Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

  • Skriv ut


Innhold: E

Enkeltpersonforetak – allment


  • Sktl. § 10-48
  • FSFIN § 10-48

1 Hva er et enkeltpersonforetak

1.1 Generelt

Virksomhet som eies (dvs. drives for egen regning og risiko) av én fysisk person anses som enkeltpersonforetak. Tilsvarende gjelder som utgangspunkt hvor ektefeller driver felles virksomhet. Eies virksomheten av flere skattytere, vil fellesskapet være et selskap, se f.eks. emnene «Selskap med deltakerfastsetting – allment om deltakerfastsetting» og «Aksjeselskap mv. – allment». Om ektefeller, se nedenfor.Om overgang fra selskap til enkeltpersonforetak, se emnet «Selskap med deltakerfastsetting – oppløsning», pkt. 3.4.Om hva som er virksomhet, se emnet «Virksomhet – allment».

1.2 Ektefeller

1.2.1 Generelt
Virksomhet som i sin helhet tilhører en eller begge ektefeller og som drives for en eller begges regning og risiko, behandles i utgangspunktet skattemessig som et enkeltpersonforetak, med mindre ektefellene skattlegges hver for seg etter sktl. § 2-12. Dette gjelder uansett om virksomheten er felleseie eller særeie og uavhengig av om overskuddet fordeles mellom ektefellene etter reglene om felles bedrift.Ektefeller som driver en virksomhet sammen kan imidlertid velge å registrere virksomheten som et selskap med deltakerfastsetting med hver av ektefellene som selvstendige deltakere, se FSFIN § 10-48-1, jf. sktl. § 10-48. Denne valgadgangen gjelder også for andeler i slikt selskap hvor det i tillegg til ektefellene er andre deltakere. Ektefeller som driver et ansvarlig selskap, kommandittselskap eller partrederi sammen og som for inntektsåret 2014 ble lignet som selvstendig næringsdrivende i enkeltpersonforetak, kunne velge å bli behandlet på tilsvarende måte for inntektsårene 2015 og 2016. Fra og med inntektsåret 2017 skal virksomheten skattemessig behandles som et selskap med deltakerfastsetting, med mindre selskapet ble slettet i Foretaksregisteret innen 1. januar 2017, se forskrift 19. desember 2014 nr. 1890 om overgangsregler ved ikrafttredelse av endring i FSFIN § 10-48.Nærmere om vilkårene for deltakerfastsetting og overgang til deltakerfastsetting for ektefeller som driver virksomhet sammen eller hvor begge ektefeller er deltakere i selskap med deltakerfastsetting hvor det også er øvrige deltakere, se emnet «Selskap med deltakerfastsetting – allment om deltakerfastsetting», pkt. 1.4.
1.2.2 Inngåelse av ekteskap
Dersom to personer i fellesskap driver et selskap med deltakerfastsetting som ikke er registrert i foretaksregisteret, inngår ekteskap, skal selskapet anses oppløst fra og med det året ektefellene ikke lenger skattlegges hver for seg (atskilt). Selskapet skal likevel ikke anses oppløst dersom vilkårene i FSFIN § 10-48-1 første ledd blir oppfylt innen åtte måneder etter at ekteskapet ble inngått, jf. FSFIN § 10-48-1 femte ledd. Nærmere om dette, se emnet «Selskap med deltakerfastsetting – allment om deltakerfastsetting», pkt. 1.4.3.
1.2.3 Separasjon/skilsmisse
Ved separasjon/skilsmisse, skal et tidligere felles drevet enkeltpersonforetak (felles bedrift) behandles som et selskap med deltakerfastsetting fra og med det året ektefellene/de tidligere ektefellene skattlegges hver for seg, dersom de fremdeles driver virksomheten for felles regning og risiko. Se også emnet «Ektefeller, registrerte partnere og meldepliktige samboere», pkt. 13.3.Se for øvrig emnene «Selskap med deltakerfastsetting – nyetablering», «Virksomhet – omdanning/skifte av eierform» og «Selskap med deltakerfastsetting – nettometoden».

1.3 Ikke-meldepliktige samboere

Eies virksomheten i fellesskap av ikke-meldepliktige samboere, foreligger det et selskap med deltakerfastsetting, ikke et enkeltpersonforetak. Om meldepliktige samboere, se emnet «Ektefeller, registrerte partnere og meldepliktige samboere», pkt. 1.3.

1.4 Barn

Er ikke vilkårene i FSFIN § 10-48 om deltakerfastsetting hos foreldrene oppfylt, skal virksomhet som eies av foreldre og barn i fellesskap, skatterettslig behandles som et enkeltpersonforetak så lenge virksomhetsinntekten skal skattlegges hos foreldrene, se emnet «Barn og ungdom». I andre tilfeller behandles det som et selskap med deltakerfastsetting.

2 Prinsipp for skattlegging

2.1 Formue

Skattyter behandles som eier av hver enkelt eiendel i enkeltpersonforetaket og skal ha fradrag for foretakets forpliktelser etter de vanlige regler.

2.2 Inntekt

2.2.1 Generelt
Skattyter anses i prinsippet å inntjene hver enkelt inntektspost og skal ha fradrag for hver enkelt fradragspost.Inngangsverdier, ervervstidspunkt mv. i enkeltpersonforetaket er eierens inngangsverdi, ervervstidspunkt mv.
2.2.2 Opphør av virksomhet
Opphør vurderes i forhold til hver atskilt virksomhet i enkeltpersonforetaket og følger de vanlige reglene for opphør av virksomhet, se f.eks. emnene «Virksomhet – opphør av virksomhet» og «Underskudd».
2.2.3 Realisasjon av virksomhet
Om reglene ved realisasjon av hel eller en selvstendig utskilt del av en virksomhet, se emnet «Enkeltpersonforetak – realisasjon».Om realisasjon av en ideell andel av virksomhet, se emnet «Selskap med deltakerfastsetting – nyetablering».
2.2.4 Tidfesting
Om tidfesting av inntekt i virksomhet, se emnet «Tidfesting – realisasjonsprinsippet».
2.2.5 Flere kommuner
Om skattestedet, se emnet «Skattestedet».

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.