Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

  • Skriv ut


Innhold: E

Etterbetaling av pensjon, trygdeytelser eller lønn


  • Sktl. § 5-10, § 5-42 og § 14-3.
  • Sktfvl. § 9-9.
  • FSFIN § 14-3-1.
  • Skattebetalingsforskriften § 5-5-3.§ 5-6-12 sjette ledd.

1 Generelt

Lønn, pensjon og visse trygdeytelser er skattepliktig inntekt i det år lønns- eller pensjonsbeløpet utbetales, eventuelt tidligere, hvis det var adgang for mottakeren til å få beløpet utbetalt i et tidligere år, jf. sktl. § 14-3 første ledd (kontantprinsippet). Dette gjelder selv om lønnen eller pensjonen er opptjent et annet år og derfor blir utbetalt på etterskudd. Det er skatteplikt for slik etterbetaling selv om etterbetalingen gjelder opptjeningsperioder som ligger mer enn 10 år tilbake i tid.Renter på etterbetaling skattlegges som hovedregel etter realisasjonsprinsippet og er skattepliktig det år skattyter har ervervet en ubetinget rett til beløpet. Dette vil være det år det fattes vedtak om etterbetaling av lønn, pensjon og renter, jf. sktl. § 14-2 første ledd. Om inntektsføring av renter ved forsinket betaling, se emnet «Renteinntekter».Om skatteberegning ved etterbetaling av offentlige eller private pensjoner, samt for etterbetalte trygdeytelser, se nedenfor. Om ettergivelse av skatt på etterbetalt lønn, se nedenfor.

2 Etterbetaling av offentlige eller private pensjoner og trygdeytelser

2.1 Generelt

Skatt og trygdeavgift på etterbetalte offentlige eller private pensjoner og på trygdeytelser utbetalt gjennom NAV i henhold til lov, herunder arbeidsavklaringspenger, sykepenger og dagpenger under arbeidsledighet, skal ved skattleggingen for utbetalingsåret beregnes til det beløp som skatten og trygdeavgiften ville ha utgjort om beløpene var blitt skattlagt i opptjeningsårene, jf. FSFIN § 14-3-1. Dette gjelder likevel bare når skattyteren har skattemessig fordel av det alle årene sett under ett.Skattyteren har krav på å bli skattlagt etter det alternativ som gir lavest skatt sammenlagt. Eventuell rentegodtgjørelse skal holdes utenfor ved sammenligningen.

2.2 Utland

Dersom skattyteren ikke har vært skattlagt som innenlandsboende for ett eller flere år i etterberegningsperioden, må det tas stilling til skatteplikt for pensjonen for hvert av årene. Ville pensjon for noe tidsrom i etterberegningsperioden ikke vært skattepliktig til Norge, må denne del av pensjonen fratrekkes ved skattleggingen av det etterbetalte beløp. Om skatteplikt for pensjon for personer bosatt i utlandet, se emnet «Utland – lønnsinntekter og pensjonsinntekter mv.», pkt. 7.

2.3 Spesielt om renter på etterbetalingen

Renter på etterbetaling av pensjon skattlegges i det år det treffes vedtak om etterbetaling, jf. sktl. § 14-2 første ledd. Det foretas derfor ingen omberegning av skatt på rentene slik det gjøres for pensjon.Når det av særlige grunner knyttet til fastsettingen av skatten virker særlig urimelig å fastholde hele kravet, jf. sktfvl. § 9-9, kan skattyter søke om nedsettelse av skatten til det beløp skatten ville ha vært om rentene var blitt fordelt på de respektive inntektsår. Dette kan for eksempel være aktuelt av hensyn til reglene om skattebegrensning.Søknaden sendes skattekontoret. Det er skattekontoret som behandler og avgjør spørsmål om lemping av skatt etter sktfvl. § 9-9.Skattedirektoratet er klageinstans for vedtak etter sktfvl. § 9-9.

2.4 Forskuddsstadiet

2.4.1 Generelt
Etterbetaling og etteroppgjør av pensjoner fra private pensjonsordninger, samt etterbetalinger og etteroppgjør av uføretrygd fra folketrygden (NAV) og uføreytelser fra andre ordninger, kan samlet sett gjelde store beløp. Ved etterbetaling og etteroppgjør av pensjoner kan det foretas forskuddstrekk tilsvarende
  • 32 prosent, eller
  • 28 prosent for personer som er skattemessig bosatt i Finnmark fylke eller kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Troms fylke, jf. skattebetalingsforskriften § 5-5-3 første ledd.
Ved etterbetaling og etteroppgjør av uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra andre ordninger kan det foretas forskuddstrekk tilsvarende
  • 44 prosent, eller
  • 40 prosent for personer som er skattemessig bosatt i Finnmark fylke eller kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Troms fylke, jf. skattebetalingsforskriften § 5-5-3 annet ledd.
2.4.2 Renter på etterbetaling
Renter på utbetaling inngår ikke i trekkgrunnlaget etter skattebetalingsforskriften § 5-5-3.

2.5 Fastsettingsstadiet

2.5.1 Skatt på alminnelig inntekt
Innvilges skattyter offentlig eller privat pensjon, eller trygdeytelse som utbetales gjennom trygdemyndighetene i henhold til lov med tilbakevirkende kraft, skal skatten beregnes til det beløpet som skatten ville ha utgjort om pensjons- eller trygdebeløpene var blitt skattlagt i de år utbetalingene refererer seg til. Dette gjelder likevel bare når skattyteren har skattemessig fordel av det, jf. FSFIN § 14-3-1.Slik skatteberegning er ikke aktuelt hvor det ikke skal foretas noen etterbetaling. Dette gjelder f.eks. hvor uføretidspunktet fastsettes tilbake i tid, mens det i perioden er utbetalt sykepenger, arbeidsavklaringspenger, rehabiliteringspenger- eller attføringspenger eller midlertidig uførepensjon (for tidspunktet før de ble erstattet av arbeidsavklaringspenger).
2.5.2 Avgifter til folketrygden
Trygdeavgift skal omberegnes.
2.5.3 Trinnskatt
Trinnskatt skal omberegnes og personinntekt fastsettes på ny.
2.5.4 Pensjonspoeng
Pensjonspoengene fastsettes på grunnlag av samlet utbetaling for utbetalingsåret (inklusiv etterbetaling) og blir ikke omberegnet.
2.5.5 Fastsettingen for etterbetalingsåret
Skatten beregnes av samlet inntekt, som inneholder både pensjon opptjent i utbetalingsåret og etterbetaling for tidligere år. Dersom skattlegging av etterbetalingen for hvert av årene den gjelder gir lavere skatt, trekkes differansen fra i skatteoppgjøret.Gjelder det ektefeller skal hele mindreskatten tilordnes den pensjonsberettigede ektefelle.Er etterbetaling foretatt for begge ektefeller, må mindreskatten fordeles mellom dem hvis de for utbetalingsåret blir skattlagt særskilt eller får skatten fordelt.
2.5.6 Skatteoppgjøret
Skatteoppgjørsblanketten vil vise den inntekt som er utbetalt i inntektsåret, og skatten på denne inntekten.Den samlede mindreskatten blir trukket fra i summen av de ordinære skatter på formue og inntekt, samt trygdeavgift, med tekst «Korrigering pga. etterbetalt pensjon/trygdeytelser for tidligere år».Unntaksvis kan mindreskatten overstige sum av skattene for siste inntektsår. Eventuelt overskytende beløp skal utbetales skattyteren.

3 Etterbetaling av lønn og/eller lønnstillegg for tidligere år

3.1 Generelt

Etterbetalt lønn/lønnstillegg er skattepliktig i utbetalingsåret.Ved etterbetaling av lønn og/eller lønnstillegg for tidligere år kan skatt- og trygdeavgift settes ned eller ettergis dersom det av særlige grunner knyttet til fastsettingen virker særlig urimelig å fastholde hele kravet, jf. sktfvl. § 9-9 (1). Dette kan være aktuelt i særlige tilfeller der skattereglene gir utilsiktede virkninger for skattyteren, for eksempel fordi inntekten på grunn av etterbetalingen overstiger innslagspunktet for det tredje trinnet i trinnskatten i utbetalingsåret. Skatten settes ned til det beløp den ville ha utgjort om lønnen var blitt utbetalt i opptjeningsåret. For feriepenger skal sammenligningen foretas i forhold til det året de skulle vært utbetalt.Søknaden sendes skattekontoret.Det er skattekontoret som behandler og avgjør spørsmålet om lemping av skatt etter sktfvl. § 9-9.Skattedirektoratet er klageinstans for vedtak etter sktfvl. § 9-9. Pensjonspoengene skal ikke omberegnes.Av hensyn til arbeidsbelastningen bør lemping ikke foretas for bagatellmessige beløp. Det anbefales at lemping først vurderes når etterbetalingen utgjør mer enn kr 20 000.

3.2 Utland

Dersom skattyteren ikke har vært skattlagt som innenlandsboende for ett eller flere år i opptjeningsperioden, må det tas stilling til skatteplikt for lønnen for hvert av årene. Ville lønnen for noe tidsrom i opptjeningsperioden ikke vært skattepliktig til Norge, må denne del av lønnen fratrekkes ved skattleggingen av det etterbetalte beløp.

3.3 Spesielt om renter på etterbetalingen

Renter på etterbetaling av lønn skattlegges i det år det oppstår et ubetinget krav på etterbetaling, jf. sktl. § 14-2 første ledd.Når det av særlige grunner knyttet til fastsettingen av skatten virker særlig urimelig å fastholde hele kravet, jf. sktfvl. § 9-9, kan skattyter søke om nedsettelse av skatten til det beløp skatten ville ha vært om rentene var blitt fordelt på de respektive inntektsår.Søknaden sendes skattekontoret.Skattedirektoratet er klageinstans for vedtak etter sktfvl. § 9-9, jf. sktfvl. § 13-3 annet ledd.

4 Bonus i forsvaret

Om etterbetaling av bonus i Forsvaret, se emnet «Forsvarspersonell».

5 Etterbetalt lønn, pensjon mv. etter dødsfall

Om etterbetalt lønn, pensjon mv. etter dødsfall, se emnet «Arvelater/etterlatte/dødsbo».

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.