrevet ned til null, eller står på en negativ saldo.Foretas det påkostning på et driftsmiddel som ved ervervet er fradragsført direkte, skal påkostningen bare aktiveres dersom driftsmidlet er varig og årets påkostning er kr 15 000 eller mer.Om skillet vedlikehold/påkostning, se emnet «Vedlikehold», pkt. 5.

3.6 Reservedeler

Om tidfesting av fradrag for reservedeler til driftsmidler, se emnet «Driftsmiddel – avskrivning på/inntektsføring av saldo», pkt. 16.22.

3.7 Større førstegangsanskaffelser

Førstegangsanskaffelser av større beholdning av likeartede driftsmidler, må i visse tilfeller regnes som ett betydelig driftsmiddel dersom samlet inngangsverdi er kr 15 000 eller høyere. Nærmere om dette, se emnet «Driftsmiddel – allment om fradrag for inngangsverdi», pkt. 3.3.

4 Tidfesting

Om når direkte fradragsføring av driftsmidlets inngangsverdi tidfestes, se emnet «Tidfesting – realisasjonsprinsippet».

5 Flere kommuner

Om i hvilken kommune inngangsverdien skal fradragsføres, se emnet «Skattestedet».

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.