Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

  • Skriv ut


Innhold: F

Faglitteratur


  • Sktl. § 6-1 og § 6-30.
  • Takseringsreglene § 1-3-23.

1 Vilkår for fradrag

1.1 Generelt

Kostnader til aktuell faglitteratur er som hovedregel bare fradragsberettiget når anskaffelsen er foretatt for at skattyteren skal kunne følge med i utviklingen innen sitt yrke. Kostnader til litteratur for vanlig grunnutdanning, videreutdanning og/eller spesialiseringsøyemed er vanligvis ikke fradragsberettiget. Retten til fradrag omfatter derfor ikke litteraturanskaffelser med sikte på spesialisering i nåværende yrke eller et yrke som ligger utenfor det område den nåværende stilling eller yrkesutøvelse dekker. Om fradragsrett for slike kostnader i visse tilfeller og om arbeidsgiverfinansiert utdanning, se emnet «Utdanning – tilskudd og kostnader».

1.2 Antikvarisk verdi

Det gis i alminnelighet ikke fradrag for kjøp av litteratur med antatt antikvarisk verdi, selv om litteraturen direkte knytter seg til skattyterens fagområde. Slik litteratur regnes normalt ikke å reduseres i verdi, sml. HRD i Utv. 1980/618 (Rt. 1980/1428).

1.3 Kjøp av samling

Kjøpes det inn en samling av faglitteratur, f.eks. ved etablering av egen praksis, skal samlingen sees som ett driftsmiddel i forhold til reglene om aktivering og avskrivning, se emnet «Driftsmiddel – allment om fradrag for inngangsverdi», pkt. 3.3.

1.4 Innkjøp i studietiden

Det kan normalt ikke gis fradrag verken direkte eller gjennom avskrivninger for faglitteratur mv. som er anskaffet i studieøyemed når dette senere tas i bruk i inntektsgivende aktivitet. Om fradragsrett for utdanningskostnader, herunder kostnader til faglitteratur, når skattyter får lønn for å studere, se emnet «Utdanning – tilskudd og kostnader».

1.5 Skjønnlitteratur mv.

Det gis vanligvis ikke fradrag for kjøp av skjønnlitteratur, alminnelig leksikon o.l.

1.6 Forfattere

Om kjøp av faglitteratur for forfattere, se emnet «Kunstnere».

1.7 Journalister

Om kjøp av faglitteratur for journalister, se emnet «Journalister mv.».

2 Særlig om lønnstakere

2.1 Forholdet til minstefradraget

Kostnader til faglitteratur, tidsskrifter mv. for lønnstakere går inn i minstefradraget hvis dette benyttes.

2.2 Standardsats/fradrag for faktiske kostnader

Krever skattyter fradrag for faktiske kostnader i stedet for minstefradrag, og skattyter har behov for anskaffelse av litteratur i sitt yrke og vilkårene for fradrag ellers kan forutsettes å foreligge, kan det gis fradrag med inntil kr 1 700 (2016) uten at nærmere spesifikasjon kreves, jf. takseringsreglene § 1-3-23.Kreves det fradrag for høyere beløp, må kostnadene spesifiseres og dokumenteres.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.